Base description which applies to whole site

2. Het beeld

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Voorjaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Uitgaven 2018

Artikelnr. 2018

Vastgestelde begroting 2018

32.002.648

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Bijstelling LIV

– 20.000

1

Uitvoeringsmutaties macromutaties PW-uitk.

289.694

2

Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet

– 15.129

2

Uitvoeringsmutaties AIO

29.341

2

Eindejaarsmarge sectorplannen en DWSRA

52.954

2

Uitvoeringsmutaties Wajong

– 48.593

4

Re-integratie Wajong

– 23.610

4

Uitvoeringsmutatie IOW

– 3.913

5

Uitvoeringsmutaties KOT

56.471

7

Uitvoeringsmutaties AKW

12.289

10

Uitvoeringsmutaties WKB

– 102.618

10

Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV

3.750

11

Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB

10.632

11

Mutaties Rijksbijdragen

2.239.818

12

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

– 38.172

13

Leningen DUO

23.663

13

Herschikkingen RSO

– 6.087

96

Toedeling loonbijstelling 2018

15.796

99

Toedeling prijsbijstelling 2018

9.970

99

Diverse dekkingen en reserveringen

89.914

99

Regeerakkoord bestrijding armoede/schulden

30.000

99

Overboekingen naar GF

– 31.100

99

Diverse kasschuiven

– 5.723

Div

Verdeling overige Eindejaarsmarge

11.168

Div

Overboekingen met departementen

– 4.119

Div

Overige mutaties

– 8.323

Div

Stand na 1e suppletoire begroting 2018

34.570.683

 
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Voorjaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Ontvangsten 2018

Artikelnr. 2018

Vastgestelde begroting 2018

1.885.541

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Uitvoeringsmutaties KOT

– 23.101

7

Uitvoeringsmutaties AKW en WKB

– 40.250

10

Mutaties apparaatsuitgaven

– 7.252

96

Stand na 1e suppletoire begroting 2018

1.814.938

 
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

508.873

0

508.873

– 19.937

488.936

805

500

500

500

Uitgaven:

509.873

0

509.873

– 19.937

489.936

805

500

500

500

waarvan juridisch verplicht

98,50%

     

98,50%

       
                   

Inkomensoverdrachten

493.000

0

493.000

– 20.000

473.000

0

0

0

0

                   

Subsidies

2.920

0

2.920

405

3.325

0

0

0

0

                   

Opdrachten

8.930

0

8.930

608

9.538

505

500

500

500

                   

Bekostiging

100

0

100

0

100

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan andere begrotingen

1.092

0

1.092

– 950

142

300

0

0

0

Ministerie van EZK

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Ministerie van VWS

992

0

992

– 950

42

300

0

0

0

                   

Bijdrage agentschappen

3.831

0

3.831

0

3.831

0

0

0

0

                   
                   

Ontvangsten

24.000

0

24.000

0

24.000

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 19,937 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten (-/- € 20,000 miljoen)

 • 1. Op basis van de voorlopige realisaties voor het lage inkomensvoordeel (LIV) is de raming voor 2018 met € 20,000 miljoen naar beneden bijgesteld.

Subsidies (€ 0,405 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 1 (€ 0,405 miljoen).

Opdrachten (€ 0,608 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 1 (-/- € 0,405 miljoen).

 • 2. Diverse overige budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,248 miljoen).

 • 3. Van het overgebleven budget opdrachten in 2017 is € 0,764 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2018 toegevoegd.

 • 4. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. VWS en JenV hebben ieder € 0,008 miljoen budget overgeboekt voor de bijdrage in de stapelingsmonitor van het CBS (€ 0,016 miljoen). Van VWS is € 0,080 miljoen budget ontvangen voor de bijdrage in de campagne over arbeid en zorg: hoe werkt Nederland. Voor de pilot Schadefonds Geweldsmisdrijven is -/- € 0,095 miljoen budget overgeboekt naar JenV. Het totaal van de overboekingen is € 0,01 miljoen.

Bijdrage aan andere begrotingen Ministerie van VWS (-/- € 0,950 miljoen)

 • 1. Naar VWS is het budget voor de jaarlijkse contributie aan de Gezondheidsraad van -/- € 0,950 miljoen overgeboekt.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

6.750.803

– 86.645

6.664.158

320.120

6.984.278

240.300

100.374

53.659

– 24.580

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven:

6.810.888

– 86.645

6.724.243

350.325

7.074.568

228.300

108.374

53.659

– 24.580

waarvan juridisch verplicht

99,80%

     

99,80%

       
                   

Inkomensoverdrachten

6.693.003

– 56.145

6.636.858

304.318

6.941.176

240.300

100.374

53.659

– 24.580

                   

Macrobudget participatiewet uitkeringen

5.915.743

– 52.783

5.862.960

289.694

6.152.654

229.807

87.638

40.327

– 38.249

en intertemporele tegemoetkoming

                 

Toeslagenwet

484.596

– 3.362

481.234

– 15.129

466.105

– 14.090

– 12.850

– 12.253

– 13.029

AIO

253.938

0

253.938

29.341

283.279

24.184

25.187

25.186

26.299

Bijstand zelfstandigen

31.707

0

31.707

412

32.119

399

399

399

399

Bijstand overig

1.600

0

1.600

0

1.600

0

0

0

0

Onderstand en re-integratie

5.419

0

5.419

0

5.419

0

0

0

0

(Caribisch Nederland)

                 
                   

Garanties

5

0

5

0

5

0

0

0

0

                   

Subsidies

88.748

– 30.500

58.248

50.026

108.274

– 7.900

8.000

0

0

                   

Opdrachten

16.873

0

16.873

– 4.019

12.854

– 4.100

0

0

0

                   

Bekostiging

2.038

0

2.038

0

2.038

0

0

0

0

ZonMw

2.038

0

2.038

0

2.038

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

221

0

221

0

221

0

0

0

0

ZonMw

221

0

221

0

221

0

0

0

0

                   

Bijdrage B&S fondsen

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Pensioenfonds PRWI

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

2.572

0

2.572

0

2.572

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 350,325 miljoen bij de uitgaven en € 320,120 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten Macrobudget participatiewetuitkeringen (€ 289,694 miljoen)

 • 1. Het Macrobudget participatiewetuitkeringen voor 2018 is verhoogd, voornamelijk door de verwerking van de voorlopige realisatie 2017 en de conjunctuur (€ 174,116 miljoen).

 • 2. De systematiek voor de verwerking van statushouders in de bijstandsraming wordt aangepast zodat de verhoogde instroom van statushouders al in het uitvoeringsjaar in het macrobudget wordt verwerkt. Hierdoor is er in de eerste jaren een tegenvaller (€ 115,578 miljoen in 2018). In latere jaren treden meevallers op. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwste cijfers over de instroom van statushouders.

Inkomensoverdrachten Toeslagenwet (-/- € 15,129 miljoen)

 • 1. De raming van de Toeslagenwet is op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV bijgesteld. Zowel het volume (-/- € 13,627 miljoen) als de prijs (-/- € 1,300 miljoen) zijn neerwaarts bijgesteld. (totaal -/- € 14,927 miljoen).

 • 2. Bij de cCEP-raming is het WW-volume neerwaarts bijgesteld. Bij een lager WW-volume wordt er minder beroep gedaan op de TW. De TW-raming is daarom neerwaarts aangepast (-/- € 0,202 miljoen).

Inkomensoverdrachten AIO (€ 29,341 miljoen)

 • 1. De Begrotingsraming voor de AIO is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens van de SVB opwaarts bijgesteld voor 2018 (€ 29,341 miljoen). Dit hangt samen met een opwaartse bijstelling van het aantal verwachte huishoudens in de AIO (volume). Hiernaast is sprake van een hogere gemiddelde AIO-uitkering.

Inkomensoverdrachten Bijstand zelfstandigen (€ 0,412 miljoen)

 • 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De vastgestelde rijksbijdragen 2016 leiden tot een nabetaling en een meerjarige bijstelling van de raming (€ 0,412 miljoen).

Subsidies (€ 50,026 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (-/- € 0,698 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 6,230 miljoen)

 • 3. Van het overgebleven budget subsidies in 2017 is er € 52,954 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2018 toegevoegd (voor DWSRA en sectorplannen). Deze middelen hebben betrekking op afspraken met de sociale partners uit het sociaal akkoord 2013 en zijn nodig om aan de openstaande verplichtingen en afspraken te kunnen voldoen.

 • 4. Om beter aan te sluiten bij het kasritme van het budget voor de subsidies van de sectorplannen en DWSRA vindt er een budgettair neutrale kasschuif plaats van 2019 naar 2018 (€ 4,000 miljoen) en 2020.

Opdrachten (-/- € 4,019 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (€ 0,698 miljoen).

 • 2. Diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,317 miljoen).

 • 3. Er zijn in totaal 6 overboekingen naar andere departementen opgenomen. Naar Fin is -/- € 0,003 miljoen budget overgeboekt voor het BTW-compensatiefonds en -/- € 0,230 miljoen budget overgeboekt voor wijzer in geldzaken. Naar het Gemeentefonds is -/- € 3,020 miljoen budget overgeboekt voor de decentrale uitkering voor het project Matchen op werk en -/- € 0,172 miljoen budget voor de arbeidsparticipatie met een psychische beperking. Naar VWS is -/- € 0,025 miljoen budget overgeboekt voor de subsidie ombudsman. Van JenV is € 0,050 miljoen budget ontvangen voor de bijdrage aan businesscase beslagregister. Het totaal van de overboekingen is -/- € 3,400 miljoen.

Verplichtingen artikel 2 (€ 320,120 miljoen)

 • 1. Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties -/- € 30,205 lager dan de uitgavenmutaties ad € 350,325 miljoen. Het grootste verschil is bij de subsidies. Bij de Eindejaarsmarge van de sectorplannen zijn de verplichtingen «-/- € 26,500 miljoen lager dan de uitgaven. Dit komt omdat in 2017 en voorgaande jaren de verplichtingen voor de subsidies al grotendeels zijn vastgelegd. Verder is bij een kasschuif van de subsidies van 2019 naar 2018 geen verplichtingenruimte geboekt omdat de verplichtingen al vastgelegd zijn (-/- € 4,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid.
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

824

0

824

0

824

0

0

0

0

Uitgaven:

824

0

824

0

824

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

100,00%

     

100,00%

       
                   

Inkomensoverdrachten

824

0

824

0

824

0

0

0

0

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

824

0

824

0

824

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Er zijn geen mutaties 1e suppletoire begroting voor beleidsartikel 3.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten.
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

3.298.349

0

3.298.349

– 72.203

3.226.146

– 45.526

– 41.324

– 37.581

– 36.126

Uitgaven:

3.298.349

0

3.298.349

– 72.203

3.226.146

– 45.526

– 41.324

– 37.581

– 36.126

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

     

100,00%

       
                   

Inkomensoverdrachten

3.177.398

0

3.177.398

– 48.593

3.128.805

– 45.526

– 41.324

– 37.581

– 36.126

Wajong

3.177.398

0

3.177.398

– 48.593

3.128.805

– 45.526

– 41.324

– 37.581

– 36.126

                   

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

120.951

0

120.951

– 23.610

97.341

0

0

0

0

Re-integratie Wajong

120.951

0

120.951

– 23.610

97.341

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 72,203 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong (-/- € 48,593 miljoen)

 • 1. Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de uitkeringslasten Wajong neerwaarts bijgesteld.

  Zo is de raming van het aantal personen met een Wajong-uitkering licht naar beneden bijgesteld. Daarnaast is ook de gemiddelde uitkering van werkende Wajongers licht gedaald (-/- € 48,593 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's Re-integratie Wajong (-/- € 23,610 miljoen)

 • 1. Op basis van informatie van het UWV is het budgetre-integratie Wajong naar beneden bijgesteld. Voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen van arbeidsgehandicapten is -/- € 23,650 miljoen minder beschikbaar.

 • 2. Van het Gemeentefonds wordt € 0,040 miljoen budget ontvangen voor financiering van de uitvoeringskosten en uitgaven aan de doventolk.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid.
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

152.392

0

152.392

2.506

154.898

10.021

9.546

– 16.447

– 20.195

Uitgaven:

156.490

0

156.490

2.384

158.874

9.524

10.165

– 16.447

– 20.195

Waarvan juridisch verplicht

99,70%

     

99,70%

       
                   

Inkomensoverdrachten

137.742

0

137.742

– 3.913

133.829

121

– 354

– 16.447

– 20.195

IOW

67.640

0

67.640

– 3.913

63.727

121

– 354

– 16.447

– 20.195

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

102

0

102

0

102

0

0

0

0

Tijdelijke regeling aanpassing

70.000

0

70.000

0

70.000

0

0

0

0

dagloonbesluit

                 
                   

Subsidies

18.098

0

18.098

– 903

17.195

– 497

619

0

0

                   

Opdrachten

650

0

650

7.200

7.850

9.900

9.900

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,384 miljoen bij de uitgaven en € 2,506 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten IOW (-/- € 3,913 miljoen)

 • 1. Op grond van de uitvoeringsinformatie komt het volume IOW in 2017 iets lager uit dan geraamd. Hierdoor verwachten we een terugvordering in 2018 over de realisatie 2017. Om deze reden zijn de IOW-uitgaven neerwaarts bijgesteld (-/- € 3,913 miljoen).

Subsidies (-/- € 0,903 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,781 miljoen).

 • 2. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de subsidie Ontwikkeladvies 45-plus, voorheen «2e loopbaanadvies», is er budgettair neutrale kasschuif van 2018 en 2019 naar 2020 verwerkt (-/- € 0,122 miljoen).

Opdrachten (€ 7,200 miljoen)

 • 1. Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 7,200 miljoen).

Verplichtingen artikel 5 (€ 2,506 miljoen)

 • 1. Op artikel 5 zijn de verplichtingenmutaties € 0,122 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties ad € 2,384 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de subsidies Ontwikkeladvies 45-plus. De verplichting is al bij het verstrekken van de subsidie vastgelegd. Er wordt nu alleen kasbudget overgeboekt van 2018 naar 2020.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap.
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

8.118

500

8.618

0

8.618

0

0

0

0

Uitgaven:

8.118

500

8.618

0

8.618

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

     

100,00%

       
                   

Inkomensoverdrachten

8.118

500

8.618

– 500

8.118

0

0

0

0

TAS

4.202

500

4.702

– 500

4.202

0

0

0

0

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

3.916

0

3.916

0

3.916

0

0

0

0

                   

Subsidies

0

0

0

500

500

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,000 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten TAS (-/- € 0,500 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 6 (-/- € 0,500 miljoen).

Subsidies (€ 0,500 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 6 (€ 0,500 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

2.831.198

22.000

2.853.198

60.990

2.914.188

126.273

111.700

99.306

91.860

Uitgaven:

2.831.198

22.000

2.853.198

60.990

2.914.188

126.273

111.700

99.306

91.860

Waarvan juridisch verplicht

98,90%

     

98,90%

       
                   

Inkomensoverdrachten

2.793.688

22.000

2.815.688

56.471

2.872.159

127.023

112.450

100.056

92.610

                   

Subsidies

5.106

0

5.106

337

5.443

– 750

– 750

– 750

– 750

                   

Opdrachten

1.539

0

1.539

4.182

5.721

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan agentschappen

30.865

0

30.865

0

30.865

0

0

0

0

DUO

30.610

0

30.610

0

30.610

0

0

0

0

Justis

255

0

255

0

255

0

0

0

0

CIBG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

1.548.224

0

1.548.224

– 23.101

1.525.123

– 3.652

7.049

14.367

13.610

Ontvangsten algemeen

352.362

0

352.362

– 23.101

329.261

– 3.652

7.049

14.367

13.610

Werkgeversbijdrage kinderopvang

1.195.862

0

1.195.862

0

1.195.862

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 60,990 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 23,101 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten (€ 56,471 miljoen)

 • 1. Het gebruik van kinderopvangtoeslag is in toeslagjaar 2017 sterker gestegen dan ten tijde van de begroting 2018 werd verwacht. De hogere groei van het gebruik in 2017 werkt door in 2018 en dit leidt tot meeruitgaven in 2018. Daarnaast zijn de gunstigere verwachtingen ten aanzien van de conjuncturele ontwikkeling in de raming verwerkt. Het gebruik van kinderopvangtoeslag neemt ook hierdoor toe (€ 56,471 miljoen).

Subsidies (€ 0,337 miljoen)

 • 1. Van het overgebleven budget subsidies in 2017 is € 0,337 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2018 toegevoegd.

Opdrachten (€ 4,182 miljoen)

 • 1. Middelen uit 2019 tot en met 2023 zijn via een kasschuif van subsidies naar opdrachten in 2018 geboekt. Dit om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering (€ 3,750 miljoen).

 • 2. Van het overgebleven budget opdrachten in 2017 is € 0,432 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2018 toegevoegd.

Ontvangsten algemeen (-/- € 23,101 miljoen)

 • 1. In 2018 wordt er -/- € 23,101 miljoen minder aan terugontvangsten kinderopvang verwacht. Over het toeslagjaar 2014 komen in 2018 de terugontvangsten minder snel binnen dan verwacht. Daarnaast is het de verwachting dat het niveau van de terugontvangsten over de toeslagjaren 2014 en 2017 lager zal zijn.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening.
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

24.447

0

24.447

703

25.150

1.250

1.183

1.272

1.273

Uitgaven:

24.447

0

24.447

703

25.150

1.250

1.183

1.272

1.273

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

     

100,00%

       
                   

Inkomensoverdrachten

24.447

0

24.447

703

25.150

1.250

1.183

1.272

1.273

MKOB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overbruggingsregeling AOW (OBR)

3.642

0

3.642

703

4.345

1.250

1.183

1.272

1.273

AOV incl. tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

20.805

0

20.805

0

20.805

0

0

0

0

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,703 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Inkomensoverdrachten Overbruggingsregeling AOW (€ 0,703 miljoen)

 • 1. N.a.v. een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep vallen personen met een lijfrente-uitkering ook onder de doelgroep van de Overbruggingsregeling (dit was voorheen niet het geval). Dit leidt de komende jaren tot een hogere instroom. Voor 2018 leidt dit tot een opwaartse bijstelling van de raming met € 0,703 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

1.348

0

1.348

0

1.348

0

0

0

0

Uitgaven:

1.348

0

1.348

0

1.348

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

     

100,00%

       
                   

Inkomensoverdrachten

1.348

0

1.348

0

1.348

0

0

0

0

AWW (Caribisch Nederland)

1.348

0

1.348

0

1.348

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Er zijn geen mutaties 1e suppletoire begroting voor beleidsartikel 9.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

5.599.200

5.000

5.604.200

– 114.907

5.489.293

– 130.867

– 127.758

– 129.171

– 136.488

Uitgaven:

5.599.200

5.000

5.604.200

– 114.907

5.489.293

– 130.867

– 127.758

– 129.171

– 136.488

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

     

100,00%

       
                   

Inkomensoverdrachten

5.599.200

5.000

5.604.200

– 114.907

5.489.293

– 130.867

– 127.758

– 129.171

– 136.488

AKW

3.330.784

0

3.330.784

– 12.289

3.318.495

– 9.464

– 15.823

– 21.022

– 25.339

Kinderbijslagvoorziening BES

1.871

0

1.871

0

1.871

0

0

0

0

WKB

2.266.545

5.000

2.271.545

– 102.618

2.168.927

– 121.403

– 111.935

– 108.149

– 111.149

TOG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kopje TOG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

272.478

0

272.478

– 40.250

232.228

– 42.303

– 41.259

– 39.060

– 37.880

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 118,866 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten zijn de mutaties -/- € 40,250 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten AKW (-/- € 12,289 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten AKW is bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van de aangepaste volumeprognose van de SVB. Volgens de nieuwe raming zijn er minder kinderen (-/- € 12,289 miljoen).

Inkomensoverdrachten WKB (-/- € 102,618 miljoen)

 • 1. De uitgaven over het afgelopen toeslagjaar zijn neerwaarts bijgesteld en dit werkt meerjarig door in de raming (-/- € 79,957). De gunstigere economische ontwikkeling is de belangrijkste verklarende factor. Deze leidt tot hogere inkomens en lagere toeslagen dan waar van werd uitgegaan. Daarnaast sluiten voorschot en definitieve toekenning naar verwachting in 2018 beter bij elkaar aan. Dit leidt tot lagere kasuitgaven.

 • 2. De nabetalingen over eerdere toeslagjaren zijn neerwaarts bijgesteld (-/- € 22,661 miloen). De belangrijkste verklaring hiervoor is dat het effect van de Wet Hervorming Kindregelingen (WHK) op nabetalingen lager uitkomt dan waarvan werd uitgegaan. Dit is in de raming verwerkt.

Ontvangsten (-/- € 40,250 miljoen)

 • 1. De terugontvangsten voor 2018 zijn neerwaarts bijgesteld (-/- € 40,250 miljoen). Neerwaartse bijstelling van het percentage terugvorderingen vormt de belangrijkste verklaring. Deels is dit het gevolg van betere aansluiting tussen voorschot en definitieve toekenning. Hiernaast speelt een rol dat het effect van invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen (WHK) op ontvangsten lager uitkomt dan eerder geraamd, net als bij de nabetalingen. Daarnaast leiden lagere uitgaven als gevolg van gunstigere economische ontwikkeling tot minder terugvorderingen en dus minder ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering.
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

468.574

30.000

498.574

14.450

513.024

33.123

45.778

46.647

43.699

Uitgaven:

468.574

30.000

498.574

14.450

513.024

33.123

45.778

46.647

43.699

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

     

100,00%

       
                   

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

467.931

30.000

497.931

14.382

512.313

33.123

45.778

46.647

43.699

Uitvoeringskosten UWV

357.383

30.000

387.383

3.750

391.133

33.168

47.823

46.692

43.744

Uitvoeringskosten SVB

104.099

0

104.099

10.632

114.731

– 45

– 2.045

– 45

– 45

Uitvoeringskosten IB

6.449

0

6.449

0

6.449

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan nationale organisaties

643

0

643

68

711

0

0

0

0

Landelijke Cliëntenraad

643

0

643

68

711

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 14,450 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's/RTW's Uitvoeringskosten UWV (€ 3,750 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 6,124 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 8,039 miljoen).

 • 3. Er is een interdepartementale overboeking. Naar BZK is (-/- € 0,065 miljoen) overgeboekt voor dienstverlening van de Algemene Bestuurdienst aan de directeuren van de ZBO's.

 • 4. Besloten is tot het voortzetten van de inzet van arbeidsdeskundigen per arbeidsmarktregio door het UWV ter bevordering van het stroomlijnen van nieuwe processen in het kader van de Participatiewet (€ 1,900 miljoen).

Het kabinet investeert in totaal vanaf 2019 € 70,000 miljoen per jaar in extra persoonlijke begeleiding door het UWV. De totale reeks van € 70,000 miljoen wordt gedeeltelijk overgeboekt naar het begrotingsgefinancierde hoofdstuk 15 (onderdeel Wajong), en gedeeltelijk naar het premiegefinancierde hoofdstuk 40 van de SZW-begroting (onderdelen WW en WGA).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's Uitvoeringskosten SVB (€ 10,632 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van de SVB (€ 8,000 miljoen).

 • 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen geweest. De raming voor het advies Besluit Uitvoering Kinderbijslag (BUK) 2017–2018 is herzien en leidt tot een bijstelling, hiervoor is -/- 0,400 miljoen overgeboekt naar VWS. Van VWS is € 0,150 miljoen budget ontvangen voor het grensinfopunt uitgevoerd door de SVB. Naar BZK is (-/- € 0,045 miljoen) budget overgeboekt voor de dienst- verlening van de Algemene Bestuursdienst aan de directeuren van de ZBO's. Het totaal van de overboekingen is -/- € 0,295 miljoen.

 • 3. Verhoging van het budget voor het Instituut Asbestslachtoffers voor de te betalen BTW-kosten (€ 1,100 miljoen), aan de SVB. Er was ten onrechte geen BTW in rekening gebracht.

 • 4. Verhoging van het budget voor de resterende doorbelasting van de voorziening GDI en de bijbehorende BTW-kosten die over de doorbelasting bij de SVB wordt geheven (€ 1,827 miljoen).

Bijdrage aan nationale organisaties (€ 0,068 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,068 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen.
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

11.668.318

– 71.600

11.596.718

2.239.818

13.836.536

1.057.193

1.110.466

1.166.882

1.223.723

Uitgaven:

11.668.318

– 71.600

11.596.718

2.239.818

13.836.536

1.057.193

1.110.466

1.166.882

1.223.723

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

     

100,00%

       
                   

Bijdrage aan sociale fondsen

11.668.318

– 71.600

11.596.718

2.239.818

13.836.536

1.057.193

1.110.466

1.166.882

1.223.723

Rijksbijdrage:

                 

in kosten heffingskortingen AOW

2.150.600

3.300

2.153.900

4.400

2.158.300

23.300

– 2.900

1.600

– 44.000

vermogenstekort Ouderdomsfonds

9.296.800

– 74.900

9.221.900

2.240.700

11.462.600

1.038.600

1.117.600

1.169.100

1.271.100

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

147.082

0

147.082

53

147.135

386

693

978

1.301

tegemoetkoming Anw-gerechtigden

6.335

0

6.335

– 6.335

0

– 6.093

– 5.927

– 5.796

– 5.678

zwangere zelfstandigen

67.501

0

67.501

1.000

68.501

1.000

1.000

1.000

1.000

transitievergoeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2.239,818 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW (€ 4,400 miljoen)

 • 1. De raming is op basis van de macro-economische gegevens uit het CEP bijgesteld (€ 4,400 miljoen).

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds (€ 2.240,700 miljoen)

 • 1. De raming is op basis van de macro-economische gegevens uit het CEP en een verrekening van het vermogenstekort van 2017 naar boven bijgesteld (€ 2.240,700 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 0,053 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 0,053 miljoen).

Rijksbijdrage Anw-gerechtigden (-/- € 6,335 miljoen)

 • 1. In de verzamelwet is geregeld dat de Anw-tegemoetkoming voortaan enkel uit premies gefinancierd wordt. Dit is mogelijk omdat er voldoende middelen in het Anw-fonds zitten. Daarom is een Rijksbijdrage niet meer nodig (-/- € 6,335 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,000 miljoen)

 • 1. I.v.m. de uitvoeringkosten van de compensatieregeling Zwanger en Zelfstandig (ZEZ) is het budget verhoogd (€ 1,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

317.108

0

317.108

– 21.906

295.202

29.562

8.235

– 929

4.563

Uitgaven:

317.108

0

317.108

– 12.280

304.828

29.562

8.235

– 929

4.563

Waarvan juridisch verplicht

97,80%

     

97,80%

       
                   

Inkomensoverdrachten

43.408

0

43.408

– 1.167

42.241

– 1.007

– 878

– 1.297

– 1.670

Remigratieregeling

43.408

0

43.408

– 1.167

42.241

– 1.007

– 878

– 1.297

– 1.670

Inburgering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Subsidies

10.482

0

10.482

2.272

12.754

5.986

2.186

2.186

2.250

Kennisinfrastructuur

2.450

0

2.450

406

2.856

286

286

286

350

Landelijk overleg Minderheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vluchtelingenwerk

1.032

0

1.032

266

1.298

0

0

0

0

Overige subsidies

7.000

0

7.000

1.600

8.600

5.700

1.900

1.900

1.900

                   

Opdrachten

14.202

0

14.202

1.124

15.326

4.736

2.357

– 84

– 350

Inburgering en integratie

12.502

0

12.502

1.124

13.626

4.736

2.357

– 84

– 350

Remigratie

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan agentschappen

14.598

0

14.598

0

14.598

0

0

0

0

DUO

14.598

0

14.598

0

14.598

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

76.258

0

76.258

– 38.172

38.086

3.206

– 1.253

– 4.729

– 4.722

COA

76.258

0

76.258

– 38.172

38.086

3.206

– 1.253

– 4.729

– 4.722

                   

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoering wet inburgering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Leningen

158.160

0

158.160

23.663

181.823

16.641

5.823

2.995

9.055

DUO

158.160

0

158.160

23.663

181.823

16.641

5.823

2.995

9.055

                   

Ontvangsten

1.200

0

1.200

0

1.200

0

0

0

0

Ontvansten algemeen

200

0

200

0

200

0

0

0

0

leningen

1000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 21,906 miljoen bij de uitgaven en -/- € 12,280 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten remigratieregeling (-/- € 1,167 miljoen)

 • 1. Er is een volumemutatie op basis van de prognose SVB over de remigratieregeling (-/- € 1,367 miljoen). 2. De zwaardere toets of uitkeringsontvangers al dan niet duurzaam gescheiden leven wordt geformaliseerd in de wet. In de tussenliggende periode zal de SVB de lichtere toets moeten hanteren, dit leidt tot meerkosten (€ 0,200 miljoen).

Subsidies Kennisinfrastructuur (€ 0,406 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 13 (€ 0,406 miljoen).

Subsidies vluchtelingenwerk (€ 0,266 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de budgetten van artikel 13 (€ 0,266 miljoen).

Subsidies overige subsidies (€ 1,600 miljoen)

 • 1. Verhoging van het budget voor verbetering van het toezicht op de taalaanbieders aan inburgeraars (€ 0,200 miljoen).

 • 2. Verhoging van het budget voor de voorzetting van screening en matchingactiviteiten die eerst voor een periode van 2 jaar waren afgesproken bij Bestuurlijk Akkoord Rijk-VNG verhoogde instroom vluchtelingen (€ 1,400 miljoen).

Opdrachten Inburgering en integratie (€ 1,124 miljoen)

 • 1. Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 0,023 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 13 (-/- € 0,672 miljoen).

 • 3. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar het Gemeentefonds zijn bijdragen overgeboekt voor de bijdrage aan de sinterklaasviering (-/- € 0,035 miljoen) en aanvullende Doeluitkering t.b.v. pilot weerbaar opvoeden bij gemeenten (-/- € 0,102 miljoen) en naar FIN is een bijdrage aan het BTW-compensatiefonds overgemaakt (-/-€ 0,007 miljoen). Aan OCW is -/- € 1,600 miljoen budget overgeboekt voor de bijdrage aan het programma Tel mee met taal en is er € 0,225 miljoen budget overgeboekt voor het project Loopbaanoriëntatie en -begeleiding gelijke kansen. Voor de CBS-updates asielcohorten 2017–2020 is van JenV en VWS ieder € 0,030 miljoen budget ontvangen. Het totaal van de overboekingen is -/- € 1,909 miljoen.

 • 4. Verhoging van het budget voor de uitwerking van maatregelen uit het laatste Regeerakkoord op het terrein van inburgering (€ 2,600 miljoen).

 • 5. Verhoging van het budget voor het programma Verdere integratie arbeidsmarkt voor personen met een migratieachtergrond omdat hun positie ten opzichte van personen zonder migratieachtergrond nu achterblijft op de arbeidsmarkt (€ 6,200 miljoen). Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er budgettair neutrale kasschuiven van 2018 naar 2019 tot en met 2021 verwerkt (-/- € 4,950 miljoen).

 • 7. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de opdracht aan het CBS voor de asielcohorten zijn er budgettair neutrale kasschuiven van 2018 tot en met 2020 naar 2021 verwerkt (-/- € 0,122 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RTW's COA (-/- € 38,172 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (-/- € 1,527 miljoen).

 • 2. De toename van de asielinstroom leidt tot hogere kosten voor voorinburgering (€ 2,471 miljoen).

 • 3. Voor voorinburgering is het budget verhoogd. Ondanks de volumedaling blijven de vaste kosten hoog. Hierdoor daalt de gemiddelde kostprijs niet evenredig (€ 1,334 miljoen).

 • 4. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de subsidies zijn er budgettair neutrale kasschuiven van 2018 naar 2019 en 2020 verwerkt (-/- € 40,450 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden (€ 0,000 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (€ 1,527 miljoen).

 • 2. Overboeking naar het Gemeentefonds van -/- € 1,527 miljoen voor Doeluitkering gemeenten in het kader van maatschappelijke begeleiding participatieverklaring.

Leningen DUO (€ 23,663 miljoen)

 • 1. De verhoging van het budget voor de leningen aan asielzoekers (€ 23,663 miljoen) volgt uit een aanpassing van de raming als gevolg van nieuwe uitvoeringsgegevens en prognose over de instroom van asielmigranten.

Verplichtingen artikel 13 (-/- € 21,906 miljoen)

 • 1. Op artikel 13 zijn de verplichtingenmutaties -/- € 9,626 miljoen lager dan de uitgavenmutaties ad -/- € 12,280 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door het onderdeel maatschappelijke begeleiding binnen de bijdrage ZBO's, bij het COA. De verplichting is al in 2017 aangegaan bij het aangaan van de overeenkomst met het COA. In 2018 is er alleen nog kasbudget nodig.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

295.856

13.000

308.856

137

308.993

– 20.186

– 9.294

3.537

3.222

Uitgaven:

295.856

13.000

308.856

137

308.993

– 20.186

– 9.294

3.537

3.222

                   

Personele uitgaven

230.745

13.000

243.745

– 706

243.039

– 17.501

– 7.245

4.822

4.563

waarvan eigen personeel

221.222

13.000

234.222

– 1.376

232.846

– 15.585

– 5.656

6.312

6.053

waarvan externe inhuur

6.636

0

6.636

270

6.906

– 2.316

– 1.989

– 1.890

– 1.890

waarvan overige personele uitgaven

2.887

0

2.887

400

3.287

400

400

400

400

                   

Materiële uitgaven

65.111

0

65.111

843

65.954

– 2.685

– 2.049

– 1.285

– 1.341

waarvan ICT

9.555

0

9.555

– 226

9.329

– 448

– 448

– 448

– 448

waarvan bijdrage aan SSO's

39.770

0

39.770

3.360

43.130

1.970

2.553

2.673

2.645

waarvan overige Materiële uitgaven

15.786

0

15.786

– 2.291

13.495

– 4.207

– 4.154

– 3.510

– 3.538

                   

Ontvangsten

36.655

0

36.655

– 7.252

29.403

– 23.064

– 14.833

– 5

– 299

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,137 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten zijn de mutaties -/- € 7,252 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Eigen personeel (-/- € 1,376 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 3,249 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,517 miljoen).

 • 3. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS is € 0,829 miljoen en van OCW is € 0,200 miljoen ontvangen voor de gezamenlijke kosten van het Leer- en Ontwikkelplein. Van OCW is budget overgeboekt voor de personele kosten en overhead van het FDC (€ 1,355 miljoen). Van OCW, FIN en VWS is ieder € 0,248 miljoen budget ontvangen voor de personele kosten en overhead van het cluster beheer bij het FDC. Van BZK is € 0,030 miljoen budget ontvangen voor de kwartiermakersactiviteiten in het kader van het Programma Sociaal Domein. Het totaal van de overboekingen is € 3,158 miljoen.

 • 4. Voor verlopende posten uit 2017 is via de eindejaarsmarge € 0,348 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2018.

 • 5. Van het ongebruikte deel van het transitiebudget Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO) in 2017 is € 1,418 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2018 toegevoegd.

 • 6. Om beter uit aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven van RSO is er een budgettair neutrale kasschuif van de jaren 2018 en 2019 naar het jaar 2020 verwerkt (-/- € 1,393 miljoen).

 • 7. Er heeft een aanpassing van de begroting van de RSO plaatsgevonden vanwege de latere aansluiting van Defensie en uitbreiding van de dienstverleningsafspraken. Daarnaast is er een herschikking geweest tussen de verschillende budgetten van de RSO op de begroting (-/- € 3,190 miljoen).

 • 8. Voor 2018 en verdere jaren is er € 0,015 miljoen per jaar aan loonprijsbijstelling HGIS geboekt.

Externe Inhuur (€ 0,270 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,981 miljoen).

 • 2. Herschikking tussen de verschillende budgetten van RSO op de begroting (-/- € 0,711 miljoen).

Overige personele uitgaven (€ 0,400 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,400 miljoen).

ICT (-/- € 0,226 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 0,110 miljoen)

 • 2. Er is naar BZK budget overgeboekt voor de bijdrage in de regiekosten van de rijksbrede ICT-voorzieningen 2018 (-/- € 0,022 miljoen).

 • 3. Herschikking tussen de verschillende budgetten van RSO op de begroting (-/- € 0,455 miljoen).

 • 4. Voor overlopende posten uit 2017 is via de eindejaarsmarge € 0,361 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2018.

Bijdrage aan SSO's (€ 3,360 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 1,164 miljoen).

 • 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt als bijdrage aan het FDC in de ICT-aansluitkosten van het cluster beheer. Van FIN en VWS is ieder € 0,084 miljoen budget ontvangen en van OCW is € 0,674 miljoen budget ontvangen. Het totaal van de boekingen is € 0,842 miljoen.

 • 3. Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de begroting (€ 1,354 miljoen).

Overige Materiële uitgaven (-/- € 2,291 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,814 miljoen)

 • 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt voor de materiële uitgaven van het FDC. Van VWS en FIN is ieder € 0,002 miljoen budget ontvangen en van OCW is € 0,014 miljoen budget ontvangen. Het totaal van de overboekingen is € 0,018 miljoen.

 • 3. Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de begroting (-/- € 3,123 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 7,252 miljoen)

 • 1. Het niet doorgaan van de doorbelasting aan BRZO-bedrijven van de toezichtkosten van inspecties zorgt voor een verlaging van de ontvangstenraming (-/- € 1,000 miljoen).

 • 2. Er heeft een aanpassing van de begroting van de RSO plaatsgevonden vanwege de latere aansluiting van Defensie en uitbreiding van de dienstverleningsafspraken (-/- € 6,087 miljoen).

 • 3. De overgang van contractmanagement schoonmaak van BZK, JenV en IenW naar RSO wordt via een budgetoverheveling aan de begroting van SZW toegevoegd en niet via facturering op de ontvangsten zoals oorspronkelijk geraamd (-/- € 0,165 miljoen).

Artikel 98 Algemeen.
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

29.041

0

29.041

2.482

31.523

145

– 100

250

250

Uitgaven:

31.084

0

31.084

2.797

33.881

135

– 110

250

250

                   

Subsidies

2.043

0

2.043

447

2.490

0

0

0

0

                   

Opdrachten

22.998

0

22.998

615

23.613

– 815

– 110

250

250

Handhaving

4.984

0

4.984

55

5.039

0

0

0

0

Opdrachten overig

18.014

0

18.014

560

18.574

– 815

– 110

250

250

                   

Bekostiging

3.170

0

3.170

1.735

4.905

950

0

0

0

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

3.170

0

3.170

1.735

4.905

950

0

0

0

                   

Bijdrage aan agentschappen

673

0

673

0

673

0

0

0

0

Agentschap Ondernemend Nederland

513

0

513

0

513

0

0

0

0

Agentschap CJIB

160

0

160

0

160

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

0

2.200

0

2.200

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

412

0

412

0

412

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,797 miljoen bij de uitgaven en € 2,482 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 0,447 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 0,010 miljoen).

 • 2. Van het ongebruikte deel van het budget van 2017 is via de Eindejaarsmarge € 0,417 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2018.

 • 3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van het budget voor de subsidie aan de Nationale Denktank vindt er een budgettair neutrale kasschuif plaats van 2019 en 2020 naar 2018 (€ 0,020 miljoen).

Opdrachten handhaving (€ 0,055 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 0,220 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,165 miljoen).

Opdrachten overig (€ 0,560 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,149 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (-/- € 0,230 miljoen).

 • 2. Er zijn 2 overboekingen met EZK verwerkt. Er is € 0,020 miljoen budget ontvangen voor de Beneluxpublicatie. Er is -/- € 0,353 miljoen budget overgeboekt voor het asbestonderzoek (euro)grit. Het totaal van de boekingen is -/- 0,333 miljoen.

 • 3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van het budget voor de dienstauto's vindt er een budgettair neutrale kasschuif plaats van 2018 t/m 2020 naar 2021 t/m 2023 (-/- € 0,500 miljoen).

 • 4. Van het ongebruikte deel van het budget van 2017 is via de Eindejaarsmarge € 0,474 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2018.

Bekostiging (€ 1,735 miljoen)

 • 1. Verhoging van het budget voor de Rijks Caribisch Nederland-unit SZW om conform het opgestelde verbeterplan de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden op te lossen (€ 1,435 miljoen).

 • 2. Verhoging van het budget ter dekking van de hogere Dollarkoers in de uitvoeringskosten van de Rijks Caribisch Nederland-unit SZW (€ 0,300 miljoen).

Verplichtingen artikel 98 (€ 2,482 miljoen)

 • 1. Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties -/- € 0,315 miljoen lager dan de uitgavenmutaties ad € 2,797 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de opdrachten overig en bij de subsidies. De verplichtingen zijn al bij het verstrekken van de opdracht en het aangaan van de subsidie vastgelegd. Er wordt nu alleen kasbudget overgeboekt.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 

Stand ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

       

Verplichtingen:

68.718

0

68.718

115.758

184.476

– 78.007

– 65.010

– 45.053

– 28.515

Uitgaven:

68.718

0

68.718

115.758

184.476

– 78.007

– 65.010

– 45.053

– 28.515

                   

Overige beleidsuitgaven

68.718

0

68.718

115.758

184.476

– 78.007

– 65.010

– 45.053

– 28.515

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

68.718

0

68.718

115.758

184.476

– 78.007

– 65.010

– 45.053

– 28.515

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 115,758 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 115,758 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,458 miljoen).

 • 2. Reservering voor diverse uitkeringsregelingen en maatregelen op de arbeidsmarkt van Caribisch Nederland, o.a. een verbetering van de armoede en schuldenaanpak (€ 2,350 miljoen).

 • 3. Compensatie voor het niet doorgaan van de doorbelasting van toezichtskosten aan BRZO-bedrijven (-/- € 1,000 miljoen), zie ontvangsten artikel 96.

 • 4. Om beter aan te sluiten bij het ritme van het budget voor het 1000-banenplan in Groningen vindt er een neutrale kasschuif plaats van 2018 naar 2019 t/m 2021 (-/- € 4,330 miljoen). Daarnaast is -/- € 1,900 miljoen van het budget voor het 1000-banenplan overgeboekt naar het Gemeentefonds.

 • 5. Naar het Gemeentefonds is -/- € 2,200 miljoen budget overgeboekt voor de herstructurering van de Wsw in Oost-Groningen. Daarnaast is naar het Ministerie van Financiën -/- € 0,300 miljoen budget overgeboekt voor het BTW-compensatiefonds.

 • 6. In het Regeerakkoord Rutte III is 80 miljoen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen. Voor 2018 wordt er € 30,000 miljoen en voor de jaren 2019 en 2020 wordt er € 25,000 miljoen ieder jaar op de begroting van SZW geboekt. Hiervan is voor 2018 al -/- € 27,000 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds, voor 2019 en 2020 gaat het om een bedrag van -/- € 22,250 miljoen.

 • 7. Mutatie ter dekking van verschillende beleidsvoornemens op de SZW-begroting (€ 89,914 miljoen).

 • 8. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2018 (€ 15,796 miljoen).

 • 9. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2018 (€ 9,970 miljoen).

Licence