Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

40.717

47.315

0

244

47.559

             
 

Uitgaven:

40.717

47.315

0

244

47.559

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

 

100%

   

100%

             

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

40.717

47.315

0

244

47.559

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

30.603

36.791

0

0

36.791

 

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

30.603

36.791

0

0

36.791

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

 

Overige bijstand aan de landen

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

10.114

10.524

0

244

10.768

 

Duradero

0

0

0

0

0

 

Grensbewaking (Defensie)

6.100

6.100

0

0

6.100

 

Kustwacht (Defensie)

0

0

0

0

0

 

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

0

0

0

0

0

 

Rechterlijke macht (JenV)

4.014

4.424

0

244

4.668

             
 

Ontvangsten:

0

3.951

0

99

4.050

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

11.005

11.467

258

26.180

37.905

             
 

Uitgaven:

11.005

11.467

258

26.180

37.905

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

 

60%

   

60%

             

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

4.187

6.509

– 2.572

1.900

5.837

 

Subsidies

0

0

0

0

0

 

IUCN

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.351

780

0

– 545

235

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.351

780

0

– 545

235

 

Inkomensoverdrachten

2.700

5.272

– 2.572

0

2.700

 

Toeslagen op pensioenen NA

2.700

5.272

– 2.572

0

2.700

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

321

0

2.411

2.732

 

Bijdrage landen

0

321

0

2.411

2.732

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

136

136

0

34

170

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

136

136

0

34

170

             

4.2

Caribisch Nederland

6.818

4.958

2.830

24.280

32.068

 

Subsidies

0

522

0

– 39

483

 

Subsidies Caribisch Nederland

0

522

0

– 39

483

 

Kinderrechten

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

4.280

988

75

760

1.823

 

Kinderrechten

0

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.880

988

75

760

1.823

 

Opdrachten Caribisch Nederland

2.400

0

0

0

0

 

Inkomensoverdrachten

1.318

1.318

2.755

22.512

26.585

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

1.318

1.318

2.755

22.512

26.585

 

Bijdragen aan medeoverheden

1.220

1.920

0

1.047

2.967

 

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

1.220

1.220

0

1.136

2.356

 

Kinderrechten

0

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

700

0

– 89

611

 

Bijdragen aan agentschappen

0

210

0

0

210

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

210

0

0

210

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

0

0

0

0

             
 

Ontvangsten:

3.949

3.949

2.463

0

6.412

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Inkomensoverdrachten

Kasschuif Fondo Desaroyo Aruba (FDA)

De laatste restmiddelen uit het Fondo Desaroyo (FDA) € 2,463 mln. zijn teruggevloeid naar de begroting Koninkrijksrelaties, hoofdstuk IV. Deze middelen worden, conform de beheersovereenkomst tussen Aruba, Nederland en FDA, weer ingezet ten behoeve van het land Aruba voor de komende twee jaar. Een deel van de middelen wordt in 2019 ingezet voor de kinderbescherming, het overige deel wordt aangewend ter versterking van de rechtshandhaving op Aruba.

4.2 Caribisch Nederland

Inkomensoverdrachten

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

Bij 1e suppletoire begroting 2018 zijn de middelen € 2,572 mln. voor het werkliedenpensioenfonds en het pensioenfonds Caribisch Nederland toegevoegd aan het instrument «inkomensoverdracht» op artikel 4.1, landen maar ze zijn bestemd voor de «inkomensoverdracht» op artikel 4.2 Caribisch Nederland. Het is nu op het juiste instrument geboekt.

Ontvangsten

Betreft eindafwikkeling Fondo Desaroyo Aruba middelen, resterende middelen € 2,463 mln. vloeien terug naar de begroting Koninkrijksrelaties, hoofdstuk IV (zie de toelichting onder artikel 4.1).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2018

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Bijdragen aan medeoverheden

Vereffeningsakkoord

Nederland is € 2,3 mln. verschuldigd aan Curaçao en Sint Maarten, vanwege vorderingen vanuit het solidariteitsfonds. In het vereffeningsakkoord inzake de verdeling van de boedel van de Nederlandse Antillen is afgesproken dat Nederland de kosten betaalt aan de rechtsopvolgers.

4.2 Caribisch Nederland

Inkomensoverdrachten

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)

De middelen € 20,683 mln. voor het herstel van het werkliedenpensioenfonds en pensioenfonds Caribisch Nederland zijn toegevoegd, het is een interdepartementale afspraak.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)-middelen

De SVB-middelen € 1,829 mln. uit de boedelscheiding na 10-10-2010 worden ingezet voor de sociaaleconomische initiatieven in Caribisch Nederland.

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

             
 

Uitgaven:

172.431

172.431

0

0

172.431

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

 

100%

   

100%

             

5.1

Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

172.431

172.431

0

0

172.431

 

Leningen

172.431

172.431

0

0

172.431

 

Schuldsanering

172.431

172.431

0

0

172.431

             

5.2

Leningen en/of garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

0

0

0

0

0

 

Leningen

0

0

0

0

0

 

Leningen aan Aruba

0

0

0

0

0

 

Lopende inschrijving Curaçao en St Maarten

0

0

0

0

0

 

Garanties

0

0

0

0

0

 

Garanties

0

0

0

0

0

             
 

Ontvangsten:

37.721

37.721

0

0

37.721

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Beleidsartikel 8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 3e incidentele suppletoire begroting

Stand 4e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

0

205.642

220.942

370.942

6.215

– 10.797

366.360

                 
 

Uitgaven:

0

205.642

220.942

370.942

6.215

– 10.797

366.360

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

 

100%

       

100%

                 

8.1

Wederopbouw

0

186.434

201.734

351.734

6.357

– 10.797

347.294

 

Subsidies

0

24.640

39.940

39.940

– 1.850

– 38.090

0

 

Liquiditeitssteun Sint Maarten

0

24.640

39.940

39.940

– 1.850

– 38.090

0

 

Opdrachten

0

12.033

12.033

12.033

– 11.179

0

854

 

Wederopbouw op Sint Maarten

0

12.033

12.033

12.033

– 11.179

0

854

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

8.771

8.771

8.771

13.707

14.578

37.056

 

KPSM

0

4.000

4.000

4.000

0

0

4.000

 

Wederopbouw op Sint Eustatius

0

     

3.067

14.578

17.645

 

Wederopbouw op Sint Maarten

0

     

10.640

0

10.640

 

Wederopbouw op Saba

0

3.861

3.861

3.861

0

0

3.861

 

Grenstoezicht Sint Maarten

0

910

910

910

0

0

910

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

118.984

118.984

268.984

0

0

268.984

 

Wederopbouw op Sint Maarten

0

6.984

6.984

6.984

0

0

6.984

 

Wereldbank

0

112.000

112.000

262.000

0

0

262.000

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

8.506

8.506

8.506

4.179

– 10.375

2.310

 

Ministerie van JenV

0

8.506

8.506

8.506

4.179

– 10.375

2.310

 

Leningen

0

0

0

0

0

38.090

38.090

 

Liquiditeitssteun Sint Maarten

0

0

0

0

0

38.090

38.090

 

Bijdragen aan agentschappen

0

13.500

13.500

13.500

1.500

– 15.000

0

 

RVB (Bijdrage voor wederopbouw)

0

13.500

13.500

13.500

1.500

– 15.000

0

                 

8.2

Noodhulp

0

19.208

19.208

19.208

– 142

0

19.066

 

Opdrachten

0

511

511

511

– 142

0

369

 

Noodhulp

0

511

511

511

– 142

0

369

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

1.716

1.716

1.716

0

0

1.716

 

Noodhulp op Sint Maarten

0

1.716

1.716

1.716

0

0

1.716

 

Noodhulp op Sint Eustatius en Saba

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

145

145

145

0

0

145

 

RVB (Bijdrage voor wederopbouw)

0

145

145

145

0

0

145

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

16.836

16.836

16.836

0

0

16.836

 

Ministerie van I&W

0

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van Defensie

0

16.836

16.836

16.836

0

0

16.836

 

Ministerie van VWS

0

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van JenV

0

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van BZK

0

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van OCW

0

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van BZ

0

0

0

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

800

800

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Artikel 8.1 Wederopbouw

Subsidies

Liquiditeitssteun Sint Maarten

De liquiditeitssteun van € 1,85 mln. is ten laste gebracht van het instrument Subsidies en moet geboekt worden op het instrument, Opdrachten Wederopbouw op Sint Maarten. Dit is aangepast.

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

Bij 1e suppletoire begroting is € 7 mln. voor de wederopbouw Sint Maarten geboekt op Opdrachten, Wederopbouw Sint Maarten. De bijdrage wordt gecorrigeerd naar het instrument Bijdragen aan medeoverheden.

Daarnaast is bij 1e suppletoire begroting € 4,179 mln. voor de wederopbouw Sint Maarten voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie geboekt op Opdrachten, Wederopbouw Sint Maarten. Dit is gecorrigeerd naar het instrument Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken.

Bijdragen aan medeoverheden

Wederopbouw op Sint Eustatius

Vanuit de Aanvullende Post is € 3,067 mln. op basis van een goedgekeurd bestedingsplan voor de wederopbouw op Sint Eustatius beschikbaar gesteld.

Wederopbouw op Sint Maarten

De liquiditeitssteun van € 1,85 mln. was ten laste gebracht van het instrument Bijdragen aan medeoverheden en is geboekt op het instrument, Opdrachten Wederopbouw op Sint Maarten.

Daarnaast is bij 1e suppletoire begroting € 7 mln. voor de wederopbouw Sint Maarten geboekt op Opdrachten, Wederopbouw Sint Maarten. De bijdrage wordt gecorrigeerd naar het instrument Bijdragen aan medeoverheden.

Tot slot bleek de liquiditeitssteun 2017 aan Sint Maarten hoger dan in eerste instantie geraamd. Daarvoor is € 1,79 mln. van de Aanvullende Post beschikbaar gesteld.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Ministerie Justitie en Veiligheid

Bij 1e suppletoire begroting is € 4,179 mln. voor de wederopbouw Sint Maarten voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie geboekt op Opdrachten, Wederopbouw Sint Maarten. De bijdrage wordt gecorrigeerd naar het instrument Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken.

Bijdragen aan agentschappen

RVB (Bijdragen voor wederopbouw)

Het ministerie voor Infrastructuur en Milieu heeft € 1,5 mln. beschikbaar gesteld voor het herstel van de klif. Zie de toelichting onder het kopje Bijdragen aan medeoverheden, herstel klif Fort Oranje in Sint Eustatius.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Artikel 8.1 Wederopbouw

Subsidies

Liquiditeitssteun Sint Maarten

De middelen € 38,090 mln. voor de liquiditeitssteun staan onterecht op het instrument Subsidies. Dit is nu aangepast en geboekt onder het instrument Leningen, Liquiditeitssteun Sint Maarten

Bijdragen aan medeoverheden

Herstel klif Fort Oranje in Sint Eustatius

Het herstel van de werkzaamheden € 14,293 mln. zou aanvankelijk plaatsvinden door het Rijksvastgoedbedrijf. Inmiddels is besloten de uitvoering van het herstel door het Openbaar Lichaam te laten aanbesteden. Vandaar de correctie naar het instrument, Bijdragen aan medeoverheden.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Verrekening van de uitgaven € 10,375 mln. voor de directe steun aan Sint Maarten door Dienst Justitiële Inrichting en de Politie.

Licence