Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 

Art.nr.

Uitgaven 2018

Stand vastgestelde begroting 2018

 

246.086

     

Mutaties 1e suppletoire begroting1

 

222.913

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

 

187.788

     

1) Liquiditeitssteun Sint Maarten

8.1

15.300

2) Wereldbank

8.1

150.000

3) Informatiebeveiliging Rijks Caribisch Nederland

6.1

2.064

4) Vereffeningsakkoord

4.1

2.300

5) Pensioenfonds Caribisch Nederland

4.2

20.700

Overige mutaties

 

– 2.576

Stand 2e suppletoire 2018

 

656.787

1

Inclusief 1e en 2e incidentele suppletoire begroting.

Derde incidentele suppletoire begroting 2018

1. Liquiditeitssteun Sint Maarten

De financiële situatie van Sint Maarten is na orkaan Irma sterk verslechterd. Voor het jaar 2017 heeft Sint Maarten liquiditeitssteun ontvangen (€ 22,79 mln.). Sint Maarten heeft in april de Rijksministerraad (RMR) verzocht om liquiditeitssteun. In de RMR van 6 juli jl. heeft het kabinet besloten Sint Maarten liquiditeitssteun te verlenen. Met deze incidentele suppletoire begroting wordt hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld.

Vierde incidentele suppletoire begroting 2018

2. Wereldbank

Het hoofdspoor van de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint Maarten verloopt via een trustfonds bij de Wereldbank. De trustfondsmiddelen dragen bij aan een duurzame wederopbouw, zodat het eiland weerbaarder zal zijn voor toekomstig natuurgeweld. Een stuurgroep bestaande uit Sint Maarten, Nederland en de Wereldbank geeft op strategisch niveau sturing en komt periodiek bijeen voor het bewaken van de voortgang, het bekrachtigen van de programmering en het vaststellen van de begroting. Van de in totaal gereserveerde € 550 mln. voor wederopbouw zal maximaal € 470 mln. in tranches via het trustfonds worden besteed.

Het storten van een tranche in het trustfonds gebeurt op basis van een verzoek door de Wereldbank. De eerste tranche van € 112 mln. is bij oprichting van het trustfonds overgemaakt door Nederland. Op 12 oktober heeft de Wereldbank het verzoek ingediend om de volgende tranche van € 150 mln. over te maken, zodat de volgende projecten opgepakt kunnen worden.

2e suppletoire begrotingsmutaties

3. Informatiebeveiliging Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)

Om de onvolkomenheid op de informatiebeveiliging bij RCN aan te pakken is een plan van aanpak opgesteld. Bij de uitvoering daarvan is gebleken dat er nog oude hardware vervangen moet worden. Die vormt nu een bottleneck voordat andere activiteiten plaats kunnen vinden. Voor de vervanging van de hardware is nog € 2,1 mln. nodig in 2018.

4. Vereffeningsakkoord

Nederland is € 2,3 mln. verschuldigd aan Curaçao en Sint Maarten, vanwege vorderingen vanuit het solidariteitsfonds. In het vereffeningsakkoord inzake de verdeling van de boedel van de Nederlandse Antillen is afgesproken dat Nederland de kosten betaalt aan de rechtsopvolgers.

5. Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)

Op 30 mei 2018 is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) een overeenkomst overeengekomen over een eenmalige bijzondere werkgeversbijdrage. Op grond hiervan ontvangt BZK van andere departementen een bijdrage van incidenteel € 20,7 mln. conform een afgesproken verdeelsleutel over de departementen. Ook brengen de gezamenlijke werkgevers voor de jaren tot en met 2023 een herstelpremie op.

Ontvangsten

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 

Art.nr.

Ontvangsten 2018

Stand vastgestelde begroting 2018

 

41.670

     

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

3.951

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

 

3.362

     

1) Middelen Fondo Desaroyo Aruba

4

2.463

2) EU middelen voor noodhulp

1 en 8

899

Overige mutaties

 

0

Stand 2e suppletoire 2018

 

48.983

1. Middelen Fondo Desaroyo

Betreft eindafwikkeling Fondo Desaroyo Aruba middelen, resterende middelen € 2,463 mln. vloeien terug naar de begroting hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties.

2. EU middelen voor noodhulp

De ontvangsten zijn de EU middelen voor de noodhulp op Sint Maarten.

Licence