Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

Niet-beleidsartikel 6 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

21.059

22.834

50

3.153

26.037

             
 

Uitgaven:

21.059

22.834

50

3.153

26.037

             

6.1

Apparaat

21.059

22.834

50

3.153

26.037

 

Personele uitgaven

12.831

14.906

– 500

– 1.767

12.639

 

waarvan: Eigen personeel

12.597

14.672

– 550

– 1.767

12.355

 

waarvan: Externe inhuur

234

234

50

0

284

 

waarvan: Overig personeel

0

0

0

0

0

 

Materiële uitgaven

8.228

7.928

550

4.920

13.398

 

waarvan: Overig materieel

8.228

7.928

550

4.920

13.398

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Personele uitgaven

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet in 2018 een bijdrage van in totaal € 1,633 mln. leveren voor het herstel van de dekkingsgraad van PCN. Zie 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties en 4.2 Caribisch Nederland inkomensoverdrachten. Een deel hiervan (€ 1,211 mln.) wordt gedekt uit dit artikel.

Materiële uitgaven

Informatiebeveiliging Rijks Caribisch Nederland (RCN)

Om de onvolkomenheid op de informatiebeveiliging bij RCN aan te pakken is een plan van aanpak opgesteld. Bij de uitvoering daarvan is gebleken dat oude hardware vervangen moet worden. Die vormt nu een bottleneck voordat andere activiteiten plaats kunnen vinden. Voor de vervanging van de hardware is nog € 2,064 mln. nodig in 2018.

Jaarlijkse bijdragen aan Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN)

Op basis van het aantal formatieve eenheden en ICT-gebruikers dragen departementen bij aan SSO CN.

Niet beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

874

9.310

– 2.093

– 722

6.495

             
 

Uitgaven:

874

9.310

– 2.093

– 722

6.495

             

7.1

Loonbijstelling

0

811

– 811

0

0

             

7.2

Prijsbijstelling

0

1.425

– 1.425

0

0

             

7.3

Onvoorzien

738

579

143

– 722

0

             

7.4

Wisselkoersreserve

136

6.495

0

0

6.495

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Artikel 7 Nominaal en onvoorzien

Toedeling van loon- en prijsbijstelling 2018

De toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2018 binnen hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Licence