Base description which applies to whole site

2 Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) uitgaven- en ontvangstenmutaties 2019 (najaarsnota)

Tabel 1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (bedragen x € 1.000)
    
 

Vastgestelde begroting 2019

 

16.471.358

    
 

Stand eerste suppletoire begroting

 

17.447.572

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

artikelnummer

uitgaven 2019

    

1)

Kasschuif Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) ggz

2

‒ 28.990

2)

Subsidieregeling onverzekerde personen

2

14.000

3)

Kasschuif Stimuleringsregeling E-health Thuis

3

‒ 21.300

4)

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3

22.000

5)

Bijdrage Wlz

3

50.000

6)

Kasschuif Sectorplan Plus

4

‒ 23.800

7)

Opleidingsplaatsen in de ggz

4

‒ 15.000

8)

Kasschuif Maatschappelijke Diensttijd

4

‒ 33.741

9)

ZonMw programma's

4

‒ 14.500

10)

Vangnet cruciale jeugdhulp (Jeugdautoriteit)

5

‒ 20.000

11)

Middelen Transitieautoriteit Jeugd

5

‒ 33.500

12)

Subsidieregeling Bouw en onderhoud van sportaccommodaties

6

‒ 15.000

13)

Regeling Specifieke uitkering stimulering sport voor sportaccommodaties

6

22.000

14)

Uitkeringen wetten voor oorlogsgetroffenen

7

‒ 11.000

15)

Zorgtoeslag

8

‒ 10.000

16)

Verhoging Zorgtoeslag

8

15.400

17)

Overige mutaties

 

145.575

    
 

Stand tweede suppletoire begroting 2019

 

17.489.716

Toelichting belangrijkste uitgavenmutaties

1. Kasschuif Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) ggz

De middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) komen in 2019 niet volledig tot besteding en worden doorgeschoven naar latere jaren.

2. Subsidieregeling onverzekerde personen

De kosten voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden, vallen hoger uit dan begroot. De oorzaken van de stijging van het gebruik van de regeling zijn divers zoals: De bredere reikwijdte van de doelgroep van onverzekerden (het vervallen van verzekeringsplicht), verlenging van de meldingstermijn en grotere bekendheid van de regeling als gevolg van voorlichtingsactiviteiten.

3. Kasschuif Stimuleringsregeling E-health thuis

De bijdragen die worden gedaan vanuit de stimuleringsregeling blijven achter bij de verwachting. Na een aanpassing bij de miljoenennota vindt hier een tweede aanpassing plaatst omdat is gebleken dat de middelen voor 2019 nodig zijn voor de uitbetaling van projecten in 2020.

4. Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De uitgavenraming BIKK is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 22,0 miljoen).

5. Bijdrage Wlz

De rijksbijdrage aan de Wlz wordt aangepast naar aanleiding van de actuele raming van het Centraal Planbureau.

6. Sectorplan Plus

SectorplanPlus kent meerjarige tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Om de verdeling van de budgetten op de liquiditeitsbehoefte over de tijdvakken te laten aansluiten vindt een kasschuif plaats.

7. Opleidingsplaatsen in de ggz

In het hoofdlijnenakkoord ggz zijn voor het jaar 2019 middelen gereserveerd voor extra plaatsen ggz-opleidingen. Deze middelen worden deels via de beschikbaarheidsbijdrage (premie) betaald. Daarom vindt een mutatie van artikel 4 van de VWS-begroting naar deze sector plaats.

8. Kasschuif Maatschappelijke Diensttijd

Belangrijkste oorzaak van de schuif is dat de bevoorschotting van de projecten die per 1 januari 2020 zullen starten, in januari 2020 zal plaats vinden.

9. ZonMw programma's

Bij ZonMw wordt gewerkt met vastgestelde budgetten voor de uitvoering van de programma’s. Deze worden niet geïndexeerd. Hierdoor valt de loonbijstelling in 2019 incidenteel vrij. De ruimte is incidenteel omdat bij vervolg- en nieuwe programma’s meer budget nodig is omdat de kosten zijn toegenomen door loon- en prijsontwikkelingen. Het gaat hierbij onder andere om lagere uitgaven voor het programma Zorgevaluatie en gepast gebruik. Verder is vertraging opgetreden bij de programma's Topzorg, voorwaardelijke toelating en Doelmatigheidsonderzoek.

10. Vangnet cruciale jeugdhulp (Jeugdautoriteit)

Er is € 20 miljoen als kasschuif doorgeschoven naar 2020. Deze middelen zijn als vangnet vanuit het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor de periode 2019-2021 ten behoeve van de continuïteit van cruciale jeugdhulp, in de vorm van tijdelijke liquiditeitssteun voor instellingen.

11. Middelen Transitieautoriteit Jeugd

De verwachting is dat € 33,5 miljoen uit de regeling Transitieautoriteit Jeugd niet beschikt wordt. Daarnaast is vanuit het veld een grote vraag om financiële ondersteuning voor de transformatie van grootschalige gesloten jeugdhulpaccommodaties naar gezinsgerichte kleinschalige voorzieningen.

12. Subsidieregeling bouw en onderhoud van sportaccommodaties

De subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties is sinds 1 januari 2019 opengesteld. De subsidieregeling zit in de beginfase en de verwachting is dat in 2019 niet het volledige bedrag tot besteding komt.

13. Regeling specifieke uitkering stimulering sport voor sport-accomodaties

Deze middelen worden ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten.

14. Uitkeringen wetten voor oorlogsgetroffenen

Als gevolg van een sterkere daling van het aantal personen dat gebruik maakt van de regelingen voor voormalig verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen wordt het budget met € 11 miljoen naar beneden gesteld.

15. Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld.

16. Verhoging Zorgtoeslag

In het kader van de koopkrachtbesluitvorming over 2020 is de zorgtoeslag structureel verhoogd. De uitbetaling van de zorgtoeslag in januari 2020 valt in december 2019, daarom valt € 15,4 miljoen in 2019.

Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (bedragen x € 1.000)
    
 

Vastgestelde begroting 2019

 

87.563

    
 

Stand eerste suppletoire begroting

 

134.273

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

artikelnummer

uitgaven 2019

    

1)

Hogere ontvangsten door te hoge bevoorschotting RIVM

1

8.900

2)

Terugontvangsten aan CIZ verstrekte lening

3

3.500

3)

Desaldering SCP/PPGB

3

2.620

4)

Overige mutaties

 

17.580

    
 

Stand tweede suppletoire begroting 2019

 

166.873

Toelichting belangrijkste ontvangstenmutaties

Hogere ontvangsten RIVM

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van de in 2018 betaalde voorschotten op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid, de subsidieregeling NIPT en voor de programma’s die door het RIVM worden uitgevoerd.

Terugontvangen aan CIZ verstrekte lening

Bij het CIZ is de voornaamste oorzaak de lagere gerealiseerde operationele kosten 2017.

Desaldering Sociaal Cultureel Planbureau

Er vindt een desaldering met het Sociaal Cultureel Planbureau plaats door hogere uitgaven voor- en hogere ontvangsten van derden.

Licence