Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2019 (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2019

 

1.042,9

1.042,9

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

1.063,6

1.063,6

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

1.112,2

1.112,2

    

Belangrijkste slotwet mutaties 2019

   

Kaderrelevante mutaties

   

Saldo 2019

 

‒ 36,4

7,6

    

Stand slotwet 2019

 

1.075,8

1.119,8

Toelichting

De Slotwet 2019 laat een voordelig saldo zien van € 44 miljoen. Dit saldo bestaat uit € 36,4 miljoen lagere uitgaven en € 7,6 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

Licence