Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5 Evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Waterkwantiteit

11

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Waterkwantiteit

11

2014

2014

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-442254

 

Waterkwantiteit en kwaliteit

11

20201

2021

 
 

Waterkwaliteit

11

2015

2015

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/23/beleidsdoorlichting-beleidsartikel-12-waterkwaliteit

           

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Leefomgevingsbalans (1x per 2 jaar)

11

 

2017

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2017

 

Eind- en deelevaluaties programma's Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas

11

2012

2018

http://publicaties.minienm.nl/documenten/eind-en-deelevaluaties-programma-s-ruimte-voor-de-rivier-en-zandmaas-grensmaas

 

Evaluatie Deltawet (experimenteerartikel in 2021/2)

11

2016

2016

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-34513–1.html

 

(tussentijdse) evaluatie Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

11

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/06/beleidsverkenning-waddengebied-tussenevaluatie-samenwerkingsagenda-beheer-waddenzee-en-herziene-samenwerkingsagenda-beheer-waddenzee-2016–2018

 

Pilot ex-post doelmatigheidsonderzoek waterveiligheidsprojecten

11

2017

2018

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-846672

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

CPB: overstromingsrisico’s

 

2017

2017

CPB (2017), Cost-benefit analysis for flood risk management and water governance in the Netherlands: an overview of one century

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
           
 

MIRT-onderzoeken

     

https://www.mirtoverzicht.nl/documenten/publicaties/2017/09/19/mirt-2018

 

Deltaprogramma

Ontwerp Nationaal Waterplan 2016–2021

11

   

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-31710–35.html

 

Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Landelijk Meetnet Water 2

     

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-27625–447.html

 

Onderzoeken m.b.t. totstandkoming Omgevingswet

11

   

http://www.omgevingswet portaal.nl/publicaties/ publicaties-eenvoudig-beter

 

PBL: Leefomgevingsbalans (1x per 2 jaar)

11

 

2016

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014

 

Actualisatie initiële beoordeling KRM: beoordeling het bereiken van de goede milieutoestand en daarbij behorende doelen in 2020 n.a.v. het treffen van maatregelen in het kader van bestaand en voorgenomen beleid

11

 

2018

 
 

Voortgangsrapportage uitvoering Programma van Maatregelen KRM, cf. art. 8

11

2017

2018

 
 

Evaluatie doelmatigheid drinkwatervoorziening (evaluatie van hoofdstuk 5 v.d. drinkwaterwet o.g.v. art 60 v.d. Drinkwaterwet)

11

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/21/eindrapportage-evaluatie-doelmatigheid-drinkwaterwet

Overig onderzoek

         
 

voortgangsrapportage de staat van ons water

11

 

Jaarlijks

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/16/de-staat-van-ons-water

 

Onderzoek naar indicatieve waterkwaliteitsnormen voor stoffen in de GenX-technologie

11

 

2017

https://www.rivm.nl/ dsresource?objectid= 570781c7-e34b-4b79-b68a-831fb7c91d11& type=pdf&disposition=inline

 

Risicoanalyse en risicomanagement van drinkwaterproductie in Nederland

11

 

2017

https://www.rivm.nl/ dsresource?objectid= 624b9eeb-08d3–4d6a-9146–63fee0e7881c& type=pdf&disposition=inline

 

Toetsing van de Basiskustlijn (kustlijnkaartenboek)

11

 

Jaarlijks

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/open-data

 

Midterm review beleidsnota drinkwater

11

2017

2017

 
 

Evaluatie nieuwe regelgeving voor badinrichtingen

11

2016

2019

http://www.internetconsultatie.nl/zwembaden

 

ILT: Jaarevaluatie drinkwatertarieven

(jaarlijks)

11

 

2017

https://www.aef.nl/toezicht-op-drinkwatersector-blijkt-effectief

 

PBL: Monitor SVIR

11

2015

2016

http://www.clo.nl/onderwerpen/monitor-infrastructuur-en-ruimte

http://www.pbl.nl/publicaties/monitor-infrastructuur-en-ruimte-2016

           
 

Bodem en Ondergrond

13

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Ruimtelijke ontwikkeling

13

2013

2014

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-442256

 

Bodem en Ondergrond

13

2019

2020

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Eindevaluatie sleutelprojecten

13

 

2020

https://zoek.officielebe kendmakingen.nl/ kst-32861–8.html

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

Maatschappelijke kosten-batenanalyse maatregelen bodemlood

   

2017

https://www.ce.nl/publicaties/2029/maatschappelijke-kosten-batenanalyse-maatregelen-bodemlood

Overig onderzoek

         
 

Inspire monitor EU

13

2011

2017

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182

 

Ex-durante Evaluatie AMvB Ruimte 1e tranche

13

 

2017

 
 

Uitvoeringsmonitor SVIR

13

 

jaarlijks

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/monitor-infrastructuur-en-ruimte-2012-nulmeting

http://www.clo.nl/onderwerpen/monitor-infrastructuur-en-ruimte

 

Wegen en Verkeersveiligheid

14

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Wegen en Verkeersveiligheid

14

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/22/eindrapport-beleidsdoorlichting-wegen-en-verkeersveiligheid

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Rijgeschiktheid langdurig gebruik Cat. III medicijnen

14

2015

2017

https://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/rijgeschiktheid-bij-langdurig-gebruik-van-icadts-categorie-iii-geneesmiddelen

 

Monitoring en evaluatie «beter benutten»

14, 15 en 16

2012

jaarlijks

https://www.beterbenutten.nl/monitoring-evaluatie-1

 

Eindevaluatie van het Vervolgprogramma Beter Benutten in het kader van het MIRT proces informeren.

16

 

2018

 
 

Evaluatie aantal doden en gewonden in het verkeer

14

 

jaarlijks

https://zoek.officielebe kendmakingen.nl/ kst-29398–463.html

 

Congestie

14

 

2017

https://www.kimnet.nl/publicaties/papers/2017/11/23/ex-post-evaluatie-van-benuttingmaatregelen-om-congestie-te-verminderen

           
 

NMCA

14

16

2015

Tweejaarlijks

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-264683

           
 

NMCA wegen

14

 

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-806234

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         

MKBA

         
 

MIRT Projectenboek

   

Jaarlijks bij begroting

 
 

Beweegbare bruggen

     

EIB (2017), Bouwstenen voor beweegbare bruggen. Verkenning maatschappelijke kosten en baten

 

Verkeer en omgevingsinvloeden A8-A9

     

RIGO (2017), Maatschappelijke kosten-batenanalyse A8-A9. analyse van verkeer en omgevingsinvloeden

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier mobiliteit

14

16

17

18

 

2016

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-mobiliteit.pdf

Overig onderzoek

         
 

Mobiliteitsbeeld

14

16

18

2013

jaarlijks

https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld

 

Ruimte voor de fiets

14

16

 

driejaarlijkse monitoring

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–317.html

 

Smartphonegebruik op de fiets

14

 

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/07/bijlage-4-onderzoek-arcadis-evaluatie-van-interventies-voor-verantwoord-smartphone-gebruik-op-de-fiets

 

Fietsen en gezondheid

14

 

2017

http://www.pbl.nl/publicaties/fietsen-leidt-tot-langer-en-gezond-leven

 

Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk

14

   

http://www.pbl.nl/publicaties/mobiliteit-en-elektriciteit-in-het-digitale-tijdperk

 

Fietsfeiten

14

 

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/brochures/2018/03/16/fietsfeiten

 

Trendprognose wegverkeer

14

 

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/notities/2018/04/24/trendprognose-wegverkeer-2018–2023-voor-rws

 

Stedelijke bereikbaarheid

14

16

   

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2018/05/07/stedelijke-bereikbaarheid

 

Congestie

14

 

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2018/06/07/verdieping-en-verklaring-voor-recente-snelle-ontwikkeling-congestie-2014–2016

 

Opties voor meer-verkeersveiligheid

14

 

2018

https://www.swov.nl/publicatie/opties-voor-meer-verkeersveiligheid-2018–2030

 

Snelheidshandhaving op 60 en 80km uur

14

 

2017

https://www.swov.nl/publicatie/snelheidshandhaving-op-60-en-80kmuur-wegen

 

Publieksrapportage rijkswegennet

14

2014

jaarlijks

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/12/3e-publieksrapportage-rijkswegennet-2017

 

Strategisch plan verkeersveiligheid

14

 

2018

https://zoek.officielebe kendmakingen.nl/ kst-29398–606.html

 

Openbaar vervoer en Spoor

16

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Spoor

16

2017

2018

 
 

Kamerbrief over onderzoeksopzet doorlichting Spoor

16

 

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/13/onderzoeksopzet-beleidsdoorlichting-hoofdstuk-xii-artikel-16-openbaar-vervoer-en-spoor

 

Openbaar vervoer

16

2014

2014

https://zoek.officielebe kendmakingen.nl/ blg-442259

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Voortgangsrapportages HSL-Zuid groot project

16

   

Kamerstukken II, 22 026

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-820760.pdf

 

Evaluatie sociale veiligheid OV

16

2014

jaarlijks

https://zoek.officielebe kendmakingen.nl/ kst-28642–60.html

https://www.crow.nl/publicaties/ ov-klantenbarometer-2017-sociale-veiligheid

 

Evaluatie taxibeleid

16

 

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/15/evaluaties-taxibeleid

 

Evaluatie boordcomputer taxi

16

2015

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-807841.pdf

           
 

OV-klantenbarometer

16

2013

2013

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Evaluatie aanlegprojecten spoor

16

2017

2025

 
 

Evaluatie beheer en onderhoud spoor

16

2017

2015

 
 

NMCA goederenvervoer integraal 2017

16

 

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-806239

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

NMCA Spoor 2030–2040

 

2017

 

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-806235

 

Eindrapport – NMCA Bus Tram en Metro-2017

 

2017

 

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-806236

Overig onderzoek

         
 

ERTMS groot project voortgangsrapportage

16

2013

Halfjaarlijks

https://www.ertms-nl.nl/publicaties/1030905.aspx

 

ERTMS Marktconsultatie

16

 

Halfjaarlijks

https://www.ertms-nl.nl/aanbesteding-+en+contracteringstrategie/marktconsultaties/marktconsultatie+5/default.aspx

 

Aansturing ERTMS

16

 

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/27/rapport-onderzoek-aansturing-ertms

 

Modal shift van weg naar spoor

16

 

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/07/06/tno-2017-r10463-modal-shift-van-weg-naar-spoor-potentie-tot-2050-en-effect-op-co2-uitstoot

 

Jaarverslag van de Spoorveiligheid

16

   

https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2017/08/08/jaarverslag-spoorveiligheid-2016

 

Ruimte voor de fiets

15

 

driejaarlijkse monitoring

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/meer-fietsenstallingen-bij-stations

 

OV-klantenbarometer

16

   

http://www.ovklantenbarometer.nl/

           
 

Mobiliteitsbeeld

16

   

https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld

 

Modal shift goederenvervoer naar Spoor

   

2017

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2017/07/07/het-west-oost-goederenvervoer-in-nederland-modal-shift-naar-spoor

 

Betuweroute: vervoerde tonnen, emissies en beleid

   

2017

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2017/07/07/de-betuweroute-vervoerde-tonnen-emissies-en-beleid

 

Bereikbaarheidsindicator

16

 

2017

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2017/10/13/de-bereikbaarheidsindicator-uitgewerkt-voor-openbaar-vervoer-bbi-ov

 

Internationale benchmark

16

 

2017

https://www.prorail.nl/sites/default/files/benchmark.pdf

 

Maatschappelijke kosten verstoringen op het spoor

16

 

2017

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2017/12/21/maatschappelijke-kosten-van-verstoringen-op-het-spoor

 

Marktontwikkeling goederenvervoer

16

 

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2018/03/15/marktontwikkelingen-spoorgoederenvervoer-2005–2016

 

Luchtvaart

17

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Luchtvaart

17

2017

2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/22/decisio-beleidsdoorlichting-artikel-17-luchtvaart

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Jaarverslagen Alderstafel en evaluatie

17

 

jaarlijks

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/27/jaarverslag-2017-omgevingsraad-schiphol

 

Evaluatie Schipholbeleid

17

2014

2018

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-29665–287.html

 

Evaluatie gebruiksprognose Schiphol en safety

17

2014

2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/16/kamerbrief-over-schiphol-gebruiksprognose-2018

 

Verslag uit over de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten over de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016

17

 

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-29665–237.html

 

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties

17

 

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-799580

 

Evaluatie Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

17

2017

2018

Vanwege capacitaire problemen wordt deze evaluatie later opgeleverd/uitgevoerd.

 

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2017

17

 

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-799581

 

Evaluatie Omgevingsraad Schiphol (ORS)

17

 

2019

Vanwege capacitaire problemen wordt deze evaluatie later opgeleverd/uitgevoerd.

 

Evaluatie laagvliegroutes Lelystad

     

Toezegging van de Minister dat evaluatie van laagvliegroutes zal plaatsvinden bij 7.000 vliegbewegingen.

 

Evaluatie onderwerken graanresten

   

2022

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

Toets op de planning luchtverkeersdienstverlening Lelystad

   

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/dossier/ 33997/kst-31936–382.html

 

'Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart'

17

 

2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/03/verkennende-mkba-beleidsalternatieven-luchtvaart

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         

Overig onderzoek

         
 

Luchtvaartnota en luchthavenbesluiten

17

2018

 

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-31936–491.html

 

Veiligheid vliegverkeer Schiphol

   

2017

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2210/veiligheid-vliegverkeer-luchthaven-schiphol?s=39F5CEBFBCD78 BB32D3A727AE9C18584FF795C63

 

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

   

Jaarlijks

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/16/benchmark-luchthavengelden-en-overheidsheffingen

 

Luchthavencapaciteit en vliegtarieven

   

2017

SEO Economisch Onderzoek en Cranfield University (2017). The impact of airport capacity constraints on air fares. SEO rapportnummer: 2017-04.

 

Evaluatie subsidie Knowledge & Development Center (KDC)

17

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/15/evaluatie-kwowledge-development-centre-mainport-schiphol-2018–2022

 

Externe veiligheid

18

2013

2018

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications?publication_ type%5B%5D=144

 

Programmaplan luchtruimherziening

   

2018

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-31936–511.html

 

Gatewayreview Lelystad

17

 

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-31936–388.html

 

Gatewayreview Luchtruimherziening

17

 

2019

 
 

Scheepvaart en Havens

       

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Scheepvaart en Havens

18

2015

2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/05/beleidsdoorlichting-scheepvaart-en-havens

 

Scheepvaart en Havens

18

2020

2021

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Evaluatie subsidieregeling Zeehaveninnovatieproject IF artikel 15

18

 

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-800901

 

Evaluatie Quick wins binnenhavens IF artikel 15

18

2016

2017

https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/quick-wins-binnenhavens

 

Evaluatie subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

18

 

2018

 

Ex-ante onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

KBA brughoogtes

18

 

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-31409–154.html

 

Vervolg KBA brughoogtes

18

 

2018

 

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Rijksbrede maritieme strategie 2015–2025

18

2014

2015

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-31409–70.html

 

Deelrapportage Vaarwegen voor de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)

18

 

2018

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-806237

Overig onderzoek

         
 

Gevolgen Brexit voor maritieme sector

   

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2018/02/08/gaan-we-het-schip-in-mogelijke-gevolgen-van-de-brexit-voor-de-nederlandse-maritieme-sector

 

Internationaal

19

     
 

Geluid

20

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Geluid

 

2014

2015

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-32861–17.html

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Allocatie budgetten Swung I

20

2012

2018

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Swung 1 en Meerjarenprogrammering geluidsanering 2018

     

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-32252–56.html

           
 

Lucht

20

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

20

20182

2019

Opgeschoven i.v.m. verlenging NSL

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Overig onderzoek

         
 

Jaarlijks monitoringrapport NSL

20

 

jaarlijks

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-30175-E.html

 

Onderzoeken naar mogelijke knelpunten NSL

20

 

jaarlijks

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/luchtkwaliteit/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit/documenten.aspx

 

Stikstofdioxide in lucht

   

2018

http://www.clo.nl/indicatoren/nl0231-stikstofdioxide?ond=20912

           
 

Duurzaamheid

21

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Duurzaamheid

21

2014

2014

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-442260

 

Duurzaamheid

21

2019

2020

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

De Regeling groenprojecten periode 2010–2016 zal in 2017 worden geëvalueerd

21

2017

2018

Aangekondigd in brief aan TK 30 196 nr.399

 

MIA/VAMIL

21

2017

2018

Genoemd in brief aan TK 33 752 van stas FIN van 17 sept. 2013

 

Het programma Van Afval Naar Grondstof

21

2017

2018

Uit 1ste voortgangsbrief aan de TK

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Ex-ante evaluatie Circulaire economie (inclusief consumentenbeleid en Van Afval naar Grondstof (VANG))

21

2013

2013

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-234688.html

           

Overig onderzoek

         
 

Monitor Duurzaam Nederland 2017

21

2014

Jaarlijks

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/20/monitor-duurzaam-nederland-2017-update-indicatoren

 

Circulaire economie: we willen weten wat we kunnen meten

21

 

2017

RIVM rapportnummer 2017–0203

           
 

Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

22

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

22

2018

2018

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Voortgangsrapportage op grond van biocideverordening

22

2014

2020

 
 

Evaluatie van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen 2013 en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013

22

2018

2019

 
           
 

       

Overig onderzoek

         
 

Maatschappelijke kosten/baten-onderzoek naar modal-shift vervoersstromen Chemelot

22

2018

2019

 

Programma «Bewust Omgaan met Veiligheid»

Analyse bevindingen Onderzoeksraad voor Veiligheid ten behoeve van het veiligheidsbeleid van het Ministerie van IenM. M.J.G.J.A. Boogers et al. BMC Onderzoek 2017

22

2017

2017

Rijksoverheid.nl (vanaf mei 2018)

           
 

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

2018

2019

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Overig onderzoek

         
 

Evaluatie wet taken meteorologie en seismologie

23

 

2018

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-33802–3.html

 

Diverse data

     

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/

           
 

Handhaving en Toezicht

24

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Handhaving en toezicht (keuzes die in het handhavings- en toezichtbeleid door de ILT kunnen worden gemaakt).

24

2018

2019

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie agentschap ILT

24

2014

2016

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Meerjarenplan 2015–2019 ILT

 

2013

jaarlijks

https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2017/09/19/ilt-publiceert-meerjarenplan-2018–2022

Overig onderzoek

         
 

ILT-brede risicoanalyse 2017

     

Kamerstukken II 2016–2017, 34 550 XII, nr. 80 d.d. 6 juli 2017

1

De eindevaluatie van Bestuursakkoord Water vindt in 2020 plaats. De beleidsdoorlichting vindt aansluitend plaats.

2

De beleidsdoorlichting Luchtkwaliteit (artikel 20) vindt plaats na afronding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is verlengd tot de beoogde datum van invoering van de omgevingswet (2018).

Toelichting

Bij MIRT-projecten en de te nemen voorkeursbeslissingen ligt er altijd een MKBA aan ten grondslag. Deze wordt bij de voorkeursbeslissing openbaar. Over de voortgang van de besluitvorming over MIRT-projecten wordt de Tweede Kamer ieder half jaar geïnformeerd via een rapportage.

Zie Mirtoverzicht.

KIM publiceert zijn werkprogramma en rapporten.PBL publiceert zijn werkprogramma en onderzoeken.

ILT publiceert haar rapporten.

RIVM, onderdeel van het Ministerie van VWS, publiceert zijn rapporten.

Licence