Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2. VERDIEPINGSBIJLAGE

Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2019 en de stand ontwerpbegroting 2020. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 <1.000

5

10

=>1.000

10

20

De mutaties uit de eerste suppletoire begroting zijn reeds toegelicht in de memorie van toelichting op de eerste suppletoire begroting 2019. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht. Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.

Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben worden hieronder toegelicht. Het betreft de budgettaire verwerking van:

 • de leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinancieringsuitgaven

 • Loonbijstelling

 • Prijsbijstelling

 • Regeerakkoordmaatregelen

1. Leerlingen- en studentenontwikkeling

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de mutaties als gevolg van de raming van de leerlingen- en studentenontwikkeling en de studiefinanciering weer. Zie de tabel belangrijkste beleidsmatige mutaties in de beleidsagenda voor een toelichting.

Tabel 1 Leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering (bedragen x € 1 miljoen)

Leerlingen- en studentenontwikkeling (Relevant)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Artikel

Omschrijving

           

1

Primair onderwijs

14,6

17,1

24,7

32,7

32,7

31,2

3

Voorgezet onderwijs

– 8,9

– 21,3

– 35,1

– 37,8

– 33,7

– 31,6

4

Middelbaar beroepsonderwijs

– 0,6

33,8

12

32,6

59,5

79,3

6

Hoger beroepsonderwijs

31,7

31,7

15,8

– 4,9

– 24,3

– 37,4

7

Wetenschappelijk onderwijs

47,2

47,2

57,6

64,6

67,1

67,3

11,12,13

Studiefinanciering (student-gebonden)

0,9

1,5

– 11,9

– 13,5

– 11,9

– 9,9

11,12,13

Studiefinanciering (autonoom)

– 29,7

– 39,2

– 24,3

– 24,2

– 31,5

– 35

Totaal leerlingen en studentenontwikkeling

55,2

70,8

38,8

49,5

57,9

63,9

De loon- en prijsbijstelling 2019 is uitgekeerd aan de departementen. Alle verplichte lpo wordt door OCW uitgekeerd. Een deel van de lpo wordt ingehouden ter dekking van de openstaande taakstelling en voor onderhoud en vervangingen van de ICT-systemen bij DUO. In onderstaande tabel wordt de uitgekeerde lpo per begrotingsartikel weergegeven.

Tabel 2 Uitgekeerde loon- en prijsontwikkeling tranche 2019 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Primair onderwijs

312.422

309.560

307.785

305.641

303.898

302.466

3

Voortgezet onderwijs

225.112

223.077

221.029

219.385

218.604

218.113

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

95.227

94.934

93.684

87.698

95.662

89.834

6

Hoger onderwijs

75.183

75.759

77.705

78.617

78.506

79.042

7

Wetenschappelijk onderwijs

100.513

101.882

103.931

105.535

106.548

107.828

8

Internationaal beleid

142

145

119

119

119

121

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

1.070

1.127

1.028

1.043

1.007

1.007

11

Studiefinanciering

29.563

19.987

20.457

30.482

30.828

31.067

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.979

1.943

1.926

1.915

1.875

1.834

13

Lesgelden

86

86

86

86

85

85

14

Cultuur

25.724

25.558

25.012

24.162

24.005

23.944

15

Media

18.587

18.728

18.850

18.995

19.098

19.195

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

3.147

3.153

3.153

2.235

3.166

3.166

25

Emancipatie

440

440

439

439

439

439

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

5.879

6.254

6.275

6.214

6.233

6.216

Totaal

895.074

882.633

881.479

882.566

890.073

884.357

De loon- en prijsbijstelling 2019 is uitgekeerd aan de departementen. Alle verplichte lpo wordt door OCW uitgekeerd. Een deel van de lpo wordt ingehouden ter dekking van de openstaande taakstelling en voor onderhoud en vervangingen van de ICT-systemen bij DUO. In onderstaande tabel wordt de ingehouden lpo per begrotingsartikel weergegeven.

Tabel 3 Niet-verplichte loon- en prijsontwikkeling tranche 2019, voor onderwijs, onderzoek en apparaat ingehouden voor taakstelling en DUO (bedragen x 1.000)

Artikel

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Primair onderwijs

18.415

19.535

19.559

19.813

19.812

19.841

3

Voortgezet onderwijs

22.385

21.998

21.846

21.708

21.649

21.609

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

29.471

34.353

34.259

32.709

33.548

32.899

6

Hoger onderwijs

14.680

14.913

15.385

15.942

16.083

16.283

7

Wetenschappelijk onderwijs

25.095

25.445

26.018

26.613

26.967

27.362

8

Internationaal beleid

137

118

114

114

114

113

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

3.953

3.793

3.794

3.777

3.777

3.777

11

Studiefinanciering

1.086

1.118

1.129

1.138

1.147

1.156

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

176

176

176

176

176

176

13

Lesgelden

74

74

74

74

73

73

14

Cultuur

0

0

0

0

0

0

15

Media

0

0

0

0

0

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

28.338

28.172

28.015

28.942

28.006

28.006

25

Emancipatie

0

0

0

0

0

0

91

Nog onverdeeld

0

– 2.871

– 3.521

– 3.919

– 4.038

– 3.551

95

Apparaat Kerndepartement

1.473

1.485

1.473

1.463

1.474

1.473

Totaal

145.283

148.308

148.321

148.550

148.789

149.217

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de budgettaire verwerking op de OCW-begroting van de diverse maatregelen uit het Regeerakkoord. De meeste maatregelen zijn al in eerdere begrotingen verwerkt. De mutaties in deze begroting hebben betrekking op de middelen voor werkdruk, cultuur en onderzoeksjournalistiek.

Tabel 4 RA maatregelen per maatregel en sector (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

G32 Voor- en vroegschoolse educatie

             

1

Primair onderwijs

40.000

130.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

 

G33 Aanpak werkdruk primair onderwijs

             

1

Primair onderwijs

108.000

297.500

353.500

353.500

353.500

353.500

353.500

 

G34 Modernisering cao primair onderwijs

             

1

Primair onderwijs

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

 

G35 Kwaliteit technisch onderwijs vmbo

             

3

Voortgezet onderwijs

40.000

70.000

120.000

120.000

100.000

100.000

100.000

 

G36 Fundamenteel onderzoek OCW

             

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

95.000

155.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

 

G37 Toegepast onderzoek

             

6

Hoger beroepsonderwijs

15.000

20.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

10.000

18.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

 

G38 Onderzoeksinfrastructuur

             

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

45.000

55.000

0

0

0

0

0

 

G40 Cultuur en Historisch Democratisch bewustzijn

             

14

Cultuur

25.000

50.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

 

G41 Nederlandse scholen in het buitenland

             

1

Primair onderwijs

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

G42 Media/onderzoeksjournalistiek

             

15

Media

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

G43 RA Intensivering Erfgoed en monumenten

             

14

Cultuur

98.500

137.000

60.000

25.000

0

0

0

 

G44 Aanpak laaggeletterdheid

             

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

G45 Onderwijsachterstandenbeleid en hoogbegaafde

             

1

Primair onderwijs

10.000

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

3

Voortgezet onderwijs

5.000

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

 

G46 Doelmatiger onderwijs

             

1

Primair onderwijs

– 6.666

– 30.664

– 45.663

– 60.996

– 60.996

– 60.996

– 60.996

3

Voortgezet onderwijs

– 5.171

– 23.786

– 35.420

– 47.313

– 47.313

– 47.313

– 47.313

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

– 2.754

– 12.666

– 18.862

– 25.195

– 25.195

– 25.195

– 25.195

6

Hoger beroepsonderwijs

– 1.913

– 8.800

– 13.104

– 17.503

– 17.503

– 17.503

– 17.503

7

Wetenschappelijk onderwijs

– 2.854

– 13.129

– 19.551

– 26.116

– 26.116

– 26.116

– 26.116

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

– 642

– 2.955

– 4.400

– 5.877

– 5.877

– 5.877

– 5.877

 

G47 Terugdraaien taakstelling OCW

             

91

Nominaal en Onvoorzien

244.000

415.000

410.000

338.000

183.000

183.000

183.000

 

G48 Terugdraaien Taakstelling Groen Onderwijs

             

3

Voortgezet onderwijs

0

3.606

5.075

5.326

4.905

4.501

4.501

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

0

1.993

2.834

2.989

2.672

2.387

2.387

6

Hoger beroepsonderwijs

0

1.088

1.648

1.866

1.789

1.685

1.685

7

Wetenschappelijk onderwijs

0

2.313

3.443

3.819

3.634

3.427

3.427

 

G49 Halvering Collegegeld eerstejaars HO

             

6

Hoger beroepsonderwijs

48.602

112.100

111.266

113.527

112.079

114.831

114.831

7

Wetenschappelijk onderwijs

21.398

52.900

53.734

56.473

57.921

60.169

60.169

Totaal

1.068.500

1.742.500

1.797.500

1.650.500

1.449.500

1.453.500

1.453.500

Verdiepingshoofdstuk per artikel

Uitgaven art.nr. 1 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

11.302.361

11.241.744

11.178.741

11.113.401

11.053.470

 

Mutatie nota van wijziging 2019

0

         

Mutatie amendementen 2019

0

         

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

353.826

425.417

431.700

440.049

439.342

 

Nieuwe mutaties

– 2.730

18.467

40.315

34.808

12.870

 

1.

overboekingen (intern)

– 2.730

18.467

38.229

29.837

8.942

 

Stand ontwerpbegroting 2020

11.653.457

11.685.628

11.650.756

11.588.258

11.505.682

11.455.834

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • Dit saldo betreft onder meer:

  • de structurele overboeking binnen artikel 1 naar de prestatiebox PO van de vergoeding museumbezoek;

  • de overboeking vanuit cultuur voor het museumbezoek en cultuureducatie voor de schooljaren 2020–2021 en 2021–2022;

  • een overboeking vanuit artikel 1 naar het GF voor toezicht en handhaving kwaliteit VVE.

Ontvangsten art.nr. 1 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

8.661

8.661

8.661

8.708

8.708

 

Mutatie nota van wijziging 2019

0

         

Mutatie amendementen 2019

0

         

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

3.600

18.300

1.800

600

500

 

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

12.261

26.961

10.461

9.308

9.208

9.208

Uitgaven art.nr. 3 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

8.611.856

8.526.854

8.450.382

8.388.492

8.359.318

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

254.772

216.559

201.969

198.395

202.378

 

Nieuwe mutaties

7.552

3.333

2.403

2.013

1.617

 

Stand ontwerpbegroting 2020

8.874.180

8.746.746

8.654.754

8.588.900

8.563.313

8.543.564

Ontvangsten art.nr. 3 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties

2.854

         

Stand ontwerpbegroting 2020

10.245

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

Uitgaven art.nr. 4 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

4.576.976

4.747.556

4.698.380

4.422.094

4.744.426

 

Mutatie nota van wijziging 2019

19.500

         

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

80.399

110.446

97.905

125.167

183.620

 

Nieuwe mutaties

– 3.879

– 177.896

– 8.391

– 10.749

67

 

1.

Overboeking permanent leren

 

– 196.800

       

2.

Kasschuif

– 4.600

24.900

725

– 2.175

2.575

 

3.

Overboekingen (intern)

– 2.579

– 15.686

– 18.216

– 20.124

– 13.458

 

4.

Overboekingen andere departementen

3.300

9.700

9.100

11.550

10.950

 

Stand ontwerpbegroting 2020

4.672.996

4.680.116

4.787.894

4.536.512

4.928.113

4.685.282

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Financiën. In het regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening. In 2020 blijft de fiscale scholingsaftrek nog behouden en daarom is een overboeking naar Financiën noodzakelijk.

 • Deze kasschuif is hoofdzakelijk om in 2020 uitvoering te geven aan het beleid voor een leven lang ontwikkelen.

Ontvangsten art.nr. 4 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

1.000

1.000

       

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

4.000

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Uitgaven art.nr. 6 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.277.742

3.307.273

3.395.173

3.448.667

3.449.766

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

113.859

101.344

89.007

69.147

50.228

 

Nieuwe mutaties

– 1.216

8.182

8.016

8.065

7.975

 

1.

Intensivering Bèta Techniek

 

9.000

9.000

9.000

9.000

 

2.

Overboekingen (intern)

– 1.183

– 818

– 784

– 635

– 635

 

3.

Overboekingen met andere departementen

– 33

         

4.

problematiek DUO

   

– 200

– 300

– 390

 

Stand ontwerpbegroting 2020

3.390.385

3.416.799

3.492.196

3.525.879

3.507.969

3.522.939

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • Betreft de generaal beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen voor de bekostiging van bèta/techniekopleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Ontvangsten art.nr. 6 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

1.700

         

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

2.913

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

Uitgaven art.nr. 7 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

4.898.729

4.966.044

5.068.239

5.153.188

5.209.476

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

228.987

206.294

219.942

230.532

232.455

 

Nieuwe mutaties

3.441

30.660

29.917

29.968

29.968

 

1.

Intensivering Bèta Techniek

 

28.000

28.000

28.000

28.000

 

2.

Overboekingen (intern)

2.108

1.327

584

635

635

 

3.

HGIS loon- en prijsbijstelling

1.333

1.333

1.333

1.333

1.333

 

Stand ontwerpbegroting 2020

5.131.157

5.202.998

5.318.098

5.413.688

5.471.899

5.538.978

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • Betreft de generaal beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen voor de bekostiging van bèta/techniekopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs.

Ontvangsten art.nr. 7 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

16

16

16

16

16

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

16

16

16

16

16

16

Uitgaven art.nr. 8 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

12.785

12.155

11.025

11.035

11.035

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

120

75

134

134

134

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Departementale overboekingen.

17

600

250

     

Stand ontwerpbegroting 2020

12.922

12.830

11.409

11.169

11.169

11.171

Ontvangsten art.nr. 8 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

99

99

99

99

99

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

99

99

99

99

99

99

Uitgaven art.nr. 9 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

168.555

165.335

162.179

162.064

160.868

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

0

0

0

0

0

 

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

3.657

– 1.816

– 1.860

– 1.583

– 1.600

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Extra middelen zijinstroom MBO (B&T)

 

4.000

4.000

4.000

4.000

 

2.

Overboeking aanpak lerarentekort G4

– 4.000

         

3.

Overige mutaties

   

– 40

– 60

– 78

 

Stand ontwerpbegroting 2020

168.212

167.519

164.279

164.421

163.190

163.197

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • € 4 miljoen ten behoeve van zijinstroom mbo sector Bèta en Techniek. Onderdeel van de € 41 miljoen extra middelen voor techniek.

Ontvangsten art.nr. 9 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Uitgaven art.nr. 11 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

5.602.726

5.205.161

5.268.330

5.771.030

5.842.009

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

– 19.500

         

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

– 35.531

– 184.119

– 126.084

– 102.623

– 88.714

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Problematiek DUO

– 58

56

– 1.784

– 2.704

– 3.724

 

2.

Kasschuif OV contract

 

200.000

– 200.000

     

Stand ontwerpbegroting 2020

5.547.637

5.221.098

4.940.462

5.665.703

5.749.571

5.774.741

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt een deel van de verplichting aan de vervoersbedrijven voor de OV-studentenkaart voor 2021 vooruitbetaald in 2020.

Ontvangsten art.nr. 11 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

893.224

948.557

1.015.860

1.087.009

1.155.007

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

– 7.976

– 12.408

– 10.085

– 10.115

– 3.438

 

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

885.248

936.149

1.005.775

1.076.894

1.151.569

1.223.241

Uitgaven art.nr. 12 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

93.071

91.523

90.764

90.279

88.579

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

– 12.690

– 14.084

– 14.957

– 15.565

– 15.384

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Problematiek DUO

   

– 40

– 60

– 78

 

Stand ontwerpbegroting 2020

80.381

77.439

75.767

74.654

73.117

71.699

Ontvangsten art.nr. 12 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.657

3.580

3.543

3.520

3.437

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

386

292

234

194

192

 

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

4.043

3.872

3.777

3.714

3.629

3.552

Uitgaven art.nr. 13 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

6.649

6.645

6.639

6.629

6.614

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

6.182

6.771

7.116

7.291

7.414

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Problematiek DUO

   

– 240

– 360

– 468

 

Stand ontwerpbegroting 2020

12.831

13.416

13.515

13.560

13.560

13.587

Ontvangsten art.nr. 13 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

238.734

241.071

242.429

242.542

240.575

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

– 6.868

– 14.443

– 11.091

– 3.642

3.621

 

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

231.866

226.628

231.338

238.900

244.196

248.448

Uitgaven art.nr. 14 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

967.703

958.610

935.708

907.539

902.288

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

35

48.062

49.071

53.190

53.077

 

Nieuwe mutaties

           

1. VWS Mondriaan Fonds 75 jaar vrijheid

5.000

10.000

       

2. Prestatiebox cultuureducatie naar primair onderwijs

 

– 9.919

– 23.807

– 13.887

   

3. Overige

– 2.926

– 1.659

793

1.691

1.687

 

Stand ontwerpbegroting 2020

969.812

1.005.094

961.765

948.533

957.052

954.399

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • Het betreft een interdepartementale overboeking van VWS naar OCW (Mondriaan Fonds) voor het 75-jarig jubileum van de bevrijding.

 • Het betreft een overboeking voor de prestatiebox cultuureducatie naar primair onderwijs voor de schooljaren 2020/2021 en 2021/2022.

Ontvangsten art.nr. 14 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

494

494

494

494

494

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties

           

1. Desaldering Museaal Aankoopfonds Wtewael

1.493

         

Stand ontwerpbegroting 2020

1.987

494

494

494

494

494

Uitgaven art.nr. 15 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

960.829

970.305

953.438

967.568

945.345

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

40.000

         

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

12.605

5.191

22.413

20.658

42.361

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Intensivering publieke omroep voor 2020 e.v.

 

40.000

40.000

40.000

40.000

 

2.

Kasschuif 2021 -> 2018

   

– 15.000

     

3.

Intensivering lokale media tot en met 2021

3.000

7.500

4.500

     

4.

Loon- en prijsbijstelling

129

129

129

129

129

 

Stand ontwerpbegroting 2020

1.016.563

1.023.125

1.005.480

1.028.355

1.027.835

1.052.738

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • In de visiebrief van 14 juni 2019 is opgenomen dat de rijksmediabijdrage structureel met € 40 miljoen wordt verhoogd.

 • In de mediabegrotingsbrief 2019 van 16 november 2018 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 000 VIII, nr. 91) is toegelicht dat de Stichting Etherreclame in 2018 te maken heeft met tegenvallende reclame-inkomsten waardoor een tekort in de Algemene Media reserve (AMr) zou ontstaan en de verplichtingen jegens de (omroep)instellingen niet meer zouden kunnen worden nagekomen. Eenmalig is € 15 miljoen meer budget beschikbaar gesteld in 2018. Met het oog daarop is de begrote uitgaven in 2021 eenmalig verlaagd met € 15 miljoen. De begrotingsraming voor het jaar 2018 en 2021 wordt hierop aangepast.

 • In de visiebrief van 14 juni 2019 is voor de regionale, lokale en streekomroepen € 15 miljoen toegevoegd aan de beschikbare rijksmediabijdrage voor de jaren 2019 tot en met 2021.

Ontvangsten art.nr. 15 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

163.000

166.400

144.300

152.200

125.600

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

– 13.146

– 18.546

– 1.446

– 3.346

18.254

 

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

149.854

147.854

142.854

148.854

143.854

164.504

Uitgaven art.nr. 16 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.228.371

1.222.369

1.216.522

1.216.827

1.216.657

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

7.183

– 50.103

– 52.702

– 56.618

– 57.004

 

Nieuwe mutaties

3.245

180

25

0

0

 
             

Stand ontwerpbegroting 2020

1.238.799

1.172.446

1.163.845

1.160.209

1.159.653

1.159.073

Ontvangsten art.nr. 16 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

101

101

101

101

101

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties

           
             

Stand ontwerpbegroting 2020

101

101

101

101

101

101

Uitgaven art.nr. 25 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

15.880

15.880

15.854

15.865

15.865

 

Mutatie nota van wijziging 2019

           

Mutatie amendementen 2019

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

927

670

519

509

439

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Overboeking BZK/GF

– 853

– 853

– 853

– 853

   

2.

Interne overboeking

– 30

– 530

– 500

– 500

– 500

 

Stand ontwerpbegroting 2020

15.924

15.167

15.020

15.021

15.804

15.804

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • Middelen voor projecten in 37 regenboogsteden ter uitvoering van het regenboogakkoord.

 • Bijdrage plan van aanpak laaggeletterdheid vanaf 2020 € 500K en voor 2019 en 2020 € 30K bijdrage kennispunt Burgerschap (kwalificatie eisen).

Uitgaven art.nr. 91 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

           

Mutatie nota van wijziging 2019

0

– 114.415

– 140.323

– 156.174

– 160.921

 

Mutatie amendementen 2019

0

0

0

0

0

 

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

0

155.415

179.558

192.968

198.598

 

Nieuwe mutaties

0

– 41.000

– 35.235

– 30.794

– 29.877

 

1.

Problematiek DUO

0

0

4.000

6.000

7.800

 

2.

Bèta en techniek

0

– 41.000

– 41.000

– 41.000

– 41.000

 

3.

Overig

0

0

1.765

4.206

3.323

 

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

4.000

6.000

7.800

13.800

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • Dit onderdeel bevat de oploop in de middelen voor problematiek van DUO van € 4 miljoen in 2021 oplopend tot € 13,8 miljoen in 2024. In de Eerste Suppletoire Begrotingswet 2019 is de omvang van de structurele problematiek bij DUO gemeld. Het gaat om een bedrag van € 26,7 miljoen in 2019 oplopend naar € 49,1 miljoen in 2030. Het benodigde bedrag voor 2020 (€ 20,7 miljoen) is hiertoe op het instrument «bijdrage aan agentschappen» van de artikelen gezet voor de jaren 2020 en verder. Het restant van de benodigde bedragen is tot en met 2024 geparkeerd op dit begrotingsonderdeel «Onvoorzien» op artikel 91. Momenteel wordt door DUO gewerkt aan de implementatie van de aanbevelingen van de doorlichting. De ordentelijke implementatie van deze aanbevelingen is voorwaardelijk voor het aanwenden van de op artikel 91 gereserveerde middelen.

 • Dit onderdeel bevat de doorverdeling van de intensivering voor Bèta en Techniek. Deze middelen worden ingezet ter demping van de herverdeeleffecten van de herziening van de bekostiging in het hoger onderwijs, naar aanleiding van het advies van de Commissie van Rijn (€ 9 miljoen in het hbo en € 28 miljoen in het wo. Daarnaast wordt er € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de zijinstroom leraren in het mbo voor de sector bèta-techniek, gezien de tekorten aan technici op de arbeidsmarkt.

 • Dit zijn overige mutaties om tijdelijk geparkeerd budget op de juiste onderdelen te boeken.

Uitgaven art.nr. 95 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

259.975

271.517

271.370

269.068

270.223

 

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2019

0

0

0

0

0

 

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

8.527

15.639

16.254

16.811

16.302

 

Nieuwe mutaties

5.789

– 9.760

– 615

– 39

– 524

 

1.

Overboeking (intern)

777

– 864

– 564

– 86

109

 

2.

Overboeking met andere departementen

9.524

– 13.638

– 260

– 260

– 260

 

3.

Kasschuiven

– 4.512

4.742

209

307

– 373

 

Stand ontwerpbegroting 2020

274.291

277.396

287.009

285.840

286.001

282.128

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • Dit betreft het saldo van diverse overboekingen van en naar andere departementen. In 2020 wordt € 21,1 miljoen teruggeboekt naar Financiën als gevolg van uitstel van 2020 naar 2021 van de omvorming van de fiscale scholingsaftrek naar de uitgavenregeling. Daarnaast wordt er in 2020 € 7,9 miljoen naar de begroting van OCW overgeboekt ter compensatie van de extra uitgaven in 2020 als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget (conform afspraken uit cao Rijk 2018–2020).

Ontvangsten art.nr. 95 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

567

567

567

567

567

 

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen 2019

0

0

0

0

0

 

Mutatie eerste suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2020

567

567

567

567

567

567

Licence