Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5. EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Art.nr. 1 Primair onderwijs
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Primair onderwijs

2022

2022

 

1b.

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Pre-cool onderzoek (NRO)

2009

2020

   

Evaluatie Wet centrale eindtoets en verplicht leerlingvolgsysteem

2014

2019

   

Effectstudie Pilot Tweetalig PO

2015

2023

   

Bewegingsonderwijs: relatie sport, bewegen en leerprestaties (NRO)

2015

2020

   

Lange termijnevaluatie passend onderwijs (NRO)

2015

2020

   

Onderzoek VVE innovatiecentra

2017

2020

   

Kwaliteit van sturing in het po (NRO)

2017

2019

   

Pilot werkplaatsen Onderwijsonderzoek po (NRO)

2018

2019

   

Beleidsonderzoek naar werkdruk t.b.v. tussenevaluatie werkdrukakkoord

2019

2020

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Inventarisatie behoefte informatieoverdracht doorlopende ontwikkellijn 0–12 jaar

2019

2019

3.

Overig onderzoek

   
   

Monitor Techniekpact

2012

2020

   

Onderzoek werking protocollen en ondersteuningsbehoefte dyscalculie

2019

2019

   

Onderzoek knelpunten bewegingsonderwijs

2019

2019

   

Onderzoek Regeling begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs (NRO)

2019

2024

Art.nr. 3 Voortgezet onderwijs
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Voortgezet onderwijs

2022

2022

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Lange termijnevaluatie passend onderwijs (NRO)

2015

2020

   

Evaluatie nieuwe profielen vmbo

2015

2021

   

Monitoring en evaluatie technisch vmbo

2018

2023

   

Evaluatie wet veiligheid op school

2019

2019

   

Evaluatie SLOA 2013

2019

2019

   

Doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging Funderend Onderwijs

2019

2020

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Monitor pilot brugklas pro-vmbo

2019

2022

3.

Overig onderzoek

   
   

Monitoring experiment regelluwe scholen PO en VO

2015

2021

   

Jaarlijks onderzoek groepsgrootte in het VO

2013

2021

   

Monitor experimenten doorlopende leerlijnen Vakmanschapsroute en Technologieroute

2014

2022

   

Schaduwonderwijs

2019

2019

   

Onderzoek bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

2019

2019

   

Evaluatie CvTE

2019

2019

   

Onderzoek Regeling begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs (NRO)

2019

2024

Art.nr. 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Art. 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

2019

2019

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Analyse effectrapportage RMC

Jaarlijks

In april

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Positie schoolverlaters op de arbeidsmarkt (CBS)

Jaarlijks

September

   

Monitor experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2021

2014

2021

   

Ontwikkeling/ monitoring toetsen taal en rekenen

Jaarlijks

Voorjaar

   

Evaluatie Kwaliteitsafspraken Nieuwe stijl

2018

2022

   

NRO kennisrotonde (jaarlijkse bijdrage)

2017

2020

   

NRO evaluatie 2 beleidsinterventies in het mbo:

* herziening kwalificatiestructuur

2017

2020

   

* doelmatige leerwegen

2017

2021

   

Monitoring en evaluatie «Ruimte in de kwalificatiestructuur/Cross-overs/Certificaten"

2018

2025

   

Monitor Keuzedelen

2018

2021

   

NRO Onderzoek Prognoses Onderwijs-Arbeidsmarkt

2018

2021

   

Academische Werkplaats Burgerschap

2018

2020

   

Academische Werkplaats ICT

2018

2020

   

Burgerschaps-lab

2018

2019

   

Verkenning Horizontale verantwoording

2018

2019

   

Evaluatie van de Wet op het toelatingsrecht

2018

2020

Art.nr. 6 Hoger beroepsonderwijs
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

N.v.t

   
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Studentenmonitor (jaarlijks) (artikel 6, 7 en 11)

Jaarlijks

Voorjaar

   

Monitor beleidsmaatregelen (jaarlijks) (artikel 6, 7 en 11)

Jaarlijks

Voorjaar

   

Startmonitor (jaarlijks) ((artikel 6, 7 en 11)

Jaarlijks

Najaar

   

Monitoring en evaluatie experiment vraagfinanciering en pilots flexibilisering (artikel 6 en 7)

2016

2021

   

Evaluatie experiment Flexstuderen (artikel 6)

2017

2022

   

Evaluatie nadere vooropleidingseisen mbo – hbo opleidingsroutes (artikel 6)

2017

2021

   

Monitoring implementatie wet Invoering associate degree-opleiding (artikel 6)

2017

2022

   

Onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit en naar de doelmatigheid van de besteding van het macrobudget.

2019

2020

   

Nader kostenonderzoek in het hoger onderwijs in het kader van het advies van de commissie Van Rijn

2019

2020

   

Selectie bij opleidingen met aanvullende eisen op gebied kunst- en hotelonderwijs en verpleegkunde/mondzorg en geneeskunde en tandheelkunde wo

2019

2020

Art.nr. 7 Wetenschappelijk onderwijs
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

N.v.t.

   
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Zie bij artikel 6

   
Art.nr. 8 Internationaal beleid
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

N.v.t.

   
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

2019

2020

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

N.v.t.

   
Art.nr. 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

2021

2021

 

1b.

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Arbeidsmarktbarometer

2016

2019

   

Loopbaanmonitor

2016

2019

   

Verdiepende analyse op DUO-bestanden en ontwerp monitor en nulmeting

2018

2019

   

Verdiepend onderzoek naar belangrijke oorzaken van werkdruk en good practices

2019

2020

   

Evaluatie subsidieregeling vermindering werkdruk 2018

2018

2019

   

Anders organiseren

2018

2019

   

Differentiëren lerarenopleidingen

2018

2019

   

Nudgeproject om instroom in lerarenopleidingen te bevorderen in relatie tot twee jaar halvering collegegeld

2018

2019

   

Lerarenregister: nulmeting

2018

2019

   

Lerarenregister: customer journey

2018

2019

   

Strategisch HRM en professionalisering

2018

2019

   

Bevoegdheden

2019

2019

   

Onderzoek naar bijzondere nadere vooropleidingseisen

2019

2019

   

Onderzoek naar pilot mbo-pabo

2019

2019

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

TALIS Teaching and Learning International Survey

2016

2019

Art.nr. 11 Studiefinanciering
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

2019

2020

   

Studievoorschot hoger onderwijs

   
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Monitoring studievoorschot hoger onderwijs

2015

2019

Art.nr. 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

N.v.t.

   
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

N.v.t.

   
Art.nr. 13 Lesgeld
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

N.v.t.

   
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

N.v.t.

   
Art.nr. 14 Cultuur
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Beleidsdoorlichting Artikel 14

2021

2021

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Evaluatie «muziek in de klas»

2018

2021

   

Evaluatie actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017–2020

2020

2020

   

Eenmeting stand digitaal erfgoed

2021

2021

   

Evaluatie bezoek museum en parlement

2020

2020

   

Evaluatie restitutiebeleid roofkunst

2019

2020

   

Evaluatie nieuw stelsel rijksmusea

2022

2022

   

Evaluatie erfgoedwet

2021

2021

   

Evaluatie Programma aardbeving en erfgoed 2018–2021

2021

2022

   

Evaluatie Programma duurzaam erfgoed 2019–2021

2021

2022

   

Evaluatie Programma religieus erfgoed 2018–2021

2021

2022

   

Evaluatie Subsidieregeling Instandhouding Monumenten

2020

2020

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Onderzoek cultuurparticipatie (VTO) en mediagebruik (MediaTijd) SCP

Doorlopend

 
   

CBS Cultuurstatistiek / Maatwerk

Doorlopend

 
   

Monitor Cultuureducatie met kwaliteit (PO)

2020

2020

   

Monitor diversiteit samenstelling besturen/personeel culturele instellingen

2022

2022

   

Monitor kunstenaars en afgestudeerden creatieve opleidingen

2020

2020

   

Monitor Cultuureducatie PO / Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020

2017

2021

Art.nr. 15 Media
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Art. 15 media

2019

2020/2021

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Tussentijdse evaluatie Concessiebeleidsplan RPO 2017–2025

2020

2021

   

Evaluatie betrokkenheid ACM bij nieuwe dienstenprocedure

2020

2020

   

Evaluatie Stimuleringsfonds vd Journalistiek

2022

2022

   

Evaluatie Commissariaat voor de Media

2023

2023

   

Evaluatie Mediawijzer.net 2019–2022

2022

2022

3.

Overig onderzoek

   
   

Mediamonitor

doorlopend

 
   

Bekostiging lokale omroepen door gemeenten (recent 2019–2021)

2022

2022

   

Monitor mediawijsheid

2019

2022

Art.nr. 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Onderzoek en wetenschapsbeleid

2021

2021

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Evaluatie NWO

2020

2020

   

Evaluatie KB

2019

2019

   

Evaluatie KNAW

2019

2020

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

n.v.t

   

3.

Overig onderzoek

   
   

N.v.t.

   
Art.nr. 25 Emancipatie
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

N.v.t.

   
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Procesevaluatie van de samenwerking allianties

2019

2020

3.

Overig onderzoek

   
   

Emancipatiemonitor

Doorlopend

 
   

LHBTI-monitor

Doorlopend

 
   

Bedrijvenmonitor

2018

2019

   

Mediarepresentatiemonitor

2019

2019

   

Literatuurstudie vrouwen aan de top

2019

2019

   

Collectieve baten van economische zelfstandigheid

2019

2019

   

De rol van kinderen bij de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

2019

2020

Licence