Base description which applies to whole site

Bijlage 8: Overzicht eilandelijke inkomsten

Net als bij de begroting van het gemeentefonds, verstrekt het kabinet jaarlijks een overzicht van de ontwikkeling van de opbrengsten uit lokale heffingen als bijlage bij de begroting van het BES-fonds. De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde begrotingen en jaarverslagen van de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De lokale heffingen worden vastgesteld door de openbare lichamen. De afweging en de verantwoording over de hoogte van de tarieven vindt plaats in de eilandraden. De doorberekening van de rechten, de rioolheffing en de reinigingsheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Het bedrag van de inkomsten voor de openbare lichamen kan fluctueren, zoals dat ook bij Europees-Nederlandse gemeenten het geval is.

De tabellen bevatten een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen van de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit is op basis van de meest recent ingediende en vastgestelde eilandelijke begrotingen en jaarverslagen. In de tabellen is te zien dat de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aanmerkelijk van elkaar verschillen voor wat betreft de samenstelling van de eigen belastingen.

Tabel 52 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Bonaire (bedragen x USD 1.000)

Lokale heffingen

Realisatie

Begroot

 

2016

2017

2018

2019

2020

Motorrijtuigenbelasting

2.732.427

3.078.716

4.239.441

4.496.878

4.400.000

Toeristenbelasting

2.140.429

2.057.014

2.329.639

5.868.021

2.445.000

Verhuurautobelasting

496.947

651.501

1.971.202

244.797

895.000

Erfpachten en huur

3.203.705

2.866.117

3.281.951

3.058.015

3.256.582

Reinigingsrechten

1.297.761

1.338.047

1.386.532

1.386.000

1.400.000

Leges en retributies

1.480.526

2.730.521

3.002.435

1.945.627

2.237.700

Havenbelasting

1.650.937

1.719.985

2.496.246

937.290

1.525.300

Grondbelasting

1.560.772

1.555.254

1.538.687

1.546.514

1.800.000

Opcenten op de Vastgoedbelasting

920.615

715.209

732.204

1.036.341

800.000

Precariorechten

373.989

437.876

470.113

467.415

450.000

Cruisepax

403.718

809.168

786.484

1.000.356

1.100.000

Diverse opbrengsten

0

0

2.093.714

0

0

Totaal

16.261.826

17.959.408

24.328.648

21.987.254

20.309.582

Tabel 53 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Sint Eustatius (bedragen x USD 1.000)

Lokale heffingen

Realisatie

Begroot

 

2016

20171

20182

20193

2020

Motorrijtuigenbelastingen

250.365

352.892

489.073

872.350

482.350

Afvalstoffenheffingbelasting

37.335

   

360.000

Toeristenbelasting

36.525

55.515

  

228.000

Onroerend goed exploitatie

143.542

86.167

93.485

177.464

196.457

Luchthaven

444.814

409.542

494.846

453.889

460.000

Zeehaven

1.345.836

2.318.550

2.312.568

2.361.643

2.585.803

Leges

99.308

106.969

101.186

93.065

98.514

Vergunningen

101.019

129.537

139.959

230.402

195.178

Overige opbrengsten

848.122

103.671

121.594

245.425

155.835

Totaal

3.306.867

3.562.843

3.752.711

4.434.238

4.762.137

1

De gecontroleerde jaarrekening van 2017 is nog niet door Sint Eustatius beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De cijfers voor het jaar 2017 zijn overgenomen uit de begroting 2019, daarin zijn de gerealiseerde cijfers van 2017 opgenomen.

2

De gecontroleerde jaarrekening van 2018 is nog niet door Sint Eustatius beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De cijfers voor het jaar 2018 zijn overgenomen uit de begroting 2020, daarin zijn de gerealiseerde cijfers van 2018 opgenomen. In 2018 zijn de belastingcategoriën motorrijtuigenbelasting, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting in de begroting samengevoegd tot 1 categorie belastingen. Derhalve kunnen deze niet nader worden gespecificeerd.

3

De gecontroleerde jaarrekening van 2019 is nog niet door Sint Eustatius beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De cijfers voor het jaar 2019 zijn overgenomen uit de begroting 2020, daarin zijn de gerealiseerde cijfers van 2018 opgenomen. In 2019 zijn de belastingcategoriën motorrijtuigenbelasting, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting in de begroting samengevoegd tot 1 categorie belastingen. Derhalve kunnen deze niet nader worden gespecificeerd.

Tabel 54 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Saba (bedragen x USD 1.000)

Lokale heffingen

Realisatie1

Begroot

 

2016

2017

2018

20192

2020

Motorrijtuigbelasting

163.165

144.405

151.917

 

155.000

Havengelden

102.655

96.771

123.418

 

125.000

Erfpacht/Verhuur

84.701

83.482

81.507

 

90.000

Logeerbelasting

58.884

51.890

64.187

 

75.000

Kinderopvang

55.274

62.182

72.004

 

75.000

Luchthaventoeslag en landingsgelden

158.949

136.526

143.401

 

160.000

Afvalstoffenheffing

134.887

136.564

136.996

 

138.000

Burgerzaken

43.166

45.911

45.563

 

47.000

Verklaring omtrent gedrag

4.410

3.820

3.030

 

4.000

Bouwleges

2.000

2.550

5.500

 

8.000

Vervoer Studenten

15.560

15.980

12.160

 

16.000

Rijbewijzen

13.390

13.964

17.070

 

17.000

Handel en Industrie

69.109

71.009

70.421

 

74.000

Horecavergunningen

80.305

82.415

81.005

 

82.000

Verkoop zaden

5.804

2.368

4.708

 

11.500

      

Totaal

992.259

949.836

1.012.886

 

1.077.500

1

Afwijkingen worden veroorzaakt door afrondingsverschillen.

2

De jaarrekening van 2019 is nog niet beschikbaar.

Sint Eustatius heeft voor 2016 enkel een totaalbedrag opgegeven voor de lokale heffingen en heeft deze niet verder onderverdeeld naar type heffing. Vanaf begrotingsjaar 2017 is hier verandering in gebracht en heeft het openbaar lichaam een nieuwe indeling gemaakt van de heffingen op hoofdlijnen. Deze nieuwe indeling is vanaf begrotingsjaar 2019 verder verfijnd.

Licence