Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

De Miljoenennota 2021 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten op kasbasis voor 2021. Dat overzicht bevat ook het totaal van de belasting- en premieontvangsten uit Caribisch Nederland. In onderstaande tabel wordt het totale bedrag van de voor 2020 geraamde belasting- en premieontvangsten op kasbasis uit Caribisch Nederland op gedetailleerdere wijze gepresenteerd door de geraamde kasontvangsten voor 2021 uit te splitsen over alle in Caribisch Nederland geheven rijksbelastingen en premies.

Tabel 51 Raming belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 2021 op basis van Miljoenennota 2021 (bedragen x € 1 mln.)
  

Indirecte belastingen

52,5

Algemene bestedingsbelasting

39,8

Accijnzen

5,9

Overdrachtsbelasting

6,8

  

Directe belastingen

89,6

Loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen

79,9

Inkomstenbelasting

‒ 0,6

Vastgoedbelasting

7,4

Opbrengstbelasting

2,5

Kansspelbelasting

0,4

Ontvangsten oude belastingstelsel

0

  

Overig

0,3

  

Totaal

142,4

Licence