Base description which applies to whole site

Bijlage 9: Overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland

Volgens lid 4 van artikel 89 van de Wet FinBES stelt de Ministerraad jaarlijks vast welk bedrag ieder van de openbare lichamen verschuldigd is aan aflossing van de renteloze leningen. De tot op heden aan Caribisch Nederland verstrekte renteloze leningen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 55 Overzicht reeds aangegane renteloze leningen aan Caribisch Nederland (bedragen in USD mln.)

Openbaar Lichaam

Leningverstrekkend departement

Onderwerp

Oorspronkelijke omvang lening1

Looptijd lening

Af te lossen in 2020

Af te lossen in 2021

Openstaand ultimo 2021

Bonaire

OCW

Onderwijshuisvesting

25,0

2013-2037

1,0

1,0

16,0

Sint Eustatius

OCW

Onderwijshuisvesting

4,4

2013-2034

0,2

0,2

2,6

Saba

OCW

Onderwijshuisvesting

1,6

2013-2020

0,1

0

0

Saba

I&W

Infrastructuur Saba

2,5

2015-2026

0,3

0,3

1,3

        

Totaal Caribisch Nederland

 

33,5

 

1,6

1,5

19,9

1

Het risico van de wisselkoers euro-dollar ligt bij het departement.

Onderwijshuisvesting

Met elk van de eilanden zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat alle scholen kunnen beschikken over fatsoenlijke onderwijshuisvesting. Dat is een randvoorwaarde voor het realiseren van de basis onderwijskwaliteit. In 2013 zijn naast de bijdrage van het Ministerie van OCW ook renteloze leningen door het Ministerie van OCW aan elk van de drie eilanden verstrekt zodat de openbare lichamen de grote achterstanden in de huisvesting van het onderwijs op de BES-eilanden op korte termijn weg kunnen werken. De lening aan Saba loopt in 2020 af.

Infrastructuur Saba

In 2015 is door het toenmalige Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M), nu het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), een renteloze lening verstrekt aan Saba voor urgente infrastructurele werkzaamheden.

Licence