Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.1 Agentschap NVWA

Baten-lastenagentschap NVWA. Eerste Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000))
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

    

Baten

   

- Omzet

419.773

34.830

454.603

waarvan omzet moederdepartement

198.125

17.477

215.602

waarvan omzet overige departementen

111.024

7.828

118.852

waarvan omzet derden

110.624

9.525

120.149

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

40.985

5.346

46.331

Totaal baten

460.758

40.176

500.934

    

Lasten

   

Apparaatskosten

449.724

40.155

489.879

- Personele kosten

265.572

33.346

298.918

waarvan eigen personeel

231.758

29.514

261.272

waarvan inhuur externen

20.627

4.869

25.496

waarvan overige personele kosten

13.187

‒ 1.037

12.150

- Materiële kosten

184.152

6.809

190.961

waarvan apparaat ICT

2.150

0

2.150

waarvan bijdrage aan SSO's

57.999

‒ 1.504

56.495

waarvan overige materiële kosten

124.003

8.313

132.316

Rentelasten

20

80

100

Afschrijvingskosten

10.514

‒ 59

10.455

- Materieel

2.237

‒ 577

1.660

waarvan apparaat ICT

250

‒ 50

200

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.987

‒ 527

1.460

- Immaterieel

8.277

518

8.795

Overige lasten

500

0

500

waarvan dotaties voorzieningen

500

0

500

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

460.758

40.176

500.934

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Toelichting op de baten

Bij Coalitieakkoord 2021-2025 zijn er middelen gereserveerd voor de NVWA. Een gedeelte van deze middelen is van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën overgeboekt naar de NVWA. Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de omzet mede daarom gestegen als gevolg van aanvullende opdrachten van het moederdepartement, met name op het gebied van Dierenwelzijn, Dierlijke bijproducten en Fytosanitair.

De hogere omzet bij overige departementen is het gevolg van extra, -met name coalitieakkoord- middelen die VWS beschikbaar heeft gesteld voor opdrachten op het gebied van Productveiligheid, tabakscontroles en tabaksontmoediging.

De omzet derden neemt toe ten opzichte van de begroting door verwachte hogere marktvraag, o.a. als gevolg van Brexit. In verband met nieuwe regelgeving zijn hiervoor ten opzichte van 2021 extra middelen toegevoegd.

De bijzondere baten zijn ten opzichte van de begroting toegenomen met € 5,3 mln. De vergoedingen zijn verhoogd voor voorbereidende fytosanitaire werkzaamheden import en export (€ 2,4 mln.), omdat besloten is de kosten van deze retribueerbare activiteiten pas per 1 januari 2023 door te berekenen, demping tarieven (€ 1,6 mln.), en BTW-compensatie Brexit (€ 1,2 mln.). In het Jaarplan 2021 en de begroting 2022 was een voor Brexit gereserveerd budget van € 4,0 mln. vervallen, dit is bij de 1e suppletoire begroting 2022 in mindering gebracht op de ‘correctie integrale kostprijs’.

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Deze tabel laat de verdeling van de omzet moederdepartement over de productgroepen zien. In de oorspronkelijke begroting was deze specificatie niet opgenomen. De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld de activiteiten die Wageningen Food Safety Research voor de NVWA uitvoert in het kader van het WOT Voedselveiligheidsbeleid. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Europese verplichtingen.

Omzet moederdepartement
 

Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

1e suppletoire begroting 2022

Handhaven

157.192

175.681

Keuren certificering op afstand

407

725

Keuren import

2.638

1.058

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

22.592

21.157

Overig

10.816

16.981

Totaal

193.645

215.602

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)

Deze tabel laat de verdeling van de omzet overige departementen over de productgroepen zien. In de oorspronkelijke begroting was deze specificatie niet opgenomen. De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld laboratorium onderzoek door Wageningen Food Safety Research of onderzoeken door het RIVM.

Omzet overige departementen
 

Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

1e suppletoire begroting 2022

Handhaven

86.137

92.062

Keuren certificering op afstand

103

Keuren import

914

834

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

897

1.203

Overig

22.729

24.753

Totaal

110.780

118.852

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten nemen toe met € 33,3 mln., door stijging van het aantal fte, als gevolg van extra werk voor de departementen en derden. Dit betreft zowel eigen personeel als inhuur. De overige personele kosten dalen doordat er meer thuis wordt gewerkt (minder reisbewegingen).

Materiële kosten

De materiële kosten zijn € 6,8 mln. hoger dan begroot.

De bijdragen aan SSO’s zijn € 1,5 mln. lager dan begroot, door lagere reguliere ICT-kosten van DICTU. Dit betreft de kosten voor werkplekondersteuning (hardware en software) en het applicatiebeheer. Het gaat daarbij zowel om ontwikkeling als om exploitatie.

De overige materiële kosten stijgen met € 8,3 mln. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er meer werkzaamheden aan derden worden uitbesteed. Daarnaast stijgen de huisvestingskosten en nemen de kosten van dienstauto’s toe. Dit hangt samen met de stijging van het aantal fte. 

Afschrijvingskosten materieel

Deze kosten zijn € 0,6 mln. lager dan begroot doordat enkele investeringen in laboratoriumapparatuur zijn uitgesteld van 2021 naar 2022. De afschrijving hierop zal dus pas in de loop van 2022 beginnen.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen

28.079

26.925

55.004

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

460.758

40.176

500.934

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

-/- 449.744

-/- 40.235

-/- 489.979

2.

Totaal operationele kasstroom

11.014

-/- 59

10.955

 

Totaal investeringen (-/-)

-/- 8.750

-/- 2.300

-/- 11.050

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

-/- 8.750

-/- 2.300

-/- 11.050

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

-/- 8.319

963

-/- 7.356

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

8.750

2.300

11.050

4.

Totaal financieringskasstroom

431

3.263

3.694

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3)

30.774

27.829

58.603

Toelichting

De totale kasstroom is € 27,8 mln. hoger dan in de vastgestelde begroting. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd:

Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen

Ten opzichte van de begroting is de rekening courant € 26,9 mln. hoger. Dit komt met name doordat de materiële kosten in 2021 lager zijn uitgevallen dan ingeschat bij het opstellen van de begroting over 2022. Hierdoor was de operationele kasstroom in 2021 hoger.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom verandert nauwelijks ten opzichte van de begroting. De extra opbrengsten leiden tot een vergelijkbare stijging van de kosten.

Investeringskasstroom

De totale investeringen zijn € 2,3 mln. hoger dan begroot. Dit betreft met name laboratoriumapparatuur. Enkele investeringen die Europees aanbesteed moesten worden zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022. Daarnaast wordt in 2022 apparatuur voor diverse soorten analyses vervangen.

Financieringskasstroom

De totale financieringskasstroom is € 3,3 mln. hoger dan in de vastgestelde begroting. Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er € 1,0 mln. minder afgelost en wordt voor € 2,3 mln. extra beroep gedaan op de leenfaciliteit, conform de toename in de investeringen.

Rekening courant

De verwachte stand rekening-courant neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting toe met € 27,8 mln. tot € 58,6 mln.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2022

2022

 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

121,17

121,17

Tarieven

  

Index 2012 = € 94,07 = 100

128,8

128,8

Omzet per productgroep ( in € mln.)

  

Handhaven

262,2

284,9

Keuren certificering op afstand

10

13

Keuren import

19,3

23,5

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

101

102,6

FTE

  

Aantal FTE (excl. Externe inhuur)1

2.718

3.064

Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)

2.095/623

2.362/702

Salariskosten per fte

85.268

85.268

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

0%

0%

Kwaliteit

  

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

90%

90%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

95%

95%

1

De gerealiseerde gemiddelde bezetting is niet alleen exclusief herplaatsingskandidaten, maar ook exclusief VanWerkNaarWerk-kandidaten.

Licence