Base description which applies to whole site

Apparaat 51 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid art. 51 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

22.637

0

22.637

80.074

102.711

110.202

76.293

71.156

75.419

           
 

Uitgaven

22.637

0

22.637

80.074

102.711

110.202

76.293

71.156

75.419

           
 

Prijsbijstelling

0

0

0

53.996

53.996

38.144

34.534

36.214

31.851

 

Loonbijstelling

0

0

0

19.923

19.923

19.132

18.388

18.318

17.873

 

Nog te verdelen

22.637

0

22.637

6.155

28.792

52.926

23.371

16.624

25.695

           
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstellingstranche 2022 is bij Voorjaarsnota 2022 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.

Nog te verdelen

Het onderdeel Nog te verdelen wordt verhoogd met € 6,1 mln. Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. De toename wordt met name verklaard door een overheveling van € 4,2 mln. ten behoeve van de uitvoeringskosten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Licence