Base description which applies to whole site

6 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000)

Art. 1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

 
 

Verplichtingen

34.986

0

34.986

3.694

38.680

       
 

Uitgaven

34.986

0

34.986

11.709

46.695

 

waarvan juridisch verplicht

16%

    
       
 

Programmauitgaven

34.986

0

34.986

11.709

46.695

       
 

Opdrachten

34.986

0

34.986

11.709

46.695

       
 

Waarvan:

     
 

1. Bewaking van dierziekten

20.466

0

20.466

341

20.807

 

2. Bestrijding van dierziekten

9.762

0

9.762

12.962

22.724

 

3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

     
 

4. Overig

4.758

0

4.758

‒ 1.594

3.164

       
 

Ontvangsten

27.177

0

27.177

41.187

68.364

       
 

Ontvangsten LNV

11.171

0

11.171

0

11.171

 

Ontvangsten sector

13.506

0

13.506

0

13.506

 

Ontvangsten EU

2.500

0

2.500

0

2.500

 

Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

41.187

41.187

Toelichting verplichtingen

Tot 2021 heeft het Diergezondheidsfonds het zogenoemde «kas=verplichtingen» -principe gehanteerd. In de administratie zijn de uitgaven (kas) dan leidend en de verplichtingen worden hieraan gelijk gemaakt. In 2021 is het verplichtingen-kasstelsel ingevoerd waarbij alle vaststaande verplichtingen met derden zijn vastgelegd. Door deze stelselwijziging is een inhaalslag gemaakt met als gevolg een gewijzigde realisatie van de aangegane verplichtingen.

Toelichting uitgaven

De verwachte uitgaven voor bewaking van dierziekten zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Er is een hogere overloop voorzien van uitgaven uit voorgaande jaren door de ontvangst van de eindafrekeningen over 2019 en 2020 voor diagnostiek.

De verwachte uitgaven voor bestrijding van dierziekten zijn verhoogd met € 13,0 mln. Dit hangt met name samen met uitbraken van vogelgriep en mycoplasma. Zo zijn de voorziene uitgaven in verband met de huidige uitbraken van hoogpathogene vogelgriep met € 11,0 mln verhoogd. Op basis van de informatie tot en met 7 februari 2022 wordt begroot op 20 uitbraken in 2022. Daarnaast is er sprake van overloop van uitgaven door de uitbraken van vogelgriep eind 2021.

De verwachte overige uitgaven zijn verlaagd met € 1,6 mln. door lagere uitvoeringskosten RVO. Binnen de begroting was rekening gehouden met een groot aantal bezwaren en beroepschriften vanuit de rundersector. Dit blijkt mee te vallen. Hierdoor zullen de begrote uitgaven lager uitvallen.

Licence