Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.6 Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Btw-compensatiefonds (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.664.380

3.679.137

81.701

25.162

3.786.000

      

Uitgaven

3.664.380

3.679.137

81.701

25.162

3.786.000

      

Bijdrage aan medeoverheden

3.664.380

3.679.137

81.701

25.162

3.786.000

Bijdragen aan gemeenten

3.254.618

3.264.004

92.178

22.742

3.378.924

Bijdragen aan provincies

409.762

415.133

‒ 10.477

2.420

407.076

      

Ontvangsten

3.664.380

3.679.137

81.701

25.162

3.786.000

Toelichting

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Bijdrage aan medeoverheden

Als gevolg van overhevelingen van budget van ministeries naar decentrale overheden, wordt een bedrag in het gemeente- of provinciefonds gestort. Het geraamde btw-deel wordt in het BCF gestort. Gemeentes en provincies kunnen de betaalde btw daarna weer terugvragen bij BCF (€ 106,9 mln.). Per saldo is de mutatie neutraal.

Licence