Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 9 Douane

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Douane (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

670.411

675.112

20.131

‒ 11.086

684.157

      

Uitgaven (1) + (2)

670.411

675.112

20.131

‒ 11.086

684.157

      

Apparaatsuitgaven (1)

466.201

473.370

‒ 3.815

‒ 282

469.273

      

Personele uitgaven

443.947

448.021

12.228

358

460.607

Eigen personeel

430.136

428.291

11.855

358

440.504

Inhuur externen

13.599

19.468

367

0

19.835

Overig personeel

212

262

6

0

268

      

Materiële uitgaven

22.254

25.349

‒ 16.043

‒ 640

8.666

ICT

1.510

1.510

49

0

1.559

Bijdrage aan SSO's

150

150

6

0

156

Overig materieel

20.594

23.689

‒ 16.098

‒ 640

6.951

      

Programma-uitgaven (2)

204.210

201.742

23.946

‒ 10.804

214.884

      

Bekostiging

50

50

2

0

52

Overige bekostiging

50

50

2

0

52

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.350

1.350

55

0

1.405

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

1.350

1.350

55

0

1.405

      

Opdrachten

27.878

25.410

924

‒ 10.804

15.530

ICT opdrachten

6.035

5.021

237

‒ 2.455

2.803

Overige opdrachten

21.843

20.389

687

‒ 8.349

12.727

      

Bijdrage aan agentschappen

3.187

3.187

165

0

3.352

Bijdrage overige agentschappen

3.187

3.187

165

0

3.352

      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

171.745

171.745

22.800

0

194.545

Toegerekende uitgaven van Belastingen

171.745

171.745

22.800

0

194.545

      

Ontvangsten

605

605

0

11.500

12.105

Apparaatsontvangsten

605

605

0

11.500

12.105

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

De Douane verwacht € 12,6 mln. meer personele uitgaven dan eerder geraamd (€ 12,2 mln. op eigen personeel en € 0,4 mln. op inhuur externen). Dit komt hoofdzakelijk door hogere loonkosten vanwege een stijging in de cao-lonen en een stijging van de sociale premies (ca. € 12,3 mln.), waarvoor bij Miljoenennota loonbijstelling is toegekend.

Materiële uitgaven

In 2022 was besloten een pilot uit te voeren waarbij de Belastingdienst aan de Douane factureert voor facilitaire werkzaamheden en levering van uniformen (vanuit de directie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening, CFD). Op basis van de opzet van de pilot is besloten tot het terugdraaien hiervan en dus het terugdraaien van ontvangsten op artikel 1 Belastingen en uitgaven op artikel 9 Douane (€ 16,9 mln.).

Opdrachten

De geraamde uitgaven op opdrachten worden neerwaarts bijgesteld (€ 9,9 mln.). Dit komt grotendeels doordat de uitgaven voor (body)scans en andere detectiemiddelen dit jaar niet worden gerealiseerd. Deze uitgaven worden naar verwachting in komende jaren alsnog gerealiseerd.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Met de toerekening van uitgaven die de Belastingdienst ten behoeve van de Douane doet, wordt inzicht gegeven in de integrale uitgaven die voor de Douane worden gemaakt. Deze uitgaven zijn naar actuele inzichten geactualiseerd en opwaarts bijgesteld (€ 22,8 mln.).

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten

Dit jaar is een eerste tranche van een Europese subsidie voor scan- en detectie-apparatuur ontvangen (€ 11,5 mln.). De tweede tranche volgt in het jaar 2024 voor een gelijk bedrag. Tegenover deze ontvangst staan geen uitgaven in 2022. Dit resulteert in een positieve bijstelling van € 11,5 mln.

Licence