Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

344.621

358.071

21.499

4.927

384.497

      

Uitgaven

344.621

358.071

21.499

4.927

384.497

      

AIVD apparaat

328.221

341.671

20.717

4.927

367.315

AIVD geheim

16.400

16.400

782

0

17.182

      

Ontvangsten

14.714

14.714

0

0

14.714

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

AIVD apparaat

De AIVD ontvangt de opdracht om werkzaamheden uit te voeren in het kader van de nationale Cryptostrategie en Coalition of the Willing. De AIVD ontvangt hiervoor circa € 5,1 mln. vanuit artikel 7.

Daarnaast worden de jaarlijkse bedrijfsvoeringskosten van de diensten (AIVD en MIVD) verrekend tussen het ministerie van BZK en het ministerie van Defensie. Voor 2022 ontvangt de AIVD hier € 5,0 mln. vanuit het ministerie van Defensie.

Tenslotte betreft dit de toevoeging van loon- en prijsbijstelling tranche 2022 van circa € 12,0 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Uitgaven

AIVD apparaat

Dit betreft grotendeels de kostendeling van gezamenlijke projecten tussen AIVD en MIVD van in totaal € 4,3 mln.

Licence