Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

344.621

0

344.621

13.450

358.071

39.910

73.434

71.934

71.934

          

Uitgaven

344.621

0

344.621

13.450

358.071

39.910

73.434

71.934

71.934

          

AIVD apparaat

328.221

0

328.221

13.450

341.671

39.910

73.434

71.934

71.934

AIVD geheim

16.400

0

16.400

0

16.400

0

0

0

0

          

Ontvangsten

14.714

0

14.714

0

14.714

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.

Uitgaven

AIVD apparaat

Vanuit het coalitieakkoord worden meerjarig middelen aan de AIVD beschikbaar gesteld om de slagkracht te verbeteren en daarmee de gekende dreigingen te kunnen adresseren. Voor 2022 betreft het een bedrag van € 16,2 mln. waarvan een deel (€ 5,5 mln.) middels een kasschuif in het juiste kasritme wordt gezet. Ook wordt er een deel van het budget overgeboekt naar het ministerie van Algemene Zaken ten behoeve van de groei van Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Voor 2022 betreft het voor de AIVD een bedrag van circa € 0,5 mln. Het ministerie van Defensie boekt ten behoeve van de groei van de CTIVD/TIB tevens middelen over richting het ministerie van Algemene Zaken.

Daarnaast komen er middelen vanuit het coalitieakkoord over vanuit het ministerie van J&V ten behoeve van de onderwerpen cybersecurity en het beschermen van sectoren en processen die van vitaal belang zijn. Voor 2022 betreft het een bedrag van € 2,6 mln.

Tot slot ontvangt het ministerie van BZK € 0,4 mln. vanuit het ministerie van EZK ten behoeve van de Nationale Cryptostrategie.

Licence