Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 7 Kinderopvang

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 12,3 miljoen hoger en de gerealiseerde uitgaven zijn € 9,4 miljoen hoger dan bij Najaarsnota was geraamd. Hieronder worden de grooste posten genoemd.

De uitgaven voor de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage kinderopvang (coronaregeling) zijn € 10,8 miljoen hoger uitgekomen. Dit houdt vrijwel geheel verband met een correctie van een eerdere terugontvangst. Deze ontvangst was bij Najaarsnota per abuis in mindering op de uitgaven geboekt. Dit is gecorrigeerd en alsnog verwerkt als hogere ontvangsten. Dit leidt tot zowel hogere uitgaven als ontvangsten. De uitgaven voor de kinderopvangtoeslag kwamen € 3,6 miljoen hoger uit.

Daarnaast zijn de gerealiseerde uitgaven op de subsidieregeling voor Caribisch Nederland lager uitgevallen wegens een lagere deelname van kinderen aan de opvang dan eerder geraamd. Ook is er minder uitgegeven aan opdrachten en onderzoek en vallen de kosten voor DUO (met betrekking tot het Personenregister Kinderopvang en Landelijk Register Kinderopvang) lager uit.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn € 7,2 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. Dit is een saldo van hogere ontvangsten bij de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage kinderopvang (coronaregeling) en lagere ontvangsten bij met name de werkgeversbijdrage kinderopvang en de terugontvangsten kinderopvangtoeslag.

De hogere ontvangsten bij de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage kinderopvang zijn het gevolg van een correctie (€ 11,2 miljoen) van een eerdere terugontvangst. Deze ontvangst was bij Najaarsnota per abuis in mindering op de uitgaven geboekt. Dit is gecorrigeerd en alsnog verwerkt als hogere ontvangsten. Dit leidt tot zowel hogere uitgaven als ontvangsten.

De ontvangsten werkgeversbijdrage kinderopvang waren € 15,8 miljoen lager dan was verwacht. De werkgeversbijdrage kinderopvang bestaat uit een vast percentage (0,5%) van de totale loonsom. Doordat de totale loonsom licht lager is uitgekomen zijn er ook minder ontvangsten uit de werkgeversbijdrage kinderopvang.

Tot slot zijn de terugontvangsten kinderopvangtoeslag € 2,7 miljoen lager uitgekomen dan bij Najaarsnota was verwacht.

Licence