Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Kinderopvang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 7 Kinderopvang (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.935.977

4.108.808

164.974

‒ 68.878

4.204.904

      

Uitgaven

3.935.977

4.108.808

157.192

‒ 68.878

4.197.122

      

Inkomensoverdrachten

     

Kinderopvangtoeslag

3.827.732

4.001.832

158.194

‒ 57.655

4.102.371

Tegemoetkomingsregeling Eigen Bijdrage

78.000

77.365

‒ 4.363

‒ 9.668

63.334

Subsidies (regelingen)

     

Kinderopvang

1.300

1.300

0

0

1.300

Subsidies Caribisch Nederland

8.043

8.623

329

0

8.952

Opdrachten

     

Overige Opdrachten

3.003

5.289

‒ 20

‒ 2.500

2.769

Opdrachten Caribisch Nederland

1.048

1.548

0

‒ 375

1.173

Bekostiging

     

Projectbureau PGV

1.500

1.500

61

0

1.561

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap DUO

8.551

8.551

313

0

8.864

Bijdrage aan medeoverheden

     

Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN

6.800

2.800

2.678

1.320

6.798

      

Ontvangsten

1.583.186

1.564.815

116.096

‒ 45.907

1.635.004

      

Ontvangsten

     

Algemeen

480

480

0

0

480

Terugontvangsten kinderopvangtoeslag

255.169

236.798

1.611

‒ 45.907

192.502

Werkgeversbijdrage Kinderopvang

1.327.537

1.327.537

114.485

0

1.442.022

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 88,3 miljoen. Hiervan is € 157,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 68,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 70,2 miljoen. Een bedrag van ‒ € 45,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag

  • 1. De uitgaven kinderopvangtoeslag zijn met € 26,8 miljoen naar beneden bijgesteld. De uitgaven komen vooral lager uit door minder nabetalingen over de toeslagjaren 2020 en 2021. Daarnaast sluiten de uitgaven over het lopende toeslagjaar (2022) beter aan bij het bedrag waar ouders in totaal recht op hebben en komt het gemiddelde toeslagpercentage iets lager uit. Het gebruik van kinderopvang komt juist licht hoger uit. Per saldo is sprake van een meevaller van € 26,8 miljoen.

  • 2. De uitvoeringskosten in 2022 voor de stelselherziening komen naar verwachting € 3,8 miljoen lager uit.

  • 3. De uitgaven aan kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden zijn op basis van uitvoeringsinformatie naar beneden bijgesteld met € 27,1 miljoen. Het gebruik van kinderopvang onder Oekraïners komt sterk lager uit dan eerder was ingeschat.

Inkomensoverdrachten: tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage

  • 1. Ouders zijn tegemoetgekomen in de betaalde eigen bijdrage tijdens de landelijke sluitingen van de kinderopvang door Covid-19. Inmiddels zijn de programmakosten tot en met de tweede sluitingsperiode afgerekend met de SVB. Per saldo kwamen de uitgaven iets lager uit dan eerder bevoorschot aan de SVB. Dit deel is in mindering gebracht op de uitgaven.

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen/ bijdrage aan medeoverheden

  • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (- € 0,1 miljoen).

  • 2. Op basis van realisatiegegevens over 2022 wordt er onder de post opdrachten een onderuitputting verwacht van in totaal € 2,5 miljoen. Dit komt grotendeels doordat de kosten van sneltesten zijn verlaagd met € 2,0 miljoen en reserveringen voor projecten zijn verlaagd.

  • 3. Er is een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het toezicht op de kinderopvang in Caribisch Nederland (- € 0,3 miljoen).

  • 4. De raming van de kosten voor verbetering huisvesting kinderopvang binnen het programma BES(t) 4 Kids is verhoogd in verband met de inflatie en de gestegen dollarkoers (€ 1,3 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie zijn de terugontvangsten kinderopvangtoeslag met € 36,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Met name de ontvangsten over de toeslagjaren 2020 en 2021 komen lager uit dan verwacht. Dit komt mede doordat bij het bepalen van het definitieve recht van huishoudens over toeslagjaar 2021 (tot op heden) het bedrag aan terugvorderingen lager is dan eerder verwacht. Ouders hoeven dus (tot op heden) minder terug te betalen. Daarnaast heeft de pauzering van invorderingen (naar aanleiding van corona) die pas eerder dit jaar is opgeheven mogelijk tot lagere ontvangsten geleid.

  • 2. Bij de definitieve vaststelling van de kinderopvangtoeslag werden verschillen tussen opgaven van ouders en de jaaropgaven van kinderopvangorganisaties, kleiner dan een door Toeslagen vastgestelde behandelgrens (€ 300), niet behandeld. De behandelgrens is in 2021 voor de nabetalingen reeds losgelaten. Vanaf 2022 was beoogd om deze grens ook voor de terugvorderingen los te laten. Doordat de behandelgrens in 2022 door Toeslagen nog steeds op de terugvorderingen wordt toegepast, zijn er minder terugvorderingen. Als gevolg daarvan komen ook de ontvangsten lager uit (‑ € 9,4 miljoen).

Licence