Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Tabel 17 Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister-President heeft toegezegd te bevorderen dat de term «klant» zoveel mogelijk wordt vermeden in de overheidscommunicatie.

Begrotingsbehandeling 2021, 7 oktober 2020

Een werkgroep ressorterend onder de Voorlichtingsraad heeft geïnventariseerd in welke mate de term ‘klant’ wordt gebruikt door een groot aantal uitvoeringsorganisaties (Rijkswaterstaat, Belastingdienst, Toeslagen, DUO, RVO, RDW, DJI, CJIB, CIZ, Justis, UWV, CBS, Douane, CBR en CAK). Uit deze inventarisatie blijkt dat het woord klant niet (meer) gangbaar is in de directe communicatie met het publiek (wel gebruikt worden termen als student, gebruikers, kandidaten, veroordeelden, cliënten, toeslaggerechtigde etc). Enkele organisaties gebruiken de term klant in voorkomende gevallen wel in de externe communicatie voor een afdeling Klantenservice of Klantcontactcentrum. De werkgroep zal in contact treden met de Manifestgroep (het netwerk van 16 grote uitvoeringsorganisaties die samen optrekt t.b.v. betere dienstverlening aan burgers en bedrijven) om blijvend aandacht te vragen voor de wenselijkheid het gebruik van de term ‘klant’ zoveel mogelijk te beperken.

De Minister-President zegt toe het verzoek over vertegenwoordiging van de Staten-Generaal bij de Nationale Dodenherdenking door te geleiden naar het Comité 4 en 5 mei.

Begrotingsbehandeling 2021, 7 oktober 2020

Het verzoek over vertegenwoordiging van de Staten-Generaal bij de Nationale Dodenherdenking is doorgeleid naar het Comité 4 en 5 mei. Bij de dodenherdenking op 4 mei 2021 was de Staten-Generaal vertegenwoordigd.

Licence