Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.6 Justid

De Justitiële Informatiedienst (justid) is opgericht in 2006 om cruciale justitiële informatie eenvoudig en snel te delen binnen overheidsinstanties. Ze werkt daarbij intensief samen met diverse partners binnen de strafrecht-, migratie- en jeugdketen zowel in Nederland als op Europees niveau. Met ingang van 1 januari 2022 zal Justid als agentschap binnen JenV gaan opereren. In deze agentschapsparagraaf is ervan uit gegaan dat de omzet en de kosten in de komende jaren jaarlijks met 2% stijgen als gevolg van een hogere productie.

Tabel 76 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

     

Omzet

61.236

62.498

63.735

65.029

66.382

waarvan omzet moederdepartement

54.365

55.509

56.625

57.797

59.026

waarvan omzet overige departementen

2.729

2.776

2.824

2.873

2.922

waarvan omzet derden

4.142

4.213

4.286

4.359

4.434

Rentebaten

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

Totaal baten

61.236

62.498

63.735

65.029

66.382

      

Lasten

     

Apparaatskosten

56.996

57.520

58.506

59.748

61.047

- Personele kosten

44.484

44.758

45.490

46.471

47.505

waarvan eigen personeel

35.582

37.036

38.490

40.029

41.654

waarvan inhuur externen

7.183

6.225

5.268

5.268

5.268

waarvan overige personele kosten

1.720

1.497

1.732

1.174

583

- Materiële kosten

12.511

12.762

13.017

13.277

13.543

waarvan apparaat ICT

6.281

6.406

6.534

6.665

6.798

waarvan bijdrage aan SSO's

2.007

2.047

2.088

2.130

2.172

waarvan overige materiële kosten

4.224

4.308

4.395

4.482

4.572

Materiële programmakosten

0

0

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

4.003

4.899

5.043

4.347

4.458

- Materieel

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

4.003

4.899

5.043

4.347

4.458

waarvan overige materiele kosten

0

0

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

Totaal lasten

60.999

62.419

63.550

64.095

65.506

      

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

237

79

185

934

876

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

237

79

185

934

876

Baten

Omzet

De omzet van het moederdepartement betreft omzet van werkzaamheden voor kerndepartement, de uitvoeringsorganisaties en de agentschappen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De omzet van overige opdrachtgevers vormen ongeveer 10% van de omzet.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. De personeelskosten bestaan uit vast en flexibel personeel. Voor het eigen personeel in loondienst is een groei geprognosticeerd bij een hogere omzet (groei dienstverlening). Extern personeel wordt waar mogelijk verambtelijkt en alleen daar ingehuurd voor specifieke kennis of moeilijk in te vullen functies.

Tabel 77 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Eigen personeel

     

Kosten

35.582

37.036

38.490

40.029

41.654

Aantal fte's

416

433

450

468

487

      

Externe inhuur

     

Kosten

7.183

6.225

5.268

5.268

5.268

Aantal fte's

75

65

55

55

55

      

Overige personele kosten

1.720

1.497

1.732

1.174

583

      

Totale kosten

44.484

44.758

45.490

46.471

47.505

Materiële kosten

De ICT kosten bestaan uit contracten met externe leveranciers voor o.a. onderhoud van ICT apparatuur (zoals servers en netwerk), ICT middelen (zoals opslagruimtes, multifunctionals etc) en jaarlijkse licentiekosten voor software.

De bijdrage aan SSO heeft te maken met de dienstverlening die wordt afgenomen bij het facilitair Bedrijf DJI, de Justitiële ICT organisatie en het financieel dienstencentrum.

De overige materiële apparaatskosten bevatten o.a. telefoonkosten, overige exploitatiekosten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen op hardware en software. De investeringen die worden gedaan, zijn gerelateerd aan vernieuwing en vervanging van diensten die Justid levert alsook aan netwerk-, server-, en opslagcapaciteit.

Tabel 78 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

0

38

3.278

5.256

6.485

6.766

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

60.201

61.236

62.498

63.735

65.029

66.382

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 60.163

‒ 56.996

‒ 57.520

‒ 58.506

‒ 59.748

‒ 61.047

Totaal operationele kasstroom

38

4.240

4.978

5.229

5.281

5.335

3

-/- totaal investeringen

0

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringsstroom

0

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

4

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

0

0

‒ 2.000

‒ 3.000

‒ 4.000

‒ 4.000

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal financieringskasstroom

0

4.000

2.000

1.000

0

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

38

3.278

5.256

6.485

6.766

7.100

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit opbrengsten uit de dienstverlening en uit directe en indirecte kosten exclusief afschrijvingen.

Investeringskasstroom

De investeringen die vanaf 2022 nodig zijn bevatten de kosten voor de aanschaf van hard- en software, alsook inzet ten behoeve van nieuwe, zelfontwikkelde software.

Doelmatigheid

Tabel 79 Omschrijving generiek deel
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Kostprijzen per product (groep) (* € 1.000)

nvt

60.163

60.236

60.789

61.861

62.950

64.059

Tarieven/uur

100,00

100,00

99,50

99,00

98,20

98,20

98,20

Omzet per productgroep (pxq) (* € 1.000)

nvt

60.201

61.236

62.289

63.361

64.450

65.559

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

371

400

416

433

450

468

487

Saldo van baten en lasten (%)

nvt

0,0%

1,6%

2,4%

2,4%

2,3%

2,3%

De opgenomen normen zijn indicatief. Ten behoeve van de definitieve vaststelling van de doelmatigheidsnormen zullen deze in het jaargesprek tussen de eigenaar (pSG JenV) en de opdrachtnemer (AD Justid) worden besproken en vastgesteld. In 2021 voert Justid een nulmeting uit tbv de vaststelling van deze norm.

De inschatting is dat het sturen op de kostprijzen per product/dienst (mede door voor- en nacalculaties) uit eindelijk een besparing van 2,3% (circa € 1,5 mln.) op jaarbasis zal opleveren.

Door te sturen op overhead zal de overhead per productief uur afnemen (hier wordt schaal 9 + overhead gebruikt) In deze tariefontwikkeling is geen rekening gehouden met loon- en prijsbijstellingen, daar het vergelijk met de eerdere tarieven hierdoor vertroebeld wordt.

De verwachting is dat Justid de dienstverlening uit gaat breiden de komende jaren.

Justid heeft een O&F plan vastgesteld welke mee beweegt met de grootte van de dienstverlening.

Het saldo van baten en lasten zal, mede door de sturing op doelmatigheid, oplopen tot ca. € 1,5 mln. per jaar.

In het jaarplan 2022 gesprek tussen eigenaar, opdrachtgevers en opdrachtnemer (Justid) zal de normering van de kwaliteitsindicatoren doorlooptijden en klanttevredenheid worden vastgesteld.

Tabel 80 verklarende indicatoren
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Percentage overhead

 

nnb

     

Verhouding directe en indirecte kosten

 

nnb

     

Productiviteit

 

66%

67%

67%

67%

67%

67%

Ziekteverzuim

4,9%

4,1%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

% Externe inhuur (t.o.v. intern personeel)

  

20%

15%

10%

10%

10%

De opgenomen normen zijn indicatief. Ten behoeve van de definitieve vaststelling van de doelmatigheidsnormen zullen deze in het jaar gesprek tussen de eigenaar (pSG JenV) en de opdrachtnemer (AD Justid) worden besproken en vastgesteld. In 2021 voert Justid een nulmeting uit tbv de vaststelling van deze norm.

Justid stuurt meer en meer op doelmatige inzet van haar personeel. Hierdoor zal de productiviteit toenemen.

Justid streeft er naar om extern personeel te verambtelijken en ziet hiertoe mogelijkheden omdat de tijdelijke projectfinancieringen steeds structureler van aard zijn.

Openingsbalans

Justid wordt vanaf 1 januari 2022 een zelfstandig baten-lastenagentschap en ontvlochten uit de financiële boekhouding van het kerndepartement. Om een indruk te geven van de financiële startpositie van Justid wordt hieronder de indicatieve openingsbalans gepresenteerd. Na ontvangst van de controleverklaring van de ADR wordt de definitieve openingsbalans opgenomen in de agentschapsparagraaf van de eerste daaropvolgende begrotingswet (1e suppletoire begroting / Voorjaarsnota2022).

Tabel 81 openingsbalans (bedragen * € 1.000)

Activa

 

Immateriële activa

 

Materiële activa

8.884

- grond en gebouwen

 

- installaties en inventarissen

 

- overige materiële vaste activa

8.884

Voorraden

 

Debiteuren

900

Nog te ontvangen

 

Liquide middelen

 

Totaal activa

9.784

  

Passiva

 

Eigen vermogen

 

- exploitatiereserve

6.618

Leningen bij MvF

 

Voorzieningen

 

Crediteuren

1.000

Nog te betalen

2.166

Totaal passiva

9.784

Toelichting openingsbalans

Materiele vaste activa

Activa zijn gewaardeerd conform de vastgestelde waarderingsgrondslagen. Van de bestaande activa is de oorspronkelijk aanschafprijs en aanschafdatum en de waarderingsgrondslagen de basis voor de berekening van de theoretische boekwaarde per 1 januari 2022.

Debiteuren

Het opgenomen bedrag aan debiteuren is een schatting van verzonden en nog niet betaalde facturen voor verrichte dienstverlening door Justid aan diverse klanten. Deze schatting is gemaakt op basis van de debiteurenpositie eind 2020. Het betreft vooral faturen van ingehuurd personeel in de maand december.

Exploitatiereserve

De exploitatiereserve dient voor het opvangen van de algemene bedrijfsrisico's.

Crediteuren

De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers en ingehuurd personeel, die met een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd is korter dan een jaar.

Nog te betalen

Onder de post nog te betalen kosten alsmede nog te betalen verlofdagen aan personeel.

Licence