Base description which applies to whole site
+

5.7 Justitiële ICT Organisatie

De Justitiële ICT Organisatie is de ICT-dienstverlener voor het gehele ministerie van Justitie en Veiligheid, werkzaam voor ondermeer de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Reclassering Nederland en Justis. De Justitiële ICT Organisatie staat voor veilige, betrouwbare en vernieuwende ICT en investeert in kennis en expertise van medewerkers en een moderne infrastructuur.

Baten en lasten

In onderstaand overzicht wordt de meerjarenbegroting weergegeven en toegelicht ten behoeve van het met ingang van 2022 nieuwe agentschap Justitiële ICT Organisatie.

Tabel 82 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

     

Omzet

145.376

145.376

145.376

145.376

145.376

waarvan omzet moederdepartement

140.049

140.049

140.049

140.049

140.049

waarvan omzet overige departementen

5.327

5.327

5.327

5.327

5.327

waarvan omzet derden

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

Totaal baten

145.376

145.376

145.376

145.376

145.376

      

Lasten

     

Apparaatskosten

131.756

131.756

131.756

131.756

131.756

- Personele kosten

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

waarvan eigen personeel

45.908

45.908

45.908

45.908

45.908

waarvan inhuur externen

26.833

26.833

26.833

26.833

26.833

waarvan overige personele kosten

1.643

1.643

1.643

1.643

1.643

- Materiële kosten

57.372

57.372

57.372

57.372

57.372

waarvan apparaat ICT

43.104

43.104

43.104

43.104

43.104

waarvan bijdrage aan SSO's

‒ 88

‒ 88

‒ 88

‒ 88

‒ 88

waarvan overige materiële kosten

14.355

14.355

14.355

14.355

14.355

Materiële programmakosten

0

0

0

0

0

Rentelasten

198

198

198

198

198

Afschrijvingskosten

13.422

13.422

13.422

13.422

13.422

- Materieel

13.422

13.422

13.422

13.422

13.422

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

waarvan overige materiele kosten

0

0

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

0

0

Overige lasten

3.065

3.218

3.379

3.548

3.726

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

Totaal lasten

145.376

145.376

145.376

145.376

145.376

      

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

Baten

Omzet

De omzet moederdepartement bevat alle JenV onderdelen, waarvan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de grootste bijdrage (~70%) levert aan de omzet. De niet-JenV onderdelen vertegenwoordigen 4% van de omzet.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. De personele kosten bestaan uit vast en flexibel personeel. Voor eigen personeel is 566,6 fte’s begroot. Verder zijn er open posities (57,4 fte’s) die door externe inhuur worden ingevuld, omdat deze posities moeilijk in te vullen zijn. De Justitiële ICT Organisatie spant zich in om deze posities zo snel mogelijk in te vullen met eigen personeel.

De overige personeelkosten bestaan uit vergoeding woon-werkverkeer, opleidingskosten en reis-en verblijfskosten.

Tabel 83 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Eigen personeel

     

Kosten

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

Aantal fte's

590

567

544

563

581

      

Externe inhuur

     

Kosten

26.833

26.833

26.833

26.833

26.833

Aantal fte's

     
      

Overige personele kosten

1.643

1.643

1.643

1.643

1.643

      

Totale kosten (x € 1.000)

102.860

102.860

102.860

102.860

102.860

Materiële kosten

De ICT kosten bestaan uit contracten met externe leveranciers voor o.a. onderhoud van ICT apparatuur (zoals servers en netwerk), ICT middelen (zoals opslagruimtes en multifunctionals) en jaarlijkse licentiekosten voor software.De bijdrage aan SSO heeft te maken met detachering en uitwisseling van medewerkers. De overige materiële apparaatskosten bevatten o.a. telefoonkosten, overige exploitatiekosten, dienstkleding, cateringkosten en bureaukosten

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen op hardware en software. De investeringen zijn gerelateerd aan onderhoud zoals vervanging van laptops en telefoons, uitbreiding van netwerk-, server- en opslagcapaciteit en vernieuwing van werkplekken voor videovergadering.

Rentekosten

De rentelasten zijn begroot op 0,5% over de lening bij het ministerie van Financiën.

Het kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht worden de geldstromen inzichtelijk gemaakt. Op basis van de beginbalans is de rekening courant op 1 januari 2022 € 2,6 mln.

Tabel 84 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

2.620

2.620

2.620

2.620

2.620

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

145.376

145.376

145.376

145.376

145.376

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 131.954

‒ 131.954

‒ 131.954

‒ 131.954

‒ 131.954

Totaal operationele kasstroom

13.422

13.422

13.422

13.422

13.422

3

-/- totaal investeringen

‒ 63.372

‒ 13.422

‒ 13.422

‒ 13.422

‒ 13.422

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

Totaal investeringsstroom

‒ 63.372

‒ 13.422

‒ 13.422

‒ 13.422

‒ 13.422

4

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

‒ 13.422

‒ 13.422

‒ 13.422

‒ 13.422

‒ 13.422

+/+ beroep op leenfaciliteit

63.372

13.422

13.422

13.422

13.422

Totaal financieringskasstroom

49.949

0

0

0

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

2.620

2.620

2.620

2.620

2.620

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit opbrengsten uit PDC-A, PDC-B en PDC-C diensten . De operationele uitgaven bestaan uit directe en indirecte kosten exclusief afschrijvingen.

Investeringskasstroom

De investeringen die in 2022 nodig zijn bevatten de kosten voor aanschaf van hard- en software en de overige vaste activa op de balans. Hierin zijn ook de investeringen meegenomen die verband houden met de overname van activa van DJI. Uit de indicatieve openingsbalans blijkt dat er een bedrag van ongeveer € 39,6 mln wordt ontvlochten uit DJI. Het restant van de investeringen heeft betrekking op 2022. Voor 2023 en verder is alleen rekening gehouden met vervangingsinvesteringen.

Financieringskasstroom

Voor de financiering van de investeringen wordt een lening afgesloten bij het ministerie van Financiën.

Doelmatigheid

Overhead

Als overhead zijn de kosten van Bedrijfsvoering en Staven afgezet tegen de totale kosten van de Justitiële ICT Organisatie. De ambitie is om het op zichzelf gezonde percentage overhead de komende jaren stabiel te houden.

Tabel 85 Overhead
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omzet (bedragen x € 1 mln.)

123,8

138,1

145,4

145,4

145,4

145,4

145,4

Kosten BV/staven in (bedragen x € 1 mln.)

15,5

17,3

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

Overhead %

12,5%

12,5%

16,1%

16,1%

16,1%

16,1%

16,1%

Kostprijs diensten PDC-A

PDC-A betreft de werkplekdiensten van de Justitiële ICT Organisatie. Omdat het om relatief homogene en stabiele producten gaat, lenen deze zich voor meerjarige sturing op de kostprijs. Het doel is om de aankomende 4 jaar een prijsdaling van 1% per jaar te realiseren. Daarnaast is de verwachting dat de kwalitatieve aard van de producten in de loop van de jaren in positieve zin wijzigt.

Tabel 86 Kostprijs diensten
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Useraccount

940

1.088

1.202

1.190

1.178

1.166

1.155

Notebook

1.089

856

917

908

899

890

881

Werkplek

552

613

754

746

739

732

724

Smartphone

813

710

532

527

521

516

511

Multifunctional

3.213

2.882

3.232

3.200

3.168

3.136

3.105

Uurtarief PDC-C

PDC-C betreft de projectenportefeuille van de Justitiële ICT Organisatie. De onderstaande tarieven hebben betrekking op de vijf meest ingezette functieprofielen en zijn gebaseerd op een gemixte inzet van interne medewerkers en externe inhuur (flexibele schil, schaarse kennis). De ambitie is om de tarieven zoveel als mogelijk stabiel te houden. De mate waarin een opdrachtgever in staat is om de behoefte aan dienstverlening vooraf en meerjarig aan te geven, beïnvloedt de mogelijkheid om de uurtarieven te beperken, omdat er dan ingezet kan worden op ambtelijk personeel, waardoor de mix intern/extern gunstiger uitvalt.

Tabel 87 Uurtarief
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Technologie Consultant

120

118

115

115

115

115

115

Applicatie beheerder

99

98

108

108

108

108

108

Projectleider

122

128

132

132

132

132

132

Werkplek beheerder

81

69

72

72

72

72

72

Engineer DevOps

141

135

147

147

147

147

147

Omzet per productgroep

PDC-A betreft de werkplekdiensten. Onder PDC-B valt het beheer van applicatiediensten en PDC-C betreft de projectenportefeuille. De verwachting is dat de omzetverdeling tussen de verschillende productgroepen de komende jaren gelijk blijft.

Tabel 88 Omzet
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

PDC-A

52,8

58,6

64,5

64,5

64,5

64,5

64,5

PDC-B

49,9

49,2

58,2

58,2

58,2

58,2

58,2

PDC-C

21,3

30,3

22,7

22,7

22,7

22,7

22,7

Totaal

123,8

138,1

145,4

145,4

145,4

145,4

145,4

FTE-totaal

De verwachting is dat de formatie de komende jaren gelijk blijft. Een deel van de formatie is momenteel gevuld met externe medewerkers in verband met de behoefte aan specifieke kennis en schaarste. De Justitiële ICT Organisatie heeft de ambitie om alle formatieve plaatsen te gaan vullen met interne medewerkers. Daarnaast wordt een flexibele schil van 20% externe medewerkers ingezet om piekbelasting op te kunnen vangen en bij behoefte aan specifieke kennis.

Tabel 89 FTE
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fte

544,0

589,8

566,6

544,0

562,5

581,0

599,5

Saldo van baten en lasten

Als zelfstandige baten en lasten agentschap is de Justitiële ICT Organisatie gehouden om kostprijsdekkende tarieven in rekening te brengen bij haar opdrachtgevers, waarbij de lasten gelijk zijn aan de baten. In de begroting is er vanuit gegaan dat de baten en lasten, over de hieronder weergeven categorieën, de komende jaren gelijk blijven.

Tabel 90 Saldo van baten en lasten (bedragen * € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal baten

123.842

138.121

145.376

145.376

145.376

145.376

145.376

Personele kosten

60.406

66.538

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

Materiële kosten

47.769

58.589

57.372

57.372

57.372

57.372

57.372

Afschrijvingskosten

15.668

12.994

13.422

13.422

13.422

13.422

13.422

Rentelasten

198

198

198

198

198

Overige kosten

Saldo van baten en lasten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Als % van totale baten

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Opdrachtgeverstevredenheid

De basiswaarde wordt in overleg met de opdrachtgevers bepaald in de tweede helft van 2021, maar bedraagt minimaal een 7. De ambitie is om in een periode van 3 jaar met een half punt te stijgen t.o.v. de basiswaarde.

Tabel 91 Opdrachtgeverstevredenheid

kwaliteitsindicator

       
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Opdrachtgeverstevredenheid

x

Basiswaarde

Basiswaarde + 1/6 punt

Basiswaarde + 2/6 punt

Basiswaarde + 3/6 punt

Basiswaarde + 4/6 punt

Basiswaarde + 5/6 punt

Openingsbalans

De Justitiële ICT Organisatie wordt vanaf 1 januari 2022 een zelfstandig baten-lastenagentschap en ontvlochten uit de financiële boekhouding van DJI. Om een indruk te geven van de financiële startpositie van de Justitiële ICT Organisatie wordt hieronder de indicatieve openingsbalans gepresenteerd. Na ontvangst van de controleverklaring van de ADR wordt de definitieve openingsbalans opgenomen in de agentschapsparagraaf van de eerste daaropvolgende begrotingswet (1e suppletoire begroting/Voorjaarsnota2022).

Tabel 92 openingsbalans (bedragen * € 1.000)

Activa

 

Immateriële activa

 

Materiële activa

 

- grond en gebouwen

 

- installaties en inventarissen

 

- overige materiële vaste activa

39.592

Voorraden

 

Debiteuren

8.320

Nog te ontvangen

19.431

Liquide middelen

2.620

Totaal activa

69.963

  

Passiva

 

Eigen vermogen

0

- exploitatiereserve

 

Leningen bij MvF

39.592

Voorzieningen

207

Crediteuren

1.926

Nog te betalen

28.238

Nog te betalen DJI

0

Totaal passiva

69.963

Toelichting

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde inclusief btw.

Vaste activa

Onder de vaste activa worden de materiële en immateriële activa verantwoord. Waardering vindt plaats op aanschafwaarde inclusief btw, verminderd met de lineaire afschrijvingen. In de onderstaande tabel wordt de opbouw van de vaste activa gespecificeerd. Hierbij is rekening gehouden met de begrote investeringen en - afschrijvingen van 2021.

Tabel 93 Specificatie van vaste activa (bedragen * € 1.000)
 

Boekwaarde 01-01-2021

Investe- ringen

Activering licenties1

afschrijving

Boekwaarde 31-12-2021

Installaties en gebouwelijke voorzieningen

535

  

85

450

Werkplek hardware

27.727

17.007

 

11.003

33.731

Programmatuur (inclusief licenties)

4.015

1.650

1.628

1.895

5.397

Totaal

32.302

18.657

1.628

12.994

39.592

1

In de opstelling van de indicatieve openingsbalans is rekening gehouden met een activering na balansdatum 2020 van € 1,6 mln. aan licenties.

Debiteuren

Het opgenomen bedrag aan debiteuren heeft betrekking op verzonden en nog niet betaalde facturen voor verrichte dienstverlening door de Justitiële ICT Organisatie aan diverse klanten, waaronder IND, RvdK, Belastingdienst en ministeries. In verband met de ontvlechting uit DJI worden de facturen aan DJI over 2021 verrekend en maken deze geen onderdeel uit van de debiteuren. 

Nog te ontvangen

Onder nog te ontvangen zijn de vooruitbetaalde onderhoudskosten opgenomen die worden betaald voor IT-beheercontracten. Tevens worden hier de overlopende kosten voor de verrekening Microsoft opgenomen (wordt door middel van een verrekenstuk aan JenV betaald).

Liquide middelen

In de schatkist van het Rijk worden de liquide middelen in de vorm van een rekening-courant aangehouden. Bij de start van het agentschap wordt een saldo van ongeveer € 2,6 mln geraamd.

Exploitatiereserve

De exploitatiereserve dient voor het opvangen van de algemene bedrijfsrisico's. De exploitatiereserve kan, op grond van de regeling agentschap van het ministerie van Financiën, niet hoger zijn dan 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar. Bij de start van de Justitiële ICT Organisatie is geen eigen vermogen beschikbaar.

Leningen bij het ministerie van Financiën

Voor het overnemen van de materiële vaste activa wordt een vergoeding betaald aan DJI. Voor het financieren van deze vergoeding wordt een initiële lening aangegaan bij het ministerie van Financiën. Deze lening is de indicatieve openingsbalans gelijk aan de waarde van de vaste activa per 31 december 2021

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn verplichtingen/afspraken in het kader van VWNW, salarissuppletie en vaststellingsovereenkomsten opgenomen.

Crediteuren

De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die met een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd is korter dan een jaar.

Nog te betalen

Onder de post nog te betalen zijn nog te leveren prestaties van het eerste kwartaal 2022 aan DJI (PDC-A & PDC-B), nog te betalen verlofdagen aan personeel, nog te betalen btw en overige nog te betalen posten opgenomen.

Licence