Base description which applies to whole site

5.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Screeningsautoriteit Justis screent om inzicht te krijgen in de betrouw baarheid van personen en organisaties. Justis doet dit in het belang van het functioneren van de rechtsstaat en de veiligheid in en van de samenleving.

Justis screent op terreinen waarvan politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is. Justis maakt hierbij gebruik van unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Daar waar het bedrijfsleven screent, wil Justis dat dit betrouwbaar gebeurt en daarom screent ze deze organisaties ook. Justis draagt bij aan de veiligheid in en van de samenleving en doet recht aan de beginselen van de rechtsstaat, aangezien de rechtsstaat alleen goed kan functioneren als de betrouw­ baarheid en veiligheid zijn gewaarborgd.

Bij het screenen van personen en organisaties stelt Justis de principes van de rechtsstaat centraal. Onafhankelijk en met oog voor privacy weegt Justis, vanuit een wettelijke basis, individuele belangen van personen en organi­saties af tegen het collectieve belang, met als doel kwetsbare belangen te beschermen en risico’s te verminderen.

Justis is een opgavegerichte organisatie met de behoefte van de samenleving aan betrouwbaarheid en veiligheid als uitgangspunt. Samen met opdracht­ gevers en partners bekijkt Justis of en op welke manier screening kan bijdragen aan de maatschappelijke veiligheid en vermindering van risico’s in het maatschappelijk verkeer.

Niet alle dossiers zijn meegenomen in voorliggende paragraaf. Zaken die in en na 2022 zeker een rol gaan spelen, maar nog niet definitief konden worden geraamd, zijn de consequenties van het rapport over de kindertoeslagaffaire (POK), het in te richten Bibob-register, continu screening Douane en het invoeren van de VOG op basis van politiegegevens

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Tabel 70 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

Omzet

42.432

48.464

53.953

53.960

53.991

53.991

53.991

waarvan omzet moederdepartement

‒ 1.046

‒ 439

3.369

3.376

3.407

3.407

3.407

waarvan omzet overige departementen

3.089

4.430

3.485

3.485

3.485

3.485

3.485

waarvan omzet derden

40.389

44.473

47.099

47.099

47.099

47.099

47.099

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

42.432

48.464

53.953

53.960

53.991

53.991

53.991

        

Lasten

       

Apparaatskosten

       

- Personele kosten

26.768

28.360

31.164

31.165

31.165

31.165

31.165

waarvan eigen personeel

21.998

23.982

27.640

27.641

27.641

27.641

27.641

waarvan inhuur externen

4.770

4.378

3.524

3.524

3.524

3.524

3.524

waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

- Materiële kosten

18.520

20.111

20.945

20.945

20.945

20.945

20.945

waarvan apparaat ICT

894

4.975

738

738

738

738

738

waarvan bijdrage aan SSO's

8.447

8.900

9.630

9.630

9.630

9.630

9.630

waarvan overige materiële kosten

9.179

6.236

10.577

10.577

10.577

10.577

10.577

Materiële programmakosten

 

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Materieel

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiele kosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

 

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

 

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

45.288

48.471

52.109

52.110

52.110

52.110

52.110

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 2.856

‒ 7

1.844

1.850

1.881

1.881

1.881

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 2.856

‒ 7

1.844

1.850

1.881

1.881

1.881

Baten

Omzet Moederdepartement

In deze post is de bijdrage van het Ministerie van JenV opgenomen voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende, tarieven (kunnen) worden geheven aan de eindgebruiker.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing van de omzet moeder­ departement voor 2021 en 2022 weergegeven.

Tabel 71 Overzicht omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)

Product

2021

2022

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

  

Omzet: Risicomeldingen, TIV, BIBOB,VOG

0

0

Omzet: Gratie, Naamswijziging

900

428

Omzet: GSR

837

693

Omzet: WPBR, WWM, BOA

2.357

2.248

Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

0

0

Totaal

4.094

3.369

Omzet overige departementen

In de omzet overige departementen is de bijdrage opgenomen van overige departementen voor producten waarvoor geen tarieven aan de eind ge­bruiker worden geheven. Het betreft bijdragen vanuit de Ministeries van SZW en IenW voor de continue screening van de Kinderopvang en Taxibranche.

Daarnaast is de bijdrage vanuit het Ministerie van VWS voor de VOGvrijwilligers (200.000) van € 3,2 mln. opgenomen.

Omzet derden

Deze geraamde omzet betreft de bij derden (particulieren en bedrijven) in rekening te brengen tarieven voor producten. Het aantal aanvragen BIBOB, VOG natuurlijke personen, VOG Rechtspersonen en GVA’s (Gedragsveklaring aanbesteding) stijgt in 2022. Vanaf 2022 zijn tariefinkomsten opgenomen voor de nieuwe producten van de screening van Incassobureaus.

Tabel 72 Overzicht omzet derden

Product

Betaalde Aantallen

Tarief

PxQ (x € 1.000)

Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB)

352

700

246

Verklaring omtrent gedrag (VOG NP)1

1.170.000

33,85

39.605

Verklaring omtrent gedrag (VOG-RP)

11.500

207

2.381

Naamswijziging

1.890

835

1.578

Gedragsverklaring Aanbesteding2

12.000

75

940

Wet wapens en munitie (WWM)

310

80

25

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche bureaus ( WPBR vergunningen)3

700

600

450

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche bureaus (WPBR leidinggevenden)

880

92

81

Incassoregister ondernemingen

550

2.712,17

1.492

Incassoregister zeggenschapshebbende

150

2.015,73

302

Totaal

  

47.099

1

Het tarief voor de VOG bij aanvraag bij een gemeente bedraagt €41,35

2

Opbrengst derden GVA is inclusief 40.000 extra exemplaren ad. € 1,-

3

Opbrengst derden WPBR vergunningen is inclusief 30.000 inkomsten uit de bestuurlijke boete

Lasten

Personele kosten

De personele kosten in 2022 en verder stijgen ten opzichte van het jaar 2021. Dit heeft te maken met de hogere productieaantallen BIBOB, VOG-producten, BOD en Incassoregister.

Tabel 73 Personele kosten
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Eigen personeel

       

Kosten (x € 1.000)

21.998

23.723

27.640

27.641

27.641

27.641

27.641

Aantal Fte's

299

323

358

358

358

358

358

        

Extern personeel

       

Kosten (x € 1.000)

4.770

3.844

3.524

3.524

3.524

3.524

3.524

        

Overige P-kosten

       

Kosten (x € 1.000)

0

0

0

0

0

0

0

        

Totale kosten (x € 1.000)

26.768

27.567

31.164

31.165

31.165

31.165

31.165

Materiële kosten

De materiële kosten in 2022 en verder stijgen ten opzichte van het jaar 2021. Dit heeft te maken met indexatie van beheerkosten en kosten van kantoorautomatisering en stijging beheerlasten externe leveranciers.

Tabel 74 Kasstroomoverzicht (Bedragen x €1.000)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

17.003

11.943

9.105

10.949

12.799

14.680

16.561

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

47.481

65.106

53.953

53.960

53.991

53.991

53.991

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 50.978

‒ 68.547

‒ 52.109

‒ 52.110

‒ 52.110

‒ 52.110

‒ 52.110

Totaal operationele kasstroom

‒ 3.497

‒ 3.441

1.844

1.850

1.881

1.881

1.881

3

– /– totaal investeringen

0

0

0

0

0

0

0

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringsstroom

0

0

0

0

0

0

0

4

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 2.058

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

495

603

0

0

0

0

0

– /– aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.563

603

0

0

0

0

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

11.943

9.105

10.949

12.799

14.680

16.561

18.442

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De gepresenteerde eenmalige storting in 2021 (4) heeft te maken met het aanvullen op het negatieve Eigen Vermogen van €427.000 (als gevolg van negatief exploitatieresultaat van het jaar 2020) en een Corona-bijdrage van €176.000.

Doelmatigheid

Tabel 75 Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Risicomeldingen

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Omzet (x €1.000)1

Doorlooptijd

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

        

TIV

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

869

800

800

800

800

800

800

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen

77%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken

91%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 6 weken en 4 maanden

99%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

GSR

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

713

700

700

700

700

700

700

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 8 w.

93%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 8 w.

96%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BIBOB

       

Tarief

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

Volume

324

340

440

440

440

440

440

Omzet* (x €1.000)

€ 181

€ 217

€ 246

€ 246

€ 246

€ 246

€ 246

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

61%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

90%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

Gratie

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

678

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

        

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)

       

Tarief (via gemeenten)

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

Tarief (elektronisch)

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

Volume

1.059.733

1.035.000

1.170.000

1.170.000

1.170.000

1.170.000

1.170.000

Omzet* (x €1.000)

€ 35.872

€ 35.035

€ 39.605

€ 39.605

€ 39.605

€ 39.605

€ 39.605

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

100%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

85%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

        
        

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)

       

Tarief

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

Volume

6.520

5.100

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

Omzet* (x €1.000)

€ 1.350

€ 1.056

€ 2.381

€ 2.381

€ 2.381

€ 2.381

€ 2.381

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

n.v.t

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

VOG-vrijwilligers

       

Volume

134.146

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Omzet overige departementen (x €1.000)

€ 2.164

€ 4.208

€ 3.205

€ 3.205

€ 3.205

€ 3.205

€ 3.205

        

GVA

       

Tarief

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

Volume

11.204

9.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Omzet* (x €1.000)

€ 890

€ 715

€ 940

€ 940

€ 940

€ 940

€ 940

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % binnen 16 weken na VTW

n.v.t

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

Naamswijziging

       

Tarief

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

Volume

2.514

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Omzet* (x €1.000)

€ 1.562

€ 1.578

€ 1.578

€ 1.578

€ 1.578

€ 1.578

€ 1.578

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

99%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

        

WWM beroepen

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

139

150

150

150

150

150

150

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

94%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WWM ontheffingen

       

Tarief

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

Volume

232

360

360

360

360

360

360

Omzet* (x €1.000)

€ 18

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

98%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BOA (Buitengewone opsporingsambtenaren)

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

6.797

9.300

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % verzoek art. 142 binnen 16 w.

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BOD (Bijzondere opsporingsdienst)

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

661

450

560

560

560

560

560

Omzet* (x €1.000)

     

Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WPBR ondernemingen

       

Tarief

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

Volume

915

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Omzet* (x €1.000)

€ 431

€ 420

€ 4502

€ 450

€ 450

€ 450

€ 450

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

91%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WPBR leidinggevenden

       

Tarief

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

Volume

1.052

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Omzet* (x €1.000)

€ 84

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

89%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

Incassoregister ondernemingen

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

€ 2.712,17

€ 2.712,17

€ 2.712,17

€ 2.712,17

€ 2.712,17

Volume

n.v.t

n.v.t

550

550

550

550

550

Omzet* (x €1.000)

n.v.t

n.v.t

€ 1.492

€ 1.492

€ 1.492

€ 1.492

€ 1.492

Doorlooptijd

n.v.t

n.v.t

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

        

Incassoregister zeggenschapshebbende

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

€ 2.015,73

€ 2.015,73

€ 2.015,73

€ 2.015,73

€ 2.015,73

Volume

n.v.t

n.v.t

150

150

150

150

150

Omzet* (x €1.000)

n.v.t

n.v.t

€ 302

€ 302

€ 302

€ 302

€ 302

Doorlooptijd

n.v.t

n.v.t

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

        

Continue screening

       

Volume Taxi en Kinderopvang

281.233

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

Omzet (x €1.000)

€ 512

€ 343

€ 473

€ 473

€ 473

€ 473

€ 473

        

Dienst Justis - totaal

       

Fte- totaal (intern personeel)

309

323

358

358

358

358

358

Saldo baten en lasten in % van totale baten

0%

2%

4%

4%

4%

4%

4%

1

omzet is tariefinkomsten van het aantaal betaalde producten

2

inclusief bestuurlijke boete van €30.000

Licence