Base description which applies to whole site

5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de toelatingsorganisatie van Nederland die als uitvoeringsorganisatie het immigratie- en asielbeleid effectief en efficiënt uitvoert in samenwerking met de partners in de keten. Dit houdt in dat de IND de aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Tabel 52 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

Omzet

467.672

502.414

532.144

451.003

450.946

450.946

451.095

waarvan omzet moederdepartement

399.720

442.464

472.194

391.053

390.996

390.996

391.145

waarvan omzet overige departementen

       

waarvan omzet derden

67.952

59.950

59.950

59.950

59.950

59.950

59.950

Rentebaten

       

Vrijval voorzieningen

28.250

      

Bijzondere baten

       

Totaal baten

495.922

502.414

532.144

451.003

450.946

450.946

451.095

        

Lasten

       

Apparaatskosten

       

- Personele kosten

365.552

368.750

390.000

319.250

319.250

319.250

319.000

waarvan eigen personeel

284.620

315.000

330.000

303.750

303.750

303.750

304.500

waarvan inhuur externen

78.403

48.750

55.000

11.000

11.000

11.000

10.000

waarvan overige personele kosten

2.528

5.000

5.000

4.500

4.500

4.500

4.500

- Materiële kosten

80.641

60.114

63.594

58.203

58.146

58.146

58.545

waarvan apparaat ICT

1.030

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

waarvan bijdrage aan SSO's

49.481

54.114

56.000

51.000

51.000

51.000

51.000

waarvan overige materiële kosten

30.130

4.000

5.594

5.203

5.146

5.146

5.545

Materiële programmakosten

45.782

60.000

65.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Afschrijvingskosten

14.925

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

- Materieel

2.080

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiele kosten

2.080

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

- Immaterieel

12.845

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Rentelasten

1

50

50

50

50

50

50

Overige lasten

36.937

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

36.936

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

1

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

543.838

502.414

532.144

451.003

450.946

450.946

451.095

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitvoering

‒ 47.916

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 47.916

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

De totale omzet is gebaseerd op de vastgestelde kostprijzen (P), de verwachte instroom- en productieaantallen (Q), de lumpsumbekostiging voor de materiële kosten (ICT, huisvesting e.d.) en de kosten voor de staf. In de tabel doelmatigheidsindicatoren is de integrale omzet gesplitst naar hoofdproduct. De bekostiging van de IND bestaat uit een bijdrage van het moederdepartement en de opbrengsten derden.

Omzet moederdepartement

Tabel 53 Omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omzet Asiel (pxq)

224.000

224.929

244.593

218.283

218.000

218.000

218.000

Omzet Regulier (pxq)

203.000

242.622

252.761

205.838

205.996

205.996

206.145

Omzet Naturalisatie (pxq)

32.000

28.913

28.840

20.932

21.000

21.000

21.000

Omzet Specifiek

       

-/- Legesopbrengsten

‒ 54.000

‒ 54.000

‒ 54.000

‒ 54.000

‒ 54.000

‒ 54.000

‒ 54.000

Omzet moederdepartement

405.000

442.464

472.194

391.053

390.996

390.996

391.145

Voor 2021 is de bijdrage vanuit het moederdepartement gebaseerd op een totale instroom op asiel van 18.000. Hiermee is de IND in staat om de verwachte aantallen asielverzoeken te kunnen behandelen. Voor 2022 wordt rekening gehouden met een totale instroom asiel van 22.000 per jaar. Vanaf 2023 en verder wordt een instroom verwacht van ca. 23.000 aanvragen per jaar.

De omzet moederdepartement stijgt in 2021 om zo recht te doen aan de meest actuele instroomprognoses. In 2022 stijgt de omzet moederdepartement verder door een stijgende productieverwachting. De dalende omzet moederdepartement van 2023 ontstaat vanwege het niet geheel volgen van de MPP reeks, maar vanaf dat jaar is er wel voor gekozen om de stabiele financiering van de IND te verhogen met €21 mln.

Omzet derden

De opbrengsten derden bestaan voor het belangrijkste deel uit leges die vreemdelingen betalen voor het behandelen van aanvragen voor verblijfsvergunning regulier of verzoeken tot naturalisatie. De verwachte legesopbrengsten bedragen vanaf 2021 € 54 mln. Daarnaast bestaan de opbrengsten uit bijdragen uit Europese subsidies.

Lasten

Personele kosten

De benodigde capaciteit voor het primaire proces is opgebouwd uit ambtelijke medewerkers en externe inhuur. De inzet van uitzendkrachten in het primaire proces is een doelmatig instrument om flexibel te kunnen inspelen op wisselingen in de instroom. Daarnaast zijn in de begroting de ingehuurde ICT-deskundigen opgenomen onder externe inhuur.

Voor 2021 wordt daarbij uitgegaan van een instroom van 18.000 en voor 2022 wordt een instroom verwacht van 22.000. De benodigde capaciteit voor de jaren 2021 en 2022 is afgestemd op de instroom- en productieaantallen uit de MPP; zowel voor asiel, regulier als naturalisatieverzoeken. Vanaf 2023 wordt er een instroom van 23.000 per jaar verwacht. Vanaf dat jaar daalt het budget van de IND, wat gevolgen heeft voor de personele omvang van de organisatie.

Tabel 54 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Eigen personeel kosten

284.620

315.000

330.000

303.750

303.750

303.750

304.500

Aantal fte

3.821

4.200

4.400

4.050

4.050

4.050

4.060

        

Externe inhuur kosten

78.403

48.750

55.000

11.000

11.000

11.000

10.000

        

Overige personeelskosten

2.528

5.000

5.000

4.500

4.500

4.500

4.500

Totale kosten

365.552

368.750

390.000

319.250

319.250

319.250

319.000

Materiële kosten

De materiële kosten houden verband met de bedrijfsvoering van de IND en betreffen o.a. huisvesting en in- en uitbesteding. De programmakosten hebben een directe relatie met de uitvoering van te leveren prestaties (tolken, proceskosten, verzorging, laboratoriumonderzoek, documenten en dwangsommen). Ook de kosten van automatisering voor het primair proces vallen onder programmakosten. De rentelasten hangen samen met het beroep op de leenfaciliteit. Over de aangegane leningen voor de financiering van de investeringen in de (im)materiële vaste activa wordt rente betaald.

Tabel 55 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

101.990

150.019

155.519

162.019

168.519

168.519

178.019

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

584.646

502.414

532.144

451.003

450.946

450.946

451.095

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 572.737

‒ 488.914

‒ 518.644

‒ 437.503

‒ 437.446

‒ 437.446

‒ 437.595

Totaal operationele kasstroom

11.909

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

3

– /– totaal investeringen

‒ 2.161

‒ 4.100

‒ 810

‒ 490

‒ 280

‒ 280

‒ 280

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

      

Totaal investeringsstroom

‒ 2.161

‒ 4.100

‒ 810

‒ 490

‒ 280

‒ 280

‒ 280

4

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

47.892

0

0

0

0

0

0

– /– aflossingen op leningen

‒ 10.813

‒ 8.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

+/+ beroep op leenfaciliteit

1.202

4.100

810

490

280

280

280

Totaal financieringskasstroom

38.281

‒ 3.900

‒ 6.190

‒ 6.510

‒ 3.720

‒ 3.720

‒ 3.720

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

150.019

155.519

162.019

168.519

178.019

178.019

187.519

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De investeringen hebben betrekking op inventarissen en installaties (o.a. aanpassingen voor de invoering van het Nieuwe Werken en het nieuwe asielproces), hard- en software (investeringen voor o.a. projecten op het gebied van Data, Kennis en informatiemanagement en de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en immateriële vaste activa (o.a. doorontwikkeling van het informatiesysteem INDIGO).

Doelmatigheid

Tabel 56 Doelmatigheidsindicatoren
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving generiek deel

       

IND totaal:

       

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

3.821

4.200

4.400

4.050

4.050

4.050

4.060

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

‒ 9,7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Asiel

       

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

79

90

90

90

90

90

90

Standhouden van beslissingen in %

90

85

85

85

85

85

85

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

2.700

2.425

2.874

2.900

2.900

2.900

2.900

Omzet (x € 1 mln.)

224

225

244

218

218

218

218

        

Regulier

       

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

88

95

95

95

95

95

95

Standhouden van beslissingen in %

84

80

80

80

80

80

80

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

743

660

670

690

690

690

690

Omzet (x € 1 mln.)

203

243

253

206

206

206

206

        

Naturalisatie

       

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

53

95

95

95

95

95

95

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

625

521

510

520

520

520

520

Omzet (x € 1 mln.)

32

29

29

21

21

21

21

Doorlooptijd

De huidige procedure voor het behandelen van een aanvraag heeft tot doel om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de uitkomst, waarbij op een zorgvuldige manier wordt getoetst aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een asielvergunning, regulier verblijf of naturalisatie.

Het streven is om het grootste deel van de asielaanvragen af te handelen in de eerste 8 dagen (AA procedure). Voor de overige asielaanvragen geldt dat de IND streeft naar een tijdigheid van minimaal 90% ten opzichte van de wettelijke normtijd. Voor regulier verblijf en naturalisatie geldt 95%. De doorlooptijd binnen de asielprocedures is sterk afhankelijk van de daadwerkelijke ontwikkelingen in de instroom en de zwaarte van de af te handelen asielverzoeken.

Standhouden beslissing

Deze indicator geeft aan in hoeveel procent van de gevallen de beslissingen van de IND standhouden voor de rechter. Dit is een (gedeeltelijke) indicatie van de kwaliteit van de beslissingen die de IND neemt in vreemdelingenzaken (asiel en regulier). In de tijd tussen een beslissing en een beroep kunnen zich echter ook nieuwe feiten voordoen die van invloed zijn op de beslissing.

Kostprijs per productgroep

De kostprijzen per productgroep vertonen een tamelijk stabiel beeld. De kostprijs van Asiel is in de tijd relatief stabiel met uitzondering van 2021, waar een stijging van het aantal Asiel Verlengingen begroot is. Dit product heeft een relatief lage kostprijs. Vanaf 2022 daalt het aantal Asiel Verlengingen weer. De overige wijzigingen in de kostprijzen worden veroorzaakt door verschuivingen in de productmix.

Omzet per prijsgroep

De IND wordt bekostigd op basis van output. De omzet per productgroep wordt gebaseerd op de integrale kostprijs en de verwachte aantallen te behandelen aanvragen. Voor 2021 wordt uitgegaan van een instroom van 18.000.

Licence