Base description which applies to whole site

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen. In onderstaande begroting is rekening gehouden met de vorming van het agentschap Justitiële ICT organisatie . Dit agentschap gaat vanaf 2022 van start en maakt dan niet langer deel uit van DJI.

Tabel 45 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

Omzet

2.458.781

2.624.945

2.650.221

2.641.327

2.644.347

2.655.695

2.645.045

waarvan omzet moederdepartement

2.386.794

2.561.927

2.584.221

2.575.327

2.578.347

2.589.695

2.579.045

waarvan omzet overige departementen

9.455

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

waarvan omzet derden

62.532

63.018

62.000

62.000

62.000

62.000

62.000

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

6.686

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

14.326

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

2.479.793

2.624.945

2.650.221

2.641.327

2.644.347

2.655.695

2.645.045

        

Lasten

       

Apparaatskosten

1.376.825

1.373.733

1.419.400

1.403.827

1.410.263

1.418.527

1.410.509

- Personele kosten

1.232.023

1.249.437

1.241.229

1.242.559

1.249.004

1.257.277

1.249.252

waarvan eigen personeel

1.008.716

1.085.726

1.108.517

1.111.847

1.120.292

1.129.565

1.122.540

waarvan inhuur externen

160.882

137.806

105.000

103.000

101.000

100.000

99.000

waarvan overige personele kosten

62.425

25.905

27.712

27.712

27.712

27.712

27.712

- Materiële kosten

144.802

124.296

178.171

161.267

161.259

161.250

161.257

waarvan apparaat ICT

57.708

50.296

116.900

100.000

100.000

100.000

100.000

waarvan bijdrage aan SSO's

33.476

29.000

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

waarvan overige materiële kosten

53.618

45.000

34.271

34.267

34.259

34.250

34.257

Materiële programmakosten

1.129.172

1.193.401

1.189.540

1.197.450

1.194.034

1.197.118

1.194.486

Afschrijvingskosten

19.413

19.993

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

- Materieel

16.506

16.043

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

- Immaterieel

2.907

3.950

500

500

500

500

500

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

39.862

37.818

37.281

36.050

36.050

36.050

36.050

waarvan dotaties voorzieningen

39.862

37.818

37.281

36.050

36.050

36.050

36.050

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

2.565.272

2.624.945

2.650.221

2.641.327

2.644.347

2.655.695

2.645.045

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 85.479

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 85.479

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel doelmatigheidsindicatoren). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement. Daarnaast ontvangt DJI een bijdrage voor de capaciteit in Caribisch Nederland.

Onder de omzet moederdepartement is verder ook de ondersteunende dienstverlening aan overige JenV-onderdelen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de IND opgenomen.

Tabel 46 Overzicht omzet moederdepartement (Bedragen x € 1 mln.)1
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omzet moederdepartement

2.386,8

2.531,6

2.584,2

2.575,3

2.578,3

2.589,7

2.579,0

        

waarvan p*q

2.296,5

2.412,5

2.494,3

2.484,4

2.482,3

2.479,1

2.499,1

Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

1.120,3

1.156,6

1.201,4

1.207,0

1.203,7

1.203,3

1.223,7

Extramurale sanctiecapaciteit

10,6

8,6

6,3

4,7

4,6

4,6

4,2

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GW (PPC)

136,3

142,0

145,4

132,9

133,0

133,1

133,1

FPC's / forensische zorg (Rijks FPC's en tbs-capaciteit bij part. Instellingen)

315,0

344,4

364,3

363,1

361,3

358,2

358,2

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ-instellingen

388,7

413,2

417,0

417,0

417,1

417,2

417,2

Inkoop ambulante forensische zorg

114,2

119,5

124,3

124,3

124,3

124,3

124,3

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

72,1

69,3

69,3

69,3

69,4

69,5

69,5

Justitiele jeugdplaatsen (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

139,3

158,8

166,2

166,2

168,9

168,9

168,9

        

waarvan overige bijdragen

34,4

96,1

66,9

67,9

73,0

87,6

56,9

Coronakosten

38,9

      

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

10,6

11,1

11,8

11,9

11,9

11,9

11,9

Frictiekosten

11,4

5,0

8,9

10,9

16,1

0,0

0,0

Substantieel Bezwarende Functies (SBF)

28,4

38,1

34,8

33,6

33,6

33,6

33,6

Aanloopkosten Vlissingen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,7

0,0

Personeelsconvenant

19,6

30,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vreemdelingencapaciteit (COA en bestuursrechtelijk)

6,7

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Inkoop gedragsinterventies

4,2

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Exploitatieresultaat

‒ 85,5

      

Overig

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

        

waarvan overige ontvangsten

55,9

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

Overige ontvangsten uit dienstverlening aan JenV

55,9

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

1

voor het uitvoeringsjaar 2021 betreft dit een overzicht op basis van de geactualiseerde stand

Omzet derdenDe omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen. Daarnaast betreft dit de opbrengst van de winkels ten behoeve van de gedetineerden

  • Overig: o.a. de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning van de DV&O), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring, Kosovo Specialist Chambers (KSC), het Internationaal Strafhof en de opbrengst ESF-subsidies.

Tabel 47 Overzicht omzet derden (Bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Arbeid

21.547

20.639

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Overige ontvangsten

40.985

42.379

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

Totaal omzet derden

62.532

63.018

62.000

62.000

62.000

62.000

62.000

Lasten

Personele kostenDe totale personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de kosten van ambtelijk personeel op basis van gemiddelde loonsom zoals gepresenteerd in onderstaande tabel, aangevuld met de overige personeelskosten (o.a. opleidingskosten en reiskosten woon-werkverkeer). een daling van de lasten verwacht per 2022.

Externe inhuurDJI maakt o.a. gebruik van inhuur van beveiligingspersoneel, inhuur van ICT-deskundigen en medisch personeel. Als gevolg van de vorming van het agentschap Justitiële ICT organisatie met ingang van 2022 wordt op deze post een daling van de lasten verwacht.

Tabel 48 Kosten ambtelijk personeel (Bedragen x € 1.000)1
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Eigen personeel

       

Kosten

1.008.716

1.146.950

1.108.517

1.111.847

1.120.292

1.129.565

1.122.540

Aantal fte

15.608

16.326

15.778

15.826

15.946

16.078

15.978

        

Externe inhuur

       

Kosten

160.882

137.806

105.000

103.000

101.000

100.000

99.000

        

Overige personeelskosten

62.425

25.905

27.712

27.712

27.712

27.712

27.712

        

Totale kosten

1.232.023

1.310.661

1.241.229

1.242.559

1.249.004

1.257.277

1.249.252

1

voor het uitvoeringsjaar 2021 betreft dit een overzicht op basis van de geactualiseerde stand

Materiële kosten

Onder deze post zijn de materiële kosten opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van DJI. Dit betreft met name exploitatiekosten, bureaukosten en ICT-kosten. Verder vallen onder deze post ook de bijdragen aan verschillende Rijksdiensten (shared service organisaties) voor o.a. de huisvesting van het hoofdkantoor DJI, landelijke (ondersteunende) diensten en diverse interne diensten (shared service center) van DJI. De materiële kosten zullen naar verwachting in 2022 stijgen als gevolg van de vorming van het agentschap Justitiële ICT organisatie.

Als onderdeel van de post materiële kosten zijn ook de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

Tabel 49 Materiële programmakosten (Bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Financiering particuliere Jeugdinrichtingen

62.443

72.283

74.571

82.336

83.697

83.697

83.697

Inkoop forensische zorg

744.632

787.213

815.810

814.802

812.915

809.855

809.855

Overige subsidies

2.760

1.352

1.372

1.372

1.372

1.372

1.372

Gebruiksvergoedingen RVB

98.421

98.000

98.000

98.000

98.000

103.500

103.500

Overige huisvestingskosten

90.248

89.000

89.000

89.000

89.000

89.000

89.000

Kosten Justitieel Ingeslotenen (Rijksinrichtingen)

93.530

93.500

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Materiele kosten arbeid justitiabelen

16.436

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Kosten arrestanten politiebureaus

1.185

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overige exploitatiekosten

19.517

35.053

3.787

4.940

2.050

2.694

62

Totaal

1.129.172

1.193.401

1.189.540

1.197.450

1.194.034

1.197.118

1.194.486

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Overige lasten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF).

Tabel 50 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

333.462

273.973

260.698

299.698

302.698

305.698

308.698

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

2.800.089

2.624.945

2.646.221

2.637.327

2.640.347

2.651.695

2.641.045

 

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 2.862.022

‒ 2.673.215

‒ 2.631.221

‒ 2.622.327

‒ 2.625.347

‒ 2.636.695

‒ 2.626.045

 

Totaal operationele kasstroom

‒ 61.933

‒ 48.270

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

3

– /– totaal investeringen

‒ 30.884

‒ 30.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

964

3.000

39.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Totaal investeringsstroom

‒ 29.920

‒ 27.000

24.000

‒ 12.000

‒ 12.000

‒ 12.000

‒ 12.000

4

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

32.365

61.995

 

– /– aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal financieringskasstroom

32.365

61.995

0

0

0

0

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

273.973

260.698

299.698

302.698

305.698

308.698

311.698

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

In het kasstroomoverzicht zijn financieringsafspraken met het moederdepartement verwerkt.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in inventaris. Als gevolg van de afsplitsing van het agentschap Justitiële ICT organisatie vindt in 2022 overdracht van de boekwaarde van activa plaats.

Financieringskasstroom

De bedragen in de jaren 2020 en 2021 hebben oa betrekking op vermogensmutatie als gevolg van compensatie voor coronakosten. Daarnaast heeft in 2021 een aanzuivering plaats gevonden van het eigen vermogen van DJI.

Doelmatigheid

Tabel 51 Overzicht Doelmatigheidsindicatoren
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten als % totale baten

‒ 3,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

        

Operationele capaciteit

       

– Strafrechtelijke sanctiecapaciteit

9.377

10.141

10.476

10.621

10.621

10.621

10.621

– Inbewaringgestelden op politiebureaus

20

20

20

20

20

20

20

– Capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

96

96

96

96

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

315

305

307

304

304

304

309

Omzet (x € 1 mln.)

1.091,0

1.140,3

1.187,7

1.193,1

1.189,8

1.189,4

1.209,6

        

Reservecapaciteit intramurale sanctiecapaciteit

483

508

518

522

522

522

522

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

72

70

73

73

73

73

74

Omzet (x € 1 mln.)

12,7

13,0

13,7

13,9

13,9

13,9

14,1

        

In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit

871

157

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

52

58

58

58

58

58

58

Omzet (x € 1 mln.)

16,7

3,3

        

Extramurale sanctiecapaciteit (penitentiair programma met of zonder elektronisch toezicht)

450

425

300

225

225

225

200

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

65

56

57

57

57

57

58

Omzet (x € 1 mln.)

10,6

8,6

6,3

4,7

4,6

4,6

4,2

        

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg (PPC’s)

677

692

706

632

632

632

632

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

552

562

564

576

577

577

577

Omzet (x € 1 mln.)

136,3

142,0

145,4

132,9

133,0

133,1

133,1

        

Forensische zorg

       

– Rijksinrichtingen forensisch psychiatrische zorg

179

182

202

220

218

216

216

– Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen

1.224

1.314

1.380

1.356

1.349

1.337

1.337

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

615

631

631

631

632

632

632

Omzet (x € 1 mln.)

315,0

344,4

364,3

363,1

361,3

358,2

358,2

        

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen

       

- Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

3.075

3.268

3.293

3.293

3.293

3.293

3.293

- Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

8

15

15

15

15

15

15

Gem. prijs per plaats per dag (x € 1)

345

345

345

345

345

346

346

Omzet (x € 1 mln.)

388,7

413,2

417,0

417,0

417,1

417,2

417,2

        

- Inkoop ambulante forensische zorg (x 1 mln.)

114,2

119,5

124,3

124,3

124,3

124,3

124,3

        

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

       

Operationele capaciteit:

       

– Vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

32

32

32

32

32

32

32

– Vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

536

536

536

536

536

536

536

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

326

313

312

312

312

313

313

Omzet (x € 1 mln.)

67,7

64,8

64,7

64,7

64,8

64,9

64,9

        

Reservecapaciteit vreemdelingen

35

35

35

35

35

35

35

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

76

75

77

77

77

77

77

Omzet (x € 1 mln.)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

        

In stand te houden capaciteit vreemdelingen

330

330

330

330

330

330

330

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

29

30

30

30

30

30

30

Omzet (x € 1 mln.)

3,4

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

        

Operationele jeugdcapaciteit

       

– Rijksjeugdinrichtingen

276

276

276

276

276

276

276

– Particuliere jeugdinrichtingen

244

293

307

301

293

293

293

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

689

755

772

778

800

800

800

Omzet (x € 1 mln.)

130,9

156,8

164,2

163,9

166,2

166,1

166,1

        

Reservecapaciteit jeugd

49

52

46

52

60

60

60

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

60

60

65

72

82

84

84

Omzet (x € 1 mln.)

1,1

1,1

1,1

1,4

1,8

1,8

1,8

        

In stand te houden jeugdplaatsen

144

36

36

36

36

36

36

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

140

70

71

71

71

71

71

Omzet (x € 1 mln.)

7,4

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Toelichting

De hierboven gepresenteerde capaciteitsaantallen en kostprijzen zijn gebaseerd op de besluitvorming van de uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ). De verwachting is dat in de uitvoering afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Ten opzichte van de begroting 2021 stijgen de kosten met name als gevolg van loon- en prijsindexatie en fluctuaties in de capaciteit.

Bij de jeugd capaciteit is er over de jaren heen over het algemeen sprake van een prijsstijging voor de producten operationele jeugdcapaciteit en reservecapaciteit. Deze stijging hangt grotendeels samen met het programma vrijheidsbeneming op maat (VOM) en benodigde bouwkundige aanpassingen.

Daarnaast is een daling waar te nemen in de prijs van de in stand te houden jeugdplaatsen in 2021. Deze daling houdt met name verband met de veranderde huisvestingssituatie van dit type capaciteit en de daarmee samenhangende kapitaallasten.

Licence