Base description which applies to whole site

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van JenV die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Tabel 57 Meerjarige begroting van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Baten

       

Omzet

145.947

169.626

157.125

155.930

154.987

154.890

155.018

waarvan omzet moederdepartement

136.564

159.734

145.886

144.691

143.748

143.651

143.779

waarvan omzet overige departementen

1.969

2.482

2.701

2.701

2.701

2.701

2.701

waarvan omzet derden

7.414

7.410

8.538

8.538

8.538

8.538

8.538

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

145.947

169.625

157.125

155.930

154.987

154.890

155.018

        

Lasten

       

Apparaatskosten

140.332

158.737

144.247

143.248

142.234

142.087

142.210

- Personele kosten

112.352

130.799

114.233

113.169

112.098

111.897

111.957

waarvan eigen personeel

71.714

82.042

75.031

75.031

75.031

75.031

75.031

waarvan inhuur externen

36.348

45.094

35.858

34.794

33.723

33.522

33.582

waarvan overige personele kosten

4.290

3.663

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

- Materiële kosten

27.980

27.938

30.014

30.079

30.136

30.190

30.253

waarvan apparaat ICT

8.794

7.805

10.200

10.200

10.200

10.200

10.200

waarvan bijdrage aan SSO's

8.548

8.579

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

waarvan overige materiële kosten

10.638

11.515

11.614

11.679

11.736

11.790

11.853

Gerechtskosten

4.434

5.842

7.985

7.987

7.991

7.995

8.000

Afschrijvingskosten

4.355

4.989

4.888

4.694

4.760

4.807

4.807

- Materieel

4.355

4.329

4.888

4.694

4.760

4.807

4.772

waarvan apparaat ICT

3.737

3.597

4.503

4.480

4.571

4.634

4.608

waarvan overige materiele kosten

2.996

732

384

214

189

173

164

- Immaterieel

741

618

0

0

0

0

0

Rentelasten

31

57

6

2

2

1

1

Overige lasten

204

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

204

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

149.356

169.625

157.125

155.930

154.987

154.890

155.018

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 3.409

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 3.409

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage van JenV. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing voor 2022:

Tabel 58 Onderbouwing omzet Moederdepartement
 

Prijs

Hoeveelheid

Omzet (* € 1.000)

Transacties

€ 1.204,54

3.071

€ 3.699

Vrijheidsstraffen

€ 227,11

25.165

€ 5.715

Taakstraffen

€ 151,16

36.449

€ 5.510

Schadevergoedingsmaatregelen

€ 682,71

13.009

€ 8.881

Ontnemingsmaatregelen

€ 4.739,98

1.716

€ 8.132

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

€ 3.343,16

1.111

€ 3.715

Toezicht

€ 368,12

13.815

€ 5.086

Jeugdreclassering

€ 770,51

4.979

€ 3.836

Geldboetes

€ 9,00

9.423.651

€ 84.813

Overig

  

€ 16.500

Totaal

  

€ 145.886

Omzet overige departementen

Dit betreft de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes.

Tabel 59 Onderbouwing omzet overige departementen

Opdrachtgever

Q

Departement

Bedrag (x€1.000)

Inspectie SZW

1.600

SZW

41

Agentschap Telecom

400

EZK

11

RVO

1.250

EZK

34

Inspectie Leefomgeving en Transport

5.100

I&W

130

NVWA

9.200

LNV

235

DUO

360

OCW

9

IGJ

450

VWS

12

Belastingdienst

475

FIN

12

Huurcommissie

4.350

BZK

120

Diplomaten

10.000

BZK

305

Clustering Rijksincasso

70.950

 

1.792

Totaal

104.135

 

2.701

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het Centraal Administratie Kantoor, de Huurcommissie en Clustering Rijksincasso.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een overzicht van het aantal fte's en de loonkosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder Externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook de inhuur van bijvoorbeeld (automatiserings)deskundigen ten behoeve van projecten opgenomen.

Tabel 60 Personele kosten (bedragen x € 1.000)

Personele kosten

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Formatie

1.214

1.154

1.154

1.154

1.154

1.154

1.154

- Ambtelijk

1.024

1.159

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

- Niet-ambtelijk

190

144

114

114

114

114

114

        

-Eigen personeel

      

Kosten

71.714

82.042

75.031

75.031

75.031

75.031

75.031

Aantal fte

1.024

1.159

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

        

-Externe inhuur

      

Kosten

36.348

45.093

35.858

34.794

33.723

33.522

33.582

        

-Post-actief personeel

      

Kosten

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fte

0

0

0

0

0

0

0

        

-Overige P-kosten

4.290

3.663

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

        

Totale kosten

112.352

130.798

114.233

113.169

112.098

111.897

111.957

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen.

Gerechtskosten

Dit betreft o.a. de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 4,8 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van JenV (€ 3,1 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2022 over de stand van de leningen bedraagt 0,3%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staat momenteel een reorganisatievoorziening. In het kader van de organisatieverandering per 1-1-2014 is een mobiliteitsplan opgesteld dat een breed pakket aan voorzieningen biedt om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Voor de financiering hiervan is in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen. De omvang van deze voorziening bedraagt op 1-1-2021 € 0,4 mln. Naar verwachting vindt de uitputting van de reorganisatievoorziening voor een bedrag van € 0,2 mln. plaats in 2021 en voor € 0,2 mln. in 2022. Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

Tabel 61 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

35.580

28.393

30.497

30.943

30.856

30.825

30.838

2.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

145.287

169.625

157.125

155.930

154.987

154.890

155.018

Totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 149.069

‒ 164.720

‒ 152.238

‒ 151.236

‒ 150.227

‒ 150.083

‒ 150.211

Totaal operationele kasstroom

‒ 3.782

4.905

4.888

4.694

4.760

4.807

4.807

3.

Totaal investeringen (-/-)

‒ 3.317

‒ 8.095

‒ 6.365

‒ 2.065

‒ 3.985

‒ 4.030

‒ 5.085

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringskasstroom

‒ 3.314

‒ 8.095

‒ 6.365

‒ 2.065

‒ 3.985

‒ 4.030

‒ 5.085

4.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 876

0

0

0

0

0

0

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

2.008

0

0

0

0

0

0

Aflossing op leningen (-/-)

‒ 3.813

‒ 3.606

‒ 4.441

‒ 4.781

‒ 4.790

‒ 4.794

‒ 4.890

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.590

8.900

6.365

2.065

3.985

4.030

5.085

Totaal financieringskasstroom

‒ 91

5.294

1.924

‒ 2.716

‒ 805

‒ 764

195

5.

Rekening Courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

28.393

30.497

30.943

30.856

30.825

30.838

30.756

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De eenmalige uitkeringen aan het moederdepartement betreffen afroming van het Eigen Vermogen vanwege feit dat per ultimo boekjaar het Eigen Vermogen hoger was dan de toegestane 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaren.

Tabel 62 Investeringen

Investeringen

Bedrag

Termijn

- Hardware

5.765.000

3 / 5 jaar

- Software

600.000

3 / 5 jaar

Totaal

6.365.000

 

Doelmatigheid

Tabel 63 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

CJIB-totaal:

       

fte-totaal

1.024

1.154

1.154

1.154

1.154

1.154

1.154

        

Saldo van baten en lasten in %

‒ 3

0

0

0

0

0

0

        

Geldboetes

       

Aantal

7.967.460

9.331.058

9.423.651

9.532.660

9.644.595

9.753.600

9.873.290

Kostprijs (x €1)

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Omzet (p * q)

71.707.140

83.979.518

84.812.856

85.793.939

86.801.355

87.782.399

88.859.614

% geïnde zaken binnen 1 jaar

91,5

92,5

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

        

Transacties

       

Aantal

2.250

2.335

3.071

3.040

3.057

3.083

3.132

Kostprijs (x €1)

1568,27

1570,78

1204,54

1190,72

1152,98

1137,33

1120,35

Omzet (p * q)

3.528.600

3.668.491

3.698.583

3.619.584

3.524.079

3.506.487

3.509.235

% geïnde zaken binnen 1 jaar

73,1

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

        

Vrijheidsstraffen*1

       

Aantal

16.472

23.077

25.165

24.877

24.620

24.441

24.391

Kostprijs (x €1)

248,17

193,71

227,11

227,20

226,43

227,33

227,66

Omzet (p * q)

4.087.919

4.470.190

5.715.353

5.651.966

5.574.649

5.556.173

5.552.919

        

Taakstraffen*

       

Aantal

17.019

35.080

36.449

36.109

35.795

35.723

35.922

Kostprijs (x €1)

255,76

159,57

151,16

150,89

150,12

150,23

149,62

Omzet (p * q)

4.352.834

5.597.573

5.509.634

5.448.615

5.373.550

5.366.630

5.374.577

        

Schadevergoedingsmaatregelen

       

Aantal

10.037

12.738

13.009

13.173

13.550

13.870

14.263

Kostprijs (x €1)

860,57

698,58

682,71

678,29

666,18

656,11

644,19

Omzet (p * q)

8.637.510

8.898.274

8.881.357

8.935.098

9.026.664

9.100.247

9.187.877

% geïnde zaken binnen 10 jaar

80,7

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

        

Ontnemingsmaatregelen

       

Aantal

1.298

1.687

1.716

1.548

1.551

1.551

1.552

Kostprijs (x €1)

7.053,99

4.730,21

4.739,98

5.102,58

5.076,11

5.068,53

5.062,59

Omzet (p * q)

9.152.548

7.979.428

8.131.697

7.897.176

7.874.701

7.863.160

7.856.753

% geïnde zaken binnen 10 jaar

70,3

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

        

Voorwaardelijke invrijheidstelling

       

Aantal

908

1.089

1.111

1.100

1.094

1.094

1.092

Kostprijs (x €1)

3.998,63

3.293,97

3.343,16

3.305,26

3.235,07

3.218,77

3.228,10

Omzet

3.630.758

3.588.325

3.714.737

3.635.362

3.540.316

3.522.846

3.524.715

        

Routeren Toezicht

       

Aantal

13.414

12.387

13.815

13.555

13.291

13.073

12.890

Kostprijs (x €1)

347,41

360,44

368,12

370,08

370,96

374,89

378,99

Omzet

4.660.122

4.464.942

5.085.516

5.016.606

4.930.612

4.900.770

4.885.276

        

Jeugdreclassering

       

Aantal

4.811

5.000

4.979

4.972

4.956

4.934

4.906

Kostprijs (x €1)

717,88

656,57

770,51

757,68

742,53

742,47

746,67

Omzet

3.453.719

3.282.865

3.836.290

3.766.814

3.680.155

3.663.372

3.663.296

        

Bestuurlijke boetes

       

Aantal

13.074

19.305

19.305

19.305

19.305

19.305

19.305

Tarief (x €1)

41,29

27,49

25,48

25,48

25,48

25,48

25,48

Omzet (p * q)

539.766

530.730

491.977

491.977

491.977

491.977

491.977

        

Overheidsincasso

       

Omzet

8.811.629

9.363.115

10.748.931

10.748.931

10.748.931

10.748.931

10.748.931

        

Omzet-diversen/input

       

Omzet

23.384.456

33.802.000

16.498.340

14.924.203

13.420.282

12.387.280

11.363.099

        

Totaal

145.947.000

169.625.000

157.125.000

155.930.000

154.987.000

154.890.000

155.018.000

1

*) Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Licence