Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Deze financiële paragraaf presenteert conform de Rijksbegrotingsvoorschriften de belangrijkste budgettaire veranderingen op de OCW-begroting, zowel voor de uitgaven (tabel 9) als de ontvangsten (tabel 10).

Ook bevat deze paragraaf tabellen die een overzicht geven van alle intensiveringen en ombuigingen die dit (demissionaire) kabinet tijdens de regeerperiode 2018 tot en met nu heeft gedaan (tabellen 12 t/m 17).

Tabel 9 Belangrijkste beleidsmatige uitgaven mutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand begroting 2021 (inclusief NvW)

 

44.174.553

44.135.757

44.577.448

44.454.231

44.508.924

 

Belangrijkste mutaties

       

1 1e ISB Coronabanen in het hoger onderwijs

diverse

24.470

0

0

0

0

0

2 2e ISB Apparaten op afstand in het po en vo

1

20.500

0

0

0

0

0

3 3e ISB Sneltesten in het vo, mbo en ho

3,4,6,7

144.291

0

0

0

0

0

4 4e ISB Extra steun voor de culturele en creatieve sector

14

24.000

0

0

0

0

0

5 5e ISB Eindexamens vo en pilots voor sneltesten po

1,3

48.200

0

0

0

0

0

6 6e ISB Referentieraming

diverse

‒ 72.135

418.845

562.082

606.813

636.521

644.730

7 7e ISB Opschalen initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen

14

10.000

0

0

0

0

0

8 8e ISB Studieschulden toeslagouders en SF raming

11,12,13

303.975

261.656

278.291

263.009

250.669

251.495

9 9e ISB Zelftesten mbo en ho

diverse

71.500

0

0

0

0

0

10 10e ISB Middelen boekenvak

1,3,14

20.000

0

0

0

0

0

11a Nationaal Programma Onderwijs

diverse

3.165.776

3.571.290

896.390

40.000

40.000

40.000

11b Specifieke dekking op de OCW-begroting

11

0

16.500

88.233

0

0

0

12 Onderuitputting coronamiddelen

diverse

‒ 76.763

0

0

0

0

0

13 Verlenging steunpakket cultuur voor Q3 2021

14

70.000

0

0

0

0

0

14 Ontvangen relevante loon- en prijsbijstelling

diverse

879.488

889.472

898.271

894.579

895.571

894.021

15 Saldo mee- en tegenvallers

diverse

‒ 3.594

7.918

‒ 2.237

‒ 1.847

‒ 1.731

‒ 1.731

16 Kasschuiven

diverse

1.010.638

‒ 1.047.107

6.895

6.591

9.333

13.650

17 Maatregelen kabinetsreactie POK

14,95

12.300

0

0

0

0

0

18 Middelen Aanvullende Post

1,16

287

3.743

4.802

50.542

112.717

113.562

19 Niet-kaderrelevante mutaties

11

21.834

‒ 52.518

53.107

53.533

53.859

39.102

20 Desalderingen

diverse

26.006

‒ 11.541

‒ 18.916

‒ 21.991

‒ 30.110

‒ 36.510

21 Lerarenbeurs

9

17.100

29.300

8.900

5.000

0

0

22 Overige mutaties

diverse

51.498

16.411

10.204

4.222

3.984

44.483.047

Stand ontwerpbegroting 2022

 

49.943.924

48.239.726

47.363.470

46.354.682

46.479.737

46.441.366

Tabel 10 Belangrijkste beleidsmatige ontvangsten mutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand begroting 2021 (inclusief NvW)

 

1.444.964

1.512.963

1.563.308

1.629.420

1.688.263

 

Belangrijkste mutaties

       

1 2e ISB apparaten op afstand in het po en vo

1

5.500

0

0

0

0

0

2 6e ISB Nationaal Programma Onderwijs

13

‒ 75.000

‒ 65.000

0

0

0

0

3 8e ISB Studieschulden toeslagouders en SF raming

11,12,13

157.993

174.031

183.976

159.894

139.016

121.672

4 Saldo mee- en tegenvallers

1,9

10.400

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

5 Desalderingen

4,14,15

26.006

‒ 11.541

‒ 18.916

‒ 21.991

‒ 30.110

‒ 36.510

6 Extrapolatie

diversen

0

0

0

0

0

1.756.713

Stand ontwerpbegroting 2022

 

1.569.863

1.607.953

1.725.868

1.765.323

1.795.169

1.839.875

Toelichting uitgaven

1. 1e ISB Coronabanen in het hoger onderwijs

Het kabinet stelde € 20,0 miljoen extra beschikbaar voor de benodigde extra hulp en ondersteuning in het hoger onderwijs. Daarnaast werden drie overlopende verplichtingen geboekt in deze 1e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) ter waarde van € 4,47 miljoen.

2. 2e ISB Apparaten op afstand in het po en vo

Het kabinet maakte € 15,0 miljoen extra vrij voor apparaten om op afstand onderwijs te volgen (zoals laptops). Scholen betalen een eigen bijdrage van 25%. Om het SIVON in de gelegenheid te stellen de apparaten aan te schaffen, werd er aan hen € 20,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarbij de terugbetaling aan het Ministerie van OCW middels een desaldering verwerkt werd op artikel 1 (Primair onderwijs).

3. 3e ISB Sneltesten in het vo, mbo en ho

Het kabinet stelde € 138,8 miljoen extra beschikbaar om te starten met sneltesten in het onderwijs. Daarnaast is in deze 3e ISB € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld aan de lokale media via het tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.

4. 4e ISB Extra steun voor de culturele en creatieve sector

Het kabinet stelde € 15,0 miljoen extra beschikbaar voor de culturele en creatieve sector vanwege investeringen die zijn gedaan en door de coronacrisis niet of nauwelijks terugverdiend konden worden. Vanwege de verlenging van de lockdown werd daarnaast nog eens € 9,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de makers in de culturele sector.

5. 5e ISB Eindexamens vo en pilots voor sneltesten po

Het kabinet stelde € 47,3 miljoen extra beschikbaar voor de maatregelen die nodig waren omtrent het centraal eindexamen, om zo het eindexamen te organiseren in tijden van corona en leerlingen meer voorbereidingstijd te geven. Daarnaast werd in deze 5e ISB € 0,9 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de pilots van sneltesten in het po.

6. 6e ISB Referentieraming

Naast het Nationaal Programma Onderwijs (toegelicht onder punt 11) werd er in deze 6e ISB ook structureel € 645,0 miljoen geïnvesteerd in het onderwijs vanwege de grotere instroom van leerlingen en studenten.

7. 7e ISB Opschalen initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen

Het kabinet stelde € 10,0 miljoen extra beschikbaar voor het opschalen van initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie kon hiermee culturele activiteiten organiseren die bij uitstek mensen steunen die door corona in eenzaamheid, gebrek aan zingeving of depressiviteit zijn geraakt.

8. 8e ISB Studieschulden toeslagouders en SF raming

Vanwege de hersteloperatie kinderopvangtoeslag werd besloten om alle op 1 januari 2021 openstaande leningen en schulden van de gedupeerde ouder en zijn/haar eventuele toeslagpartner in beginsel kwijt te schelden. In totaal is er € 225,0 miljoen kwijtgescholden en € 2,5 miljoen aan uitvoeringskosten bij DUO ingeboekt. Daarnaast werden in deze 8e ISB artikel 11 (Studiefinanciering), artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) en artikel 13 (Lesgelden) per saldo met € 663,2 miljoen incidenteel en per saldo met € 174,8 miljoen structureel verhoogd. Deze bijstellingen zijn grotendeels het gevolg van de grotere instroom van leerlingen en studenten.

9. 9e ISB Zelftesten mbo en ho

Het kabinet stelde nog eens € 71,5 miljoen extra beschikbaar voor zelftesten in het mbo en ho. Met de inzet van zelftesten in het onderwijs kon een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de continuering van (fysiek) onderwijs, wat van belang is om onderwijsachterstanden te voorkomen, voor psychisch welbevinden van leerlingen en studenten, en voor arbeidsparticipatie van ouders. Hiervoor werd een opdracht verleend aan (een) private partij(en) voor testafname.

10. 10e ISB Middelen boekenvak

Naast de technische plafondcorrecties op de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (toegelicht bij punt 11) heeft het kabinet incidenteel € 20,0 miljoen beschikbaar gesteld in 2021 ten behoeve van de fysieke boekhandel.

11. Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet stelde totaal € 8,5 miljard extra beschikbaar voor het Nationaal Programma Onderwijs. Hiervan werd € 2,2 miljard in de 6e ISB overgeheveld naar de OCW-begroting. In de eerste Suppletoire Begroting werd het tweede deel van het Nationaal Programma Onderwijs toegevoegd. Vervolgens zijn, om een uitvoerbaar betaalritme van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs voor DUO te realiseren, middelen van 2022 naar 2021 geschoven in de 10e ISB. In totaal is er € 151,2 miljoen aan middelen van 2022 naar 2021 geschoven. Bij Begroting 2022 hebben er nog interne verschuivingen plaatsgevonden en heeft er voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid een overboeking plaatsgevonden van € 34,5 miljoen naar het Ministerie van SZW in 2022. In tabel 11 is een overzicht weergegeven van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. Er staat nu nog voor € 702,3 miljoen gereserveerd op de Aanvullende Post.

Tabel 11 Nationaal Programma Onderwijs (bedragen x € 1.000)

6e ISB 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

po/vo

493.526

9.624

    

Uitbreiden IOP-subsidie vve, po en vo

220.700

     

Uitbreiden regeling Extra handen in de klas

158.000

     

Extra nieuwkomersbekostiging po en vo

62.000

     

Ondersteuning/begeleiding examenkandidaten vo

27.376

9.624

    

Capaciteitentest brugklas en tweede klas vo

10.000

     

Scan/monitor per school

10.000

     

Focus op kerncurriculum

150

     

Organisatie, onderzoek, monitoring en uitvoering

5.300

     
       

mbo/ho

1.042.000

650.000

    

Uitbreiden IOP-subsidie mbo

35.000

     

Uitbreiden regeling Extra handen in de klas mbo/ho

82.000

     

Studenten financieel ondersteunen

350.000

650.000

    

Stages en praktijkleren

73.000

     

Verhoogde instroom studiejaar 20/21

489.000

     

Cornona enveloppe (devices mbo)

10.000

     

Onderzoek, monitoring en uitvoering

3.000

     
       

Totaal

1.535.526

659.624

    
       

VJN 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

po/vo

1.396.053

2.636.083

1.252.335

   

Intensiveringen voor scholen

1.069.637

1.499.737

539.569

   

waarvan op de Aanvullende Post

 

342.583

359.713

   

Intensiveringen voor gemeenten

72.407

161.632

75.459

   

Specifieke doelgroepen (overgang po/vo; nieuwkomers; CN, VSO/PRO)

78.930

229.622

48.282

   

Ondersteuning onderwijspersoneel

144.446

366.773

207.328

   

Organisatie, onderzoek, monitoring en uitvoering

30.633

35.736

21.985

   
       

mbo/ho

309.197

683.166

3.767

40.000

40.000

40.000

Vertraging onderzoek1

81.000

81.000

    

Lerarenopleiding

38.000

38.000

    

Corona enveloppe

173.000

333.000

    

Stages en praktijkleren

6.000

71.000

    

Aanpak jeugdwerkloosheid2

 

15.000

    

Onderzoek, monitoring en uitvoering

4.864

16.000

    

Studenten financieel ondersteunen3

 

116.500

3767

40000

40000

40000

Gelijke kansen alliantie (gemeenten)

6.333

12.666

    
       

Totaal

1.705.250

3.319.249

1.256.102

40.000

40.000

40.000

       

6e ISB 2021 + VJN 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

po/vo

1.889.579

2.303.124

892.623

   

waarvan op de Aanvullende Post

 

342.583

359.713

   

mbo/ho

1.351.197

1.333.166

3.767

40.000

40.000

40.000

waarvan bij SZW aanpak jeugdwerkloosheid

 

34.500

    

waarvan specifieke dekking op de OCW-begroting4

 

16.500

88.233

   

Totaal

3.240.776

4.029.873

1.344.335

40.000

40.000

40.000

1

Hiervan zit € 3,7 miljoen op artikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid).

2

Van het bedrag van 2022 is een overboeking naar het Ministerie van SZW afgehaald van € 34,5 miljoen.

3

De bovenstaande tabel toont het budget dat is toegevoegd aan de OCW-begroting ten behoeve van het NPO. De verlenging van de OV-kaart en de compensatie SF-recht lopen vanwege hun aard langer door. In 2027 wordt € 25,0 miljoen toegevoegd aan de OCW-begroting. Een deel van deze maatregel is specifiek binnen de OCW-begroting gedekt. Zie ook de toelichting in de eerste Suppletoire Begroting 2021.

4

Dit is het gedeelte van de SF reeks wat specifiek is gedekt binnen de OCW-begroting.

12. Onderuitputting coronamiddelen

Van de middelen die het afgelopen jaar ter beschikking zijn gesteld voor corona maatregelen wordt een deel niet uitgeput. Het betreft hier € 4,8 miljoen van de coronabanen in het hoger onderwijs uit de 1e ISB. En € 72,0 miljoen van de inhaal- en ondersteuningsporgramma's uit het NPO.

13. Verlenging steunpakket cultuur voor Q3 2021

Naar verwachting heeft de culturele en creatieve sector ook in het derde kwartaal van 2021 nog te maken met de (gevolgen van de) beperkende maatregelen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het vermogen van de sector om omzet te genereren. Daarom is besloten om voor de culturele en creatieve sector de specifieke steunmaatregelen in het derde kwartaal, in afgebouwde vorm, te verlengen. De kosten hiervan bedragen € 70,0 miljoen.

14. Ontvangen relevante loon- en prijsbijstelling

Het kabinet besluit dit jaar alle loon- en prijsontwikkeling (lpo) uit te keren over de departementale begrotingen, ter compensatie van stijgende lonen en prijzen. In de verdiepingsbijlage is de verdeling van de lpo over de artikelen te zien. De relevante lpo-tranche 2021 die het Ministerie van OCW uitkeert bedraagt in 2021 € 877,3 miljoen. Daarnaast is er ook nog lpo verkregen op HGIS budgetten wat het totaal aan verkregen lpo € 879,5 miljoen maakt.

15. Saldo mee- en tegenvallers

Het saldo aan mee- en tegenvallers binnen de OCW-begroting op de uitgaven is -/- € 3,6 miljoen.

16. Kasschuiven

Op de begroting worden diverse meerjarige kasschuiven doorgevoerd, om de budgetten in overeenstemming te brengen met het verwachte bestedingsritme. Zo is er besloten tot een kasschuif van € 1.050,0 miljoen op het budget van de reisvoorziening van de openbaarvervoersbedrijven op artikel 11 (Studiefinanciering). Deze kasschuif van jaar 2022 naar 2021 wordt vaker verwerkt omdat dit in het verleden behulpzaam kon zijn om de plafondstanden te sluiten. Dit jaar is het verzoek voor de kasschuif initieel door de vervoersbedrijven zelf ingediend. Tegelijkertijd is deze kasschuif ook dit jaar behulpzaam bij het sluiten van de plafondstanden en daarmee in het belang van het Rijk.

17. Maatregelen kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Het rapport van de POK constateert problemen bij de informatiehuishouding en informatievoorziening binnen de Rijksoverheid. Rijksbreed wil de overheid de achterstand in onze informatiehuishouding sneller gaan inhalen en verbeteren. Het kabinet heeft structureel € 0,8 miljard gereserveerd op de Aanvullende Post voor de maatregelen die in de kabinetsreactie op het POK rapport zijn aangekondigd. Onderdeel van deze maatregelen is een uitbreiding van het takenpakket van het Nationaal Archief (NA) en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE). Daarnaast zijn er algemene maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening en dienstverlening van het Rijk te verbeteren, die ook voor het Ministerie van OCW gevolgen hebben. Bij Voorjaarsnota is besloten om incidenteel budget op de OCW-begroting te verwerken voor deze maatregelen. De voor het Ministerie van OCW gereserveerde middelen vanaf 2022 zijn nog niet aan de begroting van het Ministerie van OCW toegevoegd, deze zullen in een later stadium aan de begroting worden toegevoegd.

18. Middelen Aanvullende Post

Er zijn diverse middelen van de Aanvullende Post aan de OCW-begroting toegevoegd. Dit betreft onder andere de middelen voor de uitvoering van de Wet Openbare Overheid (WOO) die al bij eerste Suppletoire Begroting zijn toegevoegd. Bij Begroting 2022 zijn ook de laatste werkdrukmiddelen uit het Regeerakkoord toegevoegd.

19. Niet-kaderrelevante mutaties

De niet kaderrelevante mutaties hebben betrekking op de studiefinanciering. Het betreft bijstellingen naar beneden op het instrument Leningen vanwege de maatregel uit het Nationaal Programma Onderwijs halvering van het collegegeld, lpo-uitkering op de niet-kaderrelevante budgetten onder deze post en een bijstelling naar boven vanwege de Nationaal Programma Onderwijs-maatregel verlenging OV kaart met 12 maanden.

20. Desalderingen

Dit betreft diverse desalderingen, waarvan de meesten hebben plaatsgevonden bij eerste Suppletoire Begroting en dus daar zijn toegelicht. Bij Begroting 2022 heeft nog een desaldering plaatsgevonden op artikel 15 (Media). Dit betreft de raming van de reclameopbrengsten van de Ster. Deze is lager geraamd en daardoor vindt er een onttrekking aan de Algemene Mediareserve plaats.

21. Overige mutaties

Dit betreft diverse mutaties waaronder:

  • overboekingen van en naar andere departementen;

  • de eindejaarsmarge die in 2021 wordt toegevoegd aan de OCW-begroting;

  • coronamiddelen voor stage offensief, projectskills en scholingsmogelijkheden en jeugdwerkloosheid.

Toelichting ontvangsten

1. 2e ISB Apparaten op afstand in het po en vo

Het kabinet maakte € 15,0 miljoen extra vrij voor apparaten om op afstand onderwijs te volgen (zoals laptops). Scholen betalen een eigen bijdrage van 25%. Om het SIVON in de gelegenheid te stellen de apparaten aan te schaffen, werd er aan hen € 20,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarbij de terugbetaling aan het Ministerie van OCW middels een desaldering van € 5,5 miljoen verwerkt werd op artikel 1 (Primair onderwijs).

2. 6e ISB Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet stelde totaal € 8,5 miljard extra beschikbaar voor het Nationaal Programma Onderwijs. Hiervan werd € 2,2 miljard in de 6e ISB overgeheveld naar de OCW-begroting. Een deel hiervan betrof een compensatie voor de lesgeldontvangsten op artikel 13 (Lesgelden).

3. 8e ISB Studieschulden toeslagouders en SF-raming

In deze 8e ISB werd op artikelen 11 (Studiefinanciering), 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten) en 13 (Lesgelden) de studiefinancieringsraming verwerkt. Dit betrof structureel € 121,7 miljoen op de ontvangsten. Deze stijging komt voornamelijk door niet-relevante ontvangsten op de terugontvangen lening.

4. Saldo mee- en tegenvallers

Dit betreft in 2021 voornamelijk de meevaller op de ontvangsten van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid van € 12,9 miljoen. De jaren erna betreft dit een tegenvaller op de ontvangsten van de lerarenbeurs.

5. Desalderingen

Dit betreft diverse desalderingen, waarvan de meesten hebben plaatsgevonden bij eerste Suppletoire Begroting en dus daar zijn toegelicht. Bij Begroting 2022 heeft nog een desaldering plaatsgevonden op artikel 15 (Media). Dit betreft de raming van de reclameopbrengsten van de Ster. Deze is lager geraamd en daardoor vindt er een onttrekking aan de Algemene Mediareserve plaats.

6. Extrapolatie

Dit betreft de toevoeging van een nieuw jaar (2026) aan de begrotingsreeks.

Tabel 12 geeft een overzicht van alle intensiveringen op de OCW-begroting, sinds de start van het kabinet Rutte III en tabel 13 doet dat voor de ombuigingen. Tabel 14 geeft een saldo van tabel 12 en 13 weer.

In tabellen 15 t/m 17 worden de investeringen, ombuigingen en het saldo ervan uitgesplitst per sector weergegeven. Daarbij dient er rekening mee gehouden te worden dat een deel van de middelen per sector op artikel 95 (Apparaat kerndepartement) belandt.

Tabel 12 Intensiveringen (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

G32 Voor- en vroegschoolse educatie

1

40.000

130.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

G33 Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen euro voor kleine scholen)

1

108.000

297.500

373.604

401.750

381.646

353.500

394.000

450.000

450.000

G34 Modernisering CAO primair onderwijs

1

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

G35 Kwaliteit technisch onderwijs vmbo

3

40.000

70.000

120.000

120.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

G36 Fundamenteel onderzoek

16

95.000

155.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

G37 Toegepast onderzoek innovatie

6, 16

25.000

38.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

G38 Onderzoeksinfrastructuur

16

45.000

55.000

0

0

0

0

0

0

0

G40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)

14

25.000

50.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

G41 Nederlandse scholen in het buitenland

1

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

G42 Media/onderzoeksjournalistiek

15

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

G43 Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal restauratiefonds)

14

98.500

137.000

60.000

25.000

0

0

0

0

0

G44 Aanpak laaggeletterdheid

4

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

G45 Onderwijsachterstandenbeleid en aandacht voor hoogbegaafde kinderen

1, 3

15.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

G47 Terugdraaien taakstelling OCW

 

244.000

415.000

410.000

338.000

183.000

183.000

183.000

183.000

183.000

G48 Terugdraaien taakstelling groen onderwijs

diverse

0

9.000

13.000

14.000

13.000

12.000

12.000

12.000

12.000

G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO (incl. Pabo voor 2 jaar en intensivering profileringsfondsen)

6, 7

70.000

165.000

165.000

170.000

170.000

175.000

175.000

175.000

175.000

Intensivering Praktijkleren

4

0

0

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

0

0

Aanvullende middelen mediavisiebrief

15

0

43.000

47.500

44.500

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Beta en Techniek

4, 6, 7

0

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

Investering funderend onderwijs

1, 3

0

300.000

0

0

0

0

0

0

0

Krimpmiddelen

3

0

0

10.000

15.000

0

0

0

0

0

Cultuur paketten

14

0

0

340.000

373.000

0

0

0

0

0

Extra BIS instellingen

14

0

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

0

0

Onderwijsmiddelen (Met o.a. inhaal- en ondersteuningsmiddelen, compensatie studenten)

diverse

0

0

333.730

186.270

11.000

0

0

0

0

Lokale informatievoorziening

15

0

0

18.509

5.491

0

0

0

0

0

Lerarentekort

1, 4, 6, 9

0

0

28.500

31.500

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Compensatie meerkosten programmering landelijke publieke omroep

15

0

0

19.000

0

0

0

0

0

0

Aanpak jeugdwerkloosheid

4

0

0

4.000

39.644

11.482

110

0

0

0

Continuïteit en extra hulp voor de klas

diverse

0

0

0

210.000

0

0

0

0

0

Coronabanen hoger onderwijs

6,7

0

0

0

15.241

0

0

0

0

0

Devices

1

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

Sneltesten

diverse

0

0

0

211.200

0

0

0

0

0

Examens

3

0

0

0

47.300

0

0

0

0

0

Nationaal Programma Onderwijs1

diverse

0

0

0

3.168.772

3.652.790

984.623

40.000

40.000

40.000

Kwijtschelden studieschulden toeslagaffaire

11

0

0

0

252.500

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

Projectskills en scholingsmogelijkheden

4

0

0

0

996

333

0

0

0

0

Zeeland Delta Kenniscentrum

16

0

0

0

287

0

0

0

0

0

Maatregelen kabinetsreactie POK

diverse

0

0

0

12.300

0

0

0

0

0

Implementatie van de Wet Openbare Overheid

95

0

0

0

0

3.743

4.802

6.095

6.813

7.658

Lerarenbeurs

9

0

0

0

17.100

29.300

8.900

5.000

0

0

Totaal2

 

1.088.500

2.218.500

2.807.443

6.594.451

5.502.894

2.768.535

1.861.695

1.887.813

1.888.658

1

In 2027 staat nog een bedrag van € 25,0 miljoen in de reeks.

2

De bedragen behorend bij de maatregelen die op de begroting van het ministerie van OCW zijn genomen vanwege COVID-19 zijn inclusief onderuitputting.

Tabel 13 Ombuigingen (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

G46 Doelmatiger onderwijs

diverse

‒ 20.000

‒ 92.000

‒ 137.000

‒ 183.000

‒ 183.000

‒ 183.000

‒ 183.000

‒ 183.000

‒ 183.000

Korting Lumpsum mbo

4

0

0

‒ 2.489

‒ 2.489

‒ 2.698

‒ 2.489

‒ 2.489

‒ 2.489

‒ 2.489

Korting Lumpsum ho

6, 7

0

‒ 19.452

‒ 3.143

‒ 3.141

‒ 3.515

‒ 3.142

‒ 3.142

‒ 3.142

‒ 3.142

Subsidietaakstelling

diverse

‒ 34.261

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidietaakstelling onderwijsconvenant

1

0

0

0

0

‒ 10.600

‒ 10.600

‒ 10.600

‒ 10.600

‒ 10.600

Flexstuderen

6

0

0

‒ 5.205

‒ 2.375

‒ 4.878

‒ 7.133

‒ 8.212

‒ 10.000

‒ 10.000

Compensatie Zeeland Delta Kenniscentrum1

diverse

0

0

0

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

Inboeking bezuiniging ho als gevolg van ingetrokken rentemaatregel Studiefinanciering (Regeerakkoord Rutte III)

6,7

0

0

0

0

0

0

0

0

‒ 3.000

Inboeking bezuiniging bekostiging wo als gevolg van Voorjaarsnota 20192

7

0

0

0

0

0

0

0

0

‒ 37.913

Totaal3

 

‒ 54.261

‒ 111.452

‒ 147.837

‒ 191.505

‒ 205.191

‒ 206.864

‒ 207.943

‒ 209.731

‒ 250.644

1

Middels deze ombuiging draagt het Ministerie van OCW bij aan het compensatiepakket voor Zeeland. Dit leidt onder andere tot een Kenniscentrum in Zeeland.

2

Deze ombuiging is ingezet voor een tegenvaller.

3

Bij VJN is een ombuiging geboekt op artikel 4,6 en 7 ter dekking van NPO SF maatregelen. Deze zijn bij amendement op de VJN 2021 teruggedraaid en daarom niet zichtbaar in deze tabel.

Tabel 14 Saldo intensiveringen en ombuigingen (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo intensiveringen

diverse

1.088.500

2.218.500

2.807.443

6.594.451

5.502.894

2.768.535

1.861.695

1.887.813

1.888.658

Saldo ombuigingen / taakstellingen

diverse

‒ 54.261

‒ 111.452

‒ 147.837

‒ 191.505

‒ 205.191

‒ 206.864

‒ 207.943

‒ 209.731

‒ 250.644

Totaal

 

1.034.239

2.107.048

2.659.606

6.402.946

5.297.703

2.561.671

1.653.752

1.678.082

1.638.014

Tabel 15 Intensiveringen per sector (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Primair onderwijs

1

431.000

867.000

968.639

1.949.462

1.971.416

1.020.055

874.500

930.500

930.500

Voortgezet onderwijs

3

45.000

237.106

252.195

1.263.221

726.112

209.661

118.001

118.001

118.001

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4

5.000

6.993

96.679

488.178

353.253

18.097

17.987

7.387

7.387

Hoger beroepsonderwijs

6

63.602

143.188

150.914

707.330

637.117

154.516

151.516

151.516

151.516

Wetenschappelijk onderwijs

7

21.398

82.213

84.177

542.154

441.564

90.596

90.596

90.596

90.596

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

9

0

4.000

11.800

24.236

36.300

20.900

20.000

15.000

15.000

Studiefinanciering

11

0

0

38.030

414.883

128.000

87.000

35.000

35.000

35.000

Lesgeld

13

0

0

0

75.000

65.000

0

0

0

0

Cultuur

14

123.500

187.000

480.000

493.500

95.000

95.000

95.000

80.000

80.000

Media

15

5.000

48.000

90.009

54.991

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Onderzoek en wetenschapsbeleid

16

150.000

228.000

225.000

230.029

231.242

225.000

225.000

225.000

225.000

Overig

diverse

244.000

415.000

410.000

351.467

772.890

802.710

189.095

189.813

190.658

Totaal

 

1.088.500

2.218.500

2.807.443

6.594.451

5.502.894

2.768.535

1.861.695

1.887.813

1.888.658

Tabel 16 Ombuigingen per sector (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Primair onderwijs

1

‒ 19.916

‒ 30.664

‒ 45.663

‒ 61.135

‒ 71.735

‒ 71.735

‒ 71.735

‒ 71.735

‒ 71.735

Voortgezet onderwijs

3

‒ 10.771

‒ 23.786

‒ 35.420

‒ 47.451

‒ 47.451

‒ 47.451

‒ 47.451

‒ 47.451

‒ 47.451

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4

‒ 17.065

‒ 12.666

‒ 21.351

‒ 27.684

‒ 27.893

‒ 27.684

‒ 27.684

‒ 27.684

‒ 27.684

Hoger beroepsonderwijs

6

‒ 2.513

‒ 16.581

‒ 20.233

‒ 21.878

‒ 24.613

‒ 26.637

‒ 27.716

‒ 29.504

‒ 30.674

Wetenschappelijk onderwijs

7

‒ 3.354

‒ 24.800

‒ 20.770

‒ 27.450

‒ 27.592

‒ 27.450

‒ 27.450

‒ 27.450

‒ 67.193

Cultuur

14

0

0

0

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

Onderzoek en wetenschapsbeleid

16

‒ 642

‒ 2.955

‒ 4.400

‒ 5.877

‒ 5.877

‒ 5.877

‒ 5.877

‒ 5.877

‒ 5.877

Totaal

 

‒ 54.261

‒ 111.452

‒ 147.837

‒ 191.505

‒ 205.191

‒ 206.864

‒ 207.943

‒ 209.731

‒ 250.644

Tabel 17 Saldo intensiveringen en ombuigingen per sector (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Primair onderwijs

1

411.084

836.336

922.976

1.888.327

1.899.681

948.320

802.765

858.765

858.765

Voortgezet onderwijs

3

34.229

213.320

216.775

1.215.770

678.661

162.210

70.550

70.550

70.550

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4

‒ 12.065

‒ 5.673

75.328

460.494

325.360

‒ 9.587

‒ 9.697

‒ 20.297

‒ 20.297

Hoger beroepsonderwijs

6

61.089

126.607

130.681

685.452

612.504

127.879

123.800

122.012

120.842

Wetenschappelijk onderwijs

7

18.044

57.413

63.407

514.704

413.972

63.146

63.146

63.146

23.403

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

9

0

4.000

11.800

24.236

36.300

20.900

20.000

15.000

15.000

Studiefinanciering

11

0

0

38.030

414.883

128.000

87.000

35.000

35.000

35.000

Lesgeld

13

0

0

0

75.000

65.000

0

0

0

0

Cultuur

14

123.500

187.000

480.000

493.470

94.970

94.970

94.970

79.970

79.970

Media

15

5.000

48.000

90.009

54.991

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Onderzoek en wetenschapsbeleid

16

149.358

225.045

220.600

224.152

225.365

219.123

219.123

219.123

219.123

Overig

diverse

244.000

415.000

410.000

351.467

772.890

802.710

189.095

189.813

190.658

Totaal

 

1.034.239

2.107.048

2.659.606

6.402.946

5.297.703

2.561.671

1.653.752

1.678.082

1.638.014

Licence