Base description which applies to whole site

5.1 Paresto

Algemeen

Het baten-lastenagentschap Paresto maakt deel uit van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Paresto is een professionele interne cateringorganisatie die in opdracht van Defensie een pakket aan cateringondersteuning levert aan haar gehele organisatie en aan (Navo)- bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt met een sterke focus op kwaliteit én met de wensen van gasten (voornamelijk defensiepersoneel) en opdrachtgevers als uitgangspunt.

Begroting van baten en lasten

Tabel 33 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

     

Baten

       

- Omzet

26.695

75.176

43.523

43.422

43.680

43.974

43.974

waarvan omzet moederdepartement

15.564

56.728

24.828

24.547

24.705

24.869

24.869

waarvan omzet overige departementen

249

495

495

495

495

495

495

waarvan omzet derden

10.882

17.953

18.200

18.380

18.480

18.610

18.610

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

31.529

32.392

32.111

32.168

32.308

32.309

Totaal baten

58.224

75.176

75.915

75.533

75.848

76.282

76.283

        

Lasten

       

Apparaatskosten

- Personele kosten

41.032

49.387

49.763

49.596

49.790

50.053

50.065

waarvan eigen personeel

38.447

41.128

42.269

42.934

43.492

43.951

44.173

waarvan inhuur externen

2.277

7.560

6.775

5.932

5.558

5.355

5.141

waarvan overige personele kosten

308

699

719

730

739

747

751

- Materiële kosten

17.359

25.733

26.069

25.869

26.041

26.214

26.214

waarvan apparaat ICT

395

waarvan bijdrage aan SSO's

waarvan overige materiële kosten

613

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Rentelasten

Afschrijvingskosten

82

56

82

68

17

14

3

- Materieel

82

56

82

68

17

14

3

waarvan apparaat ICT

3

56

3

3

3

3

3

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

79

10

79

65

14

11

- Immaterieel

Overige lasten

131

waarvan dotaties voorzieningen

waarvan bijzondere lasten

Totaal lasten

58.604

75.176

75.915

75.533

75.848

76.282

76.283

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 380

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Saldo van baten en lasten

Toelichting bij begroting baten en lasten

In deze ontwerpbegroting is geen rekening gehouden met eventuele effecten als gevolg van COVID-19.

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement bestaat grotendeels uit de opbrengst die Paresto in rekening brengt voor onder meer banqueting- en maatwerkactiviteiten. De toename van de omzet moederdepartement ten opzichte van de realisatie 2019 is met name te verklaren door prijsaanpassingen en het toepassen van de prijsindexatie.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen betreft de opbrengst die Paresto in rekening brengt voor onder meer de lakeien van de Dienst Koninklijk Huis, maar ook opdrachten voor andere rijksdiensten zoals politie en justitie.

Omzet derden

De omzet derden betreft met name de opbrengst van hetgeen Paresto in haar bedrijfsrestaurants in rekening brengt bij zowel de eigen defensiemedewerkers als eventuele andere gasten.

Bijzondere baten

De bijzondere baten betreft de aanneemsom2 die bestaat uit de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen om conform de opgestelde afspraken ondersteuning te leveren op de locaties. De definitieve aanneemsom wordt vastgesteld tijdens het bestuurlijk overleg in september op basis van de overeenkomst tussen Paresto en opdrachtgever DOSCO.

Lasten

Personele kosten

Vanwege een toename van het gebruik van de Regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS-regeling) en de groei van Defensie neemt de personele bezetting in 2022 toe tot 753 vte’n. Dit verklaart tevens de stijging in personele kosten. Waar nodig doet Paresto een beroep op externe inhuur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vervangen van zieke collega’s, piekdrukte of noodzakelijke inzet tijdens (grote) evenementen. Gezien de ontwikkelingen op de flexibele arbeidsmarkt, de veranderingen in flexwetgeving en het verwachte herstel van de uitzendmarkt in het post COVID-19 tijdperk, zoekt Paresto steeds meer naar mogelijkheden om eigen personeel in te zetten.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor 95% uit kosten van de ingrediënten voor maaltijden en consumpties. De producentenbonussen zijn in mindering gebracht op de ingrediëntskosten. De overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit exploitatiekosten van de Bedrijfsvoering & Ondersteuning in opdracht en de locaties. In 2021 vindt de aanbesteding voor het nieuwe contract ten behoeve van levensmiddelen en ingrediënten plaats. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. Het nieuwe contract start in 2022.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op kleding voor medewerkers en vervanging van klein materieel.

Kasstroomoverzicht

Tabel 34 Kasstroomoverzicht over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

  

Stand slotwet

Vastgestelde begroting

     

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

5.690

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

62.637

75.176

75.915

75.533

75.848

76.282

76.283

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 59.822

‒ 75.176

‒ 75.915

‒ 75.533

‒ 75.848

‒ 76.282

‒ 76.283

2.

Totaal operationele kasstroom

2.815

 

-/- totaal investeringen

‒ 80

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 80

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

4.352

 

-/- aflossingen op leningen

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

4.

Totaal financieringskasstroom

4.352

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

12.775

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

In het overzicht van de kasstromen staat de meerjarige verwachting van de omvang centraal, alsmede de besteding van de beschikbare investeringsruimte en de liquiditeitsverwachting. Vanaf 2022 verwacht Paresto geen mutaties in de investerings- en financieringskasstroom.

Doelmatigheidsparagraaf

Onderstaande tabel is onderverdeeld in een generiek deel en een specifiek deel. Deze indeling vloeit voort uit de aard van de ondersteuning door Paresto en de sturing op de bruto marge van de locaties. De hiermee samenhangende indicatoren zijn daarom als specifiek benoemd. Ondergenoemde indicatoren worden beschouwd naar aanleiding van de gewijzigde governance.

Tabel 35 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Stand slotwet

Vastgestelde begroting

     

Omschrijving Generiek Deel

       

Totaal omzet verkopen (x € 1.000)

26.694

43.332

43.523

43.422

43.680

43.974

43.974

Vte'n totaal

726

831

833

839

844

850

851

- waarvan in eigen dienst

697

727

753

765

775

783

787

- waarvan inhuur

29

104

80

73

69

66

64

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 0,7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

Aantal locaties

76

76

77

77

77

77

77

Productiviteit per medewerker (omzet per Vte)

35.400

52.131

52.218

51.769

51.748

51.748

51.668

% Ziekteverzuim

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

% Bruto marge locaties

35,5%

42,5%

41,0%

41,0%

41,0%

41,0%

41,0%

Toelichting

Het overgrote deel van de kosten van Paresto bestaat uit personele en ingrediëntkosten. De doelmatigheid van Paresto komt onder andere tot uitdrukking in een zo doelmatig mogelijke inzet van deze middelen. Twee belangrijke graadmeters daarvoor zijn de productiviteit per vte (omzet / aantal vte) en het percentage bruto marge (totale omzet verminderd met inkoopkosten ten opzichte van de totale omzet). In 2021 wordt de locatie LC Rucphen geopend. Daarmee stijgt het aantal locaties van Paresto naar 77. Vanwege een toename van het gebruik van de PAS-regeling en de groei van Defensie neemt het volume aan eigen personeel lichtelijk toe ten opzichte van begroting 2021. Daarnaast is de verwachting dat er meer eigen personeel wordt aangetrokken, waardoor minder inhuur nodig is.

2

Voorheen werd de term ‘werkgeversbijdrage’ gebruikt. Dit is een onjuiste term. Het is geen bijdrage maar een vergoeding voor de geleverde dienstverlening. Daarom is deze term vervangen door de term ‘aanneemsom’.

Licence