Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Strategische Evaluatie Agenda

In deze begroting 2022 is de eerste versie van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) van SZW opgenomen. De SEA is bij de begroting 2021 Rijksbreed geïntroduceerd en verankerd in de Rijksbegrotingsvoorschriften naar aanleiding van de Operatie Inzicht in Kwaliteit en vervangt de systematiek van de beleidsdoorlichtingen2. De SEA biedt de mogelijkheid om niet alleen per begrotingsartikel te evalueren, maar dit breder te doen voor een beleidsthema en te bezien wanneer dit strategisch handig is. Door middel van een duidelijke programmering van onderzoek en evaluatie in de SEA wordt inzichtelijk gemaakt waar de kennisbehoefte zit en wanneer welk evaluatiemateriaal verzameld moet worden. Dit moet leiden tot betere en meer bruikbare inzichten op belangrijke beleidsthema's, en zal ook in de verantwoording naar de Kamer leiden tot beter en meer bruikbaar inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid.

Deze eerste versie van de SEA geeft een integraal overzicht van de geplande evaluaties voor de belangrijkste beleidsthema's bij SZW. Het thema Steun- en herstelbeleid corona bevat verwijzingen naar de interdepartementale evaluaties voor corona steun- en herstelmaatregelen. Deze evaluaties zijn eveneens opgenomen in de SEA van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de SEA van het Ministerie van Financiën.

Gezond, veilig en duurzaam werken

Thema 1: Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Titel/onderwerp

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Evaluatie Beleidsmaatregelen asbeststelsel

Evaluatie

2023 ‒ 2024

1

Evaluatie Programma preventie beroepszieken

Evaluatie

2021 ‒ 2022

1

Tussenevaluatie Meerjarenprogramma Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Tussenevaluatie

2021 ‒ 2022

1

Thema 2: Leven lang ontwikkelen

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Evaluatie SLIM-regeling

Evaluatie

2021 ‒ 2025

1

Evaluatie Subsidieregeling STAP-budget

Evaluatie

2024 ‒ 2027

1

Evaluatie Expeditie-regeling

Evaluatie

2024 ‒ 2025

1

Evaluatie NL leert door1

Evaluatie

2023

1

1

De evaluatie heeft betrekking op meerdere thema's en is daarom onder meerdere thema's opgenomen.

Beschermd werken in een veranderd speelveld

Thema 3: Inclusieve arbeidsmarkt

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Evaluatie Loonkostenvoordelen

Evaluatie

2021

1

Thema 4: Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Evaluatie Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Evaluatie

2023 ‒ 2025

1

Nulmeting Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Nulmeting

2021 ‒ 2022

1

Evaluatie Pilot Essentieel personeel startups

Tussenevaluatie en eindevaluatie

2023 ‒ 2025

1

Monitoring en evaluatie Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Monitoring en evaluatie

2021 ‒ 2023

1

Evaluatie Meldingsplicht Wet Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

Evaluatie

2021 ‒ 2022

1

Evaluatie Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Evaluatie

2023

1

Evaluatie maatregelen uitvoering tewerkstellingsvergunning (TWV) Saba

Evaluatie

2022

1

Werk en zorg combineren

Thema 5: Arbeid, zorg en ontwikkeling van het kind / tegemoetkoming ouders / kinderopvang

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Evaluatie Wet Invoering geboorteverlof (WIEG)

Effectevaluatie

2019 ‒ 2022

6

Syntheseonderzoek Kinderopvang

Periodieke rapportage

2020 ‒ 2023

7

Evaluatie Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK)

Doeltreffendheids-onderzoek

2020 ‒ 2023

7

Programma Kwaliteit kinderopvang

Overig onderzoek

2017 ‒ 2022

7

Monitor Bestuurlijke afspraken bereik peuters en inspanning gemeenten

Monitoring

2017 ‒ 2022

7

Experiment Meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk

Experiment

2018 ‒ 2022

7

Landelijke kwaliteitsmonitor Kinderopvang

Monitoring

2021 ‒ 2025

7

Kostprijsonderzoek Kinderopvang Caribisch Nederland

Kostprijsonderzoek

2020 ‒ 2022

7

Syntheseonderzoek Tegemoetkoming ouders

Periodieke rapportage

2023 ‒ 2024

10

Pensioen en oudedag

Thema 6: Oudedagsvoorziening

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Monitor AOW-leeftijdsverhoging1

Monitoring

Jaarlijks

8

Omvang witte vlek op pensioengebied

Overig onderzoek

2021 ‒ 2022

8

1

De evaluatie heeft betrekking op meerdere thema's en is daarom onder meerdere thema's opgenomen.

Thema 7: Gezond naar pensioen

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Monitoring en evaluatie Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Monitoring en beleidsevaluatie

2021 ‒ 2026

1

Monitoring Regeling Vervroegd uittreden (RVU)

Monitoring

2021 - n.t.b

8

Monitor AOW-leeftijdsverhoging1

Monitoring

Jaarlijks

8

1

De evaluatie heeft betrekking op meerdere thema's en is daarom onder meerdere thema's opgenomen.

Ondersteuning bij sociaal-economische kwetsbaarheid inclusief inkomensbescherming bij werkverlies / Werk voor iedereen: integratie en participatie

Thema 8: Armoede en schulden

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Huishoudens in de rode cijfers: schuldenproblematiek in beeld sinds corona

Monitoring

2021

2

Evaluatie Intensivering armoede- en schuldenaanpak

Ex-post onderzoek

2022

2

Evaluatie Besluit breed moratorium Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Ex-post onderzoek

2021 ‒ 2022

2

Thema 9: Bijstand en participatie

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Analyse Bijverdienregeling onderstand Caribisch Nederland

Overig onderzoek

2021 ‒ 2022

2

Brede baten-onderzoek van re-integratie

Onderzoeks-programma

2021 - n.t.b.

2

Kennistraject Sociaal domein: stapelingsmonitor & sociale impact corona

Monitoring & Ex-post onderzoek

2021 - n.t.b.

2 en 13

Meerjarige tekorten en overschotten Gebundelde uitkering (BUIG)

Ex-post onderzoek

2021 ‒ 2022

2

Monitor Uitvoering uniforme loonwaardebepaling

Monitoring

2021 ‒ 2022

2

Evaluatie Leerwerkloketten1

Evaluatie

2021 ‒ 2022

2 en 11

1

De evaluatie heeft betrekking op meerdere thema's en is daarom onder meerdere thema's opgenomen.

Thema 10: Arbeidsongeschiktheid voor werknemers

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Syntheseonderzoek Arbeidsongeschiktheid voor werknemers

Periodieke rapportage

2023

3

Effectiviteit Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-dienstverlening1

Effectevaluatie

2019 ‒ 2024

3 en 11

Onderzoek Instroomrisico vrouwen

Ex-post onderzoek

2021 ‒ 2022

3

Onderzoek Effectiviteit hybride markt

Ex-post onderzoek

2022

3

Evaluatie Scholingsexperiment

Ex-post onderzoek

2023

3

Willen, kunnen en doen. Gedragsbeïnvloeding van mensen met een AG-uitkering

Ex-durante onderzoek

2021 ‒ 2022

3, 4 en 6

1

De evaluatie heeft betrekking op meerdere thema's en is daarom onder meerdere thema's opgenomen.

Thema 11: Jonggehandicapten

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Syntheseonderzoek Jonggehandicapten

Periodieke rapportage

2023 ‒ 2024

4

Effectiviteit Wajong-dienstverlening1

Effectevaluatie

2020 ‒ 2022

4 en 11

Monitor Effect wetsvoorstel Wajong maatregelen

Monitoring

2021 ‒ 2024

4

Evaluatie Pilot Generieke werkgeversvoorziening

Evaluatie

2022 en 2026

3 en 4

1

De evaluatie heeft betrekking op meerdere thema's en is daarom onder meerdere thema's opgenomen.

Thema 12: Werkloosheid werknemers

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Syntheseonderzoek Werkloosheid werknemers

Periodieke rapportage

2021 ‒ 2022

5

Analyse Vereenvoudiging WW vanuit perspectieven burgers, uitvoering en werkgevers

Overig onderzoek

2022

5

Effectiviteit WW dienstverlening (activerende werking)1

Effectevaluatie

2022

5 en 11

Onderzoek Sollicitatieplicht

Overig onderzoek

2022

5

1

De evaluatie heeft betrekking op meerdere thema's en is daarom onder meerdere thema's opgenomen.

Thema 13: Ziekte

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Eigenrisicodragen Ziektewet

Ex-post onderzoek

2022

6

Thema 14: Inkomensondersteuning nabestaanden en wezen

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

De (financiële) positie van wezen

Verkennend kwalitatief onderzoek

2021 ‒ 2022

9

Thema 15: Integratie en maatschappelijke samenhang

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Syntheseonderzoek Integratie

Periodieke rapportage

2023

13

Syntheseonderzoek Pilots Veranderopgave Inburgering (VOI)

Ex-ante evaluatie

2023

13

Jaarrapport Integratie

Monitoring

2022

13

Longitudinaal onderzoek Cohort statushouders

Monitoring

2020 ‒ 2022

13

Brede studie Achterstand en evenredigheid

Evaluatie

2022

13

Derde evaluatie Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

Ex-ante evaluatie

2025

13

Evaluatie Projecten vergroten sociaal netwerk gesloten gemeenschappen

Evaluatie

2021 ‒ 2022

13

Evaluatie Project rond ondersteuning geloofsverlaters

Evaluatie

2021 ‒ 2022

13

Evaluatie Voorlichting recht op zelfbeschikking

Evaluatie

2021 ‒ 2022

13

Monitoring Actieplan Ons voetbal is van iedereen

Monitoring

2020 ‒ 2023

13

Evaluatie Decentrale Uitkeringen Samenleven en discriminatie

Proces- en effectevaluatie

2022

13

Evaluatie Fondsen op naam en ondersteuningsfunctie

Effectevaluatie

2022

13

Evaluatie Vervolgtraject preventieve aanpak anti-zwart racisme

Evaluatie

2023

13

Evaluatie United Nations (UN) Decade for people of African descent

Evaluatie

2023 ‒ 2025

13

Evaluatie Decentrale Uitkeringen 7 Roma Pilots

Evaluatie

2022

13

Programma-evaluatie Pilots Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Evaluatie

2019 ‒ 2021

13

Ontwikkelen monitor Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) en vervolgmetingen

Monitor

2021 ‒ 2025

13

Leertraject en toolkit Evidence-based werken

Monitoring en Evaluatie

2021 ‒ 2022

13

Evaluatie Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en platform Jeugdpreventie Extremisme en Polarisatie (JEP)

Evaluatie

2022

13

Onderzoeksprogramma Weerbaarheidsagenda (diverse onderzoeken)

Evaluatie

2023

13

Monitor en (tussen)evaluatie Wet Inburgering (diverse onderzoeken)

Monitoring en Evaluatie

2021 ‒ 2027

13

Verbinding met de buitenwereld en uitvoering

Thema 16: Uitvoering SUWI-stelsel (SUWI = Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen)1

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Effectiviteit WW dienstverlening (activerende werking)2

Effectevaluatie

2022

5 en 11

Effectiviteit Wajong-dienstverlening2

Effectevaluatie

2020 ‒ 2021

4 en 11

Effectiviteit WGA-dienstverlening2

Effectevaluatie

2019 ‒ 2024

3 en 11

Evaluatie Leerwerkloketten2

Evaluatie

2021 ‒ 2022

2 en 11

Evaluatie van het handhavingsinstrumentarium (in de sociale zekerheid)

Evaluatie

2021

meerdere

Onderzoek Hardvochtige effecten van wet- en regelgeving op burgers

Ex-post ondezoek

2022

meerdere

Eindevaluatie Perspectief op werk

Evaluatie

2021

2 en 11

Evaluatie Regionale mobiliteitsteams

Monitoring en ex-durante evaluatie

2021 ‒ 2023

5 en 11

1

De kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting Uitvoering en evaluatie Wet SUWI is op 6 juli 2021 aan de Tweede Kamer verzonden (Kamerstukken II 2020/21, 30 982, nr. 62). Hierin is aangekondigd dat er de komende jaren wordt geïnvesteerd in een onderzoeksprogrammering die inzet op het versterken van het inzicht in het functioneren van het SUWI-stelsel. De aanbevelingen van de onderzoekers en de betrokken onafhankelijk deskundigen worden hierin meegenomen. Een deel van de aanbevelingen komt al aan de orde in de evaluaties die hier zijn opgenomen.

2

De evaluatie heeft betrekking op meerdere thema's en is daarom onder meerdere thema's opgenomen.

Coronasteunmaatregelen en invloed corona op eigen werk

Thema 17: Steun- en herstelbeleid corona

Titel/onderwerp

Soort onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel(en)

Evaluatie van de TOZO en NOW op doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie

2023

1 en 2

Macro-economische analyse Steunpakketten door CPB

Effectmeting

2021

meerdere

Evaluatie Regionale mobiliteitsteams

Monitoring en ex-durante evaluatie

2021 ‒ 2023

5 en 11

Evaluatie NL leert door1

Evaluatie

2023

1

Kennistraject Sociale impact corona

Ex-post onderzoek

2021 - n.t.b.

2 en 13

Evaluatie van de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland

Evaluatie

2023

1

Tegemoetkomingsregelingen kinderopvang

Evaluatie

2022

10

1

De evaluatie heeft betrekking op meerdere thema's en is daarom onder meerdere thema's opgenomen.

Voor een verdere onderbouwing van de strategische evaluatie agenda zie «Bijlage 5: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda»

2

Deze Strategische Evaluatie Agenda is een uitwerking van de versterking van het Rijksbrede evaluatiestelsel vanuit de Operatie Inzicht in Kwaliteit en is aangekondigd in de derde Voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2019/20, 31 865, nr. 168).

Licence