Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

De onderstaande tabellen geven de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties van de 1e suppletoire begroting 2023 weer. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 3 (de beleidsartikelen) en 4 (de niet-beleidsartikelen).

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

Uitgaven 2023

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

 

Vastgestelde begroting 2023

 

12.981.307

21.801.571

13.370.181

12.201.022

11.711.277

 

Belangrijkste suppletoire mutaties

      

1.

Rijksbrede taakstelling

Divers

‒ 18.185

‒ 22.915

‒ 20.935

‒ 19.454

‒ 19.304

2.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2023

99

648.550

685.187

685.767

620.455

599.016

3.

Nacalculatie prijsbijstelling tranche 2022

99

14.926

14.235

13.460

12.217

11.618

4.

Reguliere eindejaarsmarge 2022

99

22.726

0

0

0

0

5.

Voordelig saldo NGF-projecten en Klimaatakkoordmiddelen

17, 18 en 98

12.027

0

0

0

0

6.

Kasschuif HXII

Divers

‒ 82.894

72.702

34.291

3.708

‒ 34.106

7.

Schaderegeling Stint

14

20.000

20.000

0

0

0

8.

Gezonde leefomgeving

20

0

10.000

10.000

0

0

9.

Maritieme Zaken

18 en 98

1.000

3.300

5.300

6.300

8.300

10.

HGIS

Divers

1.768

5.299

5.299

299

299

11.

Nationaal Groeifonds (NGF)

11 en 14

10.303

46.182

41.923

43.571

39.171

12.

Klimaatfonds (KF)

14

13.000

0

0

0

0

13.

Verduurzaming binnenvaartschepen (stikstof)

18

8.000

0

0

0

0

14.

Coronamaatregelen

16, 22, 97 en 98

‒ 71.335

‒ 1.676

0

0

0

15.

Overboekingen fondsen

Divers

101.054

7.245

12.683

9.775

6.091

16.

Overboekingen ministeries

Divers

‒ 19.317

8.569

8.256

8.086

5.700

 

Overige mutaties

Divers

‒ 261.888

‒ 251.744

40.792

1.439.201

856.131

        
 

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

13.381.042

22.397.955

14.207.017

14.325.180

13.184.193

Toelichting

1. Rijksbrede taakstelling

Bij de 1e suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van het ministerie van IenW bedraagt in 2023 € 136,0 oplopend naar € 191,0 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149,0 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24,0 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18,0 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van Hoofdstuk XII bedraagt t/m 2027 € 100,8 miljoen.

De taakstelling is voor nu technisch ingepast per artikel en zal bij de Miljoenennota 2024 nog inhoudelijk herschikt worden.

2. Loon- en prijsbijstelling tranche 2023

Bij de 1e suppletoire begroting wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 van zowel Hoofdstuk XII als de fondsen toegevoegd aan de beleidsbegroting. De toegevoegde loon- en prijsbijstelling wordt vervolgens bij de Ontwerpbegroting 2024 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen Hoofdstuk XII, Mobiliteitsfonds en Deltafonds.

3. Nacalculatie prijsbijstelling tranche 2022

Om de (semi-)collectieve sector structureel te compenseren voor de hoge inflatie, is in de Najaarsnota besloten om de prijsbijstelling voor 2022 te voorzien van een nacalculatie in dit voorjaar. Dit wordt bij de 1e suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII toegevoegd aan artikel 99. De ontvangen prijsbijstelling wordt vervolgens toebedeeld aan de diverse artikelen op Hoofdstuk XII bij de Ontwerpbegroting 2024.

4. Reguliere eindejaarsmarge 2022

Dit betreft de toevoeging van de reguliere eindejaarsmarge 2022 aan artikel 99. Bij de Ontwerpbegroting 2024 worden de toegevoegde middelen toebedeeld aan de diverse artikelen binnen Hoofdstuk XII.

5. Voordelig saldo NGF-projecten en Klimaatakkoordmiddelen

De NGF-projecten op Hoofdstuk XII vertonen over het jaar 2022 een voordelig saldo van cumulatief € 3,0 miljoen en de klimaatakkoordmiddelen voor de SEPP en SEBA € 9,0 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2023 toegevoegd aan de betreffende artikelen, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het betreffende beleid.

6. Kasschuif HXII

Ten laste van het generale beeld wordt per saldo € 82,9 miljoen vanuit 2023 naar latere jaren doorgeschoven. De belangrijkste onderdelen zijn schuiven op het programma subsidie Walstroom, meerjarenprogramma bodem, en het project Toekomst Datamanagementsysteem (DMS).

7. Schaderegeling Stint

Dit betreft de benodigde middelen voor de schaderegeling voor het gebruik van de Stint om gehoor te geven aan de uitspraak van de Raad van State (d.d. 22 december 2021). Voor de regeling is € 20,0 miljoen in 2023 en in 2024 vrijgemaakt.

8. Gezonde leefomgeving

Voor de uitvoering van wettelijke taken en maatregelen om te voldoen aan nieuwe Europese grenswaardes omtrent een gezonde leefomgeving wordt € 10,0 miljoen in 2024 en in 2025 vrijgemaakt.

9. Maritieme zaken

Voor het toekomstbestendig maken van zaken op het gebied van duurzame scheepvaart, maritieme veiligheid en security, goederenvervoer, en digitalisering en daarin te voldoen aan (Europeese) wettelijke verplichtingen en ambities wordt structureel budget vrijgemaakt (waarvan cumulatief € 24,2 miljoen in de periode 2023 t/m 2027).

10. HGIS

Dit betreft de toevoeging van HGIS-middelen aan Hoofdstuk XII. Dit gaat om zowel eindejaarsmarge (9,8 miljoen), middelen voor opvolging van de VN Waterconferentie 2023 (€ 10,5 in 2023 t/m 2025), contributiestijgingen (€ 0,2 miljoen structureel), en loonbijstelling (€ 0,1 miljoen structureel).

11. Nationaal Groeifonds (NGF)

Dit betreft de toevoeging van de NGF-middelen aan Hoofdstuk XII voor NL2120 (totaal 70,0 miljoen), Groeiplan Water Technologie (totaal € 135,0 miljoen) en Dutch Metropolitan Innovations (totaal € 85,0 miljoen). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.3.

12. Klimaatfonds (KF)

Dit betreft de toevoeging in 2023 van de middelen in het kader van het Klimaatfonds aan Hoofdstuk XII voor slimme laadinfrastructuur (€ 13,0 miljoen). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.3.

13. Verduurzaming binnenvaartschepen (stikstof)

Dit betreft de toevoeging van stikstofmiddelen vanuit de Aanvullende Post voor de Subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 8 miljoen in 2023). Middels de subsidieregeling worden middelen beschikbaar gesteld voor de vervanging van oude motoren door nieuwe en schonere type motoren (minimaal Stage V niveau).

14. Coronamaatregelen

Dit betreft de generaal ontvangen middelen voor COVID-testen reizigers om aan overlopende opdrachten te kunnen voldoen (€ 4,8 miljoen) en voor de afwikkeling van de tijdelijke subsidie tegemoetkoming vuurwerkbranche (€ 2,3 miljoen). Daarnaast is het budget voor de beschikbaarheidsvergoeding OV naar beneden bijgesteld in lijn met de laatste ramingen; de middelen zijn teruggegeven aan het generale beeld (cumulatief ‒ € 80,1 miljoen voor 2023 en 2024).

15. Overboekingen fondsen

Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2023 in totaal € 104,6 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds naar Hoofdstuk XII en € 3,6 miljoen vanuit Hoofdstuk XII naar het Deltafonds. Per saldo wordt er € 136,8 miljoen toegevoegd aan de Hoofdstuk XII begroting in de periode 2023 t/m 2027. Dit betreft met name overboekingen voor het Transitievangnet OV (€ 75,0 miljoen in 2023), de BDU-beschikking 2023 (€ 13,7 miljoen in 2023) en versterking van de Kustwacht voor beveiliging van vitale infra op de Noordzee (structureel ‒ € 2,7 miljoen).

16. Overboekingen ministeries

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting van per saldo € 45,2 miljoen naar andere departmenten in de periode 2023 t/m 2027. Het gaat met name om bijdragen in 2023 aan het Gemeentefonds (€ 8,6 miljoen) en Provinciefonds (€ 1,4 miljoen), en de bijdrage aan de kabinetsreactie op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden (€ 8,1 miljoen in 2023 en € 0,3 miljoen structureel).

Overige mutaties

De overige mutaties betreft voornamelijk de bijdragen aan de fondsen, waaronder een kaschuif met het generale beeld, het inpassen van de rijksbrede taakstelling, de nacalculatie prijsbijstelling en de toevoeging van de Coalitieakkoordmiddelen voor Instanthouding. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de 1e suppletoire begroting van het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds. Daarnaast gaat het met name om interne herschikkingen binnen Hoofdstuk XII.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
        
  

Artikelnummer

Ontvangsten 2023

Ontvangsten 2024

Ontvangsten 2025

Ontvangsten 2026

Ontvangsten 2027

 

Vastgestelde begroting 2023

 

42.871

38.577

38.503

38.538

38.748

 

Belangrijkste suppletoire mutaties

      

1.

Ontvangsten Winair

17

‒ 1.195

0

0

0

0

2.

Beschikbaarheidsvergoeding OV

16

25.522

46.584

0

0

0

3.

Kasschuif Lelystad Airport

17

‒ 378

‒ 164

‒ 123

‒ 35

‒ 210

 

Overige mutaties

Divers

8.530

164

123

35

210

        
 

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

75.350

85.161

38.503

38.538

38.748

Toelichting

1. Ontvangsten Winair

Winair heeft een gedeelte van de lening en rente over de periode september t/m oktober 2022 reeds in 2022 overgemaakt in plaats van 2023 (- € 1,2 miljoen).

2. Beschikbaarheidsvergoeding OV

Bij de vaststelling van de definitieve bijdragen voor de Beschikbaarheidsvergoeding OV is deze voor een aantal ontvangende partijen lager vastgesteld dan hetgeen zij reeds ontvangen hebben. Het teveel betaalde bedrag wordt teruggestord. Dit betreft de terugstorting in van € 25,5 miljoen in 2023 en 46,6 miljoen in 2024.

3. Kasschuif Lelystad Airport

Kasschuif op de ontvangsten in verband met de latere openstelling van Lelystad Airport (€ 0,9 miljoen naar 2028).

Licence