Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement

Tabel 27 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
    
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

638.866

‒ 6.156

632.710

Uitgaven

638.866

‒ 6.156

632.710

    

Personele uitgaven

458.145

‒ 10.554

447.591

waarvan eigen personeel

414.097

‒ 6.289

407.808

waarvan inhuur externen

22.159

7.188

29.347

waarvan overige personele uitgaven

21.889

‒ 11.453

10.436

    

Materiële uitgaven

180.721

4.398

185.119

waarvan ICT

10.913

‒ 6.950

3.963

waarvan bijdrage aan SSO's

13.382

0

13.382

waarvan DICTU

19.614

0

19.614

waarvan overige materiële uitgaven

136.812

11.348

148.160

    

Ontvangsten

151.181

‒ 28.047

123.134

NCG

110.354

‒ 28.047

82.307

Overig

40.827

0

40.827

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

De raming van de personele uitgaven wordt verlaagd met € 10,6 mln onder andere op grond van:

  • Inzet van middelen à € 14,9 mln voor problematiek elders op de begroting.

  • Wegens een herschikking is het personele budget verlaagd (€ 4,2 mln) ten behoeve van in- en uitbesteding.

  • De totale personele uitgaven zijn verhoogd met € 7,2 mln in verband met overhevelingen vanuit (beleids)directies voor de inhuur van externen.

  • Een verhoging van de personele uitgaven (€ 1,5 mln) die gedekt wordt door het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat ACM voor IenW uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen.

Materiële uitgaven

De raming van de materiële uitgaven wordt verhoogd met € 4,4 mln onder andere op grond van:

  • Een afroming van het ICT-ontwikkelbudget ten behoeve van eerdergenoemde EZK brede problematiek (€ 5,0 mln). Deze ruimte is ontstaan doordat er in 2023 minder ICT-claims zijn ingediend en/of gehonoreerd.

  • Wegens een herschikking is het materiële budget verhoogd (€ 4,2 mln) ten behoeve van in- en uitbesteding.

  • Een verhoging van de materiële uitgaven van de NCG naar aanleiding van een tekort op basis van de laatste prognose van de NCG (€ 4,5 mln).

Ontvangsten

De raming van de ontvangsten wordt verlaagd met € 28,0 mln op grond van de bijstelling naar de prognose van de NCG.

Licence