Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2023 van de Staten-Generaal (IIA).

Groeiparagraaf

Ten opzichte van de begroting 2022 zijn geen wijzigingen voorzien.

Coronamaatregelen

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen. Vanuit de begroting van de Staten-Generaal (IIA) zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.

Beleidsagenda

Een College dient, conform artikel 2.1 lid 7 van de Comptabiliteitswet 2016 betreffende een niet-departementale begroting, enkel haar taken en bedrijfsvoering weer te geven. Derhalve bevat deze niet-departementale begroting – in vergelijking met departementale begrotingen waarbij wel een weergave van het beleid wordt opgenomen – geen beleidsagenda.

Beleidsartikelen

Deze begroting is opgebouwd uit de volgende beleidsartikelen:

  • Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

  • Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

  • Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

  • Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • A. Algemene doelstelling

  • B. Rol en verantwoordelijkheid

  • C. Beleidswijzigingen

  • D. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

  • E. Toelichting op de instrumenten

Budgetflexibiliteit

In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid is geen informatie opgenomen over de budgetflexibiliteit, omdat het grotendeels apparaatsuitgaven betreft.

Niet-beleidsartikel

De begroting bevat het volgende niet-beleidsartikel:

  • Artikel 10. Nog onverdeeld

De begroting IIA valt onder de niet-departementale begrotingen. Vanwege een afwijkend regime kent deze begroting geen centraal apparaatsartikel.

Bijlagen

Bijlage 1 bevat het verdiepingshoofdstuk voor de Staten-Generaal. Het uitgangspunt is om daar de beleidsmatige en technische mutaties toe te lichten die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2022 (RBV 2022) is opgenomen, de staffel, te weten:

Tabel 1 Ondergrenzen op basis van RBV 2022

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 4 mln.Ontvangsten 2 mln.

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

10. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

Licence