Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is ook de voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, zoals de vergadering op Prinsjesdag waarin de koning de troonrede voorleest.

De kerntaken van de Eerste Kamer zijn het toetsen van voorgenomen wetgeving als medewetgever en het controleren van het regeringsbeleid.

De Eerste Kamer heeft als doel goede wetgeving en controle tot stand brengen. Dit vertaalt zich in:

  • deugdelijke toetsing van de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van nationale en Europese ontwerpwet- en regelgeving;

  • adequate controle van het Nederlandse regeringsbeleid;

  • transparantie over de uitoefening van haar eigen taken en bevoegdheden en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte ondersteunende organisatie: de griffie;

  • De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Na aanvaarding door de Eerste Kamer bekrachtigt het staatshoofd wet- en regelgeving.;

  • De controle op het regeringsbeleid gebeurt in interactie met de regering. De Eerste Kamer is betrokken bij de voorbereiding van zowel nationale als Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen.

De bevoegdheden van de Eerste en Tweede Kamer op Europees terrein

zijn dezelfde als op nationaal terrein. De Eerste Kamer:

  • voert onder andere overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving;

  • participeert in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties;

  • onderhoudt contacten met parlementen en regeringen van andere Europese lidstaten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

In 2023 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het kiescollege van de BES-eilanden plaats. De leden van de twaalf Provinciale Staten kiezen vervolgens een nieuwe Eerste Kamer. Daarnaast zal er in 2023 verder invulling worden gegeven aan de professionalisering van de Griffie.

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

20.837

21.520

20.936

20.536

20.432

19.636

18.871

        

Uitgaven

21.904

21.520

20.936

20.536

20.432

19.636

18.871

        

Institutionele inrichting

       

Apparaat Eerste Kamer

17.081

17.088

16.504

16.104

16.000

15.204

14.439

Personele uitgaven

       

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

4.661

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

Materiële uitgaven

       

Verenigde Vergadering

162

182

182

182

182

182

182

        

Ontvangsten

151

140

140

140

140

140

140

Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

Het artikelonderdeel Apparaat Eerste Kamer maakt de ondersteuning van de Eerste Kamer mogelijk. Hieronder vallen zowel de capaciteit voor ondersteuning als exploitatie en beheer van de organisatie en huisvesting.

Personele uitgaven

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

Dit betreft de vergoedingen aan de Voorzitter en de leden van de Eerste Kamer en daaruit voortvloeiende uitgaven.

Materiële uitgaven

Verenigde Vergadering

De Voorzitter van de Eerste Kamer is ook de Voorzitter van de Verenigde Vergaderingen en daarom ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze vergaderingen. Voor 2023 staat één vergadering gepland (Prinsjesdag).

Ontvangsten

De Eerste Kamer heeft geen reguliere ontvangsten. De ontvangsten hebben onder andere betrekking op de afwikkeling van verstrekte voorschotten uit een eerder begrotingsjaar en opbrengsten van het restaurant.

Licence