Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Tabel 18 Uitgaven beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

123 322

122 855

122 293

122 222

122 222

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

500

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

11 010

8 090

5 828

4 850

4 850

 

Nieuwe mutaties

 

5 677

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

 

Stand ontwerpbegroting 2023

126 399

140 509

130 845

128 021

126 972

126 972

126 972

De nieuwe mutatie in 2022 van EUR 5,7 miljoen op beleidsartikel 1 ‘Versterkte internationale rechtsorde’ is het gevolg van de inzet van extra middelen voor het organiseren van de Oekraïne Accountability Conferentie in juli 2022 in Den Haag. Voor de jaren 2023 en verder is geen sprake van opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 19 Uitgaven beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

283 996

282 978

281 843

286 933

286 584

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

‒ 1 500

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

‒ 14 072

518

975

‒ 2 130

‒ 2 006

 

Nieuwe mutaties

 

‒ 195

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2023

226 178

268 229

283 496

282 818

284 803

284 578

284 906

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 20 Ontvangsten beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

1 000

1 000

1 000

1 242

1 242

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2023

0

1 000

1 000

1 000

1 242

1 242

1 242

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 21 Uitgaven beleidsartikel 3 Effectieve Europese samenwerking (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

10 402 889

10 452 266

10 754 432

11 120 404

11 272 349

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

1 020 753

1 223 989

1 356 601

1 464 452

1 559 426

 

Nieuwe mutaties

 

160 095

‒ 118 658

‒ 91 358

‒ 111 429

‒ 77 252

 

Stand ontwerpbegroting 2023

10 885 024

11 583 737

11 557 597

12 019 675

12 473 427

12 754 523

13 124 088

Technische aanpassing

De jaarlijkse technische aanpassing door de Commissie heeft enkele gevolgen voor de raming van de Nederlandse EU-afdrachten. Eén van de elementen van de technische aanpassing is de inzet van het Single Margin Instrument, waarmee de betalingenplafonds van het MFK worden gewijzigd. Betalingen onder het plafond van 2021 die niet zijn ingezet en in dat jaar dus ook niet tot afdrachten van de lidstaten hebben geleid, worden toegevoegd aan de plafonds voor 2022 en 2023. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van de BNI-raming van respectievelijk EUR 79 en EUR 81 miljoen. Een tweede element is de actualisatie van de inzet van de speciale instrumenten (een opwaartse bijstelling van EUR 15 miljoen in 2023) als gevolg van het overhevelen van onbenutte middelen in 2021 naar 2022. Een derde element is een actualisatie van de boeteopbrengsten van de EU, hetgeen leidt tot een neerwaartse bijstelling van de BNI-raming van EUR 26 miljoen in 2023. Per saldo leidt de technische aanpassing tot een hogere raming voor de BNI-afdracht van EUR 94 miljoen in 2022 en EUR 55 miljoen in 2023.

In de Europese ontwerpbegroting voor 2023 wordt de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord geactualiseerd. De verwachte bijdrage van het VK is hoger dan waar in de raming van de Nederlandse EU-afdrachten rekening mee werd gehouden. Aangezien de VK-bijdrage onder overige ontvangsten valt, betekent dit dat er een lagere bni-afdracht benodigd is. De raming van de BNI-afdracht in 2023 wordt hierdoor met EUR 122 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Nabetaling TEM

Naar aanleiding van een recente controle van de TEM-boekhouding (Traditionele Eigen Middelen) bij de Douane heeft de Commissie verzocht om een nabetaling van TEM. Voor Nederland heeft dit een bruto nabetaling van EUR 122 miljoen (waarvan EUR 76,3 miljoen onder voorbehoud) tot gevolg (netto komt dit bedrag uit op EUR 97 miljoen door de in te houden perceptiekostenvergoeding, nader toegelicht bij Artikel 3.10).

Vierde aanvullende Europese begroting

In DAB4 2022 actualiseert de Commissie de begroting op basis van de meest recente economische ramingen voor de eigen middelen, op basis van de Lenteraming en de cijfers die zijn vastgesteld in het Advisory Committee on Own Resources (ACOR). Dit heeft een effect op de raming van de invoerrechten en de plastic-, btw- en BNI-afdracht.

De raming van de BNI-afdracht daalt met EUR 184 miljoen in 2022 en EUR 221 miljoen in 2023. Dit komt doordat op Europees niveau meer btw-opbrengsten en invoerrechten zijn opgehaald ten opzichte van de raming van vorig jaar. Dit leidt tot minder BNI-afdrachten (sluitstuk van de Europese begroting). De raming van de btw-afdracht stijgt met EUR 130 miljoen in 2022 en EUR 133 miljoen in 2023. De raming van de plastic-afdracht daalt met EUR 36 miljoen in 2022 en EUR 38 miljoen in 2023. Zoals toegelicht bij 1e suppletoire begroting 2022 treedt er bij de invoerrechten gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op, omdat aan de inkomsten- en uitgavenkant een andere raming wordt gebruikt, respectievelijk de raming van het ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect. De laatste correctie heeft plaatsgevonden na de publicatie van de Macro-economische Verkenning van 2022. Deze betreft de jaren 2022 tot en met 2027.

De Commissie actualiseert in DAB4 ook de bijdrage van het VK aan de Europese begroting 2022 uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord en de overige ontvangsten van de EU-begroting 2022. De overige ontvangsten bestaan voornamelijk uit de inkomsten door mededingingsboetes. De VK-bijdrage is lager uitvallen dan waarmee rekening is gehouden in de raming van de Nederlandse EU-afdrachten, en de boeteontvangsten hoger. Per saldo leidt dit tot een neerwaarts effect van de Nederlandse BNI-afdracht van EUR 29 miljoen in 2022.

Tabel 22 Ontvangsten beleidsartikel 3 Effectieve Europese samenwerking (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

868 916

886 290

904 009

922 086

940 523

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

278 467

1 804 210

1 690 739

1 122 164

1 487 977

 

Nieuwe mutaties

 

40 754

18 461

8 421

3 380

12 281

 

Stand ontwerpbegroting 2023

909 424

1 188 137

2 708 961

2 603 169

2 047 630

2 440 781

1 385 366

Perceptiekostenvergoeding nabetaling TEM

Nederland draagt naar aanleiding van een onderzoek door de Europese Commissie een TEM-hoofdsom van EUR 122 miljoen af (waarvan EUR 76,3 miljoen onder voorbehoud). Conform de TEM-systematiek ontvangt Nederland een perceptiekostenvergoeding over deze afdracht. De perceptiekostenvergoeding bedraagt EUR 25,1 miljoen. Hierdoor bedraagt de betaling netto EUR 96,9 miljoen.

Perceptiekostenvergoeding actualisatie MEV

Naar aanleiding van de Macro-economische Verkenning van 2022 is ook de raming van de perceptiekostenvergoeding geactualiseerd. Deze actualisatie betreft de jaren 2022 tot en met 2027.

Tabel 23 Uitgaven beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

53 484

52 962

53 601

54 223

54 223

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

17 987

2 016

2 316

566

566

 

Nieuwe mutaties

 

‒ 427

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2023

66 116

71 044

54 978

55 917

54 789

54 789

55 353

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 24 Ontvangsten beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

32 674

43 774

67 674

73 574

73 574

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

14 300

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2023

28 082

46 974

43 774

67 674

73 574

73 574

73 574

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 25 Uitgaven niet - beleidsartikel 5 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

       

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

       

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

0

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 26 Ontvangsten niet - beleidsartikel 5 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

0

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 27 Uitgaven niet - beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

2 868

40 523

76 317

101 557

122 401

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

‒ 1 544

‒ 10 122

‒ 17 007

‒ 15 723

‒ 20 671

 

Nieuwe mutaties

 

12 344

30 064

654

412

217

 

Stand ontwerpbegroting 2023

0

13 668

60 465

59 964

86 246

101 947

127 228

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 28 Uitgaven niet - beleidsartikel 7 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

881 241

842 895

863 899

865 102

865 844

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

1 000

0

0

0

0

 

Mutatie incidentele 1e suppletoire begroting 2022

 

60 000

0

35 000

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

96 878

78 672

72 468

84 067

78 967

 

Nieuwe mutaties

 

‒ 4 337

382

173

240

240

 

Stand ontwerpbegroting 2023

822 922

1 034 782

921 949

971 540

949 409

945 051

944 288

De nieuwe mutatie in 2022 van ‒ EUR 4,3 miljoen op artikel 7 ‘Apparaat’ wordt voornamelijk veroorzaakt door een overheveling naar beleidsartikel 1 ‘Versterkte internationale rechtsorde’ ten behoeve van de organisatie van de Oekraïne Accountability Conferentie in juli 2022 in Den Haag. Voor de jaren 2023 en verder is geen sprake van opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 29 Ontvangsten niet - beleidsartikel 7 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

63 180

32 280

32 280

32 280

32 280

 

Mutatie Nota van wijziging 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

 

‒ 13 780

‒ 680

92 320

1 320

‒ 3 780

 

Nieuwe mutaties

 

71

71

71

71

71

 

Stand ontwerpbegroting 2023

56 147

49 471

31 671

124 671

33 671

28 571

28 571

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Licence