Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Specifieke uitkeringen

Als het Rijk bijdragen onder voorwaarden ten behoeve van een bepaald openbaar belang aan provincies en gemeenten verstrekt, is op basis van artikel 15a lid 1 Financiële-verhoudingswet sprake van een specifieke uitkering. In deze bijlage is voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven welke specifieke uitkeringen voor (t t/m t+5 ) uitgekeerd worden en welke voornemens er zijn voor specifieke uitkeringen. De voornemens worden aangeduid met een «V» onder het kopje SiSa nummer (Single information Single audit).

Overzicht specifieke uitkeringen (SPUKS) (bedragen x € 1 mln.)

Sisa nr.

Onderdeel

Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

E01

Naam

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

In verband met de COVID-19-pandemie is van overheidswege geadviseerd om alleen te reizen met het openbaar vervoer als dat noodzakelijk was. Het advies heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal reizigers, terwijl de openbaar vervoerbedrijven als onderdeel van een ‘vitale sector’ zijn blijven functioneren. Na aanvankelijke beperking van de dienstregeling heeft het kabinet de openbaar vervoerbedrijven gevraagd om per 1 juni 2020 de dienstregeling op te schalen naar een optimale capaciteit geschiedt met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor het openbaar vervoer. Om vervoerders aan het verzoek van het kabinet om een volwaardige dienstregeling aan te bieden te kunnen laten voldoen, terwijl de reizigersaantallen en dus de inkomsten beperkt zijn, is door het kabinet besloten tot een zogenoemde beschikbaarheidsvergoeding.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten, Gemeenschappelijke regelingen

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E03

Naam

Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai

22,76

24,91

25,57

32,60

32,73

32,73

 

Korte duiding

De Minister kan subsidie verstrekken ter zake de kosten van projecten met als doel de beperking van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen of de beperking van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen.

      
 

Juridisch grondslag

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten, Gemeenschappelijke regelingen

      
 

Artikel

XII 20 Lucht en Geluid

      

E10

Naam

Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Groei van het fietsgebruik heeft grote maatschappelijke voordelen. Het oplossend vermogen van fietsen draagt bij aan belangrijke nationale doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Dit kabinet heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij OV-knooppunten. Op basis van deze regeling draagt het Rijk financieel bij aan de realisering van regionale snelfietsroutes. Het kan hierbij zowel gaan om de aanleg van nieuwe infrastructuur als om het aanbrengen van kwaliteitsverbeteringen in bestaande infrastructuur, zoals bijvoorbeeld het wegnemen van barrières of het vervangen van tegels door asfalt.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E12

Naam

Regeling specifieke uitkering N-wegen

4,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het doel van de specifieke uitkering is het financieel ondersteunen van de ontvanger bij het treffen van kosteneffectieve infrastructurele maatregelen aan bermen van N-wegen die niet in beheer zijn bij het Rijk, gericht op het verminderen van ernstige bermongevallen, door het afschermen van obstakels binnen de obstakelvrije zone, het vergroten van de vergevingsgezindheid van de weg of het vergroten van de obstakelvrije afstand.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling specifieke uitkering N-wegen

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies

      
 

Artikel

MF 12 Hoofdwegennet

      

E13

Naam

Incidentele specifieke uitkering Slimme Laadpleinen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

De uitrol en ontwikkeling van slimme laadpleinen.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E14

Naam

Incidentele specifieke uitkering LVO Overwegproject Vlierdenseweg te Deurne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Veiliger maken van overwegen

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Deurne

      
 

Artikel

MF 13 Spoorwegen

      

E15

Naam

Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 ‒ 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het aantal elektrische voertuigen neemt een vlucht. Dit Kabinet heeft de ambitie dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. Die ontwikkeling vraagt om een slim, dekkend, toegankelijk en betrouwbaar netwerk van laadpunten. Om deze reden is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld waarin bedrijven, netbeheerders, decentrale overheden en het Rijk afspraken hebben gemaakt om de benodigde versnelling van de uitrol van laadinfrastructuur te realiseren. Gezien de snelgroeiende laadbehoefte ligt het voor de hand om de regio’s die nu al samenwerken bij het realiseren van publiek toegankelijke laadinfrastructuur verder te ontwikkelen en te versterken zodat alle gemeenten in Nederland ondersteuning kunnen krijgen en er een gemeenschappelijk kader ontstaat.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 ‒ 2023

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E16

Naam

Incidentele specifieke uitkering Eems-Dollard 2050

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

 

Korte duiding

Doelstelling van het te verstrekken geldbedrag is dat het wordt aangewend voor het projectmanagement van het Meerjarig Adaptief Programma Eems-Dollard 2050 zoals vastgelegd in punt 34 van de Afsprakenlijst Bestuurlijk overleg Mirt d.d. 20 en 21 november 2019.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies

      
 

Artikel

XII 11 Integraal Waterbeleid

      

E17

Naam

Regeling specifieke uitkering Maas-pilots

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Mobility as a Service (MaaS) betreft het aanbod van multimodale, vraag-gestuurde mobiliteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden via een digitaal platform met real-time informatie aan klanten worden aangeboden, inclusief betaling en afhandeling van transacties. Om ervaring met dit concept op te doen, faciliteert IenW een aantal regionale pilots.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling specifieke uitkering Maas-pilots

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E18

Naam

Incidentele specifieke uitkering Waterstofbussen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Onderdeel van het JIVE-2 project, waarbij 50 waterstofbussen in Nederland worden ingezet. Dit project geeft daarmee invulling aan het BestuursAkkoord Zero Emissie OV-bussen van april 2016 en het KlimaatAkkoord (deel Zero Emissie OV-bussen) van juni 2019.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Groningen, Provincie Zuid-Holland, Provincie Drenthe

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E19

Naam

Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het Rijk en de decentrale overheden werken met elkaar samen in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie om te zorgen dat de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050 zo goed als mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is. In dat kader is in november 2018 het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie gesloten tussen Rijk, VNG, IPO en UvW. Daarin is onder andere afgesproken dat het Rijk 20 miljoen euro reserveert voor met name procesondersteuning, kennisontwikkeling en -deling en pilots en de ondersteuning van alle decentrale overheden in 2019-2020. Hiervan is 10 miljoen euro bestemd voor een bijdrage aan uitvoeringspilots. In 2019 is een eerste tranche pilots geselecteerd. Deze regeling betreft de tweede tranche pilots.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten, Gemeenschappelijke regelingen, Waterschappen

      
 

Artikel

XII 11 Integraal Waterbeleid

      

E20

Naam

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het doel van deze regeling is het stimuleren van het nemen of versnellen van kosteneffectieve en risicogestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen op het onderliggend wegennet.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten, Vervoerregio's, Waterschappen

      
 

Artikel

MF 12 Hoofdwegennet

      

E21

Naam

Regeling specifieke uitkering Circulaire Ambachtscentra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van levensduurverlenging of structureel hoogwaardig product- en materiaalhergebruik en duurzame activatie van mensen om de hoeveelheid afval, en daarmee de CO2-uitstoot, te reduceren, door de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra te stimuleren.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling specifieke uitkering Circulaire Ambachtscentra

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeenten

      
 

Artikel

XII 21 Duurzaamheid

      

E22

Naam

Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal personenvervoer per trein 2020-2031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Op 17 mei 2019 heeft het kabinet Rutte III de programmabeslissing ERTMS genomen en heeft daarmee besloten het huidige analoge treinbeveiligingssysteem te vervangen door de digitale, Europees verplichte, standaard European Rail Traffic Management System (hierna: ERTMS). Deze vervanging sluit aan bij het algemene uitgangspunt om prioriteit te geven aan de instandhouding van het bestaande spoornetwerk. Met deze beslissing wordt ook invulling gegeven aan tijdige aanleg van ERTMS zoals genoemd in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ (2017–2021) en aan Europese afspraken over de aanleg van ERTMS op de belangrijkste nationale en internationale verbindingen. Voor het regionaal personenvervoer per trein zijn de provincies concessieverlener, van wie wordt gevraagd de implementatie van ERTMS op te nemen als verplichting in hun concessies met de regionale vervoerders.

      
 

Juridisch grondslag

Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal personenvervoer per trein 2020-2031

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies

      
 

Artikel

MF 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

      

E23

Naam

Incidentele specifieke uitkering Proefontgassingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

In het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) is door de zes verdragsstaten besloten dat binnenvaarttankschepen de restdampen van hun vloeibare lading niet meer naar de atmosfeer mogen uitstoten. Dit zogenaamd varend ontgassen is straks verboden, aangezien het niet goed is voor het milieu, het personeel op de schepen en omwonenden langs de vaarweg. Ontgassen van ladingtanks van binnenvaarttankschepen mag dan alleen nog maar plaatsvinden aan zogenaamde ontgassingsinstallaties. Het realiseren van een netwerk van ontgassingsinstallaties is belangrijk voor een succesvolle invoering van dit (inter)nationale verbod. Om er zeker van te zijn dat deze installaties ook milieuverantwoord en veilig een schip kunnen ontgassen, is het doen van proeven met deze installaties essentieel. Uit deze proeven moet naar voren komen wat de best beschikbare techniek is, zodat het bevoegd gezag deze installaties aan het eind van de proefperiode kan vergunnen en de installaties operationeel ingezet kunnen worden. Op deze manier kan Nederland straks voldoen aan de verplichtingen uit het CDNI-verdrag.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenschappelijke regelingen

      
 

Artikel

XII 18 Scheepvaart en Havens

      

E24

Naam

Incidentele specifieke uitkering N65 Vught-Haaren

27,20

14,13

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

De Provincie Brabant voert de realisatie van het wegproject N65 Vught-Haaren van hm 3.3 (viaduct Taalstraat) tot hm 11.0 uit, zoals dat is opgenomen in de Notitie Voorkeursalternatief en later gewijzigd in het VKA+, dat is vastgesteld in het BO MIRT najaar 2018. Nadere informatie en afspraken hierover zijn opgenomen in de Bestuursovereenkomst N65 Vught Haaren tussen Rijk, Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught en Haaren die op 8 oktober 2020 gepubliceerd in de Staatscourant 2020 onder nummer 51495.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Noord-Brabant

      
 

Artikel

MF 12 Hoofdwegennet

      

E26

Naam

Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Met deze regeling wordt beoogd gemeenten te helpen met een financiële bijdrage om de barrièrewerking van het spoor in stedelijk gebied te verminderen of op te heffen. Op veel plekken in Nederland doorsnijdt het spoor stedelijk gebied. Deze regeling geeft de mogelijkheid een eenmalige uitkering te verlenen aan gemeenten die aan het spoor liggen en op een of andere manier hinder van het spoor ondervinden en plannen hebben om de hinder te verminderen maar hier nog niet voldoende financiële middelen voor hebben.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

       
 

Artikel

MF 13 Spoorwegen

      

E27A

Naam

Brede doeluitkering verkeer en vervoer - Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) - Vervoerregio's

1.005,69

991,49

991,49

991,60

991,60

991,60

 

Korte duiding

De voorbereiding en de uitvoering van het regionaal verkeer- en vervoerbeleid in de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag.

      
 

Juridisch grondslag

Wet BDU Verkeer en Vervoer

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Vervoerregio's

      
 

Artikel

XII 25 Brede Doeluitkering

      

E29

Naam

Incidentele specifieke uitkering Realisatie N307/Roggebotsluis in het kader van IJsseldelta fase 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het verwijderen van de Roggebotsluis is noodzakelijk om de taakstelling van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta van 41 cm waterstanddaling bij Zwolle te realiseren. Door het verwijderen van de Roggebotsluis kan het water vanuit het Reevediep ongehinderd het IJsselmeer bereiken. De Roggebotsluis zal pas verwijderd worden indien de in het projectplan vermelde voorzieningen zijn getroffen en een beslissing is genomen over eventuele gevolgen voor de Drontermeertunnel. Als laatste onderdeel zal de IJsseldijk worden doorgestoken.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Flevoland

      
 

Artikel

DF 1 Investeren in waterveiligheid

      

E30

Naam

Incidentele specifieke uitkering Field Lab geluidbewust bouwen Hoofddorp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het doel van de uitkering is het bijdragen aan beleidsdoelstellingen van BZK en IenW door het ondersteunen van dit praktijkonderzoek naar de effecten van geluid-bewust bouwen. Met als inzet dat de uitkomsten van dit onderzoek uiteindelijk kunnen leiden tot succesvolle toepassing van geluidadaptieve maatregelen in nieuwbouw en bestaande bouw rond luchthavens.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Haarlemmermeer

      
 

Artikel

XII 17 Luchtvaart

      

E31

Naam

Incidentele specifieke uitkering Meetstudie verwering asbestdaken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Naar aanleiding van onzekerheden rondom de risico’s van de verwering van asbestdaken wordt een uitgebreide meetstudie aangevuld met literatuur uitgevoerd om inzicht te krijgen in de hoeveelheid asbestvezels die door verwering van asbestdaken via verschillende routes in het leefmilieu terecht komen. De resultaten van deze studie kunnen van belang zijn voor het verder vormgeven van het asbestbeleid.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Overijssel

      
 

Artikel

XII 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

      

E32

Naam

Incidentele specifieke uitkering Smartwayz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteits­programma dat sinds 2017 bestaat. In het programma werken de provincies Noord-Brabant en Limburg, het ministerie IenW en diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Uitgangspunt van het programma is dat er alleen extra asfalt wordt aangelegd als andere maatregelen niet helpen. Aan de provincie Noord-Brabant wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld als bijdrage aan de kosten voor de programma-organisatie van SmartwayZ.nl en de mobiliteitsmaatregelen.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Noord-Brabant

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E33

Naam

Incidentele specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (Beter benutten)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

In de Bestuurlijk overleggen MIRT van 2017, 2018 en 2019 zijn met provincies en gemeenten afspraken gemaakt over diverse projecten in het kader van Beter Benutten.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E34

Naam

Incidentele specifieke uitkering iDiensten Mobiliteit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Gemeenten, provincies en marktpartijen hebben met ondersteuning van het ministerie van IenW de afgelopen jaren slimme oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en (vaar)wegbeheer. Deze iDiensten, als uitkomst van een meerjarig aanbestedingsproces onder verantwoordelijkheid van Provincie Noord-Holland, kunnen gemeenten en provincies nu eenvoudig afnemen als een dienst: ‘as a service’. Op die manier kunnen gemeenten gebruik maken van iDiensten zonder grote eigen investeringen in gebouw, systemen, software en personeel. Hierdoor ontstaan kostenbesparingen per gebruikmakende overheid, plus schaalvergroting en uniformiteit die nodig is om ook op nationaal niveau de vruchten van de iDiensten te plukken, zoals betere doorstroming van het verkeer.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Noord-Holland

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E35

Naam

Incidentele specifieke uitkering amendement Hoogland

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Fietsen levert een steeds grotere bijdrage aan de mobiliteit in Nederland, ook waar het gaat om woon-werkverkeer. Niet alleen het gebruik van de fiets is toegenomen, de afgelegde afstanden zijn dat ook. Met name snelfietsroutes leveren een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid in de stedelijke gebieden, waar de auto-bereikbaarheid vaak onder grote druk staat. Door betere fietsvoorzieningen wordt het hoofdwegennet ontlast en worden files op die wegen dus bestreden. Bovendien is fietsen goed voor de gezondheid, de economie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Via het amendement Hoogland is geld vrijgemaakt voor de aanleg van een aantal van deze fietspaden. Door de aanleg van de snelfietsroute F58, zullen meer forenzen en scholieren van de fiets gebruik gaan maken voor hun reis en verbeterd de kwaliteit voor de huidige fietsers. De A58 en het onderliggende wegennet worden hierdoor ontlast.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Noord-Brabant

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E36

Naam

Incidentele specifieke uitkering Project Wilhelminakanaal fase 1.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het project Wilhelminakanaal fase 1,5 betreft de verbetering van de binnenvaartinfrastructuur waarmee de huidige vaarwegklasse II op het traject Wilhelminakanaal tussen Kraaiven en Loven wordt geoptimaliseerd, zodat er na ontheffing klasse IV schepen kunnen varen.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Tilburg

      
 

Artikel

XII 18 Scheepvaart en Havens

      

E37

Naam

Regeling Wilhelminasluis

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Vernieuwing van de Wilhelminasluis met een doorvaartbreedte van 14 meter, een waterdiepte van 4,7 meter en een kolklengte van ongeveer 156 meter met de daarbij behorende vernieuwing van de Wilhelmina- en Beatrixbrug.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Noord-Holland

      
 

Artikel

MF 15 Hoofdvaarwegennet

      

E38

Naam

Tijdelijke stimuleringsregeling doelmatig, duurzaam en veilig gebruik verkeersinfrastructuur 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het nemen van maatregelen die veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur beogen te bevorderen.

      
 

Juridisch grondslag

Tijdelijke stimuleringsregeling doelmatig, duurzaam en veilig gebruik verkeersinfrastructuur 2020

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E39

Naam

Incidentele specifieke uitkering Spoorzones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

In het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT Oost-Nederland van 2019 is afgesproken dat Rijk en regio een onderzoek doen naar gebiedsontwikkeling in de Spoorzone Zwolle en de Stationsomgeving Nijmegen. Doel van het onderzoek is om te leren over de opgaven en kansen bij de gebiedsontwikkeling van de stationsgebieden in Zwolle en Nijmegen en om op basis van best practices te adviseren over de mogelijke samenwerking, financiering en bekostiging van deze (toekomstige) projecten.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Nijmegen

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E40

Naam

Incidentele specifieke uitkering Truckparking lead partnership

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het geprognosticeerde tekort aan beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen van circa 2.400 helpen terug te dringen door het ondersteunen van aanleg van nieuwe parkeerlocaties of uitbreiding van bestaande locaties. Daarnaast is het van belang om de vindbaarheid van de truckparkings, die op het onderliggende wegennet worden aangelegd, te vergroten middels beschikbaarstelling van real-time informatie over de beschikbare parkeerplekken. De provincies nemen als ‘lead-partner’ het voortouw bij de uitrol van deze projecten.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E41

Naam

Incidentele specifieke uitkering pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein tweede tranche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

De rijksbijdrage voor de pilots financiële prikkel voor klimaatadaptatie op privaat terrein is bedoeld om gemeenten te stimuleren om te experimenteren met financiële prikkels voor burgers en bedrijven zodat deze hun eigen terrein klimaatbestendig(er) inrichten.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Nissewaard, Gemeente Oldenbroek, Gemeente Amsterdam

      
 

Artikel

XII 11 Integraal Waterbeleid

      

E42

Naam

Incidentele specifieke uitkering Bodemsanering Griftpark

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Met de uitkering wordt aanvullend onderzoek en pilots gedaan om de benodigde IBC nazorg (Isoleren, beheren en controleren) op de locatie Griftpark te Utrecht te verminderen. Dit sluit aan bij de beleidsdoelstelling om de benodigde nazorg inspanningen op IBC-locaties te verminderen. Griftpark Utrecht is een van de grootste IBC locaties in Nederland.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Utrecht

      
 

Artikel

XII 13 Water en bodem

      

E43

Naam

Incidentele specifieke uitkering Energiehaven IJmond

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

De specifieke uitkering is uitsluitend bestemd voor het realiseren van de Energiehaven inclusief voorliggende diepzeekade ter plaatse van het Depot Terrein en het Tata Steel IJmuiden Terrein, zoals omschreven in artikel 2.4 en aangegeven op de kaart in Bijlage (6) bij het Convenant Energiehaven IJmond van 3 april 2020.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Noord-Holland

      
 

Artikel

XII 18 Scheepvaart en Havens

      

E44

Naam

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio.

      
 

Juridisch grondslag

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

DF 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

      

E45

Naam

Incidentele specifieke uitkering RSP-ZZL REP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn is door het Rijk met de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland in 2008 het Convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn afgesloten. Het RSP kent twee programmalijnen: het Ruimtelijk-economisch programma en het Bereikbaarheidspakket. Voor beide programmalijnen zijn Rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor activiteiten die vallen binnen de volgende twaalf programmalijnen: Energie, Watertechnologie, Sensortechnologie, Lifesciences, Agribusiness, Chemie, Toerisme, Metaal en scheepsbouw, Algemeen MKB-beleid, Arbeidspotentieel, Vestigingslocaties en Woon- en leefklimaat. De regio heeft volledig zeggenschap over de selectie en uitvoering van projecten binnen deze dertien programmalijnen.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Groningen

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E46

Naam

(Incidentele specifieke uitkering) Aanvullende bijdrage Halve aansluiting A6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

De provincie Flevoland realiseert de halve aansluiting op A6. Ten tijde van het sluiten van de realisatieovereenkomst was een onderdeel aangemerkt als levering die vrijgesteld is van de Wet OB, zodat in de destijds verstrekte decentralisatie-uitkering geen rekening met btw was gehouden over dit deel. Echter door gewijzigde nationale wet- en regelgeving nadien betreft dit geen vrijgestelde levering meer. Conform de realisatieovereenkomst (art 4 lid f) betaalt het Rijk de kosten die voortvloeien uit de wijzigingen van nationale wet- en regelgeving. Omdat de Provincie handelt als ondernemer kan zij de btw niet terugvragen via het BTW Compensatiefonds.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Flevoland

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E47

Naam

Incidentele specifieke uitkering Wunderline en station Hoogkerk

4,76

2,95

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

In het project Wunderline werken rijk, provincie Groningen en land Nedersaksen in samenwerking met DB Netz en ProRail aan het verbeteren van de treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Tegelijkertijd werkt DB Netz aan het herstel van de Friesenbrücke, waardoor de treinverbinding eind 2024 hersteld én 17 minuten sneller zal rijden. Daarnaast werken de provincie Groningen en land Nedersaksen aan het verbeteren van de ketenmobiliteit in de 2 grensregio’s en aan de brede sociaal-economische samenhang in het gebied. Het project Wunderline is er daarmee op gericht om meer reizigers van de (duurzame) trein en de rest van de keten gebruik te laten maken en zo de sociaal-economische structuren in het gebied verder te versterken.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Groningen

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E48

Naam

Incidentele specifieke uitkering 4e trein Sneek-Leeuwarden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Tijdens de spits rijdt Arriva een extra trein tussen Sneek en Leeuwarden in de spitsrichting. In de ochtend richting Leeuwarden, in de avond richting Sneek. Om, gezien de stijgende reizigersaantallen, in de spits een 4e trein in spitsrichting te rijden, zijn infrastructuurmaatregelen aan het spoor nodig.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Fryslân

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E49

Naam

Incidentele specifieke uitkering Bodemsanering Asbest Overijssel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Bijdrage draagt bij aan het behalen van de milieudoelstelling van het verwijderen van asbest in de bodem. In de provincie Overijssel zijn 7 gemeenten waar veel asbest in de bodem zit vanwege het bedrijf Eterniet in Goor. Met de programmatische aanpak door de provincie in samenwerking met de gemeente conform de Samenwerkingsovereenkomst asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022 wordt op een efficiënte wijze invulling geven aan de beleidsdoelstelling.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Overijssel

      
 

Artikel

XII 13 Water en bodem

      

E50

Naam

Incidentele specifieke uitkering Bodemsanering Grondwal Bethaniënstraat Arnhem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Met de bijdrage wordt een bodemsanering uitgevoerd. De bodemverontreiniging leidt tot grote maatschappelijke onrust in de gemeente Arnhem. Hierbij wordt invulling geven aan de beleidsdoelstelling voor bodembeleid. Het betreft een uitkering aan één specifiek project, Bethaniënstraat te Arnhem.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Arnhem

      
 

Artikel

XII 13 Water en bodem

      

E51

Naam

(Incidentele specifieke uitkering) Vergoeding gederfde leges omgevingsvergunningen Lelystad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het doel van de uitkering is vergoeding van de gederfde leges van de omgevingsvergunningen betreffende het project Lelystad Airport aan de gemeente Lelystad teneinde de gedoogsituatie te beëindigen, procedures te bespoedigen, tijdig te verlenen en toekomstige planschade te voorkomen. Voor de besluitvorming rond de openstelling van Lelystad Airport moeten diverse randvoorwaarden vooraf ingevuld zijn. Eén daarvan betreft de omgevingsvergunning in relatie tot planschades voor een 13-tal agrarische bedrijven in de omgeving van de luchthaven. Met de verlening van deze omgevingsvergunningen is hieraan voldaan. De gemeente Lelystad kon de contouren van het Luchthavenbesluit Lelystad 2015 niet zonder risico vertalen in een bestemmingsplan, zolang het wijzigingsbesluit LHBL niet van kracht was. Het probleem kon op kortere termijn worden opgelost door het verlenen van individuele omgevingsvergunningen aan de belanghebbenden. Deze optie leidt echter tot extra lasten voor de gemeente door derving van leges, omdat die niet op de aanvragers mogen worden afgewenteld.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Lelystad

      
 

Artikel

XII 17 Luchtvaart

      

E52

Naam

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021

33,00

78,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

In verband met de COVID-19-pandemie is op 20 oktober 2020 een specifieke uitkering vastgesteld ten behoeve van de beschikbaarheidsvergoeding 2020. Terwijl de reizigersaantallen en inkomsten voor de openbaar vervoerbedrijven beperkt waren, verzocht het kabinet deze bedrijven om volgens een optimale dienstregeling te rijden. Vanwege het voorduren van de pandemie, heeft het kabinet besloten ook een beschikbaarheidsvergoeding te verstrekken over het jaar van 2021 (hierna: subsidiabele periode). Deze regeling geeft hier uitvoering aan.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten, Gemeenschappelijke regelingen

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E53

Naam

Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord

10,36

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 20 Lucht en Geluid

      

E54

Naam

Incidentele specifieke uitkering Spooraansluiting Goederen Railterminal (RTG-Valburg)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer heeft als doel het stimuleren spoorgoederenvervoer en het bieden van meer mogelijkheden voor intermodaal vervoer. Met de spooraansluiting van de toekomstige Railterminal Gelderland wordt het goederenvervoer van weg naar water en spoor (modal shift beleid) gestimuleerd, alsmede het gebruik van de Betuweroute.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Gelderland

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E55

Naam

Tijdelijke regeling specifieke uitkering Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 2021–2028

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Deze regeling heeft tot doel het bieden van financiële ondersteuning aan provincies en gemeenten bij de voorbereiding en de uitvoering van werkzaamheden die worden verricht in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen ter vergroting van de verkeersveiligheid op overwegen.

      
 

Juridisch grondslag

Tijdelijke regeling specifieke uitkering Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 2021–2028

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

MF 13 Spoorwegen

      

E56

Naam

Tijdelijke stimuleringsregeling doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

       
 

Juridisch grondslag

Tijdelijke stimuleringsregeling doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E57

Naam

Tijdelijke regeling specifieke uitkering Zero Emissiebussen 2022-2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het nemen van maatregelen die doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur beogen te bevorderen.

      
 

Juridisch grondslag

Tijdelijke regeling specifieke uitkering Zero Emissiebussen 2022-2024

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E58

Naam

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het doel van deze regeling is om door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen bevoegde gezagen in staat te stellen een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak.

      
 

Juridisch grondslag

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 13 Water en bodem

      

E63

Naam

Specifieke uitkering versterking havenvoorzieningen goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost 2022–2026

6,00

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

het versnellen van de realisatie van de verbetering van bestaande of uitbreiding van openbare havenvoorzieningen ten behoeve van de binnenvaart in binnenhavens en zeehavens op de goederenvervoercorridors om daarmee een bijdrage te leveren aan de modal shift.

      
 

Juridisch grondslag

Specifieke uitkering versterking havenvoorzieningen goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost 2022–2026

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies

      
 

Artikel

MF 15 Hoofdvaarwegennet

      

E64

Naam

Regeling specifieke uitkeringen oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Oplossen van het fijnstofknelpunt: beeindigen overschrijding fijnstofnormen rondom een veehouderij.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling specifieke uitkeringen oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeenten

      
 

Artikel

XII 20 Lucht en Geluid

      

E66

Naam

Incidentele specifieke uitkering Spoorbaanpad Almere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Voor de verbetering van station Almere Centrum wordt het Spoorbaanpad aangepakt: verbreding van het fietspad en de vervanging van de huidige bruggen die aan de spoorviaducten hangen, zodat fietsers twee aan twee comfortabel kunnen passeren.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Almere

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E68

Naam

Incidentele specifieke uitkering Fietsbrug A12 (onderdeel van ‘no regret’-pakket UNed)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

De bijdrage is bedoeld voor de aanpassing van de bestaande voetgangersbrug over de A12, zodat deze brug ook toegankelijk wordt voor fietsers. Hierdoor kunnen meer mensen de fiets nemen om op hun bestemming te komen. Dit leidt tot minder druk van lokaal verkeer op het hoofdwegennet.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Utrecht

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E69

Naam

Incidentele specifieke uitkering HOV-3 (Hoogwaardig OV verbinding 3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Uitkering ten behoeve van externe voorbereidingskosten en de tracédelen ‘Marathonloop’ en ‘Fokkerweg ' als onderdeel van de Hoogwaardige OV-verbinding 3. Deze OV-verbinding heeft als doel om een robuuste en snelle verbinding tussen Eindhoven CS, Brainport Industries Campus en Eindhoven Airport te realiseren.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Eindhoven

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E70

Naam

Incidentele specifieke uitkering Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf en perroncapaciteit Heerlen-Oost

8,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het project Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf (SVHL) is een gezamenlijk project van IenW en provincie Limburg, waarbij de provincie Limburg opdrachtgever is voor ProRail. Het project SVHL is in uitvoering vanaf medio 2018 en deze capaciteit vergrotende maatregel zal in juni 2022 worden opgeleverd, waarna een tweede trein Heerlen – Herzogenrath (Drielandentrein) mogelijk wordt. Daarnaast wordt de perroncapaciteit op station Heerlen Oost uitgebreid.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Limburg

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E71

Naam

Incidentele specifieke uitkering mobiliteitsplan FLORIADE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Ondersteuning van de projectorganisatie en de uitvoering van het korte termijn mobiliteitsplan voor de Floriade tentoonstelling in 2022.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Almere

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E72

Naam

Incidentele specifieke uitkering Transfercapaciteit station Nijmegen Heyendaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Op het station Nijmegen-Heyendaal is sprake van een transferknelpunt, ondanks het bijplaatsen van extra tijdelijke trappen. De beschikbare breedte van onder andere de trappen en traverse overschrijdt de afkeurnormen van ProRail. In december 2018 is de voorkeursvariant bestuurlijk vastgesteld. Met deze variant wordt de transfercapaciteit op orde gebracht door het verbreden van traverse en het creëren van stijgpunten richting het viaduct van de Heyendaalse weg. Deze nieuwe stijgpunten en het zo veel mogelijk westwaarts verplaatsen van de traverse zorgt voor een veel betere spreiding van de reizigers over het perron. Dit komt de transferveiligheid en het comfort ten goede.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Nijmegen

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E73

Naam

Incidentele specifieke uitkering Verkenningstudie verbetermaatregelen Zwolle-Enschede (Overijssel)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Verkenningsstudie naar verbetermaatregelen Zwolle – Enschede die enerzijds de punctualiteit en reistijd op dit traject verbeteren en anderzijds de te smalle perrons (bij Heino en Raalte) veiliger maken.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Overijssel

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E74

Naam

Tijdelijke regeling specifieke uitkering decentraal spoor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Doel van de specifieke uitkering op grond van deze regeling is een bijdrage aan de ontvanger leveren ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van decentrale spoor- en tramdiensten, ten behoeve van de instandhouding van die diensten.

      
 

Juridisch grondslag

Tijdelijke regeling specifieke uitkering decentraal spoor

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Drenthe, Provincie Overijssel, Provincie Limburg, Provincie Utrecht

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E75

Naam

Incidentele specifieke uitkering Realisatie werkzaamheden perceel recreatieterreinen in het kader van IJsseldelta fase 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

De aan het Drontermeer gelegen recreatieterreinen liggen buitendijks in rijkswater en zijn nu nog beschermd door de voorliggende waterkering Roggebot. De locaties komen als gevolg van de maatregelen uit IJsseldelta fase 2 onder invloed van peilverlaging en toename van de waterdynamiek, waardoor op grond van de Waterwet hoog- en laagwatermaatregelen noodzakelijk zijn.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Overijssel

      
 

Artikel

DF 1 Investeren in waterveiligheid

      

E76

Naam

Incidentele specifieke uitkering Challengevariant Eindhoven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

De Challengevariant betreft de autowegontsluiting van Eindhoven Airport e.o.. De bijdrage is bestemd voor de aanleg van een 4-tal trajecten als onderdeel van de Challengevariant.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Eindhoven

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E77

Naam

Incidentele specifieke uitkering Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

In het kader van het project Ruimte voor de Rivier zijn afspraken gemaakt over een eerste tranche urgente maatregelen om de waterveiligheid langs de Maas te verbeteren. De vereiste waterveiligheid komt in deze gebieden tot stand door de combinatie van rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling. Een van deze projecten is het project Oeffelt (planuitwerkingsfase).

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Noord-Brabant

      
 

Artikel

DF 1 Investeren in waterveiligheid

      

E78

Naam

Incidentele specifieke uitkering Quick-Wins Deil-Vught

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

In het Bestuurlijk Overleg MIRT in november 2017 is afgesproken om een MIRT verkenning te starten naar de A2 tussen knooppunten Deil en Vught. Naast deze Verkenning voeren de betrokken partijen samen tot 2025 een adaptief pakket van Quick Win projecten uit. De gemeente ’s-Hertogenbosch krijgt in het kader van deze afspraken een bijdrage voor een drietal projecten.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente 's-Hertogenbosch

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E79

Naam

Incidentele specifieke uitkering Bodemsanering Blekerijweg IJsselmuiden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Bodemsanering van de spoedlocatie Blekerijweg te IJsselmuiden.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Overijssel

      
 

Artikel

XII 13 Water en bodem

      

E80

Naam

Incidentele specifieke uitkering Onderzoek PFAS Westerschelde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Onderzoek naar de aanwezigheid en de risico’s van PFAS in de verschillende waterorganismen zoals vissen, schaal- en schelpdieren en zeegroenten.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

       
 

Artikel

DF 7 Investeren in waterkwaliteit

      

E81

Naam

Regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2022

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het doel van deze regeling is het stimuleren van OV-ambassadeurprojecten, bedoeld voor het stimuleren van deelname aan het openbaar vervoer door de doelgroep.

      
 

Juridisch grondslag

(nog niet gepubliceerd)

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

       
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

E82

Naam

Incidentele specifieke uitkering Quick Wins Eemnes A27

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Reconstructie van het kruispunt onderaan de oostelijke afrit van de A27 om de doorstroming op de A27 tussen knooppunt Eemnes en Almere te verbeteren.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Eemnes

      
 

Artikel

MF 12 Hoofdwegennet

      

E83

Naam

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het doel van deze regeling is om door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen bevoegde gezagen in staat te stellen een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak.

      
 

Juridisch grondslag

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 13 Water en bodem

      

E84

Naam

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

50,00

50,00

42,48

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het doel van deze regeling is het stimuleren van het nemen of versnellen van kosteneffectieve en risicogestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen op het onderliggend wegennet.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten, Vervoerregio's, Waterschappen

      
 

Artikel

MF 12 Hoofdwegennet

      

E85

Naam

Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Deze regeling heeft tot doel om de landelijke invoering van uniforme intelligente verkeersregelinstallaties in Nederland te versnellen om daarmee bij te dragen aan de beleidsdoelen van bereikbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en slimme duurzame verstedelijking.

      
 

Juridisch grondslag

Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid

      

E86

Naam

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022

213,60

40,05

13,35

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

In verband met de COVID-19-pandemie is op 20 oktober 2020 een specifieke uitkering vastgesteld ten behoeve van de beschikbaarheidsvergoeding 2020.1 Terwijl de reizigersaantallen en inkomsten voor de openbaar vervoerbedrijven beperkt waren, verzocht het kabinet deze bedrijven om volgens een volwaardige dienstregeling te rijden. Vanwege het voortduren van de pandemie is vervolgens op 25 mei 2021 een specifieke uitkering vastgesteld ten behoeve van de beschikbaarheidsvergoeding voor het jaar 2021. Vanwege de onzekerheid rondom het voorduren van de pandemie en de ontwikkeling van de reizigersaantallen in het openbaar vervoer, heeft het kabinet besloten ook een beschikbaarheidsvergoeding te verstrekken over het kalenderjaar 2022. Deze regeling geeft hier uitvoering aan.

      
 

Juridisch grondslag

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten, Gemeenschappelijke regelingen

      
 

Artikel

XII 16 Openbaar Vervoer en Spoor

      

V

Naam

Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater

42,31

29,61

31,34

36,60

48,16

75,51

 

Korte duiding

Naar verwachting krijgt Nederland in de toekomst steeds vaker te maken met perioden van droogte. Die kunnen leiden tot watertekorten voor onder meer drinkwatervoorziening, natuur, scheepvaart en industrie. De Deltabeslissing Zoetwater stelt dat Nederland in 2050 weerbaar is tegen zoetwatertekort. Alle zoetwaterregio’s hebben regionale strategieën opgesteld, ter onderbouwing van de maatregelen in hun gebied.

      
 

Juridisch grondslag

(regeling wordt in juli 2022 gepubliceerd)

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, waterschappen

      
 

Artikel

DF 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

      

V

Naam

Incidentele specifieke uitkering MIRT-onderzoek Havikerwaard-Fraterwaard-Olburgerwaard

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Rijk en regio staan samen voor de uitdaging om de hoogwaterveiligheid langs de Rijntakken te borgen. Het integraal in beeld brengen van de opgaven in het gebied rond de Havikerwaard/Olburgerwaard is directe aanleiding voor de uitkering. Regio en Rijk hebben in 2019 afspraken gemaakt om samen een MIRT-onderzoek te starten, waarin de opgaven en kansen voor waterkwaliteit/natuur, scheepvaart, waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijk/economische ontwikkeling in het gebied verder in beeld worden gebracht.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Gelderland

      
 

Artikel

DF 1 Investeren in waterveiligheid

      

V

Naam

Incidentele specifieke uitkering MIRT-onderzoek Werkendam en IRM

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Rijk en regio staan samen voor de uitdaging om de hoogwaterveiligheid langs de Rijntakken te borgen. Rijk en regio hebben in 2019 afgesproken samen een MIRT-onderzoek te starten om de opgaven en kansen in het gebied rond Werkendam te verkennen en eerste oplossingsrichtingen te schetsen.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeente Altena

      
 

Artikel

DF 1 Investeren in waterveiligheid

      

V

Naam

Versterking VTH-Stelsel

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Versterking van het stelsel van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in het milieu-domein; uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen

      
 

Juridisch grondslag

(regeling in ontwikkeling)

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Gemeenschappelijke regelingen

      
 

Artikel

XII 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

      

V

Naam

VTH-taken Hergebruik stedelijk afvalwater in landbouw

0,00

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Korte duiding

Op 5 juni 2020 is de EU-verordening inzake minimumeisen voor hergebruik van effluent (EC-richtlijn 2020/741) gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. De verordening zal 3 jaar na publicatie van toepassing zijn. Aan de verordening zijn implementatieaspecten verbonden. Een van de implementatieaspecten betreft het aanwijzen van een bevoegd gezag voor de vergunningsverlening, toezicht en handhaving op de (milieubelastende) activiteit; ‘het hergebruik van effluent in de landbouw’.

      
 

Juridisch grondslag

(regeling in ontwikkeling)

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies

      
 

Artikel

XII 11 Integraal Waterbeleid

      

V

Naam

Infrastructurele maatregelen versnelling woningbouw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

       
 

Juridisch grondslag

(regeling in ontwikkeling)

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

       
 

Artikel

      

V

Naam

Incidentele specifieke uitkering realisatie verlengde brug Veerweg Alphen

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Het ontzandingsproject ‘Over de Maas’ vindt plaats in de Gelderse uiterwaarden van de Maas bij het buurtschap Moordhuizen, ten westen van Alphen in de gemeente West Maas en Waal. Een van de ontzandingsplassen zal via een geul aangesloten worden op de Maas, vanwege stroming door de plas en bevordering van de waterkwaliteit. De instroomgeul kruist de hoger gelegen veerweg in de uiterwaard ter hoogte van het veer Lith-Alphen; daarom zal over de geul een brug in de veerweg worden gebouwd. Gebleken is dat een verbreding van de geul en een verlenging van de brug, zal leiden tot een extra waterstandsverlaging in de Maas.

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Gelderland

      
 

Artikel

DF 1 Investeren in waterveiligheid

      

V

Naam

Regeling specifieke uitkering bodem 2023 en verder

0,00

88,47

103,33

108,28

106,24

106,04

 

Korte duiding

Het doel van deze regeling is om door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen bevoegde gezagen in staat te stellen een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak.

      
 

Juridisch grondslag

(regeling in ontwikkeling)

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincies, Gemeenten

      
 

Artikel

XII 13 Water en bodem

      

V

Naam

Kaderrichtlijn Water doelbereik Maas

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Vervolgstudie naar KRW doelbereik in RBO Maas regio en naar mogelijk te nemen extra maatregelen om de KRW doelen te halen in 2027

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Noord-Brabant

      
 

Artikel

DF 7 Investeren in waterkwaliteit

      

V

Naam

CETSI - Interreg V

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Korte duiding

Voorbereiding en indiening van Interreg-projectvoorstel

      
 

Juridisch grondslag

Incidentele specifieke uitkering

      
 

Maatschappelijke effecten

      
 

Ontvangende partij

Provincie Overijssel

      
 

Artikel

XII 19 Internationaal beleid

      
Licence