Base description which applies to whole site

Artikel 1 Belastingen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Belastingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

3.385.897

121.347

3.507.244

    

Uitgaven (1) + (2)

3.237.036

121.347

3.358.383

    

Apparaatsuitgaven (1)

3.092.952

109.303

3.202.255

    

Personele uitgaven

2.626.218

145.557

2.771.775

Eigen personeel

2.176.792

100.117

2.276.909

Inhuur externen

441.390

45.013

486.403

Overig personeel

8.036

427

8.463

    

Materiële uitgaven

466.734

‒ 36.254

430.480

ICT

37.943

1.376

39.319

Bijdrage aan SSO's

322.863

‒ 24.116

298.747

Overig materieel

105.928

‒ 13.514

92.414

    

Programma-uitgaven (2)

144.084

12.044

156.128

    

Bekostiging

0

0

0

Vergoeding proceskosten

0

0

0

    

Garanties

171

10

181

Garantie procesrisico's

171

10

181

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

13.251

880

14.131

Waarderingskamer

2.349

140

2.489

Kadaster

2.765

168

2.933

Kamer van Koophandel

321

20

341

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

7.816

552

8.368

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.138

28

4.166

Internationale Douaneraad

185

11

196

Overige internationale organisaties

3.953

17

3.970

    

Opdrachten

348.237

‒ 5.059

343.178

ICT opdrachten

276.693

‒ 9.205

267.488

Overige opdrachten

71.544

4.146

75.690

    

Bijdrage aan agentschappen

9.277

278

9.555

Bijdrage Logius

4.458

196

4.654

Bijdrage overige agentschappen

4.819

82

4.901

    

(Schade)vergoeding

1.890

13.907

15.797

(Schade)vergoedingen

‒ 1.310

13.715

12.405

Vergoeding proceskosten

3.200

192

3.392

    

Rente

178.020

2.000

180.020

Belasting- en invorderingsrente

178.020

2.000

180.020

    

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

‒ 410.900

0

‒ 410.900

Toerekening uitgaven aan Douane

‒ 203.543

0

‒ 203.543

Toerekening uitgaven aan Toeslagen

‒ 207.357

0

‒ 207.357

    

Ontvangsten (3) + (4)

207.669.528

5.720.078

213.389.606

    

Programma-ontvangsten (3)

207.581.310

5.714.078

213.295.388

    

waarvan: Belastingontvangsten

206.590.976

5.525.178

212.116.154

    

Bekostiging

162.943

15.000

177.943

Doorbelasten kosten vervolging

162.943

15.000

177.943

    

Rente

612.219

173.900

786.119

Belasting- en invorderingsrente

612.219

173.900

786.119

    

Boetes en schikkingen

215.172

0

215.172

Ontvangsten boetes en schikkingen

215.172

0

215.172

    

Apparaatsontvangsten (4)

88.218

6.000

94.218

Tabel 3 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

3.385.897

121.347

3.507.244

waarvan garantieverplichtingen

326

10

336

Garantie procesrisico's

326

10

336

waarvan overige verplichtingen

3.385.571

121.337

3.506.908

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

De personele uitgaven in 2023 worden € 146 mln. hoger geraamd. Dit is het saldo van zowel opwaartse als neerwaartse bijstellingen, waarbij de grootste mutaties hier worden toegelicht. De toename betreft met name de loonbijstelling (€ 138 mln.). De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting van Financiën (artikel 10) in verband met prijsstijgingen en een stijging in de cao-lonen en de sociale premies. De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen. Daarnaast worden er meer uitvoeringskosten voor Fraude Signalering Voorziening / Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (FSV/MSNP) geraamd (€ 16 mln.) die in 2022 niet tot besteding kwamen vanwege vertraging in de wetgeving. Tenslotte is het budget met € 33 mln. naar beneden bijgesteld op basis van de prognose van de loonkosten over 2023.

Materiële uitgaven

De materiële uitgaven worden € 36 mln. lager geraamd. Dit is het saldo van zowel opwaartse als neerwaartse bijstellingen. Vanwege de prijsbijstelling wordt het budget voor materiële uitgaven met € 27 mln. opgehoogd. Daarnaast is het budget met € 61 mln. naar beneden bijgesteld op basis van de prognose van de materiële uitgaven over 2023.

(Schade)vergoeding

Het budget voor schadevergoedingen wordt € 14 mln. hoger geraamd. Dat komt met name omdat de compensatiekosten voor het tegemoetkomingsbeleid voor personen die nadelige gevolgen hebben ondervonden aan de Fraude Signalering Voorziening (FSV) of onterecht zijn afgewezen voor het traject Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP) hoger worden geraamd (€ 12 mln.). Deze middelen kwamen in 2022 niet tot besteding vanwege vertraging in de wetgeving.

Ontvangsten

Belastingontvangsten

In de Miljoenennota 2024 worden de mutaties van de Belastingontvangsten in het lopende begrotingsjaar 2023 toegelicht. De aansluiting met de Miljoenennota en de bedragen in de begrotingstoelichting (artikel 1 Belastingen, tabel budgettaire gevolgen van beleid) ziet er als volgt uit.

Tabel 4 Belastingontvangsten (bedragen x 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Totaal belastingontvangsten

254.985.782

6.223.604

261.209.386

– /– Afdracht Gemeentefonds

41.517.210

379.891

41.897.101

– /– Afdracht Provinciefonds

3.061.537

46.503

3.108.040

– /– Afdracht BES-fonds

53.977

19.080

73.057

– /– Belastingontvangsten artikel 6 Btw-compensatiefonds

3.762.082

252.952

4.015.034

Belastingontvangsten artikel 1 Belastingen

206.590.976

5.525.178

212.116.154

Bekostiging

De ontvangsten uit het doorbelasten van vervolgingskosten worden hoger geraamd aangezien de realisatiecijfers in 2023 boven de raming liggen.

Rente

De ontvangstenraming van de belasting- en invorderingsrente wordt met € 174 mln. verhoogd. Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste liggen de realisaties boven de raming gezien de ontvangen vennootschapsbelasting en inkomensheffing en de belastingrente die hiermee samen hangen hoger uitvallen dan verwacht. De raming is daarom met € 145 mln. verhoogd. Daarnaast wordt er in 2023 meer invorderingsrente over de uitgestelde belastingschuld naar aanleiding van Corona verwacht (€ 13 mln.), aangezien er minder afstel van betaling wordt verwacht dan waar eerder in de raming rekening mee is gehouden. Tenslotte start het herstelproject invorderingsrente later dan eerder voorzien, waardoor terugbetalingen van de invorderingsrente doorschuiven van 2023 naar 2024 (€ 13 mln.).

Licence