Base description which applies to whole site

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

17.447.003

‒ 1.603.027

15.843.976

    

Uitgaven

3.019.762

‒ 299.476

2.720.286

    

Garanties

20

0

20

Regeling Bijzondere Financieringen

20

0

20

    

Leningen

0

0

0

Lening KLM

0

0

0

    

Opdrachten

3.146

524

3.670

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

3.146

524

3.670

Opstart Invest International

0

0

0

    

Vermogensverschaffing/-onttrekking

3.012.000

‒ 300.000

2.712.000

Kapitaalinjectie TenneT

1.822.000

‒ 220.000

1.602.000

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

Kapitaalinjectie Invest-NL

330.000

‒ 80.000

250.000

Kapitaalinjectie Invest International

260.000

0

260.000

Kapitaalinjectie regionale netbeheerders

500.000

0

500.000

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.596

0

4.596

NLFI

4.596

0

4.596

    

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

0

0

Dotatie begrotingsreserve Gasunie

0

0

0

    

Ontvangsten

1.353.308

666.201

2.019.509

    

Garanties

11.808

0

11.808

Premieontvangsten garantie KLM

11.808

0

11.808

Premieontvangsten Gasunie

0

0

0

Premieontvangsten garantie FMO

0

0

0

    

Leningen

0

0

0

Aflossing lening KLM

0

0

0

    

Vermogensverschaffing/-onttrekking

1.337.000

666.201

2.003.201

Aan-/verkoop vermogenstitels

0

666.201

666.201

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

Dividenden staatsdeelnemingen

1.237.000

0

1.237.000

Winstafdracht DNB

0

0

0

waarvan: Griekse inkomsten SMP

0

0

0

waarvan: rente-inkomsten ESM

0

0

0

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.500

0

4.500

NLFI

4.500

0

4.500

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

17.447.003

‒ 1.603.027

15.843.976

waarvan garantieverplichtingen

14.438.500

‒ 1.196.151

13.242.349

Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen

‒ 1.561.500

0

‒ 1.561.500

Garantie FMO

16.000.000

‒ 1.196.151

14.803.849

    

waarvan overige verplichtingen

3.008.503

‒ 406.876

2.601.627

Lening SRH

‒ 11.259

0

‒ 11.259

Kapitaalinjectie TenneT

1.822.000

‒ 220.000

1.602.000

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

Kapitaalinjectie Invest-NL

330.000

‒ 187.400

142.600

Kapitaalinjectie Invest International

260.000

0

260.000

Kapitaalinjectie regionale netbeheerders

500.000

0

500.000

Overige betalingsverplichtingen

7.762

524

8.286

Toelichting

Verplichtingen

Garantieverplichtingen

Garantie FMO

Dit betreft een wisselkoerscorrectie op het garantieplafond voor de garantie FMO. De vernieuwde garantieovereenkomst van de Nederlandse Staat met FMO is samen met de eerste suppletoire begroting aan de Kamer gepresenteerd. In de garantieovereenkomst staat dat de garantie 16 mld. USD bedraagt, maar abusievelijk was de garantie in de eerste suppletoire begroting opgenomen als 16 mld. EUR. Met deze bijstelling wordt dit gecorrigeerd.

Overige verplichtingen

Kapitaalinjectie TenneT

Na validatie door een extern adviseur is de kapitaalstorting voor TenneT in 2023 met € 220 mln. naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling is het gevolg van de toekenning van financieringsvoordelen van TenneT Holding aan TenneT Nederland. Daarmee is de kapitaalbehoefte voor de Nederlandse activiteiten in 2023 lager dan eerder geraamd.

Kapitaalinjectie Invest-NL

In 2023 vindt een correctie van € 187,4 mln. plaats op het verplichtingenbudget. Vanwege het verlaagde investeringsdoel van Invest-NL voor 2023 en nog niet benutte verplichtingen uit eerdere jaren is het verplichtingenbudget aangepast. Middels deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Uitgaven

Vermogensverschaffing/-onttrekking

Kapitaalinjectie TenneT

Zie toelichting onder 'Verplichtingen'.

Kapitaalinjectie Invest-NL

Om het kasritme aan te laten sluiten op de meerjarenraming van Invest-NL, wordt budget doorgeschoven naar latere jaren. Via deze kasschuif wordt € 80 mln. uit 2023 toegevoegd aan het budget in 2026 en 2027 (jaren waarin naar verwachting meer kapitaal nodig is). Het totaal van de beoogde kapitaalinjecties wijzigt niet, er vindt alleen een verschuiving plaats.

Ontvangsten

Vermogensverschaffing/-onttrekking

De ontvangsten nemen in 2023 met ten minste € 666,2 mln. toe. Dit komt door de verkoop van aandelen ABN AMRO door de Staat via de beurs en de inkoop van aandelen door ABN AMRO. De ontvangsten betreffen de verkoopopbrengst tot en met mei 2023.

Licence