Base description which applies to whole site

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

15.843.976

3.771

15.847.747

    

Uitgaven

2.720.286

3.771

2.724.057

    

Garanties

20

0

20

Regeling Bijzondere Financieringen

20

0

20

    

Leningen

0

0

0

Lening KLM

0

0

0

    

Opdrachten

3.670

4.200

7.870

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

3.670

4.200

7.870

Opstart Invest International

0

0

0

    

Vermogensverschaffing/-onttrekking

2.712.000

0

2.712.000

Kapitaalinjectie TenneT

1.602.000

0

1.602.000

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

Kapitaalinjectie Invest-NL

250.000

0

250.000

Kapitaalinjectie Invest International

260.000

0

260.000

Kapitaalinjectie regionale netbeheerders

500.000

0

500.000

    

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

0

0

Dotatie begrotingsreserve Gasunie

0

0

0

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.596

‒ 429

4.167

NLFI

4.596

‒ 429

4.167

    

Ontvangsten

2.019.509

552.126

2.571.635

    

Garanties

11.808

0

11.808

Premieontvangsten garantie KLM

11.808

0

11.808

Premieontvangsten Gasunie

0

0

0

    

Leningen

0

0

0

Renteontvangsten lening KLM

0

0

0

Aflossing lening KLM

0

0

0

    

Vermogensverschaffing/-onttrekking

2.003.201

552.499

2.555.700

Aan-/verkoop vermogenstitels

666.201

456.799

1.123.000

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

Dividenden staatsdeelnemingen

1.237.000

95.700

1.332.700

Winstafdracht DNB

0

0

0

waarvan: Griekse inkomsten SMP

0

0

0

waarvan: rente-inkomsten ESM

0

0

0

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.500

‒ 373

4.127

NLFI

4.500

‒ 373

4.127

Tabel 13 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

15.843.976

3.771

15.847.747

waarvan garantieverplichtingen

13.242.349

0

13.242.349

Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen

‒ 1.561.500

0

‒ 1.561.500

Garantie FMO

14.803.849

0

14.803.849

    

waarvan overige verplichtingen

2.601.627

3.771

2.605.398

Lening KLM

0

0

0

Lening SRH

‒ 11.259

0

‒ 11.259

Kapitaalinjectie TenneT

1.602.000

0

1.602.000

Aan-/verkoop vermogenstitels

0

0

0

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

Kapitaalinjectie Invest-NL

142.600

0

142.600

Kapitaalinjectie Invest International

260.000

0

260.000

Kapitaalinjectie regionale netbeheerders

500.000

0

500.000

Overige betalingsverplichtingen

8.286

3.771

12.057

Toelichting

Ontvangsten

Vermogensverschaffing/-onttrekking

De verwachte ontvangsten op de post «aan-/verkoop vermogenstitels» vallen hoger uit (€ 456,8 mln.) dan begroot in de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023. Dit komt door aanvullende opbrengsten van de verkoop van aandelen ABN AMRO6. Tevens vindt een positieve bijstelling van de dividendramingen van de staatsdeelnemingen plaats voor het jaar 2023 (€ 95,7 mln.).

6

Zie https://open.overheid.nl/documenten/372a8b32-378c-4d5c-bdd8-8d684f3007e3/file

Licence