Base description which applies to whole site

2.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

188.309

894

189.203

    

Uitgaven

188.309

894

189.203

    

1 Personele uitgaven

173.333

‒ 10.406

162.927

Waarvan eigen personeel

151.087

‒ 18.719

132.368

Waarvan inhuur externen

21.721

8.838

30.559

Waarvan overige personele uitgaven

525

‒ 525

0

    

2 Materiële uitgaven

14.976

11.300

26.276

Waarvan ICT

2.644

173

2.817

Waarvan bijdragen SSO's

2.302

5.024

7.326

Waarvan overige materiële uitgaven

10.030

6.103

16.133

    

Ontvangsten

24.700

‒ 9.752

14.948

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 0,9 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties op het uitgavenbudget.

Uitgaven

Artikel 24.01 Personele uitgaven

Eigen Personeel (€ - 18,7 miljoen)

Het budget voor eigen personeel wordt voor het jaar 2023 per saldo met € 18,7 miljoen verlaagd, met name als gevolg van:

 • Het buiten begrotingsverband plaatsen van de Autoriteit Woningbouw (€ -9,8 miljoen);

 • Toegevoegde loonbijstelling voor het jaar 2023 (€ 9,7 miljoen).

 • Een overboeking naar materiële uitgaven voor huisverstingskosten (€ -5,0 miljoen);

 • Het overhevelen van resterende arbeidsvoorwaardenmiddelen naar 2024 (€ -4,1 miljoen);

 • Een overboeking naar inhuur externen (€ -4,8 miljoen);

 • Een overboeking naar bijdrage SSO’s tbv DICTU (€ -2,7 miljoen);

Inhuur externen (€ 8,8 miljoen)

Het budget voor het inhuren van externen wordt voor het jaar 2023 met € 8,8 miljoen met name verhoogd als gevolg van:

 • Een overboeking van budget voor eigen personeel naar externe inhuur voor de uitvoering van diverse projecten (€ 4,8 miljoen);

 • Een overboeking vanuit artikel 21 voor de uitvoering van het project Datakwaliteit Toezicht als onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Versterking Toezicht en Handhaving (€ 1,1 miljoen);

Artikel 24.02 Materiële uitgaven

Bijdrage aan SSO's (€ 5,0 miljoen)

De bijdrage aan SSO's wordt met name verhoogd als gevolg van:

 • Overboeking vanuit eigen personeel en overige materiele uitgaven m.b.t. de nieuwe dienstverleningovereenkomst met DICTU (€ 6,4 miljoen).

Overige materiële uitgaven (€ 6,1 miljoen)

De overige materiële uitgaven worden met € 6,1 miljoen verhoogd als gevolg van:

 • Een overboeking vanuit eigen personele uitgaven voor huisvestingskosten (€ 5,0 miljoen);

 • Een overboeking naar bijdrage SSO’s tbv DICTU (€ 3,7 miljoen)

 • De toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling (€ 1,9 miljoen);

 • De toevoeging van de in 2022 via het ministerie van Justitie en Veiligheid geclaimde en ontvangen gelden voor Cyber en Vitaal (€ 1,1 miljoen).

Ontvangsten

Autoriteit Woningcorporaties (€ - 9,8 miljoen)

Per saldo wordt er € - 9,8 miljoen uit de begroting gehaald. Dit komt omdat de financiële administratie van de Autoriteit Woningcorporaties buiten de begrotingsadministratie plaatsvindt. Het begrote bedrag van € - 14,3 miljoen met betrekking tot de AW dient derhalve uit de begroting te worden verwijderd. Daarnaast maakt de Autoriteit Woningcorporaties gebruik van de ILT-faciliteiten en ondersteundende afdelingen. Hiervoor betalen zij jaarlijks een compensatie aan de ILT van € 4,5 miljoen

Licence