Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

203.598

0

203.598

‒ 15.289

188.309

‒ 15.787

‒ 15.848

‒ 15.971

‒ 17.927

          

Uitgaven

203.598

0

203.598

‒ 15.289

188.309

‒ 15.787

‒ 15.848

‒ 15.971

‒ 17.927

          

1 Personele uitgaven

170.735

0

170.735

2.598

173.333

1.819

1.818

1.815

‒ 141

Waarvan eigen personeel

149.455

0

149.455

1.632

151.087

1.819

1.818

1.815

‒ 141

Waarvan inhuur externen

20.755

0

20.755

966

21.721

0

0

0

0

Waarvan overige personele uitgaven

525

0

525

0

525

0

0

0

0

          

2 Materiële uitgaven

32.863

0

32.863

‒ 17.887

14.976

‒ 17.606

‒ 17.666

‒ 17.786

‒ 17.786

Waarvan ICT

2.679

0

2.679

‒ 35

2.644

0

0

0

0

Waarvan bijdragen SSO's

12.652

0

12.652

‒ 10.350

2.302

‒ 10.350

‒ 10.350

‒ 10.350

‒ 10.350

Waarvan overige materiële uitgaven

17.532

0

17.532

‒ 7.502

10.030

‒ 7.256

‒ 7.316

‒ 7.436

‒ 7.436

          

Ontvangsten

24.700

0

24.700

0

24.700

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 24 is per saldo met € 15,3 miljoen verlaagd in 2023. De verplichtingenmutaties zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

1 Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 2,6 miljoen en cumulatief met € 5,3 miljoen in de periode 2024 t/m 2027. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

  • Een bijdrage aan ILT van € 0,6 miljoen voor het invullen van arbeidplaatsen van de banenafspraak. Dit betreft een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

2023 t/m 2026:

  • Dit betreft een budgetoverheveling van € 1,7 miljoen in 2023 en € 1,9 miljoen in 2024 t/m 2026 voor de uitbreiding van de capaciteit voor Toezicht Bodem en Versterking Stelsel Kwaliteit Bodembeheer (Kwalibo).

2. Materiële uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is verlaagd met € 17,9 miljoen en cumulatief met € 70,8 miljoen in de periode 2024 t/m 2027. Dit komt met name door de een structurele budgetoverheveling van € 17,8 miljoen voor de jaarlijkse bijdrage voor bedrijfsvoering voor de dienstverleningsovereenkomst verrekend tussen ILT en de ICT en Human Resources directies van het ministerie van IenW.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence