Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Gelet op het feit dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn aan elkaar, zijn beide posten in één tabel inzichtelijk gemaakt.

Tabel 6 Uitgaven en ontvangsten artikel 1 provinciefonds (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

2.996.423

2.982.821

2.857.823

2.755.918

2.640.285

0

       

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

65.114

22.299

22.299

15.628

114.762

2.754.797

       

Nieuwe mutaties

46.503

335.528

335.528

158.066

136.034

136.021

       

waarvan Algemene uitkering

      

1) Accres tranche 2024

 

375.296

375.296

154.177

152.230

152.217

2) Bijstelling accrestranche 2023

‒ 43.657

‒ 43.657

‒ 43.657

   

3) Ruimte onder plafond BCF 2023

83.828

     

4) Financieringssystematiek

    

‒ 20.000

‒ 20.000

5) Overige mutaties algemene uitkering

4.798

0

0

0

0

0

       

waarvan Decentralisatie-uitkeringen

      

6) Overige mutaties decentralisatie-uitkeringen

1.470

3.889

3.889

3.889

3.804

3.804

       

waarvan Onderzoeken verdeelsystematiek

      

7) Overige mutaties onderzoeken verdeelsystematiek

64

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

3.108.040

3.340.648

3.215.650

2.929.612

2.891.081

2.890.818

Toelichting

De mutaties 1, 2, 3 en 4 zijn reeds toegelicht onder Tabel 1 Belangrijkste mutaties in hoofdstuk 2 Beleidsagenda.

Licence