Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Decentralisatie-uitkeringen

Tabel 7 Decentralisatie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Amendement Friese taal

200

     

DINGtiid

29

     

Drugsdumpingen

1.000

1.000

    

Fries in het MBO

100

     

Fryske Akademie

1.559

1.559

1.559

1.559

1.559

1.559

Gebiedsbiografie Noord-Holland

41

     

Hergebruik stedelijk afvalwater

250

250

250

250

250

 

Monumenten

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Na-ijlende effecten mijnbouw

647

647

647

647

647

647

Natuurtop

20

     

Omgevingsveiligheid

675

675

    

RES regio's

2.619

2.619

2.619

2.619

2.619

2.619

Veilig wonen

85

85

85

85

  

Verkeersveiligheid

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

Waddenfonds

28.878

28.878

28.878

28.878

  

Wet Friese taal

150

     

Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkeringen

4

     
       

Stand ontwerpbegroting 2024

57.442

56.898

55.223

55.223

26.260

26.010

Toelichting

In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In het licht van het traject dat de fondsbeheerders gestart zijn om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen zullen geen nieuwe integratie-uitkeringen meer worden gecreëerd. Voor de decentralisatie-uitkeringen betekent dit dat alleen een mogelijke omzetting naar de algemene uitkering aan de orde kan zijn.

In bovenstaande tabel is te zien dat de meeste decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar de algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de wel structurele decentralisatie-uitkeringen geldt dat deze niet aan alle provincies worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.

Licence