Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

Tabel 7 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

10.985

10.985

10.985

10.985

10.985

Mutatie Nota van Wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

Nieuwe mutaties

      

Nominale bijstelling grondwettelijke uitkeringen Koning, echtgenote van de Koning, Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap en de vermoedelijke opvolger van de Koning

0

655

655

655

655

655

Extrapolatie grondwettelijke uitkeringen Koning, echtgenote van de Koning, Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap en de vermoedelijke opvolger van de Koning

10.985

Stand ontwerpbegroting 2024

10.985

11.640

11.640

11.640

11.640

11.640

Tabel 8 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.727

1.727

1.727

1.727

1.727

Mutatie Nota van Wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

Nieuwe mutaties

      

Nominale bijstelling terugstorting grondwettelijke uitkering van de vermoedelijke opvolger van de Koning

0

104

104

104

104

104

ExtrapolatieTerugstorting grondwettelijke uitkering van de vermoedelijke opvolger van de Koning

1.727

Stand ontwerpbegroting 2024

1.727

1.831

1.831

1.831

1.831

1.831

Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Tabel 9 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

32.188

32.188

32.188

32.188

32.188

Mutatie Nota van Wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

Nieuwe mutaties

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Extrapolatie

32.188

Stand ontwerpbegroting 2024

36.668

36.668

36.668

36.668

36.668

36.668

Tabel 10 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Tabel 11 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

6.996

6.919

6.908

6.896

6.896

 

Mutatie Nota van Wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

705

409

408

408

408

408

Nieuwe mutatie Militair Huis1

264

264

264

264

264

264

Additioneel budget IHH

0

1

1

1

1

1

Extrapolatie

6.896

Stand ontwerpbegroting 2024

7.965

7.593

7.581

7.569

7.569

7.569

1

Het voorschot MH wordt vanaf 2023 verhoogd met € 264 duizend in verband met hogere personeelskosten als gevolg van cao-ontwikkelingen en de opvulling van openstaande vacatures binnen de formatie.

Tabel 12 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de verschillende onderdelen binnen begrotingsartikel 3 over 2024. Het begrotingsartikel bestaat uit een personele en een materiële component.

Tabel 13 Raming over 2024 (bedragen x € 1.000)
 

2023

Doorbelaste personele uitgaven

6.154

Doorbelaste materiële uitgaven

1.439

Totaal

7.593

waarvan Rijksvoorlichtingsdienst

2.041

waarvan Militaire Huis

2.501

waarvan Kabinet van de Koning

3.051

Licence