Base description which applies to whole site

Artikel 6 Nog onverdeeld (HGIS)

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van niet - beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Verplichtingen

0

7 427

11 875

65 651

50 076

71 940

106 473

         
 

Uitgaven:

       
 

Uitgaven totaal

0

7 427

11 875

65 651

50 076

71 940

106 473

         

6.1

Nog onverdeeld (HGIS)

0

7 427

11 875

65 651

50 076

71 940

106 473

Op dit artikel worden uitgaven verantwoord die samenhangen met de HGIS-indexering en HGIS-besluitvorming bij Voorjaarsnota. Op basis van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt het HGIS non-ODA budget geïndexeerd. De indexatie wordt verwerkt op dit artikel. Het geraamde budget op dit artikel is met name bedoeld voor het uitkeren van loon- en prijsbijstelling binnen de HGIS en voor incidentele initiatieven of tegenvallers binnen de HGIS.

Licence