Base description which applies to whole site

Artikel 6 Nog onverdeeld (HGIS)

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van niet - beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Verplichtingen

0

13 668

60 465

59 964

86 246

101 947

127 228

         
 

Uitgaven:

       
 

Uitgaven totaal

0

13 668

60 465

59 964

86 246

101 947

127 228

         

6.1

Nog onverdeeld (HGIS)

0

13 668

60 465

59 964

86 246

101 947

127 228

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Op dit artikel worden uitgaven verantwoord die samenhangen met de HGIS-indexering en HGIS-besluitvorming bij Voorjaarsnota. Op basis van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt het HGIS non-ODA budget geïndexeerd. De indexatie wordt verwerkt op dit artikel. Het geraamde budget op dit artikel is met name bedoeld voor het uitkeren van loon- en prijsbijstelling binnen de HGIS en voor incidentele initiatieven of tegenvallers binnen de HGIS.

Licence