Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en Toezeggingen

Tabel 126 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Indiener(s)

Kamerstuknr

Omschrijving/ onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Helder, L.M.J.S. (PVV)

29 279, nr. 303

motie over urgentere problemen dan modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Uitgaande brief [17-03-2023] - TK Nader rapport inzake het voorstel van wet tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (29279, nr. 782)

Recourt, J. (PvdA), Oosten, F. van (VVD)

29 279, nr. 305

motie over aandacht voor het slachtoffer bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Uitgaande brief [17-03-2023] - TK Nader rapport inzake het voorstel van wet tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (29279, nr. 782)

Recourt, J. (PvdA)

29 279, nr. 307

motie over herstelrecht een structurele basis geven op niveau politie, officier van justitie en rechter

Uitgaande brief [17-03-2023] - TK Nader rapport inzake het voorstel van wet tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (29279, nr. 782)

Tellegen, O.C. (VVD)

34 550 VI, nr. 46

Motie over het verschoningsrecht van imams

Uitgaande brief [17-03-2023] - TK Nader rapport inzake het voorstel van wet tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (29279, nr. 782)

Nispen, M. van (SP)

31 015, nr. 138

Motie over het EOKM kinderporno laten opsporen

Uitgaande brief [06-06-2023] - TK Nader Rapport Wetsvoorstel Bestuursrechtelijke aanpak online kindermisbruik  (34843, nr. 87)

Toorenburg, M.M. (CDA)

29 270,nr. 127

Motie internetbedrijven die zich niet commiteren aan de notice-and-take-down-procedures

Uitgaande brief [06-06-2023] - TK Nader Rapport Wetsvoorstel Bestuursrechtelijke aanpak online kindermisbruik  (34843, nr. 87)

Buitenweg, K.M. (Groen links)

29 270,nr. 131

Motie over achterliggende oorzaken van niet-vervolgingsbeslissingen

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden  (34843, nr. 86)

Staaij, C.G. van der (SGP), Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 300 VI, nr. 73

Motie ingediend over eventuele consequenties van de verwachte doorbraak van virtuele technologie

Uitgaande brief [16-06-2023] - TK Beleidsreactie op de WODC-onderzoeken naar de regulering van deepfakes en immersieve technologieën (26643, nr. 1041)

Nispen, M. van (SP)

28 844, nr. 206

Motie ingediend over voorkomen dat het Huis voor Klokkenluiders afgeluisterd kan worden

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK De motie van het lid Van Nispen c.s. inzake het afluisteren van het Huis voor klokkenluiders (28844, nr. 268)

Nispen, M. van (SP)

35 349, nr. 16

Aangehouden motie ingediend over een onderzoek naar de LEBZ

Uitgaande brief [30-06-2023] - TK Reactie onderzoeken Georganiseerd sadistisch misbruik en Landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken (31015, nr. 272)

Nispen, M. van (SP)

35 528, nr. 17

Motie ingediend over voorstellen voor het voorkomen van herhaling, beschermen van de samenleving en steun voor het slachtoffer

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Wijngaarden, J. van (VVD), Dam, C.J.L. van (CDA)

35 528, nr. 18

Motie ingediend over geweld tegen journalisten

Uitgaande brief [25-05-2023] - TK Beleidsreactie onderzoek naar geweld en agressie tegen journalisten  (31777, nr. 49)

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt), Dam, C.J.L. van (CDA)

35 510, nr. 12

motie over een staatscommissie die het functioneren van de rechtsstaat analyseert

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Verzamelbrief opdracht staatscommissie rechtsstaat (29279, nr. 787)

Bikker, M. (Chr. Unie)

35 564, nr. 18

Motie ingediend over de strafmaat als middel om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor drugscriminaliteit

Uitgaande brief [03-07-2023] - TK Italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 423)

Ellian, U. (VVD)

29 279, nr. 667

Motie ingediend over het eerste wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen

Uitgaande brief [17-03-2023] - TK Nader rapport inzake het voorstel van wet tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (29279, nr. 782)

Bisschop, R. (SGP), Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 925 VI, nr. 54

Motie over de politie voorzien van drones en counterdronesystemen

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Ellemeet, C.E. (Groen links), Koekkoek, M. (Volt)

35 925 VI, nr. 80

Motie over het tegengaan van de onterechte veronderstelling dat veroordeelde jongeren geen vog kunnen krijgen

Uitgaande brief [25-04-2023] - TK Stand van zaken Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  (36200 VI, nr. 128)

Koekkoek, M. (Volt)

35 925 VI, nr. 90

Motie over verbetering van de aanpak van georganiseerde criminaliteit naar Italiaans voorbeeld nadrukkelijk toetsen aan de Nederlandse Grondwet en verdragen

Uitgaande brief [03-07-2023] - TK Italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 423)

Azarkan, F. (DENK)

35 925 VI, nr. 101

Motie over een voorlichtingscampagne voor jongeren over aanvragen en verkrijgen van een vog

Uitgaande brief [25-04-2023] - TK Stand van zaken Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  (36200 VI, nr. 128)

Michon-Derkzen. I. (VVD), Mutluer, S. (PvdA)

29 628, nr. 1090

Motie ingediend over een samenwerkingsagenda voor politie en groene boa's

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Bisschop, R. (SGP)

29 628, nr. 1093

Motie ingediend over een plan van aanpak voor het behalen van de norm van 10% politievrijwilligers vóór eind 2027

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Mutluer, S. (PvdA)

33 552, nr. 94

Motie ingediend over data beschikbaar stellen aan Slachtofferhulp Nederland om slachtoffers actief te kunnen benaderen

Uitgaande brief [06-06-2023] - TK Tweede Voortgangsbrief Meerjarenagenda Slachtofferbeleid (33552, nr. 112)

Slootweg, E. (CDA), Bikker, M. (Chr. Unie)

24 077, nr. 495

Motie ingediend over een plan van aanpak om drugstoerisme in Nederland tegen te gaan

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Drugstoerisme (24077, nr. 533)

Ellian, U. (VVD), Mutluer, S. (PvdA)

36 100 VI, nr. 12

Motie ingediend over in gesprek gaan met de strafrechtketen over de te verwachten bottlenecks

Uitgaande brief [13-04-2023] - TK Moties leden Mutluer/Ellian en Knops over knelpunten en oplossingen strafrechtketen (29279, nr. 780)

Bisschop, R. (SGP)

19637, nr. 2798

Motie over inventariseren welke structurele investeringen noodzakelijk zijn om te komen tot een robuuste en wendbare asielketen

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 201)

Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1106

Motie ingediend over onderzoeken op welke manier meer maatwerk en flexibiliteit gecreëerd kan worden in het personeelsbeleid en het LFNP

Uitgaande brief [08-06-2023] - TK Arbeidsmarktstrategie politie (29628, nr. 1173)

Simons, S. (BIJ1)

29 628, nr. 1110

Gewijzigde motie ingediend over tijdens de transitie binnen de politieorganisatie de kennis van maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen mede betrekken

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 911, nr. 367

Motie ingediend over meer hrm-samenwerking tussen politie en private beveiligingsbedrijven

Uitgaande brief [08-06-2023] - TK Arbeidsmarktstrategie politie (29628, nr. 1173)

Boulakjar, F. (D66), Werf, H, van der (D66)

29 911, nr. 368

Motie ingediend over het in één keer indienen van de aanvragen voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Halfjaarbrief aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 417)

Plas, C. van der (BBB)

19 637, nr. 2975

Motie ingediend over een pilot met kleinschalige asielopvang conform het Zweedse model

Uitgaande brief [28-04-2023] - TK Actuele situatie asielketen (19637, nr. 3100)

Kuzu, T. (DENK)

32 317, nr. 777

Motie ingediend over zich altijd krachtig blijven verzetten tegen de voorstellen die fundamentele mensenrechten ondermijnen

Uitgaande brief [31-05-2023] - TK Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 juni 2023 (32317, nr. 830)

Ceder, D. (Chr. Unie)

32 317, nr. 781

Motie ingediend over onderzoeken met welke landen een kopgroep gevormd kan worden die de herziening van het gezamenlijke Europese asielsysteem tot een versnelde uitwerking brengt

Uitgaande brief [19-06-2023] - TK Verslag van de formele JBZ-Raad van 8-9 juni (32317, nr. 764)

Azarkan, F. (DENK)

24 587, nr. 870

Motie ingediend over een overkoepelend beleid voor de DJI op het gebied van discriminatie en racisme

Uitgaande brief [29-03-2023] - TK Aanbieding Beleidskader discriminatie en racisme bij DJI (30950; 24587, nr. 336)

Sneller, J.C. (D66)

24 587, nr. 874

Motie ingediend over beeldbellen in zo veel mogelijk penitentiaire inrichtingen mogelijk maken

Uitgaande brief [26-06-2023] - TK 5e Voortgangsbrief Recht doen, kansen bieden (29279; 24587, nr. 797)

Brekelmans, R. (VVD)

36 200 VI, nr. 22

Motie ingediend over meer inzicht in de Europese verschillen in inwilligingspercentages van asielaanvragen

Uitgaande brief [28-04-2023] - TK Actuele situatie asielketen (19637, nr. 3100)

Simons, S. (BIJ1)

36 200 VI, nr. 94

Motie ingediend over het aanmoedigen, ondersteunen en faciliteren van de oprichting van buurtrechtbanken

Uitgaande brief [28-06-2023] - TK Innovatie en maatschappelijk effectieve rechtspraak (29279, nr. 801)

Brekelmans, R. (VVD)

36 200 VI, nr. 23

Motie ingediend over een gezamenlijke aanpak met gelijkgezinde EU-lidstaten voor intensievere bewaking van de binnengrenzen

Uitgaande brief [13-07-2023] - TK Intensivering grenstoezicht (19637, nr. 3154)

Staaij, C.G. van der (SGP)

36 200 VI, nr. 82

Motie ingediend over verdere ontwikkeling van de lokale verankering van de wijkagent

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Knops, R. (CDA), Bikker, M. (Chr. Unie)

36 200 VI, nr. 78

Motie ingediend over uitwerken hoe de maatschappelijke diensttijd bij de politie en het veiligheidsdomein kan worden ingevuld

Uitgaande brief [08-06-2023] - TK Arbeidsmarktstrategie politie (29628, nr. 1173)

Knops, R. (CDA)

36 200 VI, nr. 76

Motie ingediend over komen met oplossingen om de algehele bedrijfsvoering van de strafrechtketen te verbeteren

Uitgaande brief [13-04-2023] - TK Moties leden Mutluer/Ellian en Knops over knelpunten en oplossingen strafrechtketen (29279, nr. 780)

Knops, R. (CDA), Mutluer, S. (PvdA)

36 200 VI, nr. 75

Motie ingediend over onderzoeken hoe een app kan bijdragen aan adequaat optreden van de politie en de veiligheid van burgers

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Ellemeet, C.E. (Groen links), Mutluer, S. (PvdA)

36 200 VI, nr. 73

Motie ingediend over het beter benutten van Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd en bezien of de capaciteit kan worden uitgebreid

Uitgaande brief [27-03-2023] - TK Beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en reactie op moties en toezeggingen (28741, nr. 94)

Mutluer, S. (PvdA)

36 200 VI, nr. 72

Motie ingediend over het laten onderzoeken hoe invulling moet worden gegeven aan specialistisch jongerenwerk

Uitgaande brief [07-07-2023] - TK Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit (28741, nr. 86)

Werf, H, van der (D66)

36 200 VI, nr. 70

Motie ingediend over per 2024 voldoende structurele middelen beschikbaar stellen voor de versterking van de forensische geneeskunde

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Ceder, D. (Chr. Unie)

36 200 VI, nr. 33

Motie ingediend over het doorbreken van de impasse rond het Europees Migratiepact

Uitgaande brief [19-06-2023] - TK Verslag van de formele JBZ-Raad van 8-9 juni (32317, nr. 764)

Ceder, D. (Chr. Unie)

36 200 VI, nr. 34

Motie ingediend over duidelijk maken hoe en met welke middelen stabiele opvang komend jaar wordt gerealiseerd

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 201)

Bisschop, R. (SGP), Peters, W.P.H.J. (CDA)

36 200 VI, nr. 36

Motie ingediend over snel komen met maatregelen om criminele activiteiten en overlast van veiligelanders en dak- en thuislozen uit Midden- en Oost-Europa tegen te gaan

Uitgaande brief [09-05-2023] - TK Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers (19637, nr. 3104)

Helder, L.M.J.S. (PVV), Werf, H, van der (D66)

36 200 VI, nr. 52

Motie ingediend over begrotingsartikel 31. Politie uitsplitsen in meerdere begrotingsartikelen conform het advies van de Raad van State

Uitgaande brief [22-06-2023] - TK Reactie motie leden Helder en Van der Werf (36200 VI, nr. 140)

Helder, L.M.J.S. (PVV)

36 200 VI, nr. 56

Motie ingediend over middels aangepaste of aanvullende regelgeving het dragen van een hoofddoek door politieambtenaren tegengaan

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Nispen, M. van (SP)

36 200 VI, nr. 65

Motie ingediend over zo snel mogelijk komen met een plan voor de sociale advocatuur

Uitgaande brief [20-04-2023] - TK Plan van aanpak sociale advocatuur (31753, nr. 269)

Kuik, A. (CDA)

36 200 VI, nr. 77

Motie ingediend over onderzoeken of een educatieve maatregel mogelijk is bij drugsbezit

Uitgaande brief [19-06-2023] - TK Uitwerking motie Kuik c.s. inzake de educatieve maatregel bij drugsbezit  (24077, nr. 530)

Ceder, D. (Chr. Unie), Podt, A. (D66)

32 317, nr. 793

Motie ingediend over een plan opstellen met zuidelijke grenslanden om te komen tot opvang en asielprocedures die voldoen aan de Europese richtlijnen

Uitgaande brief [20-03-2023] - TK Verslag van de JBZ-Raad van 9-10 maart (32317, nr. 826)

Peters, W.P.H.J. (CDA), Brekelmans, R. (VVD)

32 317, nr. 794

Motie ingediend over er bij de Europese Commissie op aandringen alle beschikbare middelen in te zetten om EU-lidstaten de Dublin-verordening te doen naleven

Uitgaande brief [20-03-2023] - TK Verslag van de JBZ-Raad van 9-10 maart (32317, nr. 826)

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 628, nr. 1132

Motie ingediend over het beter handhaven van opgelegde stadionverboden en de inzet van het instrumentarium uit de Voetbalwet

Uitgaande brief [17-04-2023] - TK Voetbal en veiligheid (25232, nr. 73)

Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1138

Motie ingediend over een toegankelijke, laagdrempelige en werkbare evc-procedure bij de nationale politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Nispen, M. van (SP), Ellian, U. (VVD)

31 753, nr. 265

Motie ingediend over in de beroepsopleiding advocatuur een vak gesubsidieerde rechtsbijstand toevoegen aan het curriculum, inclusief een stage op een kantoor waar deze rechtsbijstand geleverd wordt

Uitgaande brief [20-04-2023] - TK Plan van aanpak sociale advocatuur (31753, nr. 269)

Peters, W.P.H.J. (CDA), Brekelmans, R. (VVD)

19 637, nr. 3026

Motie ingediend over onderzoeken of er voor de niet veilige landen in het landenbeleid een onderscheid gemaakt kan worden tussen veilige en onveilige regio's van herkomst

Uitgaande brief [23-03-2023] - TK Uitvoering motie van de leden Peters en Brekelmans inzake veilige regio's van herkomst (19637, nr. 3080)

Peters, W.P.H.J. (CDA), Brekelmans, R. (VVD)

19 637, nr. 3027

Motie ingediend over op korte termijn de landeninformatie over Algerije actualiseren

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 201)

Eerdmans, J. (JA21)

19 637, nr. 3035

Motie ingediend over de Kamer zo spoedig mogelijk een overzicht verstrekken van de wijze waarop Europese asielregelgeving is doorvertaald in Nederlandse asielwetgeving

Uitgaande brief [25-05-2023] - TK Doorvertaling Europese asielregelgeving in Nederlandse asielwetgeving (19637, nr. 3113)

Ellemeet, C.E. (Groen links), Mutluer, S. (PvdA)

29 628, nr. 1141

Motie ingediend over samen met de politiekorpschef met de betrokkenen uit de documentaire ‘De blauwe familie’ in gesprek gaan

Uitgaande brief [14-04-2023] - TK Reactie op diverse VKC-verzoeken in relatie tot de politie (29628; 25124; 29517, nr. 1161)

Mutluer, S. (PvdA)

29 628, nr. 1142

Motie ingediend over er zorg voor dragen dat in alle 20 kwetsbare focuswijken de politie een vaste plek krijgt om te werken

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Michon-Derkzen. I. (VVD), Knops, R. (CDA)

29 628, nr. 1148

Motie ingediend over in overleg met lokaal gezag en het OM concrete maatregelen nemen om de pakkans van mensen die betrokken zijn bij grootschalige rellen te vergroten

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 628, nr. 1151

Motie ingediend over in het halfjaarbericht van de politie met concrete maatregelen komen om de politie in Limburg te ondersteunen bij de aanpak van criminaliteit

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 628, nr. 1152

Motie ingediend over in het halfjaarbericht politie melding maken van het aantal lopende aanvragen voor een wapenstok

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Kathmann, B. (PvdA)

35 915, nr. 26

Motie ingediend over onderzoeken hoe het aandeel verstekvonnissen teruggebracht kan worden

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Aanpak versterking toegang tot het recht (29279, nr. 800)

Haga,W.R. van (Groep-Van Haga)

36 200 VI, nr. 116

Motie ingediend onderzoeken hoe het vaststellen en updaten van risicoprofielen kan worden verbeterd

Uitgaande brief [08-06-2023] - TK Aanbieden rapport «Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein» door Toezicht Sociaal Domein (36200 VI, nr. 137)

Mutluer, S. (PvdA)

36 200 VI, nr. 119

Motie ingediend bezien of de mogelijkheden om minderjarige zedendelinquenten voor langere tijd te volgen verruimd moeten en kunnen worden

Uitgaande brief [27-03-2023] - TK Beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en reactie op moties en toezeggingen (28741, nr. 94)

Helder, L.M.J.S. (PVV)

31 015, nr. 266

Motie ingediend over necrofilie als misdrijf opnemen in het Wetboek van Strafrecht

Uitgaande brief [13-06-2023] - TK Beleidsreactie WODC-onderzoek Strafbaarstelling Lijkschennis (36200 VI, nr. 138)

Helder, L.M.J.S. (PVV)

31 015, nr. 267

Motie ingediend over ervoor zorgen dat het aantasten van een stoffelijk overschot zelfstandig strafbaar is

Uitgaande brief [13-06-2023] - TK Beleidsreactie WODC-onderzoek Strafbaarstelling Lijkschennis (36200 VI, nr. 138)

Helder, L.M.J.S. (PVV)

31 015, nr. 268

Motie ingediend over onderzoeken of wegkijken en niet ingrijpen bij seksueel misbruik of geweld strafbaar kan worden gemaakt

Uitgaande brief [15-05-2023] - TK Reactie motie en VKC-verzoek strafbaar stellen wegkijken door omstanders bij seksueel misbruik en/of geweld (34843, nr. 73)

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt)

29 754, nr. 673

Motie ingediend over bevorderen dat in ieder geval leidinggevenden van ISIS die in Nederland worden opgepakt, worden vervolgd voor genocide

Uitgaande brief [02-06-2023] - TK Reactie op een petitie van Yezidi-vrouwen en hen steunende organisaties (27925, nr. 939)

Agema, M. (PVV), Helder, L.M.J.S. (PVV), Haga,W.R. van (Groep-Van Haga), Hil, J. van den (VVD)

29 282, nr. 505

Motie ingediend over minimaal een gevangenisstraf voor daders van agressie tegen zorgpersoneel

Uitgaande brief [25-05-2023] - TK Beleidsreactie onderzoek naar geweld en agressie tegen journalisten (31777, nr. 49)

Stoffer, C. (SGP), Plas, C. van der (BBB), Eerdmans, J. (JA21)

36 169 nr. 37

Gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (t.v.v. 36169-36)

Uitgaande brief [17-04-2023] - TK Reactie op motie Stoffer c.s. over verkennen nadere eisen representativiteit voor ideële belangenorganisaties (36169, nr. 39)

Brekelmans, R. (VVD)

19 637, nr. 3082

Motie ingediend over bij EU-landen informeren naar de juridische onderbouwing van tijdelijke noodmaatregelen

Uitgaande brief [31-05-2023] - TK Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 juni 2023 (32317, nr. 830)

Piri, K. (PvdA), Kröger, S. (Groen Links)

19 637, nr. 3083

Motie ingediend over het realiseren van tijdige en naadloze overdracht van medische dossiers

Uitgaande brief [03-07-2023] - TK Overdracht van medische dossiers asielzoekers (19637, nr. 3129)

Staaij, C.G. van der (SGP), Nispen, M. van (SP), Wassenberg, F (PvdD), Azarkan, F. (DENK), Ellemeet, C.E. (Groen links), Slootweg, E. (CDA), Simons, S. (BIJ1), Bikker, M. (Chr. Unie), Koekkoek, M. (Volt), Mutluer, S. (PvdA)

36029, nr. 1

Motie ingediend over geen uitzondering maken voor sponsoring in het reclameverbod voor risicovolle kansspelen

Uitgaande brief [01-06-2023] - TK Voortgangsbrief kansspelen op afstand (24557-209)

Plas, C. van der (BBB)

29 517, nr. 238

Motie over een bewustwordingscampagne op gang brengen over de risico's van overstromingen uit grote wateren

Uitgaande brief [28-06-2023] - TK Verzamelbrief meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweerzorg en crisisbeheersing (29517, nr. 246)

Werf, H, van der (D66)

29 517, nr. 239

Motie over bezien of nader onderzoek naar de blusinstructies bij vuurwerk nodig is

Uitgaande brief [28-06-2023] - TK Verzamelbrief meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweerzorg en crisisbeheersing (29517, nr. 246)

Werf, H, van der (D66)

29 517, nr. 240

Motie over het voorkomen en bestrijden van branden in natuurgebieden structureel onderdeel maken van de brandweerzorg en de brandweeropleiding

Uitgaande brief [28-06-2023] - TK Verzamelbrief meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweerzorg en crisisbeheersing (29517, nr. 246)

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 911, nr. 398

Motie over voor het zomerreces 2023 een brief waarin het voorgenomen wetsvoorstel strafverzwaring ter uitvoering van het coalitieakkoord wordt toegelicht

Uitgaande brief [03-07-2023] - TK Italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 423)

Kuik, A. (CDA)

29 911, nr. 402

Motie over het breder inzetten van de Tilburgse aanpak om criminaliteit die van generatie op generatie overgaat, te doorbreken

Uitgaande brief [07-07-2023] - TK Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit (28741, nr. 86)

Ginneken, L. van (D66)

26 643, nr. 1011

Motie over zorgen dat het Europese voorstel geen encryptiebedreigende chatcontrol bevat

Uitgaande brief [28-06-2023] - TK Brief inzake het niet uitvoeren van de op 9 mei door de Tweede Kamer aangenomen motie-Van Ginneken c.s. (26643, nr. 1043)

Haan, L. den (Fractie den Haan)

29 628, nr. 1170

Motie ingediend over een effectieve aanpak voor een cultuuromslag die niet aangrijpt op symptomen maar op het onderliggende cultuurprobleem

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 1164

Motie ingediend over moedige klokkenluiders die misstanden aan de kaak stellen niet sanctioneren maar in bescherming nemen

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

Woude, H. van der (VVD)

36200 VIII, nr. 153

Motie ingediend over landelijk onderzoek naar daderprofielen voor straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden (34843, nr. 86)

Brekelmans, R. (VVD), Brink, B. van den (CDA)

32 317, nr. 835

Motie ingediend overveen eventueel bandencriterium zodanig formuleren in de asielprocedureverordening dat het sluiten van externe migratiedeals en terugkeer van asielzoekers naar veilige opvang in derde landen mogelijk blijft

Uitgaande brief [19-06-2023] - TK Verslag van de formele JBZ-Raad van 8-9 juni (32317, nr. 764)

Eerdmans, J. (JA21)

32 317, nr. 838

Motie ingediend over de Nederlandse grensbewaking intensiveren

Uitgaande brief [13-07-2023] - TK Intensivering grenstoezicht (19637, nr. 3154)

Ceder, D. (Chr. Unie)

32 317, nr. 840

Motie ingediend over het veroordelen van push backs

Uitgaande brief [19-06-2023] - TK Verslag van de formele JBZ-Raad van 8-9 juni (32317, nr. 764)

Tabel 127 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Indiener(s)

Kamerstuknr

Omschrijving/ onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Berndsen-Jansen, M.A. (D66)

33 685, nr. 14

Motie over het evalueren van de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit

Planning rapport najaar 2023.

Schouw, A.G. (D66), Segers, G.J.M. (Chr. Unie)

33662, nr. 20

Motie over vier jaar na de inwerkingtreding evalueren van de Wet

De beleidsreactie wordt naar verwachting voor 31 maart aan de TK aangeboden.

Oosten, F. van (VVD)

33799, nr. 15

Stemmingen ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering

Deze motie vraagt om het monitoren van de uitwerking van de wet Middelenonderzoek bij Geweldplegers. Het WODC is gevraagd om dit op te pakken. De evaluatie zal bestaan uit 2 fases. Planning: Q1 inwerkingtreding wet (1 januari 2017), Q1 + 6 maanden: afronding van de evaluatie van fase I (1 juli 2017), Q1 + 4 jaar: start evaluatie van de werking van de wet (1 januari 2021) Q1 + 5 jaar: evaluatie van de werking van de wet afgerond (1 januari 2023). De evaluatie van fase I is afgerond en de resultaten zijn bij brief aan de TK aangeboden (Kamerstukken II, 2016-2017, 28 684, nr. 508). De evaluatie van fase II is in 2020 van start gegaan. De plan- en procesevaluatie is op 4 april 2022 aan de TK aangeboden. De effectevaluatie is in 2022 ter hand genomen.

Staaij, C.G. van der (SGP)

34 432, nr. 11

Motie over de verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning.

In de Kamerbrief van 4 juli 2023 heeft de minister haar beleidsreactie gegeven op het eindrapport van de commissie Wwm en de kamer geïnformeerd over het plan van aanpak voor het vervolgproces van de herziening van de Wwm. In de brief is aangegeven dat het verlengen van de geldigheidsduur van een wapenvergunning wordt uitgewerkt teneinde de administratieve lasten van de politie te verlichten.

Oosten, F. van (VVD)

34 775 VI, nr. 50

Motie over geen verjaring van straffen

Wordt opgenomen in een nog in ambtelijke voorbereiding zijnde apart wetsvoorstel.

Buitenweg, K.M. (Groen links)

34 231, nr. 16

Motie ingediend over expliciet onderzoek naar het overschrijden van de termijn van vijf jaar (34231, nr. 16)

Komt aan de orde bij de evaluatie 8 jaar na inwerkingtreden van de wet op 1 januari 2020.

Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

29 754, nr. 512

Motie ingediend over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van het terughalen van Syriëgangers

De motie heeft geen einddatum en is een voortdurende oproep om geen onomkeerbare stappen te zetten en de Kamer vooraf te betrekken als er voornemens zijn ten aanzien van het terughalen van Syriëgangers, dan wel hun vrouwen of kinderen.

Sjoerdsma, S.W. (D66), Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 125, nr. 19

Motie over een spoedaanvraagprocedure voor hulpverleners en journalisten

De uitvoering van de motie over een spoedaanvraagprocedure voor hulpverleners en journalisten (in het kader van het wetsvoorstel Strafbaarstelling verblijf in terroristisch strijdgebied) wordt meegenomen bij het opzetten van de toestemmingsprocedure. Hiervoor zal een digitaal systeem worden ontwikkeld. Het oorspronkelijke wetsvoorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. De plenaire behandeling van de wet is tot een nader te bepalen moment uitgesteld totdat het aanvullende wetsvoorstel (een strafuitsluitingsgrond voor onder meer journalisten en hulpverleners) ook de EK heeft bereikt. Deze is in voorbereiding. De toestemmingsprocedure is mede afhankelijk van de wijze waarop de strafuitsluitingsgrond zal worden vormgegeven. Gekoppeld aan brief 118686 van DWJZ.

Voordewind, J.S. (Chr. Unie), Dam, C.J.L. van (CDA)

24 077, nr. 442

Motie ingediend over maatregelen om normalisering van drugsgebruik tegen te gaan

Met het verschijnen van het modelplan van het Trimbos-instituut in 2023 wordt invulling gegeven aan de motie. Modelplan wordt naar verwachting december 2023 opgeleverd.

Kuiken, A.H. (PvdA), Toorenburg, M.M. (CDA)

35 300 VI, nr. 49

Motie ingediend over de privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken en strafprocessen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit verzoek van de Kamer in behandeling maar heeft aangegeven geen capaciteit te hebben.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

29 911, nr. 267

Motie over de Bibob-vragenformulieren overzichtelijker, concreter en doeltreffender vormgegeven

Eind 2022 is de Regeling Bibob-formulieren voor advies naar de Autoriteit Persoonsgegevens gestuurd. Na ontvangst en verwerking van het advies zal de Regeling zo spoedig mogelijk vastgesteld worden en in werking treden.

Nispen, M. van (SP), Berge, N. van den (Groen links)

35 263, nr. 16 (gewijzigd)

Motie ingediend over uitbreiding van het Juridisch Loket

Deze motie wordt uitgevoerd in het kader van het Programma stelselvernieuwing rechtsbijstand, dat loopt tot eind 2025. Laagdrempelige toegang tot rechtshulp is een belangrijk speerpunt en het Juridisch Loket speelt daarbij een cruciale rol. Over de voortgang van verbeteracties als onderdeel van de stelselvernieuwing wordt de TK halfjaarlijks schriftelijk geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP), Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 249, nr. 17

Motie ingediend over gronden waarop homologatie kan worden geweigerd

In de volgende voortgangsbrief programma faillissementsrecht, naar verwachting najaar 2023, wordt de TK geïnformeerd.

Nijboer, H. (PvdA)

35 249, nr. 18

Motie ingediend over beperken van verpanding bij bedrijven

TK wordt in het najaar 2023 nader geïnformeerd in een bredere brief over het Faillissementsrecht.

Nijboer, H. (PvdA)

35 249, nr. 19

Motie ingediend over beperken van het gebruik van aandeelhoudersleningen

TK wordt in het najaar 2023 nader geïnformeerd in een bredere brief over het Faillissementsrecht.

Nispen, M. van (SP)

35 249, nr. 21

Motie ingediend over een rechtvaardiger verdeling van de boedel tussen banken en overige schuldeisers

TK wordt in het najaar 2023 nader geïnformeerd in een bredere brief over het Faillissementsrecht.

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 936, nr. 54

Motie ingediend over een loketfunctie intact houden voor coördinatie van de inzet van tolken en vertalers

Minimaal 2x per jaar spreekt het departement met de beroepsvertegenwoordigers over de ervaringen in de praktijk. Op 20 januari heeft het departement de dag van de Tolkdienstverlening georganiseerd waarbij tolken, opdrachtgevers, intermediairs en beroepsvertegenwoordigers met elkaar gesproken hebben over de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Het voornemen is om dit 2x per jaar te organiseren. Alle betrokken partijen zijn gevraagd mee te denken aan het vervolg en in september wordt een volgende dag georganiseerd.

Toorenburg, M.M. (CDA), Dam, C.J.L. van (CDA)

35 429, nr. 8

Motie ingediend over waken voor verdere uitbreiding van het EOM-mandaat

Deze motie ziet op de situatie dat de Europese Commissie een voorstel zou doen om het mandaat van het EOM uit te breiden. Dat is thans niet aan de orde, maar in voorkomend geval zal de Tweede Kamer uiteraard tijdig worden betrokken.

Toorenburg, M.M. (CDA), Wijngaarden, J. van (VVD)

35 349, nr. 14

Motie ingediend over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

De voorbereiding loopt samen met Amendement van Wijngaarden. De Kamer is over de stand van zaken geïnformeerd via de Meerjarenagenda. In Q4 2023 wordt de Kamer nader geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

33 552, nr. 74

Motie ingediend over een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade

Wetgeving is in voorbereiding. Inwerkingtreding is vooralsnog gepland voor 1 januari 2024.

Nispen, M. van (SP)

33 552, nr. 77

Motie ingediend over een wettelijke verankering van tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals

Rvs gaf negatief advies. MinFin werkt aan verdere uitvoering. Brief in de lijn naar MRb

Dijk, J.J. van (SP), Berge, N. van den (Groen links)

32 824, nr. 308

Motie ingediend over maatwerk in de naturalisatietoets

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

Berge, N. van den (Groen links)

35 454, nr. 9

Motie over de uitzondering op een vergoeding voor video on demand wegnemen

Vergoedingsregeling video on demand is onderdeel van wetsvoorstel wijziging auteurscontractenrecht. Dit wetsvoorstel wordt naar verwachting eind 2023 ingediend.

Toorenburg, M.M. (CDA)

35 570 VI, nr. 48

Motie ingediend over afdwingbare ondertoezichtstelling van opvoeders

Deze motie wordt opgepakt in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In de proeftuinen worden onder andere gezinsgerichte interventies beproefd. De Kamer zal op de hoogte gehouden worden over de tussentijdse resultaten middels de voortgangsrapportages

Kuik, A. (CDA), Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 570 VI, nr. 50

Motie ingediend over het in beeld krijgen van de minst zichtbare slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting

Oplevering herijkt programma wordt over de zomer heen getild. Motie kan daarna afgedaan worden.

Wijngaarden, J. van (VVD), Yesilgöz-Zegerius (VVD)

24 587, nr. 789

Motie ingediend over het vereenvoudigen van het proces van plaatsing

Deze motie wordt meegenomen in de Beleidsreactie WODC evaluatie artikel 2.3 Wfz. Deze zal dit jaar naar de Kamer worden gestuurd.

Toorenburg, M.M. (CDA)

35 228, nr. 30

de motie ingediend over informatieuitwisseling tussen de Taskforce Problematisch gedrag en het Financieel Expertise Centrum

De motie zou worden meegenomen in een bredere kamerbrief van de Taskforce partners als de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de doorontwikkeling van de Taskforce. Nu dit veel langer duurt dan verwacht, wordt bezien of de Kamer hierover tussentijds kan worden geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP), Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 753, nr. 230

motie over onderzoek naar de rol en werkwijze van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor Rechtsbijstand in de toeslagenaffaire

WODC-rapport gereed en wordt met negende voortgangsrapportage rechtsbijstand nog het zomerreces ’23 aan de TK aangeboden. Inhoudelijke beleidsreactie op het rapport volgt apart voor het commissiedebat op 14 september 2023.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 753, nr. 233

motie over een onderzoek naar de toepassing en reikwijdte van de zelfredzaamheidstoets

WODC-rapport gereed en wordt met negende voortgangsrapportage rechtsbijstand nog het zomerreces ’23 aan de TK aangeboden. Inhoudelijke beleidsreactie op het rapport volgt apart voor het commissiedebat op 14 september 2023.

Bergkamp, V.A. (D66), Nispen, M. van (SP)

31 265, nr. 83

motie over verstevigen van de rol van de politie bij het voorkomen van ouderverstoting

Middels de verzamelbrief Personen- en Familierecht van 16 december 2022 is de Kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken. In Q3 / Q4 2023 zal de Kamer opnieuw geïnformeerd worden.

Toorenburg, M.M. (CDA)

31 265, nr. 87

motie over verlagen van de drempel voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken

Het wetsvoorstel is op 17 mei jl. ingediend bij de Kamer. Hierop is op 22 juni jl. inbreng verslag geleverd. De nota n.a.v. het verslag zal na het zomerreces naar de Kamer verzonden worden.

Dijk, D.J.H. van (SGP)

34 091, M

Motie ingediend over en nader onderzoek naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel

CKM onderzoek is inmiddels afgerond en gepubliceerd. Deze zal worden aangehaald in de voortgangsbrief van het Programma (na zomerreces). Motie kan daarmee afgedaan worden.

Nispen, M. van (SP), Baarle, S. van (DENK)

31 753, nr. 241

de toegankelijkheid van het recht bij online-instrumenten

Deze motie wordt uitgevoerd in het kader van het Programma stelselvernieuwing rechtsbijstand, dat loopt tot eind 2025. Over de voortgang van verbeteracties als onderdeel van de stelselvernieuwing wordt de TK halfjaarlijks schriftelijk geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

35 830 VI, nr. 10

Motie ingediend over aspiranten slechts meerekenen voor de realistische operationele inzetbaarheid

Deze exercitie heeft vooralsnog geen einddatum. De route die momenteel bewandeld wordt, is de aspiranten bij iedere nieuwe capaciteitsuitbreiding in de formatie van de eenheden vervangen door formatieplaatsen van volledig opgeleiden. In totaal is de formatie voor aspiranten 4.642 fte. In 2027, als de uitbreiding vanuit de middelen Hermans is gerealiseerd, zal hiervan 1.827 fte uit de formatie van de eenheden overgeheveld zijn naar de formatie van het PDC. Er resteert dan nog 2.873 fte formatie aspiranten in de eenheden. Daarnaast loopt er een verkenning hoe om te gaan met de financieringswijze van de fluctuerende behoefte aan aspiranten. De uitkomst van deze verkenning kan invloed hebben op de manier waarop deze motie wordt uitgevoerd.

Nispen, M. van (SP)

32 317, nr. 698

motie ingediend over binnen de EU afspraken maken over betaling van parkeerboetes door buitenlandse kentekenhouders

De motie is in behandeling. De Kamer wordt zodra mogelijk hierover geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

29 279, nr. 665

Motie ingediend over een betere weging van draagkracht bij boeteoplegging

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Heerema, R.J. (VVD), Alkaya, M.Ö. (SP)

29 398, nr. 951

motie ingediend over de ondersteuning door motoragenten bij wielerwegwedstrijden

Samen met de betrokken stakeholders (IenW, VWS, KNWU, NOC-NSF, politie, JenV) wordt hard gewerkt aan deze motie. De laatste update hierover heeft uw Kamer ontvangen in de verzamelbrief Verkeer van 23 juni 2023, kamerstuk nr. 36360-XII-8

Kuiken, A.H. (PvdA), Ceder, D. (Chr. Unie)

35 420, nr. 333

Motie ingediend over een plicht tot ouderschapsplan bij echtscheiding in het Burgerlijk Wetboek BES

Motie wordt betrokken bij de verdere modernisering BW BES

Michon-Derkzen. I. (VVD), Bikker, M. (Chr. Unie)

29 754, nr. 597

de Tweede Kamer twee keer per jaar integraal informeren over uitreizigers

Dit is een doorlopende motie. Recent is de vierde rapportage verzonden. Eerstvolgende wordt verwacht rond oktober.

Agema, M. (PVV), Maeijer, V. (PVV)

31 839, nr. 792

Motie ingediend over een actiever opsporingsbeleid betreffende besnijdenis bij meisjes

De Kamer zal hierover in september 2023 worden geïnformeerd in de brief over schadelijke praktijken

Raemakers, R. (D66)

31 839, nr. 794

Motie ingediend over het onderzoeken van een fusie van de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis

Deze motie wordt opgepakt in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In de proeftuinen worden onder andere gezinsgerichte interventies beproefd. De Kamer zal op de hoogte gehouden worden over de tussentijdse resultaten middels de voortgangsrapportages

Heerma, P.E. (CDA), Hermans, S.T.M. (VVD)

35925 nr. 15

Motie ingediend over de oprichting van een teruggeeffonds

In het Coalitieakkoord is opgenomen dat afgepakt geld of afgepakte zaken zoveel mogelijk een publieke bestemming krijgen. Momenteel wordt onderzocht hoe dit concept het beste vormgegeven kan worden, onder andere door het opzetten van pilots. In dit traject wordt ook de mogelijkheid van een teruggeeffonds onderzocht. De Tweede Kamer wordt eind 2023 per brief geïnformeerd over de voortgang.

Palland, H. (CDA)

29 279, nr. 680

Motie ingediend over het kunnen spreken van de Friese taal in de rechtbank

Op 7 april jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen JenV, de rechtbank Noord-Nederland, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de provincie Fryslan over mogelijke maatregelen om het gebruik van Fries in de rechtspraak (verder) te borgen. Naar aanleiding van dat overleg zal nog een nader overleg plaatsvinden tussen de rechtbank, het gerechtshof en de provincie. Het streven is om de Tweede Kamer over de uitkomst van dat overleg te informeren in de brief aan de Tweede Kamer over het traject Toegang tot het recht. Op 8 mei jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de president van de rechtbank Noord-Nederland en een lid van de Gedeputeerde Staten van Fryslân. Besproken is dat de rechtbank een overzicht zal opstellen hoe de rechtbank het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer al faciliteert en nog verder kan faciliteren (wat de rechtbank nu al doet en wat de rechtbank verder nog kan doen). De rechtbank heeft het overzicht ter afstemming voorgelegd aan het gerechtshof en zal het overzicht vervolgens voorleggen aan de provincie.

Werf, H, van der (D66)

31 015, nr. 230

Motie ingediend over één landelijke entree voor kindermisbruik en seksueel geweld

In de Tweede Kamer brief van 20 maart 2023 met de beleidsreactie op het onderzoek naar hulpbehoeften van slachtoffers is aangekondigd dat overleg met betrokken partijen worden gestart, waarbij ook de uitkomst van het onderzoek Cie. Hendriks wordt betrokken. In de TKbrief van 30 juni 2023 met de beleidsreactie op het onderzoek van de Commissie Hendriks is nader gespecificeerd hoe de nadere uitwerking wordt opgepakt (opstellen handreiking, centrale entree, bewegwijzering).

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt), Ceder, D. (Chr. Unie)

35925, nr. 23

Motie ingediend over, Verzoekt de regering in gesprek te gaan met de rechtspraak om te komen tot een zichtbare vorm van representatie van de Nederlandse Grondwet in, bij of op alle Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven en bij de gebouwen van de Hoge Raad en de Raad van State

Uitvoering van de motie wordt meegenomen in de implementatie van het wetsvoorstel dat constitutionele toetsing door de rechtspraak mogelijk maakt. Het wetsvoorstel is momenteel bij het parlement in behandeling.

Palland, H. (CDA), Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 925 VI, nr. 55

Motie over een ten spoedigste onderzoek te starten om wettelijke beperkingen delen relevante informatie voor dreigingsanalyse in beeld te krijgen en voorstel deze beperkingen weg te nemen.

In lijn met de tweede aanbeveling van het OvV-rapport wordt een nieuwe dreigingsanalysefunctie ten behoeve van het gezag ingericht. De Kamer wordt hierover geïnformeerd middels de Kamerbrief over de transitie van het stelsel.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 925 VI, nr. 57

Motie over een wetsvoorstel voor verankering van de innovatieve werkwijze van het MIT

Wordt een update van gegeven in de halfjaarbrief ondermijning dit najaar.

Kuik, A. (CDA), Bikker, M. (Chr. Unie)

35 925 VI, nr. 75

Motie over een landelijk juridisch loket gespecialiseerd in de juridische dimensie van de ondermijningsaanpak

Om na te gaan aan welke ondersteuning gemeenten precies behoefte hebben is vorig jaar een verkenning uitgevoerd door een ambtelijke werkgroep vanuit JenV en BZK. Hierbij is ook opvolging van de motie Slootweg/Bikker (24 077 nr. 494) meegenomen. Dit heeft geleidt tot een voorlopig, door de praktijk ondersteund voorstel om landelijk juridisch steunpunt te creëren met een helpdeskfunctie en extra flexibel inzetbare capaciteit voor gemeenten. Op dit moment wordt met partijen die mogelijk bij uitvoering betrokken worden verkend wat de operationele en financiële consequenties zouden zijn. Het streven is om het steunpunt begin 2024 operationeel te hebben.

Palland, H. (CDA)

35 925 VI, nr. 78

Motie over bevoegdheden zo organiseren dat zo min mogelijk tijd verloren gaat bij een urgente vermissing

Deze motie is in afwachting van de financiële dekking voor het wetsvoorstel zoekmiddelen urgente persoonsvermissingen nav herijkte impactanalyse. Uw Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Koekkoek, M. (Volt)

35 934, nr. 14

Gewijzigde motie over een evaluatie na 2,5 jaar om de effecten op rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen

Beoogd wordt om de evaluatie in september 2024 met de Tweede Kamer te delen. Een voorstel wordt ingediend voor de WODC-ronde van april. Mogelijk wordt RWN 14.2 hierin ook opgenomen.

Palland, H. (CDA), Ellian, U. (VVD)

24 587, nr. 818

Motie over maatregelen nemen om het vervoer vanuit de EBI in Vught veiliger te maken en te beperken

De gebouwelijke oplevering van de VC-ruimte in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) heeft op 30 juni 2023 plaatsgevonden. De ruimte kan naar verwachting in het 4e kwartaal van 2023 in gebruik worden genomen. De ingebruikname van de te realiseren zittingszaal in de PI Vught is voorzien voor begin 2025. Deze maatregelen zullen bijdragen aan een afname van het aantal vervoersbewegingen van hoogrisico-gedetineerden. Daarnaast wordt gewerkt aan realisatie van zowel een tijdelijke als een permanente ontsluitingsweg richting de PI Vught. Ingebruikname van de tijdelijke ontsluitingsweg is voorzien in het eerste kwartaal van 2024. Deze maatregelen leiden niet tot een afname van genoemde vervoersbewegingen, maar wel tot een spreiding van de bewegingen en een afname van de bewegingen door de kernen van Vught. Met betrekking tot videoconferentie: Op 25 november 2022 is de aanpassing van het Besluit Videoconferentie in werking getreden. In dit besluit is de ruimte voor toepassing van videoconferentie vergroot, waarbij is onderbouwd dat het wettelijk uitgangspunt dat de rechter hierover beslist, in stand is gelaten. Deze lijn is bij voortduring ook gecommuniceerd in de voortgangsbrieven over de bestrijding van georganiseerde criminaliteit in detentie. Op 27 juni is het WODC-rapport over onderzoek naar Italiaanse 41-bis detentieregime opgeleverd. De beleidsreactie hierop volgt na het zomerreces. Het advies is om verderstrekkende mogelijkheden voor videoconferentie te betrekken bij de verwerking van de resultaten van het WODC-onderzoek.

Palland, H. (CDA)

29 279, nr. 697

Motie over de doelstellingen van de stelselherziening tot uitdrukking laten komen in aanbestedingen

De eerste twee bullets waren reedsopgenomen in de aanbestedingen. Voor wat betreft de derde bullet is er een gesprek op gang gekomen aan de hand van de Dag van de Tolkdienstverlening. Met de regiegroep (vertegenwoordigers vanuit de hele keten) wordt een tweede dag georganiseerd in september 2024. Hierbij wordt o.a. ook over omgangsvormen naar elkaar toe gesproken.

Helder, L.M.J.S. (PVV), Markuszower, G. (PVV)

35 925 VI, nr. 43

Motie ingediend over onderzoek naar de invoering van een wetsartikel om verdachten in onbeperkt isolement op te sluiten

Kamer wordt eind 2023 hierover geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP), Sneller, J.C. (D66)

34 763, nr. 19

Motie ingediend over een plan van aanpak om de gevolgen van de Wet Damocles te monitoren

JenV laat op dit moment een verkennend onderzoek uitvoeren, zodat inzichtelijk wordt op welke wijze monitoring van artikel 13b Opiumwet en de bijeffecten van de wet het meest optimaal inzichtelijk kunnen worden gebracht. Op 21 oktober jl. is de Kamer over de voortgang per brief geïnformeerd (TK Brief Toezegging en en moties drugsbeleid; Kamerstuk 24077-503). De verwachting is dat het onderzoek in de tweede helft van 2023 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Michon-Derkzen. I. (VVD), Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1059

Motie ingediend over verduidelijking van de wettelijke grondslag voor de inzet van undercoverinfiltratie

Afdoening van deze motie is qua planning gekoppeld aan de werkzaamheden van de onafhankelijke onderzoekscommissie Sorgdrager. Oorspronkelijke datum oplevering rapport Sordrager was december 2022, Minister heeft TK gemeld in brief 19-10-2022 (kenmerk 4251620) dat het onderzoek wordt verbreed en langer in beslag zal nemen. Nieuwe opleverdatum rapport cie Sorgdrager is december 2023. Datum beleidsreactie op het rapport wordt daarom verlengd tot januari 2024.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 628, nr. 1058

Motie ingediend over uitbreiding van de Centrale Toetsingscommissie voor multidisciplinaire betrokkenheid

Afdoening van deze motie is qua planning gekoppeld aan de werkzaamheden van de onafhankelijke onderzoekscommissie Sorgdrager. Oorspronkelijke datum oplevering rapport Sorgdrager was december 2022, Minister heeft TK gemeld in brief 19-10-2022 (kenmerk 4251620) dat het onderzoek wordt verbreed en langer in beslag zal nemen. Nieuwe opleverdatum rapport cie Sorgdrager is december 2023. Datum beleidsreactie op het rapport wordt daarom verlengd tot januari 2024.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 764, nr. 13

Motie ingediend over het opstellen van een overzicht van gemeenten die de Wet Bibob niet toepassen

Gesprekken met de RIEC's over de uitvoering van de motie zijn recent. De Kamer wordt hier na de zomer over geïnformeerd.

Ceder, D. (Chr. Unie)

35 925 IV, nr. 30

Motie ingediend over over mensenhandel

Op 4 april jl. is er een brief aan de TK verstuurd waarin ingegaan is op de motie. Deze is hiermee nog niet afgedaan. Een vervolgtraject met de landen en Caraïbisch Nederland volgt nog.

Nispen, M. van (SP), Werf, H, van der (D66)

29 517, nr. 214

Motie ingediend over voorstellen voor het waarborgen van de democratische legitimiteit van de veiligheidsregio's

Deze motie is deels uitgevoerd. N.a.v. het commissiedebat Crisisbeheersing en Brandweerzorg van 1 februari 2023 worden ook onderzoeken van BZK over regionale samenwerkingsverbanden hierbij betrokken. Uw Kamer wordt voorafgaand aan consultatie van het wetsvoorstel geïnformeerd. De verwachting is dat dit vóór eind 2024 is.

Wassenberg, F (PvdD)

29 517, nr. 218

Motie ingediend over om dieren een vaste plaats te geven in crisisdraaiboeken en hier professionele dierenhulpverleners bij te betrekken.

Deze motie is in behandeling genomen. In de verzamelbrief meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweerzorg en crisisbeheersing van 28 juni 2023 is uw Kamer hierover geïnformeerd.

Kuik, A. (CDA), Bikker, M. (Chr. Unie)

35 917, nr. 15

Motie over voorwaarden formuleren voor de instandhouding van de vijf in de wet voorliggende maatregelen

In het laatste kwartaal van 2023 zal een tussenproduct op worden geleverd. Voor september 2024 zal een evaluatie naar de Kamer worden gezonden. Het onderzoek n.a.v. motie Bikker (terrorismewetgeving in onderlinge samenhang) is naar verwachting rond de zomer 2023 gereed en zal met TK worden gedeeld.

Koekkoek, M. (Volt)

35 917, nr. 11

Motie over bij verlenging de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding jaarlijks evalueren

In het laatste kwartaal van 2023 zal een tussenproduct op worden geleverd. Voor september 2024 zal een evaluatie naar de Kamer worden gezonden.

Kuik, A. (CDA), Bikker, M. (Chr. Unie)

31 015, nr. 248

Motie over de aangiftebereidheid onder minderjarigen vergroten

Berichtgeving aan de TK wordt door DGPenV geïnitieerd. Motie kan dan worden afgedaan.

Kuzu, T. (DENK)

35 871, nr. 10

Motie over onderzoek naar de sociale en maatschappelijke gevolgen van lange gevangenisstraffen voor veroordeelden

Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek wordt opgeleverd. Daarna zal zo spoedig mogelijk de beleidsreactie aan de Kamer volgen.

Marijnissen, L.M.C. (SP), Ceder, D. (Chr. Unie)

31 839, nr. 838

Motie ingediend over een verplichte procesvertegenwoordiging voor kinderen en ouders bij procedures rond uithuisplaatsingen en gezagsbeëindigende maatregelen

De juridische ondersteuning aan kinderen en ouders bij uithuisplaatsingen wordt beproefd in een pilot kosteloze rechtsbijstand. Deze pilot wordt momenteel gemonitord. Op basis van de uitkomsten van de monitoring zal de Minister voor Rechtsbescherming een besluit nemen over of en hoe hij kosteloze rechtsbijstand structureel gaat vormgeven, en de Kamer hierover z.s.m. informeren.

Beukering-Huijbregts, M.J.T.G. van

31 839, nr. 839

Motie ingediend over een vergelijking van beschikbare instrumenten en tijd van kinderrechters in Nederland en kinderrechters in andere Europese landen

De Kamer zal voor de zomer 2023 over de voortgang geïnformeerd worden middels het project rechtsbescherming

Ceder, D. (Chr. Unie)

31 839, nr. 836

Motie ingediend over het onderzoeken van nut en effectiviteit van een wettelijke waarborging van de voortgang

Op 20 juni is de Kamer geïnformeerd over de voortgang. Eerstvolgende moment is oktober 2023

Raemakers, R. (D66), Beukering-Huijbregts, M.J.T.G. van

31 839, nr. 840

Motie ingediend over een vervolg op het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

De Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen (GI's) werken aan een vervolg op het Actieplan verbetering feitenonderzoek. De Kamer zal hier in september/oktober 2023 over worden geïnformeerd.

Helder, L.M.J.S. (PVV), Nispen, M. van (SP)

29 628, nr. 1080

Motie ingediend over het formuleren van een concrete aanpak van verkeershufters

Deze motie is niet meegenomen in de kamerbrief over de voortgang van de verkeersveiligheid. Uw Kamer zal hierover worden geïnformeerd in het Tweede Halfjaarbericht Politie 2023.

Bisschop, R. (SGP), Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 628, nr. 1092

Motie ingediend over bevorderen dat groene boa's veilig kunnen werken

Uw Kamer wordt middels de halfjaarberichten politie over de voortgang van deze motie geïnformeerd.

Belhaj,S. (D66), Baarle, S. van (DENK)

30 950, nr. 305

Motie ingediend over een plan van aanpak voor verbetering van de gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen

Op dit moment wordt besproken hoe deze motie uitgevoerd zal worden en in hoeverre deze motie staand beleid is of al wordt uitgevoerd in reeds lopende projecten.

Ceder, D. (Chr. Unie)

35 687, nr. 12

Motie ingediend over een externe evaluatie naar de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk

De Kamer wordt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wijzigingen geïnformeerd middels de uitkomsten van een WODC onderzoek over de doeltreffendheid en de effecten van de aanpassingen in de praktijk

Nispen, M. van (SP), Westerveld, E.M. (Groen links)

33 836, nr. 73

Motie ingediend over wettelijk vastleggen dat het uitgangspunt bij uithuisplaatsingen van broers en zussen “samen, tenzij” moet zijn

De Kamer zal in oktober 2023 geïnformeerd worden over de voortgang van dit wetsvoorstel.

Azarkan, F. (DENK)

31 753, nr. 256

Motie ingediend over waarborgen dat burgers te allen tijde toegang hebben tot fysieke juridische loketten

Deze motie wordt uitgevoerd in het kader van het Programma stelselvernieuwing rechtsbijstand, dat loopt tot eind 2025. Laagdrempelige toegang tot rechtshulp is een belangrijk speerpunt en het Juridisch Loket speelt daarbij een cruciale rol. Over de voortgang van verbeteracties als onderdeel van de stelselvernieuwing wordt de TK halfjaarlijks schriftelijk geïnformeerd.

Ceder, D. (Chr. Unie), Mutluer, S. (PvdA)

31 753, nr. 259

Motie ingediend over de gehele advocatuur laten bijdragen aan het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

Met de 9e Voortgangsrapportage rechtsbijstand d.d. 3 juli 2023 is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken. We blijven doorlopend met o.a. de NOvA in gesprek

Ellian, U. (VVD), Knops, R. (CDA)

24 587, nr. 840

Motie ingediend over onderzoeken in hoeverre artificial intelligence kan worden ingezet om berichtenverkeer met gedetineerden te controleren op signalen van VCHD

Conform de motie zal op langere termijn worden gekeken naar inzet van AI. Na Zomerreces wordt verwacht de Kamer te kunnen informeren over een eventueel alternatieve elektronische berichtenservice.

Werf, H, van der (D66)

32 761, nr. 227

Motie ingediend over geen eigenstandig onderzoek door de analysetak van de NCTV naar personen of organisaties

Kamer wordt hier naar verwachting nader over geïnformeerd in de Nota van Wijziging.

Ellian, U. (VVD)

33 552, nr. 97

Motie ingediend over het automatisch ontvangen van een afschrift van een vonnis of arrest

Motie krijgt aandacht in kader van taakoverdracht van OM naar CJIB voor informeren en raadplegen van slachtoffers.

Ellian, U. (VVD)

33 552, nr. 98

Motie ingediend over onderzoek doen naar kwalijke praktijken van letselschadebehandelaars

Oplevering wordt in Q 1/2 2024 verwacht, waarna de Kamer geïnformeerd zal worden.

Nispen, M. van (SP)

33 552, nr. 99

Motie ingediend over het nader uitwerken van het herstelrecht vanuit het perspectief van het slachtoffer

De Kamer zal in de volgende voortgangsbrief over herstelrecht nader worden geïnformeerd over de afdoening van deze motie. De voortgangsbrief over herstelrecht zal vóór de begroting naar de Kamer worden verzonden.

Peters, W.P.H.J. (CDA), Ceder, D. (Chr. Unie)

35 925 XVI, nr. 120

Motie over de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders

Op 20 juni is de Kamer geïnformeerd over de voortgang. Eerstvolgende moment is oktober 2023

Slootweg, E. (CDA), Bikker, M. (Chr. Unie)

24 077, nr. 494

Motie ingediend over het inrichten van een gespecialiseerd juridisch loket dat kennis beschikbaar stelt voor gemeenten

Deze motie wordt meengenomen in de afdoening van motie 112838 (35 925-VI, nr. 75) over de verkenning naar een landelijk juridisch loket (voor gemeenten) gespecialiseerd in de juridische dimensie van de ondermijningsaanpak.

Ceder, D. (Chr. Unie)

19 637, nr. 2939

Motie ingediend over samen met het COA de interne capaciteit zo organiseren dat kleinschalig aanbod van gemeenten serieus wordt gewogen en waar mogelijk gerealiseerd

De Kamer wordt naar verwachting in het zomerreces geïnformeerd

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 1103

Motie ingediend over onderzoeken op welke wijze de klachtenprocedure onafhankelijker gemaakt kan worden

In verband met lopende onderzoeken wordt uw Kamer hierover voor het einde van 2023 geïnformeerd.

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 1104

Motie ingediend over er op toe zien dat de aangenomen motie over een halfjaarlijkse rapportage over de door de Proco-app verzamelde gegevens met prioriteit door de politie wordt uitgevoerd

In de verzamelbrief politie van 19 oktober 2022 is uw kamer geïnformeerd over de voortgang. De pilot is in de afrondende fase. Uw Kamer wordt middels het tweede halfjaarbericht Politie 2023 politie over de resultaten geïnformeerd.

Sneller, J.C. (D66)

24 587, nr. 850

Motie ingediend over slimmere straffen uitwerken in de aangekondigde plannen voor de oplossing van de financiële problemen bij DJI

De TK is in de brief «Straffen op Maat» geïnformeerd over de verkenning die is uitgevoerd. Uitwerking van voorgestelde maatregelen volgt.

Nispen, M. van (SP), Knops, R. (CDA)

24 587, nr. 852

Motie ingediend over onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke pensioenschade die oud-SBF'ers hebben geleden

motie is in behandeling.

Nispen, M. van (SP)

29 628, nr. 1111

Motie ingediend over met een realistische visie komen over hoe de politie er in 2024 uit zal zien

Deze motie wordt betrokken bij traject visie politiefunctie dat moet resulteren in een Kamerbrief eind 2023.

Nispen, M. van (SP), Mutluer, S. (PvdA)

29 628, nr. 1117

Gewijzigde motie ingediend over de weerbaarheidsscan voor decentrale overheden ook uitvoeren bij de politie

De Tweede Kamer is in het eerste HJB politie 2023 over de laatste stand van zaken geïnformeerd, namelijk dat de weerbaarheidsscan van Saxion Hogeschool nog niet gebruiksklaar is voor de politie. Zowel Saxion Hogeschool als de politie hebben aangegeven eerst de ervaringen en resultaten van de pilots van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties af te wachten en deze op te nemen in het vervolgtraject.

Ellian, U. (VVD), Knops, R. (CDA)

29 279, nr. 724

Motie ingediend over het ontwikkelen van één centraal mediatorsregister

In behandeling. De verkenning van de mogelijkheden waarop uitvoering kan worden gegeven aan de motie wordt naar verwachting binnenkort afgerond.

Nispen, M. van (SP)

29 936, nr. 67

Motie ingediend over een aanvullend onderzoek op de vertaalmarkt

Het onderzoek is gestart, de bevindingen worden in de zomer verwacht. De bevindingen worden gedeeld met de TK.

Mutluer, S. (PvdA)

29 911, nr. 364

Motie ingediend over een actieplan om misbruik van vakantieparken tegen te gaan

In de (interdepartementale) Kamerbrief van BZK over het vervolg van de actie-agenda vakantieparken is de stand van zaken van de vier moties m.b.t vakantieparken meegenomen. Deze brief is op 29 juni 2023 verzonden.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 911, nr. 365

Motie ingediend over knelpunten bij het delen van informatie tussen organisaties in het veiligheidsdomein

In de Halfjaarbrief over georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een update opgenomen over de voortgang van de uitvoering van deze motie. De prioritaire thema’s die in de brief worden genoemd (gegevensdeling bij het tegengaan van drugssmokkel via logistieke knooppunten; gegevensdeling tussen publieke organisaties en private partijen; gegevensdeling met betrekking tot vroege signalering in de preventieve aanpak; het delen van fiscale gegevens; en gegevensdeling tussen partijen in het sociaal domein en partijen in het veiligheidsdomein) worden nu en de komende maanden verder geanalyseerd en uitgewerkt. In de volgende halfjaarbrief wordt de Kamer weer geïnformeerd over de voortgang.

Michon-Derkzen. I. (VVD), Knops, R. (CDA)

29 911, nr. 369

Motie ingediend over concrete maatregelen om het witwassen via vakantieparken tegen te gaan

In de (interdepartementale) Kamerbrief van BZK over het vervolg van de actie-agenda vakantieparken is de stand van zaken van de vier moties m.b.t vakantieparken meegenomen. Deze brief is op 29 juni 2023 verzonden.

Nispen, M. van (SP), Beckerman, S.M. (SP)

29 911, nr. 370

Motie ingediend over het ontwikkelen van landelijk beleid waarmee gemeenten en provincies Bibob-toetsen kunnen uitvoeren

In de (interdepartementale) Kamerbrief van BZK over het vervolg van de actie-agenda vakantieparken is de stand van zaken van de vier moties m.b.t vakantieparken meegenomen. Deze brief is op 29 juni 2023 verzonden.

Nispen, M. van (SP), Beckerman, S.M. (SP)

29 911, nr. 371

Motie ingediend over het versterken van de landelijke aanpak van criminaliteit op en rondom vakantieparken

Het Ariadne-project heeft extra subsidie ontvangen om in te zetten op kennisdeling en zo andere provincies te helpen met het opzetten van een vergelijkbaar project. De motie is afgedaan.

Helder, L.M.J.S. (PVV)

35 991, nr. 7

Motie ingediend over een verwijzing naar het nieuwe artikel 240c Wetboek van Strafrecht opnemen in artikel 248 Wetboek van Strafrecht

Aan de motie wordt uitvoering gegeven in het wetsvoorstel seksuele misdrijven.

Raemakers, R. (D66)

31 839, nr. 894

Motie ingediend over concrete maatregelen onderzoeken inzake de knelpunten in de rechtspositie

De Kamer zal voor de zomer 2023 over de voortgang geïnformeerd worden middels het project rechtsbescherming

Peters, W.P.H.J. (CDA), Raemakers, R. (D66)

31 839, nr. 895

Motie ingediend over wetgeving voor de vorming van regionale veiligheidsteams in de jeugdbeschermingsketen

Uiterlijk in de voortgangsrapportage over het Programma Toekomstscenario in november 2023 zal een eerste beeld opgenomen worden van de oriëntatie van de benodigde aanpassingen in wetgeving en het bijbehorende tijdpad.

Peters, W.P.H.J. (CDA)

31 839, nr. 899

Motie ingediend over bezien welke andere financieringsvormen passend zijn voor gecertificeerde instellingen

In de verzamelbrief jeugdbescherming d.d. 24 januari 2023 is opgenomen dat de mogelijkheden en consequenties van een landelijk tarief worden uitgewerkt waaronder de verschillende bekostigingsvormen. De Kamer zal naar verwachting in september 2023 geïnformeerd worden over de voortgang.

Rajkowski, Q. (VVD)

36 084, nr. 9

Motie ingediend over onderzoek naar een formelere rol voor het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure

Planning wordt nader bepaald. Wordt meegenomen in een andere brief, afhankelijk van de planning.

Leijten, R.M. (SP)

36 084, nr. 10

Motie ingediend over bij de evaluatie specifieke aandacht besteden aan toezicht op het delen van de gegevens, de verwerking en het bewaren daarvan

Planning wordt nader bepaald.

Piri, K. (PvdA), Kröger, S. (Groen Links)

32 317, nr. 778

Motie ingediend over bij de komende evaluatie van de Frontex Verordening de aanbevelingen van Statewatch inbrengen

De Kamer wordt naar verwachting in september 2023 geïnformeerd

Heerema, R.J. (VVD), Mutluer, S. (PvdA)

24 557, nr. 202

Motie ingediend over meeropbrengsten van online kansspelen inzetten voor de versterking van sport en de preventie tegen gokken

De Kamer zal in het vierde kwartaal van 2023 hierover geïnformeerd worden.

Ellian, U. (VVD), Eerdmans, J. (JA21)

24 587, nr. 871

Motie ingediend over slachtoffers en nabestaanden een zwaarwegende stem geven bij gratiebesluiten

In de brief Positie slachtoffers en nabestaanden bij levenslange gevangenisstraf, wetstraject alternatieve herbeoordeling is de Kamer geïnformeerd dat in het eerste kwartaal van 2024 de Kamer zal worden geïnformeerd middels een voortgangsbericht over het realiseren van en de mogelijkheden tot verbetering in de positie van slachtoffers en nabestaanden bij de levenslange gevangenisstraf. Concrete invulling van de motie wordt daarin meegenomen.

Knops, R. (CDA)

24 587, nr. 872

Motie ingediend over het uitbreiden van de BIJ-regeling met de categorieën terroristische misdrijven, stalking en brandstichting

In de 5e Voortgangsbrief Recht doen, kansen bieden is de Kamer geïnformeerd over de vertraging op dit traject. Verwachting is om de Kamer in het vierde kwartaal van 2023 nader te informeren.

Ephraim, O. (Groep-Van Haga)

36 200 VI, nr. 95

Motie ingediend over onderzoeken welke maatregelen uit het tienpuntenplan van BVNL opgenomen kunnen worden in landelijk beleid tegen messenbezit onder jongeren

De beleidsreactie/ Kamerbrief is namens MJenV en MRb op 1 juni 2023 aan de Kamer aangeboden. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeerde de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Ephraim.

Plas, C. van der (BBB)

36 200 VI, nr. 87

Motie ingediend over eerlijke verdeling voor het platteland in het politiebudgetverdeelsysteem

Er wordt gewerkt aan het starten van een aanbestedingstraject voor het uitzetten van de opdracht.

Staaij, C.G. van der (SGP), Bikker, M. (Chr. Unie)

36 200 VI, nr. 81

Motie ingediend over een duurzame oplossing voor het uitvoeren van forensisch medisch onderzoek bij minderjarige slachtoffers van seksueel geweld

Besluitvorming over de duurzame oplossing voor deze onderzoeken is voorzien op 4 april. Verzending van een Kamerbrief hierover zal vanwege de benodigde afstemming tijdens of direct na het zomerreces plaatsvinden.

Mutluer, S. (PvdA)

36 200 VI, nr. 74

Motie ingediend over het in kaart brengen van kwetsbare branches en het onderzoeken of meer regelgeving nodig is om malafide ondernemers te weren uit kwetsbare wijken

Op 3 april 2023 is de Tweede Kamer geïnformeerd met een update over de motie. Er is met verschillende betrokken partijen gesproken over het onderwerp. In het najaar wordt de Tweede Kamer opnieuw geïnformeerd.

Ceder, D. (Chr. Unie), Podt, A. (D66)

36 200 VI, nr. 27

Motie ingediend over zorg dragen voor een «warme overdracht» van asielzoekers zodat zij niet buiten hoeven te wachten

De Kamer wordt naar verwachting in het zomerreces geïnformeerd

Dijk, J.J. van (SP), Peters, W.P.H.J. (CDA)

36 200 VI, nr. 31

Motie ingediend over uitwerken wat een beleidsmatig richtgetal kan bijdragen aan het creëren van grip op migratie

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

Bisschop, R. (SGP)

36 200 VI, nr. 37

Motie ingediend over de mogelijkheid van tijdelijke grenscontroles en van het afhandelen van asielaanvragen aan de grens betrekken bij de heroriëntatie op het asielsysteem

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2023 geïnformeerd door middel van de fundamentele heroriëntatie asielketen

Nispen, M. van (SP), Knops, R. (CDA)

36 200 VI, nr. 68

Motie ingediend over een landelijk fonds waarin veroordeelden een door de rechter te bepalen bedrag moeten storten ter vergoeding van schade aan gedupeerden en gemeenten

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de uitkomst van de verkenning.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

36 200 VI, nr. 60

Motie ingediend over een stroomstootwapen voor alle opgeleide en bevoegde politiemedewerkers in de noodhulp

De beoogde groep agenten en de precieze financiële implicaties zijn uitgewerkt in nauw overleg met de politie en liggen ter besluitvorming voor.

Ellian, U. (VVD)

36 200 VI, nr. 64

Motie ingediend over onderzoeken of een aparte locatie voor de ebi-pluscategorie gevonden kan worden

Kamer wordt uiterlijk in Q3 hierover geïnformeerd.

Ellian, U. (VVD)

36 200 VI, nr. 63

Motie ingediend over een uniform beveiligings- en detentieregime voor de Afdelingen Intensief Toezicht creëren

Dit wordt meegenomen bij aanpassing penitentiaire beginselenwet.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

36 200 VI, nr. 62

Motie ingediend over inzichtelijker maken hoe verschillende beroepsgroepen invulling geven aan hun poortwachtersfunctie op grond van de Wwft

Op 17 mei jl. hebben MJenV en MFin de eerste voortgangsbrief over de ‘Beleidsagenda aanpak witwassen’ aan de Kamer gestuurd. In deze voortgangsbrief is ingegaan op de voortgang op de verschillende prioriteiten en vervolgacties zoals gedefinieerd in de Beleidsagenda. Die brief bevatte ook een overzicht met statistieken over het anti-witwasbeleid (2021). Deze statistieken zijn daarin langs verschillende lijnen uitgesplitst, waaronder langs verschillende doelgroepen. Voor eind 2023 zal er een nieuwe voortgangsbrief worden gestuurd, met daarin statistieken over 2022.

Bikker, M. (Chr. Unie)

36 200 VI, nr. 79

Motie ingediend over de balans tussen maatschappelijke lasten en commerciële baten minder onevenredig laten zijn bij voetbalwedstrijden en commerciële evenementen

Uw Kamer wordt na de zomer middels een brief rondom actualiteiten in het voetbal of het tweede halfjaarbericht politie over deze motie geïnformeerd.

Kuik, A. (CDA)

29 754, nr. 658

Motie ingediend over een pilot om de online-aanpak van radicalisering te versterken

De Tweede Kamer wordt hier naar verwachting na de zomer van 2023 over geïnformeerd per brief.

Plas, C. van der (BBB)

29 754, nr. 659

Motie ingediend over ondersteuning op het gebied van extremisme uitbreiden naar maatschappelijke organisaties als belangengroepen en verenigingen

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer hier in het najaar van 2023 over geïnformeerd.

Azarkan, F. (DENK), Mutluer, S. (PvdA)

29 754, nr. 662 (gewijzigd)

Motie ingediend over een integraal plan van aanpak om de dreiging van radicaal antioverheidsextremisme te verminderen

De Kamer zal na de zomer procesmatig worden geïnformeerd bij de toezending van de extremisme strategie. De eventuele doorontwikkeling van de aanpak volgt op de strategie.

Nispen, M. van (SP)

29 628, nr. 1134

Motie ingediend over onderzoek naar het huidige aandeel van de private beveiligingsbranche binnen het publieke domein

De gevraagde analyse wordt zo goed als mogelijk gemaakt en zal conform de strekking van de motie aan de Tweede Kamer aangeboden worden alvorens de visie op de politiefunctie wordt aangeboden.

Helder, L.M.J.S. (PVV)

29 628, nr. 1136

Motie ingediend over aspiranten bij de politie niet meer voor 100% meetellen in de operationele sterkte

Deze exercitie heeft vooralsnog geen einddatum. De route die momenteel bewandeld wordt, is de aspiranten bij iedere nieuwe capaciteitsuitbreiding in de formatie van de eenheden vervangen door formatieplaatsen van volledig opgeleiden. In totaal is de formatie voor aspiranten 4.642 fte. In 2027, als de uitbreiding vanuit de middelen Hermans is gerealiseerd, zal hiervan 1.827 fte uit de formatie van de eenheden overgeheveld zijn naar de formatie van het PDC. Er resteert dan nog 2.873 fte formatie aspiranten in de eenheden. Daarnaast loopt er een verkenning hoe om te gaan met de financieringswijze van de fluctuerende behoefte aan aspiranten. De uitkomst van deze verkenning kan invloed hebben op de manier waarop deze motie wordt uitgevoerd.

Nispen, M. van (SP)

29 279, nr. 750

Motie ingediend over een specifieke rechtsbeschermingsparagraaf in wetsvoorstellen opnemen

De Kamer wordt hierover beoogd in Q3/Q4 2023 geïnformeerd.

Eerdmans, J. (JA21)

29 279, nr. 752

motie ingediend over in kaart brengen welke vormen van lekenrechtspraak worden toegepast in andere West-Europese landen

Motie is in behandeling en zal worden uitgevoerd met een WODC onderzoek. Streven is om onderzoek op te leveren voor zomerreces 2024.

Peters, W.P.H.J. (CDA), Brekelmans, R. (VVD)

19 637, nr. 3028

Motie ingediend over onderzoeken of en hoe in meer gevallen een derde land als veilig beschermingsalternatief kan worden tegengeworpen

De Kamer wordt naar verwachting in september 2023 geïnformeerd

Bisschop, R. (SGP)

19 637, nr. 3033

Motie ingediend over het verlengen van de termijn van verkrijging van een permanente verblijfsvergunning betrekken bij de fundamentele heroriëntatie op het huidige asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting eind 2023 geïnformeerd door middel van de fundamentele heroriëntatie asielketen

Kuzu, T. (DENK)

19 637, nr. 3046

Motie ingediend over de Europese subsidiering van geheime gevangenissen langs de Europese grens stopzetten

De Kamer wordt naar verwachting in juli 2023 geïnformeerd met het verslag van de JBZ-raad

Michon-Derkzen. I. (VVD), Mutluer, S. (PvdA)

29 628, nr. 1143

Motie ingediend over in 2023 met een tussenbericht van de Veiligheidsagenda komen

Het tussenbericht aan de Kamer is voorzien voor het tweede halfjaarbericht politie van 2023.

Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1144

Motie ingediend over borgen dat het bijdragen aan een veilige werkomgeving een factor wordt in de leiderschapsprofielen en de beoordeling van leidinggevenden in de gehele politieorganisatie

Uw Kamer wordt middels het tweede halfjaarbericht politie 2023 over deze motie geïnformeerd.

Kat, H. (D66)

35 915, nr. 25

motie ingediend over een voorstel uitwerken waarbij faillissement van natuurlijke personen eindigt met een schone lei als een vervolg in de Wsnp niet billijk is

Brief aan Kamer is naar eind jaar gezet ivm versneld in werking treden wet Wsnp (MRB heeft dit uitgesproken bij debat initiatiefnota Kat van 12 juli, TK 36260 nr.9)

Helder, L.M.J.S. (PVV)

36 200 VI, nr. 55

Motie ingediend over het aanpassen van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot geweldsdelicten tegen politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel

Dit najaar zal hierover een besluit worden genomen.

Mutluer, S. (PvdA)

31 015, nr. 269

Motie ingediend over onderzoeken hoe groot het tekort is aan forensische expertise over kindermisbruik

Besluitvorming over de duurzame oplossing voor deze onderzoeken is voorzien op 4 april. Verzending van een Kamerbrief hierover zal vanwege de benodigde afstemming tijdens of direct na het zomerreces plaatsvinden.

Dijk, J.J. van (SP), Gündogan, N. (Gündogan)

21 501-20, nr. 1913

Motie ingediend over een overzicht van welke variabelen van het Canadese migratiemodel toepasbaar zijn voor Nederland en deze beoordelen op tijd en haalbaarheid

De Kamer wordt naar verwachting eind 2023 geïnformeerd door middel van de fundamentele heroriëntatie asielketen

Bisschop, R. (SGP), Stoffer, C. (SGP)

32 317, nr. 816

Motie ingediend over in EU-verband voorstellen doen voor een concrete "wortel en stok"-benadering ten aanzien van instrumentalisering van migratie door derde landen

De Kamer wordt vlak na het zomerreces 2023 geïnformeerd

Plas, C. van der (BBB)

29 754, nr. 672

Motie ingediend over het zo veel mogelijk ruimte bieden aan de AIVD, immigratiediensten en de NCTV om vrijgekomen terroristen in de gaten te houden

De Tweede Kamer wordt hier naar verwachting in het najaar van 2023 over geïnformeerd.

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt), Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 754, nr. 674

Motie ingediend over resolutie 2475 van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa als uitgangspunt hanteren van Nederlands beleid

Het betreft een doorlopende motie die verzoekt om de resolutie 2475 van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa als uitgangspunt te hanteren bij het Nederlandse beleid met betrekking tot de beoordeling van een verzoek van een uitreiziger tot gezinshereniging (artikel 8 EVRM). In de praktijk zal het kabinet, conform het EVRM en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, altijd in elk individueel geval een afweging maken. De nationale veiligheid vormt onderdeel van deze belangenafweging en bij een acute dreiging zal dit belang zwaar wegen.

Agema, M. (PVV), Haga,W.R. van (Groep-Van Haga)

29 282, nr. 497

Motie ingediend over het altijd en spoedig opvolgen van aangiftes van agressie tegen zorgmedewerkers.

De inhoud van de motie is besproken met de politie. In het tweede Halfjaarbericht Politie 2023 wordt uw Kamer geïnformeerd over de voortgang.

Eerdmans, J. (JA21)

32 317, nr. 813

Motie ingediend over optrekken met de Deense regering inzake het verplaatsen van asielopvang en -procedures naar partnerlanden buiten de Unie

De Kamer zal in Q4 2023 worden geïnformeerd

Nispen, M. van (SP), Sneller, J.C. (D66)

35 869, nr. 29

Motie ingediend in het kader van het tweeminutendebat over de reactie op de motie van de leden Sneller en Van Nispen over de informatieverstrekking over de ambtelijke bijstand bij het opstellen van amendementen

Reactie kabinet is in voorbereiding.

Ellian, U. (VVD)

24 587, nr. 883

Motie ingediend over een nieuw kader voor financiële transacties van en naar gedetineerden

De Kamer wordt voor het kerstreces hierover geïnformeerd.

Ellian, U. (VVD)

24 587, nr. 884

Motie ingediend over het duidelijker sanctioneren en normeren van contrabande

De Kamer is met de tweede voortgangsbrief aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting geïnformeerd over de wijze van invulling van de motie.

Mutluer, S. (PvdA)

24 587, nr. 885

Motie ingediend over de preventieve hechtenis van jonge verdachten zo veel mogelijk in een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd laten plaatsvinden

De Kamer zal zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over de stand van zaken van deze motie.

Mutluer, S. (PvdA)

24 587, nr. 886

Motie ingediend over een integraal plan van aanpak voor afdoende en geschikte behandelplaatsen in de ggz voor patiënten die beveiligde zorg nodig hebben

De motie zal worden betrokken bij de beleidsreactie op WODC-rapport over 2.3 Wfz.

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA), Kuik, A. (CDA)

24 587, nr. 888

Motie ingediend over versnelling van de bouw van het Justitieel Complex Vlissingen

De Kamer wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het complex.

Nispen, M. van (SP), Hijink, H.P.M. (SP)

24 587, nr. 891

Motie ingediend over het verbeteren van zorg en nazorg voor gevangenispersoneel en medewerkers van alle tbs-klinieken

De Kamer zal hierover worden geïnformeerd in Q3.

Ceder, D. (Chr. Unie)

24 587, nr. 893

Motie ingediend over zeer terughoudend omgaan met het plaatsen van jongeren met een jeugdstrafrechtindicatie in een reguliere p.i.

De Kamer zal zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over de stand van zaken van deze motie.

Haga,W.R. van (Groep-Van Haga)

31 839, nr. 928

Motie ingediend over alle niet strikt noodzakelijke administratieve regels en werkzaamheden voor

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een advies gevraagd over de mogelijkheden om de regeldruk te verminderen die het normenkader oplevert. Dit advies is gevraagd aan het hiervoor bestaande adviesorgaan, de Commissie van Belanghebbenden (CvB). De CvB bestaat uit gemeenten, cliëntenorganisaties en Gecertificeerde Instellingen (GI's) en is het adviesorgaan van het Rijk bij wijzigingen van het normenkader. Inmiddels heeft de CvB een advies opgesteld over de mogelijkheden om de regeldruk als gevolg van het normenkader JB JR te verminderen. Het advies gaat in op mogelijkheden tot verlichting van de normen, het toezicht op de certificering door het Keurmerkinstituut (KMI) en een (mogelijk) alternatief daarvoor. Hierdoor wordt de regeldruk voor medewerkers van de GI verminderd en worden bijvoorbeeld dubbele registratie en dubbel toezicht voorkomen. In het najaar wordt op basis van dit advies een voorstel opgesteld voor wijziging van de ministeriële regeling van het normenkader.

Mutluer, S. (PvdA)

31 839, nr. 935

Motie ingediend over oplossingen uitwerken voor de hoge werkdruk en grote tekorten in de jeugdbescherming

De Kamer is in september 2022, november 2022, en juni 2023 middels voortgangsbrieven hierover geïnformeerd.

Ellian, U. (VVD)

33 836, nr. 79

Motie ingediend over zich maximaal inspannen om Nederlandse kinderen die naar het buitenland zijn ontvoerd daadwerkelijk terug naar Nederland te halen

Er wordt gewerkt aan een Kamerbrief die interdepartementaal wordt afgestemd. Door een combinatie aan factoren wordt de Kamerbrief na het zomerreces van 2023 verzonden.

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt), Mutluer, S. (PvdA)

36 275, nr. 18

Motie ingediend over rapporteren hoeveel KOT-UHT-kinderen voor 2015 uit huis zijn geplaatst

Met de uitvoering van de Wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT ontstaat een completer beeld van het aantal uithuisgeplaatste kinderen. De Kamer zal in de voortgangsbrief van november 2023 verder worden geïnformeerd over de stand van zaken.

Laan, J. van der (D66)

36 234, nr. 10

Motie ingediend over een voorstel voor het versterken van de landelijke stichting Centrum Seksueel Geweld

We zijn samen met VWS bezig om een vervolg te geven aan de uitvoering van de motie voor versterking van het CSG.

Brekelmans, R. (VVD)

19 637, nr. 3081

Motie ingediend over inzetten op lik-op-stukbeleid door inzet van strafrecht

De Kamer wordt naar verwachting in september 2023 geïnformeerd

Mutluer, S. (PvdA)

36 234, nr. 6

Motie ingediend over bewerkstelligen dat de optie van mediation in strafzaken en herstelbemiddeling breder bekend wordt onder slachtoffers van seksueel geweld

In het actieplan versterken ketenaanpak zeden wordt in het kader van betekenisvolle interventies aandacht besteed aan het breder bekendmaken van herstelbemiddeling en mediation in strafzaken aan slachtoffers van zedenzaken. Hiertoe wordt een project opgezet. Aanvullend zal worden bezien bij welke programma's of campagnes kan worden aangehaakt voor het geven van meer bekendheid aan herstelrecht. De Kamer wordt hierover geïnformeerd in de voortgangsbrief over Herstelrecht die vóór de begroting zal worden verzonden.

Piri, K. (PvdA), Kröger, S. (Groen Links)

19 637, nr. 3085

Motie ingediend over gemeenten faciliteren om op korte termijn asielopvang met een langdurige looptijd te realiseren

De Kamer wordt naar verwachting in het zomerreces geïnformeerd

Podt, A. (D66)

19 637, nr. 3088

Motie ingediend over bezien hoe de veiligheid van lhbti personen in de crisisnoodopvang verbeterd kan worden

De Kamer wordt naar verwachting in het zomerreces geïnformeerd

Podt, A. (D66)

19 637, nr. 3089

Motie ingediend over het ieder kwartaal aan de Kamer rapporteren over de stand van zaken ten aanzien van de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De Kamer is per brief geïnformeerd op 27 juni 2023. Naar verwachting wordt eind Q3 en eind Q4 de Kamer wederom geïnformeerd.

Haga,W.R. van (Groep-Van Haga)

31 839, nr. 928

Motie van het lid Van Haga over alle niet strikt noodzakelijke administratieve regels en werkzaamheden voor jeugdbeschermers schrappen

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een advies gevraagd over de mogelijkheden om de regeldruk te verminderen die het normenkader oplevert. Dit advies is gevraagd aan het hiervoor bestaande adviesorgaan, de Commissie van Belanghebbenden (CvB). De CvB bestaat uit gemeenten, cliëntenorganisaties en Gecertificeerde Instellingen (GI's) en is het adviesorgaan van het Rijk bij wijzigingen van het normenkader. Inmiddels heeft de CvB een advies opgesteld over de mogelijkheden om de regeldruk als gevolg van het normenkader JB JR te verminderen. Het advies gaat in op mogelijkheden tot verlichting van de normen, het toezicht op de certificering door het Keurmerkinstituut (KMI) en een (mogelijk) alternatief daarvoor. Hierdoor wordt de regeldruk voor medewerkers van de GI verminderd en worden bijvoorbeeld dubbele registratie en dubbel toezicht voorkomen. In het najaar wordt op basis van dit advies een voorstel opgesteld voor wijziging van de ministeriële regeling van het normenkader.

Mutluer, S. (PvdA)

29 517, nr. 233

Motie over oog hebben voor de persoonlijke situatie van mensen in Limburg en Brabant en die, als het enigszins billijk is, als schrijnend aanmerken en behandelen

De gesprekken met vertegenwoordigers van in ieder geval de zwaarst getroffen gemeenten en de provincie lopen nog. Centraal in de gesprekken staat het met elkaar bespreken of en hoe tot een afbakening van het begrip schrijnende situatie kan worden gekomen, wat voor een financiële tegemoetkoming op zijn plaats is, zowel qua hoogte als qua vorm (maatwerk en/of forfaitair), en hoe een uitvoerbare aanpak kan worden georganiseerd. Na afronding van de gesprekken wordt uw Kamer geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

Mutluer, S. (PvdA)

29 517, nr. 234

Motie over in overleg met getroffen gemeenten een substantiële financiële bijdrage vaststellen om gedupeerde particulieren tegemoet te komen

De gesprekken met vertegenwoordigers van in ieder geval de zwaarst getroffen gemeenten en de provincie lopen nog. Centraal in de gesprekken staat het met elkaar bespreken of en hoe tot een afbakening van het begrip schrijnende situatie kan worden gekomen, wat voor een financiële tegemoetkoming op zijn plaats is, zowel qua hoogte als qua vorm (maatwerk en/of forfaitair), en hoe een uitvoerbare aanpak kan worden georganiseerd. Na afronding van de gesprekken wordt uw Kamer geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

Mutluer, S. (PvdA)

29 517, nr. 236

Motie over op een wetenschappelijk verantwoorde wijze voorzien in essentiële kerncijfers over de brandweer

Deze motie is in behandeling genomen. In de verzamelbrief meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweerzorg en crisisbeheersing van 28 juni 2023 is uw Kamer hierover geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

29 517, nr. 241

Motie over in overleg treden met de veiligheidsregio's en Brandweer Nederland om het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek te herzien

Uw Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over deze motie.

Nispen, M. van (SP)

29 517, nr. 242

Motie over de taak van de reddingsbrigade vastleggen in de aanpassing van de Wet veiligheidsregio's

De Minister van JenV zal de Tweede Kamer voorafgaand aan de consultatie over het wetsvoorstel versterking crisisbeheersing en brandweerzorg (de start daarvan is voorzien in 2024) informeren over de strekking van dit concept wetsvoorstel. Daarbij zal ook worden gemeld hoe wordt omgegaan met het vastleggen van taken van organisaties zoals de reddingsbrigade in het vernieuwd wettelijk kader.

Mutluer, S. (PvdA)

29 517, nr. 235

Motie over het verkennen van een publiek-private samenwerking met als doel een soepele en efficiënte afhandeling van schades na een overstromingsramp

Deze motie wordt meegenomen in de opvolging van de aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie van de toepassing van de Wts in juli 2021 (Brief d.d. 16 maart 2023, kenmerk 4538995)

Ellian, U. (VVD)

36 232, nr. 7

Motie over rechtshulp- en uitleveringsverdragen geen papieren tijgers laten worden

Deze motie is in behandeling.

Mutluer, S. (PvdA)

29 279, nr. 781

Motie over een internationaal rechtsvergelijkend onderzoek naar afzonderlijke strafbaarstelling van psychisch geweld

Aan deze motie wordt momenteel gevolg gegeven met een promotieonderzoek onder begeleiding van de Open Universiteit dat ziet op een internationale rechtsvergelijking ten aanzien van de afzonderlijke strafbaarstelling van psychisch geweld. Het kabinet informeert de Tweede Kamer medio september 2023 over de opzet van dit onderzoek in de voortgangsbrief aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Het kabinet verwacht de Tweede Kamer in de tweede helft van 2025 te kunnen informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 911, nr. 399

Motie over een integraal plan om de verzending van drugs per post of pakket een halt toe te roepen

In het najaar van 2023 zal het integraal plan aan de Tweede Kamer worden verzonden.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 911, nr. 400

Motie over de intenties van de wetgever bij de uithalerswet onder de aandacht brengen bij organisaties in de strafrechtketen

Wordt in Q3 uitgevoerd. Voor kersreces ontvangt kamer brief over stand van zaken.

Kuik, A. (CDA), Bikker, M. (Chr. Unie)

29 911, nr. 401

Motie over een strategie voor de inzet van cameraschilden in het buitengebied

Naar verwachting zal de TK eind 2023 worden geïnformeerd.

Mutluer, S. (PvdA)

29 911, nr. 403

Motie over vormen van misdaad die online plaatsvinden als high-impact crime benoemen en benaderen

Deze motie geeft een goede aanleiding om de aanpak van online criminaliteit nog eens tegen het licht te houden, conform de gewenste high impact crime-aanpak. Dit kan aanleiding zijn voor verdere aanscherping en hierover vindt binnenkort overleg plaats. De Kamer zal zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.

Bikker, M. (Chr. Unie)

29 911, nr. 404

Motie over in de doorontwikkeling van de mainportaanpak inzetten op het voorkomen van verschuiving van criminaliteit naar kleinere havens

De Tweede Kamer wordt dit najaar over de voortgang van de motie in de halfjaarbrief ondermijning geïnformeerd.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 911, nr. 408

Motie het meenemen van innovaties bij de hervorming van het stelsel bewaken en beveiligen

De Kamer wordt hier na de zomer over geïnformeerd middels de Kamerbrief over de transitie van het stelsel.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 911, nr. 409

Motie over rekening houden met de verbreding van de kroongetuigenregeling bij de aangekondigde verbeteringen van de kroongetuigenregeling

De minister houdt rekening met de verbeteringen die zijn aangekondigd n.a.v. het OvV-rapport en zorgt dat deze eerst zijn uitgewerkt voordat de verbetering van de kroongetuigenregeling in kan gaan. In de Kamerbrief die is verstuurd voor het zomerreces (aanpak Italië georganiseerde criminaliteit) en de Kamerbrief die na de zomer zal worden verstuurd zal dit nog een keer duidelijk worden toegelicht.

Bisschop, R. (SGP)

29 911, nr. 412

Motie over in het wettelijke kader borgen dat er geen belemmeringen zijn in het delen van informatie tussen opsporings- en beveiligingsdiensten

De Kamer wordt hier na de zomer over geïnformeerd middels de Kamerbrief over de transitie van het stelsel.

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 1163

Motie ingediend over alle begeleiders, docenten en leidinggevenden op structurele basis trainen op het gebied van diversiteit en voor nieuwe medewerkers harde criteria opstellen

Uw Kamer wordt hierover in het tweede HJB politie 2023 over geïnformeerd.

Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1167

Motie ingediend over het door een bestaand instituut monitoren van de implementatie van de aanbevelingen uit het Plan aanpak uitsluiting, discriminatie & racisme

In het eerste halfjaarbericht politie 2023 is uw kamer geïnformeerd dat de de Inspectie zich de komende periode oriënteert of, en zo ja hoe, zij deze monitoring inhoudelijk kan vormgeven. Hierbij wordt ook gekeken naar de behoefte van specifieke expertise en toerusting op het gebied van discriminatie en racisme.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

36 217, nr. 11

Motie ingediend over zeker stellen dat in artikel 174a, eerste lid, onder c ook het aantreffen van illegaal vuurwerk kan worden verstaan

De Motie is in behandeling. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Michon-Derkzen. I. (VVD), Mutluer, S. (PvdA)

36 217, nr. 12

Motie ingediend over onderzoeken of gewaarborgd is dat bij toepassing van de sluitingsbevoegdheid geen kwetsbare mensen dakloos raken

De Motie is in behandeling. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Bisschop, R. (SGP), Stoffer, C. (SGP)

24 077, nr. 528

Motie ingediend over het ontwikkelen van een landelijke aanpak voor shishalounges

Wordt nog bezien hoe aan de motie gestand wordt gedaan.

Bikker, M. (Chr. Unie)

24 077, nr. 525

Motie ingediend over een landelijke uitrol van de Brabantse aanpak om boeren weerbaarder te maken tegen drugscriminaliteit

Overleg met de agrarische sector over uitbreiding vertrouwenspersonen veilig buitengebied is gaande en voorzien in de tweede helft van dit jaar. Bekendheid modelhuurcontract is in gang gezet.

Mohandis, M. (PvdA), Strien, P. van (VVD)

31 777, nr. 35

Motie ingediend over met socialemediaplatforms in gesprek gaan over het monitoren van en acteren op bedreigingen van journalisten

Hierover zal binnenkort een overleg met het ministerie van OCW plaatsvinden.

Sjoerdsma, S.W. (D66)

31 777, nr. 37

Gewijzigde motie ingediend over socialemediabedrijven verplichten tot het hebben van escalatiekanalen en het verwijderen van strafbare content

Hierover loopt het gesprek met het ministerie van EZK.

Sjoerdsma, S.W. (D66)

31 777, nr. 38

Gewijzigde motie ingediend over zorg dragen dat de digitale dienstencoördinator operationeel is op 17 februari 2024

Hierover loopt het gesprek met het ministerie van EZK.

Sjoerdsma, S.W. (D66), Werner, L. (CDA)

31 777, nr. 41

Motie ingediend over werken aan verdere verbetering van de persveiligheid- en vrijheid van journalisten

Hierover zal binnenkort een overleg met het ministerie van OCW plaatsvinden.

Mohandis, M. (PvdA), Strien, P. van (VVD)

31 777, nr. 42

Motie ingediend over het aansporen van grote socialmediaplatforms om zich aan de DSA te houden en het voorbereiden van sanctiemaatregelen bij overtreding

Hierover loopt het gesprek met het ministerie van EZK.

Dijk, I. van (CDA)

36 326, nr. 5

Gewijzigde motie ingediend over in kaart brengen wat de mogelijke gevolgen zijn als artikel 296 uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald

De motie is in behandeling genomen.

Leijten, R.M. (SP), Ellian, U. (VVD)

29 279, nr. 761

Motie ingediend over het herwinnen van vertrouwen in overheidsinstanties, de Staat en de democratie ook vraagt om een herbezinning van de Staat als procespartij; verzoekt de regering met een reflectie te komen over de rol als proces-partij en deze in de zomer van 2023 aan de Kamer te sturen,

De motie is in behandeling genomen.

Staaij, C.G. van der (SGP), Bisschop, R. (SGP)

32 317, nr. 836

Motie ingediend over zich actief inspannen voor het bereiken van een akkoord over aanscherping van de terugkeerrichtlijn

De Kamer zal voor het kerstreces worden geïnformeerd

Ceder, D. (Chr. Unie), Brink, B. van den (CDA)

32 317, nr. 839

Motie ingediend over alles op alles zetten om een pakket met wetsvoorstellen over de hervorming van het asiel- en migratiepact af te ronden voor de Europese verkiezingen van 2024

Opgenomen in verslag JBZ-Raad juni 2023. Na afronding wetsvoorstellen over de hervorming wordt de motie afgedaan en zal de Kamer opnieuw worden geïnformeerd

Plas, C. van der (BBB)

36 251, nr. 5

Motie ingediend over in beleidskeuzes met betrekking tot vuurwerk en de jaarwisseling proportionaliteit van maatregelen in het oog houden

De motie is in behandeling genomen. Bij toekomstige beleidskeuze wordt deze motie in ogenschouw genomen en wordt uw Kamer daarover geïnformeerd.

Verkuijlen, R. (VVD)

36 251, nr. 6

Motie ingediend over categorie F4-vuurwerk onder de Wet wapens en munitie brengen

Voor het uitwerken van de motie is het noodzakelijk om de stappen zoals aangegeven in het beleidskompas te volgen. Op dit moment worden gesprekken met betrokken partijen gevoerd (zowel intern als extern) om een zo helder en duidelijk mogelijke probleem- en oorzaak analyse te krijgen.

Verkuijlen, R. (VVD)

36 251, nr. 7

Motie ingediend over bezien of de gerichte voorlichting over risico's en sancties van vuurwerkovertredingen en vuurwerkmisdrijven kan worden uitgebreid

Op korte termijn wordt met betrokkene partijen een overleg ingepland voor verder overleg.

Verkuijlen, R. (VVD)

36 251, nr. 8

Motie ingediend over in het integrale postplan extra maatregelen treffen om de verzending van illegaal vuurwerk per post of pakket tegen te gaan

In het najaar van 2023 zal het integraal plan aan de Tweede Kamer worden verzonden.

Verkuijlen, R. (VVD)

36 251, nr. 9

Motie ingediend over in gesprek gaan met de VNG met als doel een verbod op het gebruik van klaphamers in de modelverordening APV

Gesprek met VNG wordt ingepland om hierover in gesprek te gaan en invulling te geven aan de motie.

Kuik, A. (CDA)

36 251, nr. 10

Motie ingediend over een meer evenwichtige verdeling van de politie-inzet in de grensregio's bij controle aan de grens

Motie wordt meegenomen in de ontwikkeling van een nieuwe sterkteverdeelsystematiek. Er wordt gewerkt aan het starten van een aanbestedingstraject voor het uitzetten van de opdracht.

Kort, D. de (VVD)

36 260, nr. 4

Motie ingediend over een akkoord tussen schuldenaar en schuldeiser om problematische scenario's voor de schuldenaar te voorkomen

voortouw SZW: onderzoek loopt, wordt eind 2023 verwacht

Jong, R. de (D66), Kat, H. (D66)

36 260, nr. 5

Motie ingediend over in gesprek treden met gemeenten en rechtspraak over de mogelijkheid om wettelijk een schuldregeling bindend te maken als twee derde van de schuldeisers akkoord is

voortouw SZW: brief met onderzoek wordt 1e kwartaal 2024 verwacht

Palland, H. (CDA)

36 260, nr. 7

Motie ingediend over een pilot inzake een bredere rol van de gerechtsdeurwaarder bij vroegsignalering, beslagleggingen en toepassing van het sociaal tarief

eind jaar verschijnt onderzoek KBvG, daarna pilot oppakken, verwachting Q1 2024

Mutluer, S. (PvdA)

28 741, nr. 99

Motie ingediend over inventariseren wat de bestaande kennis is over hoe op lvb wordt gescreend in de strafrechtketen

Deze toezegging is pas recent gedaan en wordt momenteel nog uitgewerkt.

Raemakers, R. (D66), Ceder, D. (Chr. Unie)

28 741, nr. 101

Motie ingediend over de inzet van slimmere straffen bevorderen om de tekorten in justitiële jeugdinstellingen te verminderen

Deze toezegging is pas recent gedaan en wordt momenteel nog uitgewerkt.

Kuik, A. (CDA), Verkuijlen, R. (VVD)

28 741, nr. 102

Motie ingediend over nieuwe technologische ontwikkelingen om kinderen te beschermen tegen ongewenste sexting

Deze toezegging is pas recent gedaan en wordt momenteel nog uitgewerkt.

Dekker-Abdulaziz, H.(D66)

36 360 VI, nr. 14

Motie ingediend over alle nieuwe hoogrisicoalgoritmes opnemen in het Algoritmeregister en die onderwerpen aan een mensenrechtentoets

Deze motie is pas zeer recent aangenomen en de planning wordt momenteel nog uitgewerkt.

Kröger, S. (Groen Links)

36 139, nr. 9

Motie ingediend over geen onderscheid maken tussen groepen asielzoekers bij toegang tot de arbeidsmarkt

MinSZW zal de Kamer informeren

Kröger, S. (Groen Links)

36 139, nr. 10

Motie ingediend over meer vrijheid voor het COA bij de inzet van beschikbare middelen om zo veel mogelijk asielzoekers Nederlands taalonderwijs te kunnen aanbieden

De Kamer wordt naar verwachting in Q3 geïnformeerd

Brekelmans, R. (VVD)

36 139, nr. 11

Motie ingediend over op basis van lokale wensen en voorkeuren de mate van open- of geslotenheid van azc's per locatie bepalen

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

Futselaar, F.W. (SP), Ceder, D. (Chr. Unie)

36 139, nr. 12

Motie ingediend over spoedinschrijving in de BRP structureel mogelijk maken voor asielzoekers die werk gevonden hebben

De Kamer wordt naar verwachting in Q3 2023 geïnformeerd

Kuik, A. (CDA), Bikker, M. (Chr. Unie)

36 222, nr. 28

Motie ingediend over bij alle partijen in de keten helder laten zijn dat dat de Wet seksuele misdrijven ook geldt in de prostitutie en de porno-industrie

De Kamer wordt rond het najaar van 2023 geïnformeerd.

Werf, H, van der (D66), Bikker, M. (Chr. Unie)

36 222, nr. 29

Motie ingediend over vernieuwing van de zedewetgeving op de BES-eilanden in lijn met de Wet seksuele misdrijven

De Kamer wordt rond het najaar 2023 geïnformeerd.

Bikker, M. (Chr. Unie), Mutluer, S. (PvdA)

36 222, nr. 30

Motie ingediend over in kaart brengen welke maatregelen Europese landen nemen om te voorkomen dat jongeren toegang krijgen tot extreem pornografische content

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Kuik, A. (CDA), Bikker, M. (Chr. Unie)

36 222, nr. 31

Motie ingediend over erkennen dat klanten een van de -kernoorzaken vormen van mensenhandel

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Kuik, A. (CDA)

36 222, nr. 32

Motie ingediend over een ruime uitleg van de term «dat beroep» in artikel 254, tweede lid, Wetboek van Strafrecht

De Motie is in behandeling. De Kamer wordt rond het najaar 2023 geïnformeerd.

Helder, L.M.J.S. (PVV)

36 222, nr. 34

Motie ingediend over het ruim voor de inwerkingtreding van de wet ter beschikking stellen van structurele gelden aan de politieorganisatie

De motie is in behandeling genomen.

Michon-Derkzen. I. (VVD), Eerdmans, J. (JA21)

36 222, nr. 37 (gewijzigd)

Motie ingediend over monitoren in hoeverre handhaving van seksuele intimidatie effectief is in de praktijk

Wordt bij de evaluatie van de pilot handhaving seksuele intimidatie meegenomen.

Michon-Derkzen. I. (VVD), Eerdmans, J. (JA21)

36 222, nr. 38

Motie ingediend over een pilot met lokagenten in burger om seksuele straatintimidatie tegen te gaan

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP), Mutluer, S. (PvdA)

36 360 VI, nr. 20 (gewijzigd)

Motie ingediend over één financiële indicator formuleren aangaande de te realiseren ontvangsten vanuit het strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen

In de halfjaarbrief aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (najaar 2023) volgt een update over de invulling van de motie.

Werf, H, van der (D66)

36 360 VI, nr. 19 (gewijzigd)

Motie ingediend over de oprichting van een samenwerkingsverband voor werkgevers en werknemers van beroepsgroepen die onder druk staan faciliteren en stimuleren

Na het zomerreces staat een interdepartementaal overleg over deze motie gepland.

Kuik, A. (CDA), Bikker, M. (Chr. Unie)

24 077, nr. 527 (gewijzigd)

Motie ingediend over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties

Wordt meegenomen in de halfjaarbrief ondermijning dit najaar.

Koerhuis, D.A.N. (VVD), Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 398, nr. 1065

Motie ingediend over onderzoeken welke extra verkeersovertredingen verkeers-boa’s kunnen aanpakken

Het evaluatie rapport van de pilot wordt elk moment verwacht. Het is de verwachting dat deze bevoegdheden daarna structureel bij boa’s belegd kunnen gaan worden. Daarvoor dient de regeling domeinlijsten boa aangepast te worden. Streven is om dit per 1 januari 2024 te doen. Daarbij zal ook bekeken worden welke eventuele aanvullende bevoegdheden die binnen het inzetcriterium van de boa passen, nog kunnen worden toegevoegd .

Bromet, L.(Groen links)

29 398, nr. 1069

Motie ingediend over het aantal alcoholcontroles in het verkeer fors opvoeren

De motie is in behandeling genomen.

Bromet, L.(Groen links)

29 398, nr. 1070

Motie ingediend over bij de herziening van de regelgeving rond alcohol in het verkeer het invorderen van rijbewijzen veel eerder mogelijk maken

Momenteel nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel verbetering aanpak rijden onder invloed verder in procedure kan worden gebracht met het oog op de demissionaire status van het kabinet.

Kuik, A. (CDA), Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1176

Motie ingediend over op basis van objectieve criteria komen tot contouren van een nieuwe politieverdeelsleutel

De motie is in behandeling genomen.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 628, nr. 1181

Motie ingediend over het moderniseren van de regeling voor het bekleden van een administratief-technische functie met behoud van de executieve status

De motie is in behandeling genomen.

Helder, L.M.J.S. (PVV)

29 628, nr. 1183

Motie ingediend over de problemen met het communicatiesysteem C2000 per direct en structureel oplossen

De motie is in behandeling genomen.

Weerdenburg, V.D.D. van (PVV)

26 643, nr. 1047

Motie ingediend over geen onomkeerbare stappen zetten op het gebied van chatcontrol totdat de brief met de Kamer is besproken

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Haga,W.R. van (Groep-Van Haga)

29 754 nr. 683

Motie ingediend over onderzoeken hoe het kan dat een groep terroristen zich mogelijk heeft kunnen voordoen als een groep “oorlogsvluchtelingen”

De Kamer wordt najaar 2023 geïnformeerd.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 754 nr. 685

Motie ingediend over bezien of het aanstellen van een coördinator of ketenmariniers effectief is bij de aanpak van terroristen zonder rechtmatig verblijf

Voornemen is om de Kamer hier voor het kerstreces 2023 over te informeren.

Piri, K. (PvdA)

29 754 nr. 686

Motie ingediend over een actieplan voor hulp aan de jezidi-gemeenschap in Noord-Irak

De Kamer wordt najaar 2023 geïnformeerd.

Ellian, U. (VVD)

29 279, nr. 805

Motie ingediend over de wijze waarop organisaties op afstand verantwoording afleggen over de bedrijfsvoering en het financieel beheer

Een brief met reactie op deze motie komt vóór de begrotingsbehandeling J&V richting TK

Ellian, U. (VVD)

24 587, nr. 904

Motie ingediend over de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid van de Dienst Vervoer en Ondersteuning alle penitentiaire inrichtingen in Nederland onaangekondigd laten controleren op contrabande

De Kamer zal hier voor het kerstreces over worden geïnformeerd.

Kuik, A. (CDA), Mutluer, S. (PvdA)

24 587, nr. 905

Motie ingediend over de Kamer informeren op welke manier aan de afgesproken voorwaarden rondom de pilot Huis van Herstel is voldaan

De Kamer zal in Q3 hierover worden geïnformeerd.

Kuik, A. (CDA), Ellian, U. (VVD)

24 587, nr. 906

Motie ingediend over concrete maatregelen om het reisverbod voor zedendelinquenten in hun proeftijd effectiever te handhaven

De Kamer zal hier voor het kerstreces over worden geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

24 587, nr. 909

Motie ingediend over alles op alles zetten om het tekort aan gevangenispersoneel zo snel mogelijk terug te dringen

De Kamer wordt hier in de 6e voortgangsbrief in meegenomen.

Kuzu, T. (DENK)

19 637, nr. 3139

Motie ingediend over uitspreken dat er geen asielinstroombeperkende maatregelen worden voorgesteld die in strijd zijn met onze Grondwet, Europese en/of internationale verdragen

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

Podt, A. (D66)

19 637, nr. 3145

Motie ingediend over de Kamer voor de behandeling van de spreidingswet informeren over afspraken met gemeenten over de bekostiging van bijkomende voorzieningen ten behoeve van opvang

In afwachting van behandeling spreidingswet

Brekelmans, R. (VVD), Brink, B. van den (CDA)

19 637, nr. 3146

Motie ingediend over onderzoeken hoe bij kansarme asielaanvragen aan het begin van de procedure de waarschijnlijke optie van terugkeer een nadrukkelijkere plek kan krijgen

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

Bisschop, R. (SGP)

19 637, nr. 3147

Motie ingediend over onderzoeken hoe het aantal herhaalde asielaanvragen teruggedrongen kan worden

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling 2023 geïnformeerd

Plas, C. van der (BBB)

19 637, nr. 3149

Motie ingediend over in en rondom asielzoekerscentra meer veiligheidspersoneel in te zetten ter bescherming van hunzelf en omwonenden

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt)

36 392, nr. 5

Motie ingediend over de voorbereide maatregelen ten aanzien van arbeidsmigratie verder uitwerken en in het vroege najaar voorleggen aan de Kamer

Voortouw MinSZW. De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

Nicolaï, prof.mr. P. (PvdD), Veldhoen, G.V.M. (GL), Vos, M.L. (PvdA), Dittrich, B.O. (D66), Janssen, R.A. (SP), Talsma, H.J.J. (CU)

34 641, M

Motie over een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld

De motie is in behandeling genomen.

Ellian, U. (VVD), Ginneken, L. van (D66)

33 836, nr. 75

Gewijzigde motie van de leden Van Ginneken en Ellian over een werkgroep die de doorwerking van meerouderschap in overige wet- en regelgeving inventariseert en nauwkeurig uiteenzet (t.v.v. 33836-70)

De Kamer zal in Q3 / Q4 2023 geïnformeerd worden over de stand van zaken van de inventarisatie.

Raan, L. van (PvdD), Rajkowski, Q. (VVD)

26 643, nr. 1048

Motie ingediend over in kaart brengen in hoeverre terugvalopties nodig zijn voor het versterken van de digitale weerbaarheid

Motie volgt uit het commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity. De Kamer wordt hier dit najaar over geïnformeerd.

Bouchallikh, K. (Groen Links)

30 821, nr. 191

borgen dat overheidsinformatie altijd voor iedereen toegankelijk is

De kamer wordt hier nader over geïnformeerd

Plas, C. van der (BBB)

19 637, nr. 3149

Motie ingediend over in en rondom asielzoekerscentra meer veiligheidspersoneel in te zetten ter bescherming van hunzelf en omwonenden

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

Omtzigt, P.H. (Groep Omtzigt)

36 392, nr. 5

Motie ingediend over de voorbereide maatregelen ten aanzien van arbeidsmigratie verder uitwerken en in het vroege najaar voorleggen aan de Kamer

Voortouw MinSZW. De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

Ellian, U. (VVD), Ginneken, L. van (D66)

33 836, nr. 75

Gewijzigde motie van de leden Van Ginneken en Ellian over een werkgroep die de doorwerking van meerouderschap in overige wet- en regelgeving inventariseert en nauwkeurig uiteenzet (t.v.v. 33836-70)

De Kamer zal in Q3 / Q4 2023 geïnformeerd worden over de stand van zaken van de inventarisatie.

Raan, L. van (PvdD), Rajkowski, Q. (VVD)

26 643 nr. 1048

Motie ingediend over in kaart brengen in hoeverre terugvalopties nodig zijn voor het versterken van de digitale weerbaarheid

Motie volgt uit het commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity. De Kamer wordt hier dit najaar over geïnformeerd.

Bouchallikh, K. (Groen Links)

30 821 nr. 191

borgen dat overheidsinformatie altijd voor iedereen toegankelijk is

De kamer wordt hier nader over geïnformeerd

Tabel 128 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

MV&J zegt de Kamer toe in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering een procedure op te nemen opdat informatie waarvoor een beroep bronbescherming wordt gedaan, in een strafrechtelijk onderzoek niet beschikbaar komt (verzegeld wordt), voordat de rechter daarover een beslissing heeft genomen

Parlementaire Agenda punt [30-01-2018] - Plenair debat 34 032 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

Uitgaande brief [17-03-2023] - TK Nader rapport inzake het voorstel van wet tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (29279, nr. 782)

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe dat hij de situatie in de arrondissementen Gelderland en Overijssel over vijf jaar opnieuw evalueert in het kader van de herziening gerechtelijke kaart T02619

Uitgaande brief [24-09-2018] - Beantwoording vragen naar aanleiding van de Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

Uitgaande brief [07-06-2023] - TK Stand van zaken Wet splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (29279; 32891, nr. 793)

De minister van J&V zegt toe dat de beleidsreactie op de rapportage van de procureur-generaal ingaat op de vraag of er minder verzet is tegen strafbeschikkingen louter vanwege de strafmaat

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Uitgaande brief [27-03-2023] - EK Beleidsreactie PGHR-rapport ‘Buiten de rechter OM’ (29279, nr. 777)

MJenV zegt de Kamer toe onderzoek te laten verrichten naar geweld tegen journalisten.

Parlementaire Agenda punt [26-01-2021] - Behandeling van de Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

Uitgaande brief [25-05-2023] - TK Beleidsreactie onderzoek naar geweld en agressie tegen journalisten  (31777, nr. 49)

SJenV zegt toe een externe auditcommissie op te richten die de totstandkoming van de MPP structureel toetst, vanaf 2022

Uitgaande brief [12-07-2021] - TK Beleidsreactie Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen (MPP)

Uitgaande brief [28-04-2023] - TK Actuele situatie asielketen (19637, nr. 3100)

SJenV zegt toe (onderdelen van) de MPP beschikbaar te stellen voor openbare inzage.

Uitgaande brief [12-07-2021] - TK Beleidsreactie Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen (MPP)

Uitgaande brief [28-04-2023] - TK Actuele situatie asielketen (19637, nr. 3100)

MJenV zegt de Kamer toe dat dat dit jaar nog een brief volgt over het stelsel in Italië en wat daarvan voor Nederland wordt geleerd

Parlementaire Agenda punt [27-01-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Uitgaande brief [03-07-2023] - TK Italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 423)

De minister (MRb) zegt toe de kamer toe het onderzoek te sturen over zelfredzaamheid (t.a.v. gesubsidieerde rechtsbijstand) vóór de zomer aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [10-03-2022] - Debat hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgaande brief [03-07-2023] - TK Voortgang stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 270)

De MRb zegt toe voor het zomerreces de Kamer te informeren over de verkenning naar de vervangende taakstraf.

Parlementaire Agenda punt [23-02-2022] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen

Uitgaande brief [13-07-2023] - TK Straffen op maat (29279, nr. 811)

MRb zegt de Kamer toe oog te hebben voor het toezicht op het bewind over vermogen van minderjarigen en TK over dit vraagstuk te informeren

Parlementaire Agenda punt [24-03-2022] - Commissiedebat Personen- en familierecht

Uitgaande brief [17-04-2023] - TK Beleidsreactie WODC-rapporten alimentatie en bewind (33836, nr. 83)

MRb zegt de Kamer toe dat de rule of law als leidend principe wordt meegenomen in het tripartite overleg.

Parlementaire Agenda punt [14-04-2022] - Commissiedebat conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Verzamelbrief opdracht staatscommissie rechtsstaat (29279, nr. 787)

MRb zegt de Kamer toe dat in dit tripartite overleg tevens de aspecten samenwerking tussen de staatsmachten, eventueel te nauwe betrokkenheid en de benoemingen in nevenfuncties, zoals ingebracht door rapporteur Omtzigt, zullen worden betrokken.

Parlementaire Agenda punt [14-04-2022] - Commissiedebat conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Verzamelbrief opdracht staatscommissie rechtsstaat (29279, nr. 787)

MRb zegt de Kamer toe dat de begeleidingscommissie ook tripartite wordt samengesteld, dus Tweede Kamer, Eerste Kamer en rechterlijke macht.

Parlementaire Agenda punt [14-04-2022] - Commissiedebat conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Verzamelbrief opdracht staatscommissie rechtsstaat (29279, nr. 787)

MRb zegt de Kamer toe dat de suggestie van een red team rechtsstaat aan de staatscommissie wordt meegegeven. Dit is dan een red team dat input geeft aan de staatscommissie.

Parlementaire Agenda punt [14-04-2022] - Commissiedebat conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Verzamelbrief opdracht staatscommissie rechtsstaat (29279, nr. 787)

Mrb zegt de Kamer toe dat in de opdracht aan het einde van de eerste alinea ook de rechterlijke macht wordt genoemd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hier aan toegevoegd dat dit punt samenhangt met de toezegging

Parlementaire Agenda punt [14-04-2022] - Commissiedebat conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Verzamelbrief opdracht staatscommissie rechtsstaat (29279, nr. 787)

MRb zegt de Kamer toe op basis van de doorrekening op uitvoerbaarheid en financiële impact met een integrale inhoudelijke beleidsreactie te komen op de voorstellen van de Commissie Donner, naar verwachting volgt deze eind 2022

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

Uitgaande brief [02-06-2023] - TK Beleidsreactie rapport Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten (33552; 29279, nr. 111)

MRb herhaalt de toezegging van MJenV een standpunt in te nemen over de inrichting van een meldpunt gesloten gemeenschappen nadat het rapport van de Commissie Hendriks (1 november) is verschenen, en de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

Uitgaande brief [30-06-2023] - TK Reactie onderzoeken Georganiseerd sadistisch misbruik en Landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken (31015, nr. 272)

MRb zegt de Kamer toe dat er in het najaar een Italiëbrief zal komen.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Wetgevingsoverleg over het Slotwet en Jaarverslag 2021

Uitgaande brief [03-07-2023] - TK Italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 423)

MJenV zegt de Kamer toe voor het eind van het jaar een brief te sturen over het idee van een aparte rechtsgang ondermijnende criminaliteit

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

Uitgaande brief [03-07-2023] - TK Italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 423)

MJenV zegt de Kamer toe te onderzoeken op welke manier flexibiliteit geborgd kan worden in het LFNP naar voorbeeld Bureau Bijzondere Instroom Defensie

Parlementaire Agenda punt [07-07-2022] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [08-06-2023] - TK Arbeidsmarktstrategie politie (29628, nr. 1173)

De MRb zegt de Kamer toe om in de brief over het proces ten aanzien van de verbetering van de toegang tot het recht de kamer te informeren over de vergoeding van strafmediators.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Commissiedebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Aanpak versterking toegang tot het recht (29279, nr. 800)

SJenV zegt toe voorafgaand met de Kamer te communiceren over de uitkomsten van het TNO-rapport en de reactie daarop van de IND. Voordat er sprake is van een onomkeerbaar besluit, zal SJenV dat eerst met de Kamer communiceren en, als de Kamer daar prijs op stelt, bespreken.

Parlementaire Agenda punt [15-09-2022] - Plenair Dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren (+ stas Van Huffelen)

Uitgaande brief [26-06-2023] - TK Beleidsreactie TNO-rapport IND risicomodel erkende referenten (TK Beleidsreactie TNO-rapport IND risicomodel erkende referenten)

MJenV zegt de Kamer toe eerder te informeren over de stand van zaken integratie NCSC, DTC en CSIRT-DSP bij het laatste Commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity voor het zomerreces

Parlementaire Agenda punt [14-09-2022] - Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity

Uitgaande brief [26-06-2023] - TK Integratie Digital Trust Center, CSIRT-DSP en Nationaal Cybersecurity Centrum (26643, nr. 1058)

SJenV zegt de Kamer een analyse toe over het verschil in het Nederlandse inwilligingspercentage (TZ202210156)

Parlementaire Agenda punt [12-10-2022] - Commissiedebat JBZ-Raad (13-14 oktober) Luxemburg - deel migratie

Uitgaande brief [28-04-2023] - TK Actuele situatie asielketen (19637, nr. 3100)

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe in het eerste kwartaal van 2023 een brief te sturen over de transparantie en het depolitiseren bij gratie. (Z202210-090)

Parlementaire Agenda punt [05-10-2022] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen

Uitgaande brief [18-04-2023] - TK Transparantie en depolitiseren van de gratieprocedure (29279, nr. 783)

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe aan te sturen om aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 een brief naar de Kamer over de positie van slachtoffers en nabestaanden in het kader van de levenslange gevangenisstraf en de herbeoordeling. (TZ202210-087)

Parlementaire Agenda punt [05-10-2022] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Positie slachtoffers en nabestaanden bij levenslange gevangenisstraf, wetstraject alternatieve herbeoordeling (29279; 33552, nr. 798)

MJenV zegt de Kamer toe om met actieplan arbeidsmarktstrategie te komen in het eerste kwartaal van 2023 (TZ202210-184)

Parlementaire Agenda punt [20-10-2022] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [08-06-2023] - TK Arbeidsmarktstrategie politie (29628, nr. 1173)

MJenV zegt de Kamer toe in verzamelbrieven steeds in te gaan op de voortgang van de visie op de politiefunctie (TZ202210-185)

Parlementaire Agenda punt [20-10-2022] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

MJenV zegt de Kamer toe in volgend halfjaarbericht politie nader in te gaan op het plan van aanpak uitsluiting, discriminatie en racisme. Hierbij wordt aandacht gegeven aan het selecteren van leidinggevenden op hun bijdrage aan de veiligheid op de werkvloer. (TZ202210-188)

Parlementaire Agenda punt [20-10-2022] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

MJenV zegt een reflectie op het voorstel van lid Michon-Derkzen om executieven meer diensten op straat laten draaien toe. Over dit voorstel gaat de minister in gesprek met de bonden en een terugkoppeling wordt gegeven aan de Kamer. (TZ202210-192)

Parlementaire Agenda punt [20-10-2022] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van J&V zegt toe dat aan het vertaalonderzoek worden toegevoegd: de financieringswijze in het buitenland en de financiële verschillen voor vertalers naar verschillende talen bij het systeem van uitbetaling op basis van doetaaltelling op woordbasis en het systeem van uitbetaling op basis van doeltaaltelling op aanslagbasis, waarbij een vast aantal aanslagen inclusief spaties als een regel wordt genormeerd of als pagina wordt genormeerd. (TZ202210-076)

Parlementaire Agenda punt [06-10-2022] - Commissiedebat Juridische beroepen

Uitgaande brief [26-06-2023] - TK Monitoring tolk- en vertaaldienstverlening (29936, nr. 65)

De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer een uitgangspuntenbrief te sturen met een nadere uitwerking van het toezicht op de advocatuur. De minister laat nog weten binnen welke termijn deze brief naar de Kamer komt. (TZ202210- 097)

Parlementaire Agenda punt [06-10-2022] - Commissiedebat Juridische beroepen

Uitgaande brief [29-06-2023] - TK Nadere uitwerking versterking toezicht advocatuur (29279, nr. 803)

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe om in het eerste kwartaal van 2023 een update te sturen over de vog-screening aan de Kamer. (TZ202210-100)

Parlementaire Agenda punt [08-09-2022] - Commissiedebat Staats- en bestuursrecht

Uitgaande brief [25-04-2023] - TK Stand van zaken Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  (36200 VI, nr. 128)

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang van de genomen maatregelen omtrent de inwilligingspercentages van Nederland en daaarmee ook de wijze van totstandkomen en uitvoering van het landgebonden asielbeleid

Uitgaande brief [04-11-2022] - TK Actuele situatie asielketen

Uitgaande brief [28-04-2023] - TK Actuele situatie asielketen (19637, nr. 3100)

SJenV zegt toe de Kamer om de drie maanden inzicht te geven in de voortgang bij de IND (specifiek over de BRP-straat)

Parlementaire Agenda punt [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Begrotingsdeel migratie (voortzetting eerste termijn kabinet en tweede termijn)

Uitgaande brief [30-05-2023] - TK Stand van zaken inschrijving asielzoekers en vergunninghouders in de BRP (19637, nr. 3114)

SJenV zegt toe verschillende opties voor intensivering grenstoezicht uit te werken en te proberen de Kamer voor het kerstreces te informeren (in de schriftelijke beantwoording vragen eerste termijn)

Uitgaande brief [09-11-2022] - TK Antwoorden op vragen tijdens wetgevingsoverleg over het begrotingsdeel migratie d.d. 7 november 2022

Uitgaande brief [13-07-2023] - TK Intensivering grenstoezicht (19637, nr. 3154)

MJenV zegt toe inzichtelijk te maken welke kosten na het terughalen van uitreizigers gemoeid gaan met de vervolging in het kader van terrorisme (niet zijnde de repatriëring). Dit gaat onder meer om jeugdbescherming, reclassering, detentie. NB. Interruptie lid Bikker (CU) over wat het zou betekenen voor de democratische rechtsstaat en bijvoorbeeld ook voor de kinderen als wij deze kosten niet zouden maken.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2022] - MJenV - CD Terrorisme/extremisme

Uitgaande brief [26-04-2023] - TK Brief inzake de kosten van uitreizigers na terugkeer (36200 VI; 29754, nr. 130)

MJenV zegt toe een Kamerbrief te sturen of er nog mogelijkheden zijn mensen nog beter te beschermen die op een lijst van passagiersgegevens belanden en worden aangehouden. Er wordt ook aandacht besteed aan zogenaamde witte lijsten (dit laatste op verzoek van het lid Mutluer (PvdA). Onderdeel van toezegging mondelinge vragenuur 4 oktober 2022 n.a.v. Argosuitzending ‘onzichtbare muren’. (TZ202211-246)

Parlementaire Agenda punt [24-11-2022] - MJenV - CD Terrorisme/extremisme

Uitgaande brief [31-05-2023] - TK Brief inzake toezegging aan het Kamerlid Azarkan DENK betreffende onterechte signaleringen (29754, nr. 679)

MJenV zegt toe te kijken naar de mogelijkheden om bij de gemeenten een uitvraag te doen naar de persoonsgerichte aanpak bij jongeren in het kader van rechtsextremisme en de Kamer hierover te informeren. (TZ202211-247)

Parlementaire Agenda punt [24-11-2022] - MJenV - CD Terrorisme/extremisme

Uitgaande brief [30-06-2023] - TK Brief inzake toezegging TZ202211-247 (29754, nr. 681)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer een update toe van Politie en justitie over hoe de actie heeft uitgepakt, waar zij nog meer ruimte zien of wat voor ruimte zij nog van ons nodig hebben om daar proactiever tegen op te kunnen treden.

Uitgaande brief [16-03-2023] - TK Terugkoppeling reseller-actie

Uitgaande brief [16-03-2023] - TK Terugkoppeling reseller-actie (29911; 26643, nr. 392)

MJenV zegt de Kamer namens SJenV in het eerste kwartaal volgend jaar een voortgangsbrief toe over de aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

Parlementaire Agenda punt [06-12-2022] ‒ 3e Mondelinge vraag van het lid VAN DER PLAS (BBB) aan de minister van Justitie en Veiligheid, bij afwezigheid van de staatssecretaris, over onbeantwoorde schriftelijke vragen inzake het opstarten van een mediation traject met het COA, rijk en gemeente Westerwolde (2022Z18116)

Uitgaande brief [09-05-2023] - TK Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers (19637, nr. 3104)

MJenV zegt de Kamer toe te reageren op het rapport/ de aanbevelingen van Van Vollenhoven, de Moor en de NPB inzake wijkagenten, verwarde personen en de GGP (Van der Staaij, SGP

Parlementaire Agenda punt [15-11-2022] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

MJenV zegt de Kamer toe om in het eerste Halfjaarbericht politie van 2023 in te gaan op de herinrichting van de basispolitiezorg (Mutluer, PvdA)

Parlementaire Agenda punt [15-11-2022] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

MJenV zegt de Kamer toe om in het eerste Halfjaarbericht politie van 2023 te informeren over de benodigde financiën inzake motie stroomstootwapens (Michon-Derkzen)

Parlementaire Agenda punt [15-11-2022] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

MJenV zegt de Kamer toe de borging van functionaliteiten van Bureau Bijzondere Instroom te betrekken bij de arbeidsmarktstrategie

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Uitgaande brief [08-06-2023] - TK Arbeidsmarktstrategie politie (29628, nr. 1173)

MJenV zegt de Kamer toe verkenning van HRM-samenwerking met de private beveiligingssector te betrekken bij de arbeidsmarktstrategie

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Uitgaande brief [08-06-2023] - TK Arbeidsmarktstrategie politie (29628, nr. 1173)

MJenV zegt de Kamer toe in het eerste kwartaal van 2023 per brief te informeren over de algehele voortgang op de Toekomstagenda Korpscheftaken en hierin nader in te gaan op het rapport van Velders Novak

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Uitgaande brief [03-07-2023] - TK Voortgang Toekomstagenda Korpscheftaken (29628, nr. 1175)

MJenV zegt de Kamer toe in het eerste Halfjaarbericht politie van 2023 de laatste stand van zaken te delen mbt het werkplan inzet politievrijwilligers als ATH-boa

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

MJenV zegt toe de Kamer nader te informeren over het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen ihkv preventief fouilleren

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

MJenV zegt toe de Kamer begin 2023 te informeren over de wijze waarop navolging wordt gegeven aan de motie uitsplitsen artikel 31

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Uitgaande brief [22-06-2023] - TK Reactie motie leden Helder en Van der Werf (36200 VI, nr. 140)

MJenV zegt toe de Kamer in de halfjaarberichten politie te informeren over de motie van der Plas over het herzien en moderniseren van het politiebudget verdeelsysteem

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

MJenV zegt toe de Kamer in het eerste halfjaarbericht politie te informeren over de motie Mutluer die vraagt te onderzoeken hoe een app kan bijdragen aan veiligheid en aan adequaat optreden van de politie

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

MJenV zegt toe de Kamer in het eerste halfjaarbericht politie te informeren over het laten draaien van operationele diensten door niet-operationele medewerkers met executieve status

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De MRb zegt de kamer toe in het voorjaar van 2023 een brief te sturen met informatie over het benutten en de capaciteit van de beperkte beveiligde afdelingen.

Parlementaire Agenda punt [19-10-2022] - Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs

Uitgaande brief [26-06-2023] - TK 5e Voortgangsbrief Recht doen, kansen bieden (29279; 24587, nr. 797)

De MRb zegt de Kamer toe voor de zomer van 2023 een brief te sturen over de uitkomsten van de verkenning van de doorontwikkeling van het sanctiestelsel.

Parlementaire Agenda punt [19-10-2022] - Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs

Uitgaande brief [13-07-2023] - TK Straffen op maat (29279, nr. 811)

De MRb zegt de Kamer toe in het eerste kwartaal van 2023 een brief te sturen met daarin het overkoepelende beleid van de DJI met betrekking tot racisme en discriminatie

Parlementaire Agenda punt [19-10-2022] - Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs

Uitgaande brief [29-03-2023] - TK Aanbieding Beleidskader discriminatie en racisme bij DJI (30950; 24587, nr. 336)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe met een governance model voor de NLCS te komen.

Parlementaire Agenda punt [15-12-2022] - Commissiedebat Nederlandse Cybersecuritystrategie

Uitgaande brief [15-05-2023] - TK Sturingsmodel Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) (26643, nr. 1025)

TZ202211-210: De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe voor de zomer van 2023 een brief te sturen met een update over de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [10-11-2022] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Halfjaarbrief aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 417)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe in het voorjaar een brief te sturen over de contouren van de verhoging van de strafmaat voor drugsdelicten. (TZ202211-211)

Parlementaire Agenda punt [10-11-2022] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [30-03-2023] - TK Kamerbrief Strafmaat (29911; 29279, nr. 394)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe in het eerste kwartaal van 2023 een brief te sturen met een update van de gegevensdeling waarin in wordt gegaan op de knelpunten en waarbij de werkagenda wordt gevoegd.(TZ202211-213)

Parlementaire Agenda punt [10-11-2022] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Halfjaarbrief aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 417)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe voor de zomer een brief te sturen met een stand van zaken van de NSOC. (TZ202211-215)

Parlementaire Agenda punt [10-11-2022] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Halfjaarbrief aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 417)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe in de brief in Q1 terug te komen op de risico's van de transitie LE en de wijze waarop deze beheerst gaan worden. (TZ202212-043)

Parlementaire Agenda punt [07-12-2022] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [24-03-2023] - TK Transitie van de Landelijke Eenheid (29628, nr. 1159)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe de status van de extra inzet van politie in kwetsbare wijken op te nemen in het eerstvolgende halfjaarbericht.(TZ202212-167)

Parlementaire Agenda punt [22-12-2022] - Tweeminutendebat Politie (CD 22/12)

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe in de brief van Q1 mee te nemen hoe om te gaan met nieuwe leiders en een mogelijk vacuum dat ontstaat in nieuw leiderschap (hoe vrijvallende functies na de schouw worden gevuld) (TK202212-045)

Parlementaire Agenda punt [07-12-2022] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [24-03-2023] - TK Transitie van de Landelijke Eenheid (29628, nr. 1159)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe in de brief van Q1 mee te nemen wat de formele rollen van de vakbond en de OR zijn en de wijze is waarop zij zijn betrokken.

Parlementaire Agenda punt [07-12-2022] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [24-03-2023] - TK Transitie van de Landelijke Eenheid (29628, nr. 1159)

De MRb zegt toe de bevindingen van het onderzoek van de inspecties over de zaak Donny M. met de Kamer te delen.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino

Uitgaande brief [08-06-2023] - TK Aanbieden rapport «Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein» door Toezicht Sociaal Domein (36200 VI, nr. 137)

De MRb zegt toe beleidsreactie op onderzoek Strafmaat aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino

Uitgaande brief [27-03-2023] - TK Beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en reactie op moties en toezeggingen (28741, nr. 94)

De MRb zegt toe een (verzamel)brief aan de Kamer te sturen met een reactie op de petitie van BVNL over zedendelinquenten, en neemt daarin het aantal geseponeerde zedenmisdrijven mee.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino

Uitgaande brief [27-03-2023] - TK Beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en reactie op moties en toezeggingen (28741, nr. 94)

De MRb zegt toe een brief aan de Kamer te sturen met een reactie op nieuwsartikel ‘Helft gestrafte jongeren krijgt door rechter opgelegde hulp niet’ Helft gestrafte jongeren krijgt door rechter opgelegde hulp niet | Binnenland | NU.nl

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino

Uitgaande brief [27-03-2023] - TK Beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en reactie op moties en toezeggingen (28741, nr. 94)

TZ202212-146: De minister komt in het eerste kwartaal van 2023 terug op de gestelde vragen met betrekking tot de uitgevoerde verkenning naar aanleiding van het Franse Senaatsonderzoek naar de porno-industrie. De vraag hoe in dit kader in EU-verband kan worden opgetrokken wordt meegenomen in deze verkenning of in de brief over de JBZ-Raad.

Parlementaire Agenda punt [15-12-2022] - CD Seksueel geweld en kindermisbruik

Uitgaande brief [29-03-2023] - TK Brief verkenning naar Nederlandse porno-industrie (34843; 35715, nr. 71)

TZ202212-150: De minister komt in de volgende voortgangsbrief terug op de communicatiestrategie voor de doorlooptijden van zedenzaken.

Parlementaire Agenda punt [15-12-2022] - CD Seksueel geweld en kindermisbruik

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden (34843, nr. 86)

TZ201212-151: De minister komt terug op verschillende vragen van de commissie over de Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM).

Parlementaire Agenda punt [15-12-2022] - CD Seksueel geweld en kindermisbruik

Uitgaande brief [06-06-2023] - TK Nader Rapport Wetsvoorstel Bestuursrechtelijke aanpak online kindermisbruik  (34843, nr. 87)

MRb zegt de Kamer toe de bevindingen van het onderzoek van de inspecties over de zaak Donny M. met de Kamer te delen

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino

Uitgaande brief [08-06-2023] - TK Aanbieden rapport «Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein» door Toezicht Sociaal Domein (36200 VI, nr. 137)

SJenV zegt de Kamer toe begin maart schriftelijk terug te komen op de vraag van kamerlid Bikker (CU) om de beleidsrichting van de aanpak van criminele uitbuiting te schetsen en neemt daarmee de aanpak vanuit het Verenigd Koninkrijk mee.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Commissiedebat Mensenhandel en Prostitutiebeleid

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Aanpak criminele uitbuiting (28638, nr. 222)

MRb zegt de Kamer toe beleidsreactie op onderzoek Strafmaat aan de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino

Uitgaande brief [27-03-2023] - TK Beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en reactie op moties en toezeggingen (28741, nr. 94)

MRb zegt de Kamer toe een (verzamel)brief aan de Kamer te sturen met een reactie op de petitie van BVNL over zedendelinquenten, en neemt daarin het aantal geseponeerde zedenmisdrijven mee

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino

Uitgaande brief [27-03-2023] - TK Beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en reactie op moties en toezeggingen (28741, nr. 94)

SJenV zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met de VNG en hotelketens inzake mogelijke gedwongen prostitutie in hotels.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Commissiedebat Mensenhandel en Prostitutiebeleid

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Aanpak criminele uitbuiting (28638, nr. 222)

MRb zegt de Kamer toe een brief aan de Kamer te sturen met een reactie op nieuwsartikel ‘Helft gestrafte jongeren krijgt door rechter opgelegde hulp niet’

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino

Uitgaande brief [27-03-2023] - TK Beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en reactie op moties en toezeggingen (28741, nr. 94)

SJenV zegt de Kamer toe in februari door middel van een kabinetsreactie te reageren op de Dadermonitor Mensenhandel 2017-2021.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Commissiedebat Mensenhandel en Prostitutiebeleid

Uitgaande brief [11-04-2023] - TK Beleidsreactie Dadermonitor 2017-2021 (28638, nr. 219)

SJenV zegt de Kamer toe de Tweede Kamer te voorzien van de bloemlezing inzake de Herijking van het Programma Samen tegen Mensenhandel.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Commissiedebat Mensenhandel en Prostitutiebeleid

Uitgaande brief [22-03-2023] - TK Bloemlezing programma Samen tegen mensenhandel (28638, nr. 217)

MRb zegt de Kamer een brief toe over de strafbaarstelling van psychisch geweld/femicide met duiding cijfers Eurostat

Parlementaire Agenda punt [02-02-2023] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen MJenV+ MRb

Uitgaande brief [20-03-2023] - TK Psychisch geweld, internationale rechtsvergelijking en Eurostat-gegevens (28345, nr. 262)

MJenV zegt de Kamer toe schriftelijk terug te komen op de reikwijdte van de verkenning ‘Verzekerbaarheid van klimaatrisico’s’ en de Kamer te informeren indien deze vragen niet meegenomen kunnen worden (TZ202302- 038)

Parlementaire Agenda punt [01-02-2023] - Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing

Uitgaande brief [01-03-2023] - TK Toezeggingen Commissiedebat Brandweer en Crisisbeheersing (29517; 28694, nr. 232)

MJenV zegt de Kamer toe schriftelijk terug te komen op de vragen over de blusinstructie in relatie tot vuurwerk en daarbij wordt ook ingegaan op het nader onderzoek.( TZ202302- 041)

Parlementaire Agenda punt [01-02-2023] - Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing

Uitgaande brief [28-06-2023] - TK Verzamelbrief meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweerzorg en crisisbeheersing (29517, nr. 246)

Minister van Justitie en Veiligheid zegt toe om in gesprek te gaan met het openbaar ministerie over het instellen van een aparte officier van justitie voor de vervolging van genocide

Parlementaire Agenda punt [09-02-2023] - Dertigledendebat over het bericht dat een vrouwelijke Syriëganger het Nederlanderschap terugkrijgt

Uitgaande brief [02-06-2023] - TK Reactie op een petitie van Yezidi-vrouwen en hen steunende organisaties (27925, nr. 939)

SJenV zegt toe de spreidingswet naar de Kamer te sturen na behandeling in de MR kort na het reces

Parlementaire Agenda punt [23-02-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [24-03-2023] - TK Nader rapport inzake Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333, nr. 4)

SJenV zegt toe binnen 2 weken na het reces de Kamer een reactie te sturen op het vierpuntenplan van het lid Podt inzake de opvang van AMV - TZ202302-198

Parlementaire Agenda punt [23-02-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [22-03-2023] - TK Reactie op het vierpuntenplan m.b.t. opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (27062, nr. 133)

SJenV zegt de Kamer toe schriftelijk terug te komen na vervolgafspraak met commissie Plaisier, mede inzake het inbouwen van specialismen / trainen medewerkers IND inzake bekeerlingen - TZ202302-199

Parlementaire Agenda punt [23-02-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [25-04-2023] - TK Terugkoppeling gesprek met PKN, Commissie Plaisier d.d. 30 maart 2023 (19637, nr. 3097)

SJenV zegt toe de Kamer na ontvangst van het landenbericht van BZ te informeren over het landenbeleid Algerije

Parlementaire Agenda punt [23-02-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 201)

SJenV zegt toe de Kamer voor het meireces te informeren over de impact van de uitspraak over etnisch profileren door de KMar en neemt daarin de analyse interne grensbewaking mee - TZ202302-200

Parlementaire Agenda punt [23-02-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [13-07-2023] - TK Intensivering grenstoezicht (19637, nr. 3154)

SJenV zegt toe de Kamer in Q1 te informeren over de analyse inwilligingspercentages

Parlementaire Agenda punt [23-02-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [28-04-2023] - TK Actuele situatie asielketen (19637, nr. 3100)

SJenV zegt toe de Kamer alsnog te informeren over de kosten van juristen en rechtszaken over nareis en ook te kijken naar het op opbrengstencomponent

Parlementaire Agenda punt [23-02-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [25-04-2023] - TK Reactie informatieverzoek over de kosten en besparingen van de nareismaatregel (19637, nr. 3096)

De minister zegt toe in het eerste kwartaal een voortgangsbrief over handelen in detentie. TZ202302076

Parlementaire Agenda punt [08-02-2023] - Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs

Uitgaande brief [26-05-2023] - TK Tweede voortgangsbrief aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting (29911; 29279; 24587, nr. 418)

De minister zegt toe in het tweede kwartaal een voortgangsbrief over het gevangeniswezen waarin in ieder geval wordt opgenomen: • de voortgang van de app MyTelio; • de bezoekregeling van vrijwilligers; • het contact tussen ouder en kind; • de ISD-maatregelen en de landelijke visie; • de maatregelen in de Justitiële Jeugdinrichtingen; • de beperkt beveiligde afdelingen en de bemensing daarvan. TZ202302077

Parlementaire Agenda punt [08-02-2023] - Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs

Uitgaande brief [26-06-2023] - TK 5e Voortgangsbrief Recht doen, kansen bieden (29279; 24587, nr. 797)

SJenV zegt de Kamer toe om de cijfers van Dublinclaimanten toe te sturen

Parlementaire Agenda punt [08-03-2023] - Commissiedebat JBZ-Raad deel asiel

Uitgaande brief [20-03-2023] - TK Verslag van de JBZ-Raad van 9-10 maart (32317, nr. 826)

SJenV zegt de Kamer toe schriftelijk terug te komen op het monitoringsysteem inclusief sanctionering (mechanismen die naleving van fundamentele rechten aan de grens monitoren, zoals Schengenevaluatiemechanisme en nationale monitoringsmechanismen)

Parlementaire Agenda punt [08-03-2023] - Commissiedebat JBZ-Raad deel asiel

Uitgaande brief [20-03-2023] - TK Verslag van de JBZ-Raad van 9-10 maart (32317, nr. 826)

SJenV zegt de Kamer toe om de spreidingswet in maart aan de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [08-03-2023] - Commissiedebat JBZ-Raad deel asiel

Uitgaande brief [24-03-2023] - TK Nader rapport inzake Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333, nr. 4)

SJenV zegt toe de Kamer begin mei de onderliggende stukken (lagere regelgeving) met betrekking tot de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen toe te sturen 202304022

Parlementaire Agenda punt [30-03-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [26-05-2023] - TK Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36333, nr. 6)

SJenV zegt een brief over het onderzoek van NRC Handelsblad waaruit blijkt dat gedetacheerde medische zorg voor asielzoekers in crisisnoodlocaties aanzienlijk duurder blijkt dan wat andere medische detacheringsbureaus vragen, niet het kwaliteitsniveau biedt dat van medische zorgverlening verwacht mag worden.

Parlementaire Agenda punt [06-04-2023] - Tweeminutendebat Vreemdelingen- en Asielbeleid (CD 23/2)

Uitgaande brief [24-04-2023] - TK Medische zorg voor asielzoekers in crisisnoodlocaties (19637, nr. 3098)

SJenV zegt de Kamer toe de brief met terugkoppeling van zijn gesprek met de Commissie Plaisier binnen 2,5 week naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [06-04-2023] - Tweeminutendebat Vreemdelingen- en Asielbeleid (CD 23/2)

Uitgaande brief [25-04-2023] - TK Terugkoppeling gesprek met PKN, Commissie Plaisier d.d. 30 maart 2023 (19637, nr. 3097)

De minister van J&V stuurt de Kamer voor de zomer een brief over de uitkomsten naar aanleiding van de motie over plan van aanpak drugstoerisme. (202302172)

Parlementaire Agenda punt [22-02-2023] - Commissiedebat Drugsbeleid + Stas VWS

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Drugstoerisme (24077, nr. 533)

De minister van J&V stuurt in het voorjaar een brief over de uitvoering van de motie inzake onderzoek naar het criminele vestigingsklimaat in Nederland in relatie tot de educatieve maatregelen drugsgebruik. En de strafmaat. (202302173)

Parlementaire Agenda punt [22-02-2023] - Commissiedebat Drugsbeleid + Stas VWS

Uitgaande brief [19-06-2023] - TK Uitwerking motie Kuik c.s. inzake de educatieve maatregel bij drugsbezit (24077, nr. 530)

Aanbieden van tussentijdse resultaten in het kader van kwaliteitsverbetering van gegevens in de justitiële documentatie

35 916 Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

Uitgaande brief [03-04-2023] - TK Kwaliteitsverbetering gegevens in de justitiële documentatie (35916, nr. 7)

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Baay (50PLUS), toe in overleg met de rechtspraak een wetswijziging voor te bereiden om rechters die ouder dan 70 jaar zijn door te kunnen laten werken (T03474).

Parlementaire Agenda punt [21-06-2022] - Voortzetting re- en dupliek> Debat over de Staat van de rechtsstaat

Uitgaande brief [10-05-2023] - EK Nader rapport inzake Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en enkele andere wetten in verband met het treffen van een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervangers in hun eenenzeventigste levensjaar (36358, nr. 2)

Toezegging Juridische acties belangenorganisaties (35.925 VI) (T03473) De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Dijk (SGP) en een opmerking van het lid Recourt (PvdA), toe te reflecteren op de vraag van het lid Van Dijk (SGP) over het ondernemen van juridische acties van belangenorganisaties op grond van artikel 305a van het Burgerlijk Wetboek.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2021] - Begrotingsbehandeling MJenV

Uitgaande brief [02-06-2023] - EK Vereisten representativiteit belangenorganisaties met een ideëel doel (35925 VI, nr. AJ)

SJenV zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren of de Raad van State om advies gevraagd kan worden of het mogelijk is de wet verplaatsing bevolking die nu voor Oekraïners geldt ook in noodsituaties te kunnen laten gelden voor asielzoekers

Parlementaire Agenda punt [18-04-2023] - GOEDGEKEURD: 1e IN RIJ: Mondelinge vraag van het lid EERDMANS (JA21) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Komende jaren grote toename aantal asielzoekers verwacht’ (Nos.nl, 12 april 2023)

Uitgaande brief [04-05-2023] - TK Reactie verzoek van het lid Kröger over het staatsnoodrecht (36081; 36045, nr. 15)

MJenV zegt toe schriftelijk terug te komen op hoe de hoogte van vertrekbonussen in het remigratiebeleid zijn ingeregeld

Parlementaire Agenda punt [28-03-2023] - Debat wetsvoorstel Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking (36 081)

Uitgaande brief [08-06-2023] - EK Opvang derdelanders (19637; 36045, nr. 3117)

MJenV zegt toe schriftelijk in te gaan op de situatie van de groep derdelanders vanaf 4 september

Parlementaire Agenda punt [28-03-2023] - Debat wetsvoorstel Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking (36 081)

Uitgaande brief [08-06-2023] - EK Opvang derdelanders (19637; 36045, nr. 3117)

De minister van Justitie en Veiligheid stuurt voor de zomer de arbeidsmarktstrategie van de politie naar de kamer met daarin opgenomen de verdeling van de inzet over de verschillende gebieden (TZ202305-103)

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [08-06-2023] - TK Arbeidsmarktstrategie politie (29628, nr. 1173)

De minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op samenwerking met België in de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit (TZ202305-104)

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op het gebruik van het ANPR-systeem in België (TZ202305-104)

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op de stand van zaken van de zedenrecherche waaronder daadwerkelijke inzet (TZ202305-10)

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie of in een aparte brief in op informatie over de BRP-check van toeslagenouders

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Commissieverzoek samenwerkingsverbanden Belastingdienst en politie(29628, nr. 1185)

De minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op de stand van zaken van de ontwikkeling van de visie op de politiefunctie

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op aantallen van geweld tegen agenten en aangiftes daartegen (TZ202305-104)

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op het functioneren van het C2000 systeem en de stand van zaken over de opbouw naar het nieuwe systeem

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [14-06-2023] - TK Stand van zaken vernieuwing en vervanging C2000 zomer 2023 (25124, nr. 113)

De minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op het tapsysteem

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op het uitlezen van versleutelde berichten door de recherche (TZ202305-104)

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op het totaalplaatje van de verdeling van de politiecapaciteit

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid stuurt voor de zomer de eerstvolgende monitoringsrapportage van de commissie Schneiders (TZ202305-106)

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid stuurt, indien mogelijk, voorafgaand aan het debat over het OVV-rapport, een brief over de uitwerking van de aanpak van de kroongetuigenregeling (TZ202304061).

Parlementaire Agenda punt [06-04-2023] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [03-07-2023] - TK Italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 423)

De minister van Justitie en Veiligheid zal in de halfjaarsrapportage ondermijning, voor de zomer 2023: - Ingaan op de effecten van de investeringen in de Financial Intelligence Unit (FIU). - Ook zal zij ingaan op de aanpak corruptie. - Ook zal de minister hier ingaan op melden van ongebruikelijke transacties door Poortwachters. - Ook zal zij in deze brief ingaan op de voortgang van de brede aanpak ondermijning en de wetenschappelijke inzichten op dit thema. - Ook zal de minister de Kamer ook informeren over de inrichting van de teams om snel te interveniëren bij postpakketten voor de aanpak van drugscriminaliteit. - Ook zal zij ingaan op de vraag of de strafmaxima waar het kabinet mee bezig is alleen gaat gelden voor grootschalige drugscriminaliteit. TZ202304059

Parlementaire Agenda punt [06-04-2023] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Halfjaarbrief aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 417)

De minister van Justitie en Veiligheid zal in de kabinetsreactie op het rapport «Koers bepalen» ook de vraag over externe inhuur beantwoorden. TZ202304064

Parlementaire Agenda punt [06-04-2023] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [22-05-2023] - TK Halfjaarbrief aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 417)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe dat de brief over criminele families ook voor de zomer komt. TZ202304063

Parlementaire Agenda punt [06-04-2023] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [07-07-2023] - TK Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit (28741, nr. 86)

De minister van Justitie en Veiligheid zal in het halfjaarbericht politie zal de minister ook ingaan op de reactie korpschef. TZ202304062

Parlementaire Agenda punt [06-04-2023] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer via halfjaarbericht van politie of junibrief te informeren of de capaciteit vanuit bewaken en beveiligen weer terugvloeit naar de basisteams en hoe dit proces eruit ziet, dit raakt aan de bredere politieontwikkeling.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2023] - Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe dat in halfjaarbericht van politie of de junibrief van politie wordt meegenomen of DV&O een wettelijke taak kan krijgen op bewaken en beveiligen. Dit verwijst naar afspraken die zijn gemaakt tussen politie en DJI dat 120 opgeleide en uitgeruste mensen, vergelijkbaar met de bewakingseenheid, zouden kunnen worden ingezet voor bewaken en beveiligen.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2023] - Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

SJenV zegt toe de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de kosten en baten van meer grenstoezicht in Nederland om de instroom te beperken

Uitgaande brief [16-05-2023] - TK Antwoorden op vragen tijdens commissiedebat inzake het vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 10 mei 2023

Uitgaande brief [13-07-2023] - TK Intensivering grenstoezicht (19637, nr. 3154)

SJenV zegt toe de Kamer de consultaties lagere regelgeving spreidingswet te sturen

Parlementaire Agenda punt [10-05-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [26-05-2023] - TK Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36333, nr. 6)

SJenV zegt toe de Kamer de beleidsreactie op het IJenV rapport Kinderen in de noodopvang en crisisnoodopvang te sturen

Parlementaire Agenda punt [10-05-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [25-05-2023] - TK Beleidsreactie IJenV rapport Kinderen in de noodopvang en crisisnoodopvang (19637, nr. 3112)

SJenV zegt toe de Kamer de planning van de maatregelen die worden genomen om alle asielzoekers en vergunninghouders tijdig in te schrijven in de BRP te sturen. Tevens is gevraagd of de Kamer periodiek kan worden geïnformeerd over de voortgang hierop

Parlementaire Agenda punt [10-05-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [30-05-2023] - TK Stand van zaken inschrijving asielzoekers en vergunninghouders in de BRP (19637, nr. 3114)

SJenV zegt de Kamer toe de vraag over het sneller verstrekken van BSN nummers door te geleiden aan de Minister van BZK (TZ202306-021)

Parlementaire Agenda punt [10-05-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [30-05-2023] - TK Stand van zaken inschrijving asielzoekers en vergunninghouders in de BRP (19637, nr. 3114)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe nogmaals bij de Korpsleiding na te gaan op welke wijze terugkoppeling rondom verzoening en eerherstel van de deelnemers van de Blauwe Familie kan worden gegeven aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [09-05-2023] - Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe in het halfjaarbericht de lopende trajecten t.a.v. discriminatie en racisme binnen de politie helder uiteen te zetten en daarbij in te gaan op de al dan niet vrijblijvendheid (ook in relatie tot het sociale veiligheidsplan van Mutluer)

Parlementaire Agenda punt [09-05-2023] - Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe in het halfjaarbericht in te gaan op de wijze waarop om wordt gegaan met eventuele hogere zorgkosten (bijvoorbeeld burn-out verschijnselen) door uitsluitingsgedrag

Parlementaire Agenda punt [09-05-2023] - Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe in het halfjaarbericht in te gaan op de wijze waarop geborgd wordt dat de NDV’s voldoende tijd hebben dit naast hun werk te doen en werk te maken van de professionaliseringsslag

Parlementaire Agenda punt [09-05-2023] - Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe te bekijken of het volgen van integriteitstrainingen en microagressietrainingen onderdeel kunnen zijn van artikel 77 barp.

Parlementaire Agenda punt [09-05-2023] - Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe schriftelijk terug te komen op de gewijzigde vertrekcijfers van mensen met een migratieachtergrond in het rapport van Celik

Parlementaire Agenda punt [09-05-2023] - Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe in het halfjaarbericht in te gaan op de wijze waarop externe monitoring is geborgd middels de Raad van Advies en inspiratie en onderzoek Erasmus ism NCDR en welke rol de inspectie daar evt. in zou kunnen spelen

Parlementaire Agenda punt [09-05-2023] - Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over hoeveel van de Marokkaanse asielzoekers die momenteel in de detentiecentra verblijven, in de afgelopen twee jaar asiel hebben aangevraagd

Parlementaire Agenda punt [06-06-2023] - GOEDGEKEURD, 1e in RIJ: Mondelinge vraag van het lid PIRI (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Marokko-deal over asielproblemen heeft nog weinig effect’ (Nos.nl, 2 juni 2023)

Uitgaande brief [22-06-2023] - TK Samenwerking tussen Nederland en Marokko op het gebied van migratie (30573, nr. 200)

De minister van Justitie en Veiligheid vraagt extra cijfers op over het aantal controles op alcoholgebruik in het verkeer. Deze komen terug in de halfjaarlijkse rapportage van de politie. (TZ202306-075)

Parlementaire Agenda punt [31-05-2023] - Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen

Uitgaande brief [27-06-2023] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2023 (29628, nr. 1174)

SJenV zegt de Kamer toe verslag uit te brengen van het werkbezoek VK voor zomerreces (TZ202306-017)

Parlementaire Agenda punt [17-05-2023] - Commissiedebat Mensenhandel en prostitutie

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Aanpak criminele uitbuiting (28638, nr. 222)

[SJenV] zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met de hotelbranche om aandacht te vragen voor mogelijke signalen uitbuiting en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2023] - GOEDGEKEURD 2e in RIJ: Mondelinge vraag van - het lid KUIK (CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Meiden steeds jonger slachtoffer van seksuele uitbuiting’ (Parool.nl, 9 juni 2023)

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Aanpak criminele uitbuiting (28638, nr. 222)

MJenV zegt toe SJenV nog eens in kaart te brengen hoe het destijds is gegaan met de opt-out voor Denemarken en waarom Nederland geen opt-out heeft.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2023] ‒ 2e Mondelinge vraag van het lid WILDERS (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de veiligheidssituatie voor burgers in Ter Apel die totaal uit de hand loopt (Telegraaf, 24 juni 2023)

Uitgaande brief [13-07-2023] - TK Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 20 en 21 juli 2023 (32317, nr. 845)

SJenV zegt toe Algerijnse asielzoekers in spoor 4 te gaan behandelen met de snelheid van spoor 2.

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

Uitgaande brief [13-07-2023] - TK Stand van zaken IND en rapport EY migratieketen (19637, nr. 3156)

De minister voor Rechtsbescherming voor stuurt morgen de rapportage over de pilot van het Huis van Herstel.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2023] - Commissiedebat Gevangeniswezen en TBS

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Pilot kleinschalige detentievoorziening Huis van Herstel PI Almelo (24587, nr. 917)

De minister van Justitie en Veiligheid zal in de brief over het online gebiedsverbod ook ingaan op de bevoegdheden van burgemeesters en hun rol bij de aanpak van online seksuele intimidatie.

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Plenair debat Wet seksuele misdrijven (36 222)

Uitgaande brief [05-07-2023] - TK Online aangejaagde openbare-ordeverstoringen (28684, nr. 726)

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe in een brief over straffen een reactie op het voorstel van het lid Sneller over een burgerforum inzake passende straffen mee te nemen.

 

Uitgaande brief [13-07-2023] - TK Straffen op maat

Tabel 129 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

MVenJ heeft toegezegd de bepaling die de mogelijkheid biedt tot het opheffen van het college van afgevaardigden te schrappen, als na de evaluatie de waarde van het voortbestaan is gebleken. (T01567)

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] - Gezamelijke behandeling 30 880 Politiewet/32822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

De minister informeert de Kamer hierover bij de brief over de benoemingen in het najaar van 2023.

MVenJ heeft toegezegd dat na de herziening van het Wetboek van Strafvordering het Wetboek van Strafrecht zal worden bezien op de aanwezigheid van obsolete bepalingen.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 en Slotwet 2012

Hierover zal de Kamer na de voltooiing van de herziening van het Wetboek van Strafvordering nader worden geinformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren afhandeling Kowsoleea-zaak

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] - Plenair debat 33 352 Wijziging W.v.Sr. en de Wegenveerkeerswet 1994 i.v.m. de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging W.v.Sv., De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

De zaak Kowsoleea betreft een langlopend (civiel) juridisch conflict. Op 10 maart 2023 is een stuitingsbrief ontvangen. Vanwege deze brief is van verjaring nog geen sprake, zij het dat een deel van de vordering al eerder verjaard was. Uitgaande van de stuitingsbrief van 10 maart 2023 zou de vordering op 10 mei 2028 verjaren (behoudens hernieuwde stuiting). Na verjaring van de zaak zal de Kamer worden geïnformeerd.

MVenJ zegt toe de wetswijziging na vijf jaar te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [17-06-2014] - Plenair debat 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs + Plenair debat 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

De evaluatie is gestart. De begeleidingscommissie is twee keer bij elkaar gekomen. Het afgeronde onderzoeksrapport wordt in de zomer van 2023 opgeleverd, Q3 2023.

MVenJ heeft toegezegd de ontwikkeling van het aantal IVS-en mee te nemen in het kader van de evaluatie van de (wet) raadsman bij het politieverhoor.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] - GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie (Volkskrant, 18 april 2016)

Op 12 juli 2021 heeft de MRb de tweede en meest recente WODC-monitor aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitkomsten van deze monitor zijn besproken met de Nederlandse Orde van Advocaten. Uit deze monitor komt als belangrijkste aandachtspunt naar voren dat de vergoedingen voor verhoorbijstand mogelijk niet in alle gevallen toereikend zijn. Op dit punt is een afzonderlijk beleidstraject opgestart. In de voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand uit juli 2023 is aan de Kamer gemeld dat de monitor - mede - heeft geleid tot aanpassing van het beleid inzake vergoedingen voor rechtsbijstand tijdens (vervolg)verhoren.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de Zelhem-casus en daarbij de Kamervragen over dit onderwerp mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Op 27 juni is in antwoord op vragen van het lid Van Toorenburg de toezegging gespecificeerd (de Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk zodra de stand van het strafrechtelijk onderzoek dat toelaat geïnformeerd, waarbij de beantwoording van de vragen van het lid Van Toorenburg wordt betrokken).

MVenJ heeft toegezegd dat de implementatiewetgeving voor de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers in 2019 zal worden geevalueerd.

Uitgaande brief [28-10-2016] - TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid

De Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over afdoening van deze motie.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd Artikel 172b gemeentewet mogelijk schrappen twee jaar na inwerkingtreding Jeugdwet (31.467) (T01774)

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] - Gezamelijke behandeling 30 880 Politiewet/32822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn over de resultaten van de tussenevaluatie Jeugdwet geïnformeerd. Mede op basis hiervan is het actieprogramma Zorg voor de Jeugd gelanceerd. Of artikel 172 gemeentewet kan worden geschrapt wordt meegenomen in de gesprekken met BGM’s, daarnaast wordt nagegaan of het mogelijk is om te bezien hoe vaak dit artikel wordt gebruikt. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied zal de Kamer nader geïnformeerd worden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd vier jaar na inwerkingtreding het protocol van de werking van het protocol te evalueren

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] - Plenair debat 34 235 Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (R2053)

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt.

MVenJ zegt toe bij de wetsevaluatie (amendement 34 518, 11) aandacht te besteden aan mogelijke onnodige juridisering.

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] - Plenair debat 34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

Onder regie van het WODC wordt de wetsevaluatie op dit moment uitgevoerd door Regioplan. De Kamer wordt na de wetsevaluatie en voor het einde van 2023 geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe de wet 5 jaar na haar inwerkingtreding te evalueren en daarbij te betrekken 1. de premiestijging van de WA-verzekering t.g.v. de wetswijziging 2. of het passend is om in uitzonderlijke gevallen hogere bedragen voor affectieschade toe te kennen, dan nu voorzien.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2017] - Plenair debat 34 257 Wijziging van onder andere het Burgerlijk Wetboek teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

Conform toezegging zal deze wet geëvalueerd worden 5 jaar na de inwerkingtreding (1/1/2019).

De minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in overleg te treden met de politie en het OM over de uitkomsten van het onderzoek over de toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging in het algemeen en in het bijzonder over de aanbevolen verbeteringen van de huidige praktijk. Voor zover op basis van dat overleg verbeteringen worden geïmplementeerd zal de minister na twee jaar bezien in welke mate de nu voorgestelde verbeteringen hebben bijgedragen aan de optimalisering van de praktijk.

Uitgaande brief [26-07-2017] - TK Aanbieding rapport De toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging

Er wordt invulling gegeven aan deze toezegging. Uw Kamer wordt zo spoedig mogelijk na het zomerreces 2023 geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Hoekstra (CDA), toe dat hij de bevoegdheid tot insluitingsfouillering zal monitoren en afhankelijk van de aantallen ook evalueren.

Parlementaire Agenda punt [13-05-2014] - Plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33 112 Verruiming fouilleerbevoegdheden

De Eerste Kamer wordt uiterlijk in het voorjaar van 2024 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe in de uitwerking van de resultaten van de commissie Van der Meer, de bijzonder curator mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] - Wetgevingsoverleg Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS/VenJ

In verband met versnelde inwerkingtreding Wsnp wetswijziging en wat volgt uit de versnelde inwerkingtreding, wordt de Kamer eind 2023 geïnformeerd.

Mrb zegt de Kamer toe bij de evaluatie van de Wfz in ieder geval in te gaan op: - de effectiviteit en mogelijke neveneffecten van de regeling weigerende observandi en - de behandeling van verzoeken om een machtiging onder die regeling door de penitentiaire kamer

Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg EK. d.d. 15 en 16 januari 2018

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. Inwerkingtreding vindt gedeeltelijk plaats op 1-1-2019 en gedeeltelijk op 1-1-2020. De Kamer wordt na de evaluatie van de Wfz in 2024 geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer begin 2020 te berichten over de resultaten van de voorlichting aan politiemedewerkers en officieren van justitie over de (juridische) mogelijkheden om handpalmafdrukken af te nemen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2018] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Het is het streven om de Kamer zsm na het zomerreces 2023 te informeren.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Bikker en Strik, toe het gebruik en de effectiviteit van de regeling voor weigerende observandi, inclusief de jurisprudentie daaromtrent en de behandeling door de penitentiaire kamer, te evalueren. In aanloop naar de evaluatie van de wet zullen een of twee veelbelovende alternatieve of aanpalende maatregelen worden uitgewerkt, zodat bij de wetsevaluatie een integrale discussie kan worden gevoerd Toezegging Evaluatie Wfz (32398) (T02559)

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] - Gezamenlijke Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 399, 31 996, 32 398

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. De inwerkingtreding vindt gedeeltelijk op 1-1-2019 en gedeeltelijk 1-1-2020 plaats. De Kamer wordt in 2024 (na de evaluatie) geïnformeerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid zegt, naar aanleiding van de vragen van de leden Duthler (VVD) en Postema (PvdA), toe de Kamer tijdig te informe-ren wanneer zich de situatie gaat voordoen dat er een voorstel tot uitbreiding van het mandaat van het EOM op de JBZ-agenda gaat komen (33.709) (T02568)

Parlementaire Agenda punt [03-04-2018] - Plenair debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM (Europees Openbaar Ministerie)

De Eerste Kamer is onder meer door middel van een BNC-fiche op 19 oktober 2018 ( 22 112, 2707) geïnformeerd over de Mededeling van de Commissie met betrekking tot de mogelijke uitbreiding van het mandaat van het EOM. Op dit moment valt er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Andriessen (D66), Bikker (ChristenUnie) en Wezel (SP), toe dat hij zal verkennen welke behoefte er bestaat bij andere gerechten, zoals de maritieme kamer bij de rechtbank Rotterdam en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, om volledig Engelstalige procedures te hanteren.T02672

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Wordt meegenomen in het kader van de evaluatie van de wet Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam die medio 2024 zal plaatsvinden.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Andriessen (D66), Duthler (VVD) en Lokin-Sassen (CDA), toe dat financiële meevallers bij de rechtspraak door het NCC(A) besteed zullen worden aan een eventuele verlaging van de griffierechten of aan de rechtspraak, en niet ten bate komen van de Justitie-begroting.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Kamer zal worden geïnformeerd bij de evaluatie van de wet Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam die medio 2024 zal plaatsvinden.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Duthler (VVD), toe dat hij over vijf jaar de werking van de wet NCC zal evalueren. Daarbij zal de differentiatie van griffierechten worden meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Evaluatie medio 2024.

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de editie van de lange termijn monitor Raadsman bij politieverhoor. De minister heeft toegezegd dat deze in 2020 aan de TK zal worden gestuurd, zo mogelijk al in de eerste helft van 2020.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

Op 12 juli 2021 heeft de MRb de tweede en meest recente WODC-monitor aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitkomsten van deze monitor zijn besproken met de Nederlandse Orde van Advocaten. Uit deze monitor komt als belangrijkste aandachtspunt naar voren dat de vergoedingen voor verhoorbijstand mogelijk niet in alle gevallen toereikend zijn. Op dit punt is een afzonderlijk beleidstraject opgestart. In de voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand uit juli 2023 is aan de Kamer gemeld dat de monitor - mede - heeft geleid tot aanpassing van het beleid inzake vergoedingen voor rechtsbijstand tijdens (vervolg)verhoren.

De minister van J&V zegt toe een overzicht van de additioneel in private en politielabs uit te voeren forensische onderzoeken aan de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [31-10-2019] - Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

Het onderwerp van deze brief maakt deel uit van een groter traject waarin uitvoering wordt gegeven aan de visie op forensisch onderzoek in de strafrechtketen van de minister uit 2018. Vanuit de ondermijningsmiddelen is daar 30 mln. euro voor beschikbaar en op dit moment wordt gekeken waar dat geld precies naartoe gaat (mede doordat het een oplopende reeks is). De verwachting is dat de kamer hier eind 2023 over wordt geïnformeerd.

SJenV zegt in AO 7/11-2019 toe de Kamer na afloop van de pilot LVV te informeren.

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd door middel van de beleidsreactie op het WODC-rapport over de evaluatie LVV

MRB zegt de Kamer toe dat de hoogte van de eigen bijdrage niet de sluitpost zal worden bij de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als er tegenvallers zijn op andere terreinen zal de eigen bijdrage niet telkens opgehoogd moeten worden

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - gesubsidieerde rechtsbijstand

Deze toezegging heeft de doorlopend aandacht van het programma Stelselvernieuwing Rechtsbijstand.

MJenV zal begin 2020 in het kader van de indigo-aanpak in gesprek gaan met de reclassering en het OM en de Kamer daarover informeren

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

Er zijn een aantal scenario´s opgesteld voor mogelijkheden op de korte termijn. Voor de lange termijn is een WODC-onderzoek aangevraagd dat (naar verwachting) in september 2023 zal aanvangen.

De evaluatie van het nieuwe screeningsinstrumentarium komt periodiek terug in het Halfjaarbericht. Er zullen ook audits en steekproeven komen. De MJenV komt in de toekomst in een brief daar op terug.

Parlementaire Agenda punt [27-01-2020] - Wetgevingsoverleg 35 170 Screening ambtenaren van politie en politie-externen + 35 065 Wijzigingswet meldkamers

Deze wet wordt geëvalueerd binnen 5 jaar na inwerkingtreding. De evaluatie ziet op de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk

Minister JenV zegt de Kamer een brief toe over het in de praktijk benutten van het afnemen van handpalmafdrukken, waarbij ook wordt gekeken naar de delicten waarbij dat passend is.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Er wordt invulling gegeven aan deze toezegging. Uw Kamer wordt zo spoedig mogelijk na het zomerreces geïnformeerd.

SJenV zegt toe te trachten met de Kamer na het meireces 2020 de resultaten te delen van de resultaten van de pilot versnellen Nigeriaanse asielzaken en mogelijk af te zien van de Dublinclaim

Uitgaande brief [10-03-2020] - TK Schriftelijke reactie op resterende vragen gesteld tijdens het AO Vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 13 februari 2020

De feitelijke start van de pilot heeft als gevolg van de Corona maatregelen nog niet kunnen plaatsvinden i.v.m. het opschorten van het asiel- en terugkeerproces. Het asielproces is inmiddels weer opgestart, tweemaandelijks wordt bezien of de pilot alsnog kan starten

MinRb zegt de Kamer toe dat als die regeling rond is en het verwijzingsportaal bankgegevens is opgezet, hij serieus zal kijken naar aansluiting door de deurwaarders.

Parlementaire Agenda punt [11-05-2020] - WGO Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) + Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Besluit portal is door Fin nog niet in lijn gebracht, verwachting is onduidelijk. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

MJenV zegt toe in de tweede helft van het volgende jaar antwoord te zullen geven op de vraag of de bestuurlijke aanpak van providers, die niet zorgen voor het verwijderen van antisemitische content of andere hate speech, waardoor een centrale autoriteit een boete oplegt krijgen, werkt.

Parlementaire Agenda punt [01-07-2020] - Initiatiefnota «Over een effectievere aanpak van antisemitisme»

Bezien wordt of de bestuursrechtelijke aanpak van OKM en TOI effect sorteert en of het aanbeveling verdient om deze aanpak ook uit te breiden naar andere vormen van illegale content. In juni 2022 is een bestuursrechtelijke autoriteit opgeleverd, die momenteel verder wordt ingericht. De eerste serieuze evaluatie zal niet eerder dan in 2024 geëffectueerd kunnen worden.

SJenV zegt in uitgaande brief 1/7-2020 toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over aanscherping van het openbare ordebeleid

Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning

Op 3 oktober 2022 is de Kamer per brief geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State. Het is onduidelijk wanneer deze we deze uitspraak mogen verwachten. JenV en de Afdeling wachten ook nog op een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.

SJenV zegt de Kamer in debat op 23/6-2020 , naar aanleiding van vragen van de leden van Doornhof (CDA), Karimi (GroenLinks), Kox (SP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van Rooijen (50PLUS), toe het voorstel voor Rijkswet inperking gevolgen Brexit, zodra aangenomen, te contrasigneren en zal de wet in werking laten treden zodra blijkt dat het terugtredingsakkoord de rechten van de Nederlanders in het VK niet voldoende waarborgt, en zal zodra een motie in de Tweede Kamer wordt aangenomen over de inwerkingtreding hier snel en zorgvuldig over oordelen. (T02983)

Parlementaire Agenda punt [23-06-2020] - Plenair debat iz Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet

De positie van Nederlandse burgers in het VK heeft de blijvende en prioritaire aandacht van het kabinet. De verblijfsrechten van Nederlandse burgers die voor 1 januari 2021 al in het VK woonden, blijven beschermd op basis van het burgerrechtengedeelte van het Terugtrekkingsakkoord. Het kabinet is niet bekend met systematische problemen waardoor Nederlandse burgers hun verblijfsvergunning dreigen te verliezen of op andere manier in de problemen zijn gekomen door de terugtrekking van het VK uit de EU. De Nederlandse ambassade in Londen ontvangt met enige regelmaat signalen die aanleiding vormen om de situatie nauwgezet te monitoren en met de Britse autoriteiten in gesprek te blijven. Het kabinet monitort tevens samen met de Commissie of de afspraken uit het burgerrechtengedeelte van het Terugtrekkingsakkoord door het VK worden nagekomen. Het kabinet heeft het vertrouwen en de positieve ervaring dat eventuele (systematische) problemen adequaat en snel kunnen worden opgelost. Het kabinet ziet dan ook geen aanleiding om de Rijkswet inperking gevolgen Brexit in werking te laten treden.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rooijen (50PLUS), toe te kijken of er, naast de huidige informatievoorzieningen, er nog andere mogelijkheden zijn om met name kwetsbare groepen, zoals ouderen, voor te lichten over het voorstel voor Rijkswet inperking gevolgen Brexit (T02984)

Parlementaire Agenda punt [23-06-2020] - Plenair debat iz Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet

De positie van Nederlandse burgers in het VK heeft de blijvende en prioritaire aandacht van het kabinet. De verblijfsrechten van Nederlandse burgers die voor 1 januari 2021 al in het VK woonden, blijven beschermd op basis van het burgerrechtengedeelte van het Terugtrekkingsakkoord. Het kabinet is niet bekend met systematische problemen waardoor Nederlandse burgers hun verblijfsvergunning dreigen te verliezen of op andere manier in de problemen zijn gekomen door de terugtrekking van het VK uit de EU. De Nederlandse ambassade in Londen ontvangt met enige regelmaat signalen die aanleiding vormen om de situatie nauwgezet te monitoren en met de Britse autoriteiten in gesprek te blijven. Het kabinet monitort tevens samen met de Commissie of de afspraken uit het burgerrechtengedeelte van het Terugtrekkingsakkoord door het VK worden nagekomen. Het kabinet heeft het vertrouwen en de positieve ervaring dat eventuele (systematische) problemen adequaat en snel kunnen worden opgelost. Het kabinet ziet dan ook geen aanleiding om de Rijkswet inperking gevolgen Brexit in werking te laten treden.

MRb zegt de Kamer toe bij de evaluatie van doeltreffendheid en de effect van het tegengaan van huwelijkse gevangenschap ook de positie van kinderen mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [09-11-2020] - Wetgevingsoverleg Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

De Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap is recent behandeld in de Eerste Kamer (21 februari 2023). Deze toezegging wordt betrokken bij de evaluatie die binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet aan de Tweede Kamer wordt verzonden.

MRb zegt de Kamer toe dat 128, lid 6 Wet op de rechterlijke organisatie naar analogie zal worden toegepast als het gaat om aanwijzingen richting het Openbaar Ministerie bij een verbodsverzoek in civielrechtelijke zin (toepassing artikel 2:20 BW).

Parlementaire Agenda punt [05-10-2020] - Wetgevingsoverleg inbreng verslag Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruimingvan de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Dit is een motie voor het geval de MJenV diens bevoegdheid inzet om het Openbaar Ministerie een aanwijzing te geven op basis van de Wet op de rechterlijke organisatie. Tot dusver heeft deze situatie en daarmee de noodzaak om deze toezegging uit te voeren zich nog niet voorgedaan.

MinSZW zegt in WGO 12/11 toe de Kamer (samen met SJenV) te informeren over de uitkomst van de consultaties naar aanleiding van de taaleis B1 ten behoeve van naturalisatie

WGO 12 november 2020

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar nader geïnformeerd

SJenV zegt de Eerste Kamer een afschrift toe van haar brief aan de Tweede Kamer inzake eventuele aanscherping van het beleid rondom het intrekken en verlenen van verblijfsvergunningen (35.210 VI) (T02992)

Uitgaande brief [26-10-2020] - Antwoorden vragen inzake mogelijke juridische belemmeringen bij intrekken verblijfsvergunning

 
  

In afwachting van de uitspraak van de Raad van State, het is onduidelijk wanneer we deze uitspraak mogen verwachten

De MRb zegt toe het specifieke punt van de veroordeelde mensen in DJI echt specifiek mee te nemen in de evaluatie (De ggz-wetgeving bevat ook evaluatiebepalingen).

Parlementaire Agenda punt [10-12-2020] - Notaoverleg Gevangeniswezen en tbs

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz. De evaluatie vindt binnen 5 jaar en na 10 jaar plaats. De Kamer wordt tzt (2024) geïnformeerd.

T03282 - De MRb zegt de Eerste Kamer toe dat er in het traject omtrent de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt meegenomen of er in plaats van een limitatieve opsomming met betrekking tot de spreekgerechtigden op een zitting, kan worden volstaan met een algemeen materieel criterium. Dit criterium moet passend zijn binnen het kader van EU-regelgeving.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

Dit punt wordt meegenomen in het traject v.d. modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), toe ervoor te zorgen dat slachtoffers en nabestaanden op de hoogte zijn van zittingen met spreekrecht. (T03283).

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

Dit wordt meegenomen in het traject Informeren en raadplegen tijdens tenuitvoerlegging. De TK wordt daar in het najaar van 2023 over geïnformeerd en zal een afschrift van deze brief naar de EK worden gestuurd.

De MRb zegt de Eerste Kamer toe dat er een evaluatie van de Wet uitbreiding slachtofferrechten wordt gehouden waarin er onder andere kostenaspecten van de wet aan de orde zullen komen.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

Aan deze toezegging zal uitvoering worden gegeven bij de evaluatie van de wet, twee jaar na de inwerkingtreding van de wet. Wordt verwacht in 2025.

MRb zegt toe de mogelijkheden voor meer gegevensbescherming in het bestuursrecht te bekijken en zal daarbij ook het artikel van de NTB 2021/62 betrekken (Van Nispen).

Parlementaire Agenda punt [20-05-2021] - Algemeen Overleg bescherming persoonsgegevens

Deze toezegging wordt afgedaan in de beleidsreactie op het evaluatierapport over de UAVG. De beleidsreactie zal zo spoedig mogelijk naar de Kamer worden gestuurd.

MRb zegt een Kamerbrief toe na afloop van de gerechtelijke procedures AP (Ellian).

Parlementaire Agenda punt [20-05-2021] - Algemeen Overleg bescherming persoonsgegevens

De gerechtelijke procedures van VoetbalTV (hoger beroep) is afgerond, maar die van de KNLTB is nog niet afgerond. Bij de laatste zaak zijn prejudiciele vragen gesteld aan het HvJEU. De uitkomst van die procedure moet worden afgewacht voor de Kamer kan worden geïnformeerd.

SJenV zegt in uitgaande brief d.d. 15 juni 2021 toe de Kamer op een later moment te informeren over de mogelijkheid van gebruik van ECRIS-TCN (third country nationals) binnen de asielprocedure en in de aanpak van overlastgevers.

Uitgaande brief [15-06-2021] - TK Beleidsreactie Inspectierapport Vervolgonderzoek naar de aanpak van overlastgevende asielzoekers

De Kamer wordt geïnformeerd wanneer er ontwikkelingen zijn

T03290 - MRb zegt de EK toe om, mocht het initiatiefvoorstel Kuiken uiteindelijk niet kunnen rekenen op een meerderheid in de EK, met de RvdR en het OM in overleg te gaan over een mogelijke versnelling van de nieuwe 2:20-procedure.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2021] - Wetsvoorstel 35366 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

De plenaire behandeling in de EK is op verzoek van de initiatiefnemers is aangehouden

SJenV zegt toe te (laten) onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de kwantitatieve inzet van lichtere toezichtmaatregelen te meten.

Uitgaande brief [08-07-2021] - TK Beleidsreactie ACVZ-advies Samen werken aan terugkeer

De Kamer wordt naar verwachting in het zomerreces geïnformeerd

MJenV zegt de Kamer toe na inwerkingtreding in het regulier overleg met de rechtspraak de publicatie van uitspraken van de RC’s in overweging te geven. De EK wordt daarover geïnformeerd)

Parlementaire Agenda punt [23-03-2021] - Plenaire behandeling Initiatiefvoorstel 35 296 Wet handhaving kraakverbod (Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen)

Er worden inmiddels uitspraken van de rechter-commissaris in kraakzaken gepubliceerd.

De MJenV zegt toe dat twee jaar na inwerkingtreding de wet wordt geëvalueerd.

Parlementaire Agenda punt [23-03-2021] - Plenaire behandeling Initiatiefvoorstel 35 296 Wet handhaving kraakverbod (Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen)

Het WODC heeft de taak op zich genomen om een monitoringmechanisme op te zetten, teneinde de evaluatie na twee jaar (na 1 juli 2024, aangezien de wet per 1 juli 2022 in werking is getreden) te vergemakkelijken. De nulmeting, die op de situatie voorafgaand aan de inwerkingtreding ziet, wordt in het voorjaar van 2023 opgeleverd

MJenV zegt toe dat de uitkomsten van het onderzoek dat in 2022 zal worden uitgevoerd door de Politieacademie naar de bekendheid van het Handelingskader gerapporteerd zullen worden aan de Kamer. Verder wordt hier jaarlijks een update van verstrekt aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [09-09-2021] - Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie

Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door politie, en is nog niet afgerond. Uw Kamer wordt middels het tweede halfjaarbericht politie 2023 over deze toezegging geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamer medio 2022 nader te informeren over het beleidskader voor de aanpak van mensensmokkel.

Uitgaande brief [20-09-2021] - TK Beleidsreactie Inspectierapport Opsporing Koninklijke Marechaussee; thema Mensensmokkel

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

MRb zegt de Kamer toe dat bij de evaluatie van de wet zal worden gekeken of een betere afspiegeling van vrouwen in raden van commissarissen doorwerkt in een betere afspiegeling van vrouwen in raden van bestuur.

Parlementaire Agenda punt [14-09-2021] - Plenaire behandeling 35628 Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen + MinOCW

Aan deze toezegging zal uitvoering worden gegeven bij de evaluatie van de wet, vijf jaar na inwerkingtreding. De wet is op 1 januari 2022 inwerking getreden. De evaluatie vindt plaats in 2027.

T03279 - De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een opmerking van het lid Frentrop (FVD), om het aantal keren dat de bedenktijd wordt ingeroepen uiteindelijk ook te betrekken bij de tussentijdse evaluatie.

Parlementaire Agenda punt [16-03-2021] - Plenaire behandeling Wetsvoorstel Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35367)

Dit wordt betrokken bij de tussentijdse evaluatie.

De MJenV zegt toe om in het vervolgonderzoek van het WODC naar high impact crimes de volgende twee elementen mee te nemen: 1. inzicht in waarom delinquenten zich op een bepaalde manier ontwikkelen en daarbij aandacht te hebben voor sociaaleconomische en demografische kenmerken en 2. de kwalitatieve component.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2021] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding

Medio juni vond de derde begeleidingscommissie plaats. Hierbij zijn de resultaten en bevindingen, aandachtspunten en verbeterpunten besproken. De begeleidingscommissie oordeelde om voor een vierde keer bijeen te komen, in september 2023. Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek door het WODC wordt gepubliceerd.

MRB zegt de Kamer toe voor het einde van het jaar een brief te sturen over videoconferentie in de rechtspraak

Parlementaire Agenda punt [30-09-2021] - Commissiedebat Rechtspraak

Op 27 juni is de brief over de aanpak versterking van toegang tot het recht naar de Kamer gestuurd. In bijlage 1 bij deze brief over de Maatregelen Versterking toegang tot het recht is de Kamer geïnformeerd dat MRb op dit moment werkt aan de voorbereidingen voor een structurele wettelijke regeling waarin de inzet van videoconferentie in het civiel- en bestuursrecht met waarborgen wordt omkleed. MRb zal de Kamer na het zomerreces hierover nader informeren.

MRB zegt de Kamer toe om, als daar behoefte aan bestaat, een gesprek aan te gaan met de Friese rechtbanktolk die zijn werkzaamheden is gestopt

Parlementaire Agenda punt [30-09-2021] - Commissiedebat Rechtspraak

De betreffende Friese tolk is tevens de voorzitter van één van de acht beroepsorganisaties waar het departement minimaal 2x per jaar mee spreekt. Op 20 januari 2023 is (ambtelijk) met alle deelnemers uit de keten gesproken bij de Dag van de Tolkdienstverlening. Dit is als positief ervaren en zal 2x per jaar gecontinueerd worden. De volgende bijeenkomst staat in september gepland.

MRB zegt de Kamer toe om in het najaar van 2022 een brief te sturen over benoemingen bij de rechtspraak.

Parlementaire Agenda punt [30-09-2021] - Commissiedebat Rechtspraak

De evaluatie van benoemingen van gerechtsbestuurders is in de eerste helft van 2023 afgerond. De resultaten komen, na analyse en vaststelling daarvan door de rechtspraak, na de zomer 2023 beschikbaar. De minister informeert de TK hierover rondom in het najaar van 2023.

MRb zegt de Kamer toe - de gevolgen van de updateverplichting voor de administratieve lastendruk voor ondernemers zorgvuldig te monitoren; - in de uitwerking hiervan mee te nemen dat kleine(re) ondernemers informatie en ook ondersteuning nodig hebben, i.h.b. t.a.v. verhouding t.o.v. fabrikanten/leveranciers; - een evaluatie van de wet (en met de Tweede Kamer overleggen over de evaluatiecriteria)

Parlementaire Agenda punt [26-01-2022] - Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (35 734)

In behandeling, EZK voortouw.

MJenV zegt de Kamer toe in maart 2022 een brief te sturen over bewaken en beveiligen en daarin ook mogelijke scenario's van inzet van private beveiligers mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [27-01-2022] - Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Ten aanzien van de scenario’s zitten we nog in de pilotfase, dit is eerder gemeld in CD. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn of een definitieve uitwerking kan worden gedeeld, wordt de Kamer daarover geïnformeerd.

MRb stuurt eind dit jaar evaluatie RIO naar de Kamer incl. beleidsreactie. Hierin wordt de vraag meegenomen of RIO ook voor minderjarigen van toegevoegde waarde kan zijn.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2022] - Commissiedebat Justitiële Jeugd

Door de Minister voor Rechtsbescherming is toegezegd dat dit jaar nog een evaluatie van de pilot re-integratieofficier volgt en dat deze met een beleidsreactie naar de Kamer wordt verzonden. De resultaten van de evaluatie en de beleidsreactie worden eind 2023 verwacht.

De minister stuurt voor het einde van dit jaar de opties van het waarschuwings-alarmsysteem naar de Kamer en het plan zelf medio 2023.

Commissiedebat Taakdifferentiatie Brandweer en Crisisbeheersing 24/3

Op dit moment wordt het financiële beeld van de WAS-scenario’s nader uitgewerkt en is het ministerie in bespreking met Veiligheidsregio’s over die scenario’s. Op 9 oktober wordt de toekomst van crisiscommunicatie(middelen) besproken in het Veiligheidsberaad aan de hand van een voorstel. De Kamer wordt daarna geïnformeerd conform motie Wolbert.

SJenV zegt de Kamer toe de leefomstandigheden van kinderen in Ter Apel structureel mee te nemen in de reactie op de Motie Bisschop over een robuuste asielketen

Parlementaire Agenda punt [19-04-2022] - GOEDGEKEURD, 1e IN RIJ: Mondelinge vraag van - het lid PODT (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over het bericht ‘Kinderombudsvrouw: kinderen in Ter Apel verwaarloosd’ (Nos.nl, 15 april 2022)

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe medio 2024 te komen met concrete resultaten over het expertiment, het digiplein, en professionalisering op het gebied van relatie- en scheidingsproblematiek

Parlementaire Agenda punt [24-03-2022] - Commissiedebat Personen- en familierecht

De Kamer wordt medio 2024 geïnformeerd over concrete resultaten over het experiment, het digiplein, en professionalisering op het gebied van relatie- en scheidingsproblematiek

MRb zegt toe de resultaten van het WODC-onderzoek over de effectiviteit van sanctiemogelijkheden bij omgangsproblematiek te delen met TK

Parlementaire Agenda punt [24-03-2022] - Commissiedebat Personen- en familierecht

Het WODC-onderzoek is 21 maart opgeleverd en 9 mei aangeboden aan de Kamer. De Kamer na het zomerreces 2023 de beleidsreactie op het onderzoek ontvangen.

SJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren wanneer de delta tussen de beschikbare en benodigde plekken klein wordt

Parlementaire Agenda punt [21-04-2022] - Plenair debat over de stand van zaken rond coördinatie van de huisvesting, medische zorg, sociale voorzieningen, onderwijs en verdere integratie van Oekraïense vluchtelingen en de effecten hiervan voor de opvang van andere groepen asielzoekers en statushouders.

Beeld m.b.t. bezetting en capaciteit wordt continu gemonitord. De TK wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.

SJenV zegt de Kamer toe dat vorderen (van leegstaande panden) alleen in noodsituaties aan de orde komt; SJenV zegt de Kamer toe dat hij de Kamer op voorhand informeert wanneer het kabinet over wenst te gaan tot vorderen, tenzij er sprake is van een noodsituatie waardoor dit op voorhand niet mogelijk is. Noodwetgeving zal niet worden ingezet voor niet-Oekraïners

Parlementaire Agenda punt [21-04-2022] - Plenair debat over de stand van zaken rond coördinatie van de huisvesting, medische zorg, sociale voorzieningen, onderwijs en verdere integratie van Oekraïense vluchtelingen en de effecten hiervan voor de opvang van andere groepen asielzoekers en statushouders.

Indien dit aan de orde zou komen, wordt deze toezegging gestand gedaan.

MVenJ zegt de Kamer toe dat er een onderzoek volgt naar het effect van de mogelijkheid van het Openbaar Ministerie om een hogere straf te eisen bij Veilige Publieke Taak-delicten op de strafoplegging door de rechter

Parlementaire Agenda punt [17-02-2022] - Commissiedebat Politie

Het WODC zal het onderzoeksrapport naar verwachting in het najaar 2023 aanbieden aan het ministerie van JenV.

MVenJ zegt de Kamer toe om voor de zomer schriftelijk terug te komen met een reflectie op de groepsaansprakelijkheid. Hierin worden de gedragsaspecten meegenomen. In dezelfde brief zal ook uiteengezet worden welke effectieve routes er zijn voor het verhalen van schade op daders.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Commissiedebat Jaarwisseling

Over het thema groepsaansprakelijkheid heeft een gesprek plaatsgevonden met het Kamerlid Helder, het openbaar ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De afspraken die daaruit voortkwamen worden nu verder uitgewerkt.

MRb zegt de kamer toe dat er standaard een procesbegeleider komt voor ouders bij een uithuisplaatsing. Dit kan een gedragswetenschapper, mediator of advocaat zijn. De vorm wordt uitgewerkt.

Parlementaire Agenda punt [12-05-2022] - Plenair debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen + MP

De juridische ondersteuning aan kinderen en ouders bij uithuisplaatsingen wordt beproefd in een pilot kosteloze rechtsbijstand. De pilot wordt gemonitord. Op basis van de uitkomsten van de monitoring neemt MRb een besluit over of en hoe hij kosteloze rechtsbijstand structureel gaat vormgeven.

MRb zegt de Kamer toe medio 2023 te bezien hoe het staat met het nationaal keurmerk letselschade

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe een eenduidig landelijke werkwijze te regelen m.b.t. het reinigen van een plaats delict, wanneer dit een woning betreft, en informeert de Kamer eind 2022 over deze werkwijze.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

De politie heeft inmiddels enige tijd ervaring opgedaan met de nieuwe landelijke werkwijze. De verwachting is dat de landelijke werkwijze en de Europese aanbesteding gereed zijn in de zomer van 2023. Uitrol van de landelijke werkwijze over alle politie-eenheden volgt aansluitend op 1 oktober 2023.

MRB zegt de Kamer toe aan de politie over te brengen dat tot die tijd (totdat de eenduidig landelijke werkwijze schoonmaak plaats delict is geregeld) in voorkomende gevallen de schoonmaak geregeld moet worden.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

De politie heeft inmiddels enige tijd ervaring opgedaan met de nieuwe landelijke werkwijze. De verwachting is dat de landelijke werkwijze en de Europese aanbesteding gereed zijn in de zomer van 2023. Uitrol van de landelijke werkwijze over alle politie-eenheden volgt aansluitend op 1 oktober 2023.

MRb zegt de Kamer toe om na te gaan of de besluitvorming over modernisering van het geweldscriterium naar voren kan worden gehaald, om dit waar mogelijk parallel te laten lopen met de inwerkingtreding van de wet seksuele misdrijven

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

Dit project loopt parallel met de inwerkingtreding van de wet seksuele misdrijven. Naar verwachting is dit begin 2024 gereed.

MRb zegt toe bij de taakoverdracht naar het CJIB in het eerste kwartaal van 2023 aandacht te hebben voor het verstrekken van een afschrift van het vonnis aan het slachtoffer en zal hier in de voortgangsrapportages op terug komen.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2022] - Slachtofferbeleid

Gesprek met Raad voor de Rechtspraak loopt. De praktijk wordt in kaart gebracht waarna wordt bezien of huidige werkwijze aanpassing behoeft.

MJenV zegt de Kamer toe het verzoek om onderzoek naar het handelen van de NCTV in afgelopen jaren (DENK) mee te nemen in de uitvoering van het verzoek van Omtzigt over verzamelde informatie over politici, als ook het verzoek van BIJ1 naar aanleiding van verzoeken van Kamerlid Omtzigt en DENK. Concreet vraagt het verzoek om nadere duiding van de procedure voor burgers die door NCTV zijn gevolgd om hun recht te halen, en aan te geven of hindernissen zijn weggenomen en welke resultaten dit heeft opgeleverd

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

 
  

Toezegging uit Debat over de werkwijze van de NCTV. Dit is grotendeels meegenomen in brief voor het zomerreces 2022. Kamer wordt hier naar verwachting nader over geïnformeerd in de aanbieding van de Nota van Wijziging. Deze is onder meer aangekondigd in Kamerbrief van 16 februari 2022. Het advies van de Raad van State is verwerkt en de nota van wijziging wordt naar verwachting op korte termijn aangeboden aan de Kamer.

MJenV zegt toe om gesprek te voeren met bestuurders van moskeeën

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Als minister van Erediensten is hier doorlopend aandacht voor.

MJenV zegt toe om voor/in het wetsvoorstel algemene termen te specificeren. Mede met oog op het feit dat de discussie op de eigenstandige analysetaak van de NCTV zit.

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Kamer wordt hier naar verwachting nader over geïnformeerd in de Nota van Wijziging.

MJenV zegt toe om mee te nemen in het proces of verschillende partijen (Tweede Kamer, kritische organisaties, Raad van State) meegenomen kunnen worden in een mogelijke Nota van Wijziging. Een brede consultatie is de wens vanuit de TK

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

De Nota van Wijziging is aan de Raad van State verzonden. Het wachten is op het advies van de Raad van State. Na advisering zal dit verwerkt worden en zal de Nota van Wijziging aangeboden worden aan de Kamer.

MJenV zegt toe om in het najaar terug te komen op de kerntaken (analyse en coördinatie) bij de behandeling van het wetsvoorstel. Wat is de toegevoegde waarde NCTV t.o.v. andere actoren

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Kamer wordt hier naar verwachting nader over geïnformeerd in de Nota van Wijziging.

MJenV zegt toe om in het wetsvoorstel terug te komen op het hoe de toezichtstaken zijn ingevuld en hoe dat in het wetsvoorstel vorm krijgt

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Kamer wordt hier naar verwachting nader over geïnformeerd in de Nota van Wijziging.

MJenV zegt toe om in het najaar terug te komen op waarborgen die zijn ingebouwd in het wetsvoorstel, zodat personen, organisaties etc. niet onrechtmatig kunnen worden gevolgd

Parlementaire Agenda punt [02-06-2022] - Debat over de werkwijze van de NCTV

Kamer wordt hier naar verwachting nader over geïnformeerd in de Nota van Wijziging.

MRb zegt de kamer toe om in begin november een brief op te sturen over de invoeringstoets naar de Kamer met specifiek het perspectief van lvb’ers in acht genomen.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2022] - Gevangeniswezen en tbs

In de 5e voortgangsbrief Recht doen kansen bieden is de Kamer geïnformeerd dat zij in het najaar van 2023 over de uitkomsten en de eventuele opvolging van de invoeringstoets zullen worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe de vraag te geleiden over wat er gebeurd is met de geregistreerde meldingen antisemitisme door aan de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB).

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Wetgevingsoverleg over het Slotwet en Jaarverslag 2021

De vraag is doorgeleid aan de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Naar verwachting zal de vraag in Q3 2023 beantwoord worden.

SJenV zegt toe voor de begrotingsbehandeling met een langetermijnvisie te komen

Parlementaire Agenda punt [06-07-2022] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid - voortzetting

De Kamer wordt geïnformeerd door middel van de fundamentele heroriëntatie die naar verwachting eind 2023 naar de Kamer wordt gezonden

De MRb zegt de Kamer toe het knelpunt inzake de verstrekking van gegevens door het OM aan Perspectief Herstelbemiddeling nader te onderzoeken en hiervoor in overleg gaat met politie, OM en Perspectief Herstelbemiddeling om te vragen wat er schort en welke afspraken er kunnen worden gemaakt. De uitkomsten worden meegenomen in de brief die vóór de begroting uitgaat.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2022] - Commissiedebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

De Kamer is hierover procedureel geïnformeerd in de brief over de afdoening van de motie van Mutluer die voor de begrotingsbehandeling aan de TK is gestuurd. In de volgende voortgangsbrief over herstelrecht die vóór de begroting aan de Kamer wordt gestuurd zal hierop inhoudelijk worden ingegaan.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van de evaluatie, uitgevoerd door het WODC, inzake de wet drugs in het verkeer.

Parlementaire Agenda punt [02-12-2021] - Commissiedebat Verkeersveiligheid

De evaluatie is gestart. De begeleidingscommissie is twee keer bij elkaar gekomen. Het afgeronde onderzoeksrapport wordt in de zomer van 2023 opgeleverd, Q3 2023.

MRb zegt toe in gesprek te gaan met betrokkenen bij binnenlandse afstand en adoptie, zoals Verleden in Zicht, over de aansprakelijkstelling naar aanleiding van de privacyschending bij het onderzoek naar binnenlandse adoptie.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2022] - Commissiedebat adoptie

Deze gesprekken zijn momenteel nog gaande. De Kamer zal na afronding van de gesprekken geïnformeerd over de uitkomsten.

MVWS zegt de Kamer toe de juridische verkenning in het kader van het strafbaar stellen van matchfixing voor het eind van het jaar (half november 2022) af te ronden. Deze verkenning onderzoekt wat de toegevoegde waarde is van het expliciet (nader) strafbaar stellen van matchfixing.

Matchfixing 29-6-2022

JenV is bezig met de juridische verkenning waaronder de inventarisatie van de internationale ervaringen rondom strafbaarstelling. Over de voortgang van de verkenning wordt de TK aan het einde van de zomer geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer een evaluatie van het proces rondom de situatie in Ter Apel toe voor het voorjaar

Parlementaire Agenda punt [08-09-2022] - Plenair debat over de asielopvang

In afwachting van het inspectierapport

SJenV zegt een beleidsreactie toe op het inspectierapport over de situatie in Ter Apel binnen drie weken na verschijnen van het rapport

Parlementaire Agenda punt [08-09-2022] - Plenair debat over de asielopvang

In afwachting van het inspectierapport

SJenV zegt de Kamer een brief toe over de evaluatie van de maatregelen om de asielinstroom te beperken

Parlementaire Agenda punt [08-09-2022] - Plenair debat over de asielopvang

De Kamer wordt naar verwachting in Q3 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer periodiek te informeren (maandelijks / 6-wekenlijks) over de voortgang van het aantal gerealiseerde opvangplekken

Parlementaire Agenda punt [08-09-2022] - Plenair debat over de asielopvang

De Kamer wordt naar verwachting in Q3 2023 geïnformeerd

MRb zegt de Kamer toe om de uitvoeringsconsequenties van een mogelijkheid van een geslachtsnaamwijziging gedurende een jaar na de geboorte te bespreken met gemeenten en meenemen in het licht van de evaluatie elektronische dienstverlening van de burgerlijke stand in 2023.

Parlementaire Agenda punt [07-09-2022] - Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam)) (35 990)

Evaluatie loopt. De resultaten zijn naar verwachting na de zomer beschikbaar.

MRb zegt de Kamer toe om de mogelijkheid om de naamskeuze ook schriftelijk te doen in plaats van aan de balie en een elektronische naamskeuze te overwegen in het licht van de evaluatie van de burgerlijke stand in 2023.

Parlementaire Agenda punt [07-09-2022] - Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam)) (35 990)

De evaluatie loopt. De resultaten zijn waarschijnlijk na de zomer beschikbaar.

MRb zegt de Kamer toe de gronden waarop naamswijziging mogelijk is en het proces en de kosten die daaraan verbonden zijn, nader door te lichten ter voorbereiding van een aanpassing van het Besluit geslachtsnaamwijziging.

Parlementaire Agenda punt [07-09-2022] - Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam)) (35 990)

Bij brief van 23 juni 2023 is aan de beide Kamers aangegeven (Kamerstuknummer 36284, nr. C) dat JenV momenteel werkt aan een tijdelijke regeling kosteloze naamswijziging voor nazaten van tot slaafgemaakten, vooruitlopend op een mogelijke structurele regeling. Naar verwachting kan het besluit begin 2024 in het Staatsblad staan en korte tijd later in werking treden. Tot zover de brief. Als gevolg van de val van het Kabinet kan een lichte vertraging optreden.

SJenV zegt toe ernaar te streven het wetsvoorstel ongewenstverklaring voor de begrotingsbehandeling in consultatie te brengen.

Parlementaire Agenda punt [21-09-2022] - Algemene Politieke Beschouwingen

In afwachting van politieke besluitvorming .

Kabinet (MJenV) zegt toe voor de zomer van 2023 een brief aan de te Kamer zenden over het heroverwegen van een planbureau voor veiligheid, mede in het licht van de ervaringen met de Nationale Veiligheidsraad die nu wordt opgezet.

Parlementaire Agenda punt [21-09-2022] - Algemene Politieke Beschouwingen

De Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd.

Er wordt een wetsvoorstel in procedure gebracht over de herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf. (TZ202210-086)

Parlementaire Agenda punt [06-10-2022] - Commissiedebat Juridische beroepen

Gestreefd wordt het wetsvoorstel in Q1 2024 in consultatie te geven (brief van 27 juni 2023, Kamerstukken II 2022/23, 29279, nr. 798).

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe voor het einde van het jaar een brief over de problemen bij de oninbare civiele vorderingen te sturen. (TZ202210-157)

Parlementaire Agenda punt [05-10-2022] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd over de stand van zaken.

MJenV zegt de Kamer toe de visie op politiefunctie toe te sturen voor het einde van 2023 (TZ202210-185)

Parlementaire Agenda punt [20-10-2022] - Commissiedebat Politie

Het proces om te komen tot een visie op de politiefunctie wordt gedurende 2023 doorlopen. De Tweede Kamer wordt d.m.v. de Halfjaarberichten geïnformeerd over de voortgang.

MJenV zegt de Kamer toe de samenwerkingsagenda politie en groene boa’s toe te sturen in het voorjaar 2023. (TZ202210-186)

Parlementaire Agenda punt [20-10-2022] - Commissiedebat Politie

Het  blijkt lastiger dan gedacht om te komen tot een samenwerkingsagenda. In de werkgroep komt dat de grootste uitdaging is het komen tot een governance structuur waar besluiten worden genomen (over o.a. prioritering) en waar afstemming plaatsvindt. Voor domein I vindt dit plaats in een regionale driehoek, waar zowel de beide gezagen, de politie en de burgemeester in de rol van boa-werkgever aan tafel zitten. Domein II heeft die structuur niet, doordat een inzetgebied zich vaak uitstrekt over meerdere gemeenten en soms zelf meerdere veiligheidsregio’s en provincies. Momenteel verkennen wij of het mogelijk is om 1 á 2 keer per jaar aan te sluiten bij een gremium om dergelijke besluiten te kunnen nemen.

MJenV zegt de Kamer toe periodiek de Kamer een update te geven over de stand van zaken uitvoering moties over de samenwerkingsagenda voor politie en groene boa’s (motie Michon-Derkzen en Mutluer) en bevordering veilig werken boa’s (motie Bisschop en Michon-Derkzen). (TZ202210-187)

Parlementaire Agenda punt [20-10-2022] - Commissiedebat Politie

Het blijkt lastiger dan gedacht om te komen tot een samenwerkingsagenda. In de werkgroep komt dat de grootste uitdaging is het komen tot een governance structuur waar besluiten worden genomen (over o.a. prioritering) en waar afstemming plaatsvindt. Voor domein I vindt dit plaats in een regionale driehoek, waar zowel de beide gezagen, de politie en de burgemeester in de rol van boa-werkgever aan tafel zitten. Domein II heeft die structuur niet, doordat een inzetgebied zich vaak uitstrekt over meerdere gemeenten en soms zelf meerdere veiligheidsregio’s en provincies. Momenteel verkennen wij of het mogelijk is om 1 á 2 keer per jaar aan te sluiten bij een gremium om dergelijke besluiten te kunnen nemen.

MJenV zegt de Kamer toe de AMVB bewapening en uitrusting boa’s in voorhang aan de Kamer te doen toekomen. (TZ202210-187)

Parlementaire Agenda punt [20-10-2022] - Commissiedebat Politie

Het wetsvoorstel en de concept-amvb zijn ingediend bij de Tweede Kamer.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe om de nieuwe beleidsregels uit het maatwerkkader van de vog-screening voor lichte zeden voor het einde van 2022 of begin 2023 aan de Tweede Kamer te sturen. (TZ202210-101)

Parlementaire Agenda punt [08-09-2022] - Commissiedebat Staats- en bestuursrecht

De gewijzigde beleidsregels worden na het zomerreces aan de Kamer gestuurd.

SJenV zegt de Kamer een nadere reactie toe op het WODC-Rapport Bijzonder ingewikkeld om aan papieren te komen toe

Uitgaande brief [04-11-2022] - TK Aanbieding eindrapport: “Bijzonder ingewikkeld om aan papieren te komen”

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de hogere instroom van amv

Uitgaande brief [04-11-2022] - TK Actuele situatie asielketen

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd.

SJenV zegt toe draagvlak (en draagkracht) onderdeel te laten zijn van de evaluatie van de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Parlementaire Agenda punt [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Begrotingsdeel migratie (voortzetting eerste termijn kabinet en tweede termijn)

Deze thema’s zijn onderwerp van de evaluatie van de opvang van ontheemden uit Oekraine. De evaluatie wordt naar verwachting na het zomerreces afgerond.

SJenV zegt toe zicht in te zetten om met land van herkomst afspraken te maken over terugname van amvs

Parlementaire Agenda punt [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Begrotingsdeel migratie (voortzetting eerste termijn kabinet en tweede termijn)

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd.

De Minister zegt de Kamer toe een wetsvoorstel te sturen waarmee de bepaling in het erfrecht wordt aangepast dat geen financieel voordeel gehaald mag worden uit een misdrijf. (TZ202211- 084)

Parlementaire Agenda punt [10-11-2022] - Commissiedebat Civiel gerechtelijke onderwerpen (ingekort)

Een Kamerbrief met hoofdlijnen voor voorstel wordt in de tweede helft van 2023 aan TK gestuurd.

De Minister zegt de kamer toe een brief toe te sturen over de mogelijkheden voor letselschadeslachtoffers om hun schade te verhalen bij verzekeraars vooruitlopend op aanpassing van wet- en regelgeving. (TZ202211- 085)

Parlementaire Agenda punt [10-11-2022] - Commissiedebat Civiel gerechtelijke onderwerpen (ingekort)

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

De Minister zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over het voorstel de competentiegrens voor de kantonrechter te verhogen naar 50.000 euro. (TZ202211- 086)

Parlementaire Agenda punt [10-11-2022] - Commissiedebat Civiel gerechtelijke onderwerpen (ingekort)

Het ministerie is in gesprek met de Raad voor de rechtspraak over de wenselijkheid en haalbaarheid van een verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter naar 50.000 euro. Over de uitkomsten daarvan wordt de Kamer eind 2023 geïnformeerd.

De Minister zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over het effectueren van civiele vonnissen naar aanleiding van gesprekken met de KBvG en gaat daarbij ook in op de motie-Van Nispen/Ellian (Kamerstuk 28684, nr. 680). (TZ202211- 087)

Parlementaire Agenda punt [10-11-2022] - Commissiedebat Civiel gerechtelijke onderwerpen (ingekort)

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd over de stand van zaken.

SJenV zegt toe met zijn collega van SZW te spreken over de coulance tegenover werkgevers met betrekking tot de verblijfstickers voor Oekraïeners

Parlementaire Agenda punt [14-11-2022] - Wetgevingsoverleg Begrotingsdeel migratie (voortzetting eerste termijn kabinet en tweede termijn)

Hier is het met de IND en SZW over gesproken. De toezegging is gedaan in de periode dat de overbruggingsperiode voor ontheemden verliep. Vanaf 1 november mogen ontheemden werken, zonder tewerkstellingsvergunning, maar alleen nadat zij een verblijfsbewijs van de IND hebben ontvangen (sticker of O-document). In de periode ervoor was er een stickerpauze, inmiddels is dit weer hervat en heeft iedereen de mogelijkheid gehad om een sticker op te halen. Personen kunnen dit, als zij dit nog niet hebben gedaan, nog steeds doen.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe dat in het eerste kwartaal van 2023 een beleidsreactie volgt over de UAVG evaluatie.

Parlementaire Agenda punt [02-11-2022] - Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten + Staatssecretaris BZK

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe in gesprek te treden met de AP over nationale gedragscodes

Parlementaire Agenda punt [02-11-2022] - Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten + Staatssecretaris BZK

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

MJenV zegt toe het onderzoek naar algoritmen naar de Kamer te sturen.(TZ202211-244)

Parlementaire Agenda punt [24-11-2022] - MJenV - CD Terrorisme/extremisme

WODC-onderzoek volgt niet meer voor de zomer maar wordt naar verwachting eind zomer opgeleverd, daarna volgt aanbieding aan de Kamer, mogelijk met beleidsbrief.

MJenV zegt toe met een nadere strategie te komen voor de aanpak van online radicalisering met daarbij aandacht voor preventie (TZ202211-243)

Parlementaire Agenda punt [24-11-2022] - MJenV - CD Terrorisme/extremisme

De Kamer wordt hier na het zomerreces over geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamer in de eerste helft van 2023 te informeren over (de voortgang van) de uitwerking van de aanbevelingen uit het evaluatierapport van de IND: ‘Succesvol opgestart? Een evaluatie van de start-up regeling, 2015-2021’ en de uitvoering hiervan

Uitgaande brief [29-11-2022] - TK Beleidsreactie evaluatie start up regeling

De Kamer wordt naar verwachting in Q3 2023 geïnformeerd

Toezegging van MJenV tijdens het TD politie van 7 december 2022 om schriftelijk te reageren op het artikel omtrent de bewapening ME (Rapport less lethal weapons) in het komende jaar (te betrekken bij eerste halfjaarbericht politie 2023).

Parlementaire agendapunt [7/12] Tweeminutendebat politie

Uw Kamer is geïnformeerd over het Paraatheidsprogramma in het Eerste Halfjaarbericht Politie 2023. In het volgende Halfjaarbericht zal ik u hierover nader informeren.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt namens de minister van Justitie en Veiligheid de Kamer toe terug te koppelen over de voorlichting, en in hoeverre de mensen daadwerkelijk worden bereikt.

Parlementaire Agenda punt [29-11-2022] - GOEDGEKEURD: 2e in RIJ: Mondelinge vraag van - het lid BIKKER (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, bij afwezigheid van de minister, over het bericht ‘Iedereen een noodpakket in huis, adviseert NCTV: ‘Nederland extra kwetsbaar’’ (Ad.nl, 29 november 2022)

Na de publicatie van de Veiligheidsstrategie wordt ingezet op het actief onder de aandacht brengen van de informatie. Naast het algemene publiek wordt specifiek ingezet op het bereiken van mensen met een migratieachtergrond en jongeren.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt namens de minister van Justitie en Veiligheid de Kamer te informeren over de coördinatie op de voortgang van de brief aanpak statelijke dreigingen

Parlementaire Agenda punt [29-11-2022] - GOEDGEKEURD: 2e in RIJ: Mondelinge vraag van - het lid BIKKER (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, bij afwezigheid van de minister, over het bericht ‘Iedereen een noodpakket in huis, adviseert NCTV: ‘Nederland extra kwetsbaar’’ (Ad.nl, 29 november 2022)

De brief aanpak statelijke dreigingen verscheen eind november ‘22. Naar verwachting wordt de Kamer nader geïnformeerd in november 2023.

MJenV zegt de Kamer toe om de Kamer te informeren over de stand van zaken van de mededelingen van Politie aan het CBR en wat daarin mogelijkheden voor verbetering zijn.

Parlementaire Agenda punt [06-12-2022] - Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen

Deze toezegging wordt meegenomen in de motie van Nispen en Helder (29 628, nr. 1080) over het formuleren van een concrete aanpak van verkeershufters. Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd in het tweede Halfjaarbericht politie 2023.

MJenV zegt de Kamer toe periodiek te informeren over de realisatie van Politie voor Iedereen

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Uw Kamer is geïnformeerd in het 1e Halfjaarbericht Politie 2023 over de stand van zaken. Wij informeren u wederom in het volgende Halfjaarbericht Politie.

MJenV zegt toe de Kamer conform de motie in het eerste halfjaarbericht van 2023 te informeren over oplossingsrichtingen voor de balans tussen maatschappelijke lasten en commerciële baten bij voetbalwedstrijden en commerciële evenementen

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Uw Kamer wordt na de zomer middels een brief rondom actualiteiten in het voetbal of het tweede halfjaarbericht politie 2023 over deze toezegging geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer in het eerste halfjaarbericht politie te informeren over de voortgang implementatie weerbaarheidsscan

Uitgaande brief [15-12-2022] - TK Tweede halfjaarbericht Politie 2022

In eerste HJB politie 2023 is uw Kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de weerbaarheidsscan. Op dit moment is de weerbaarheidsscan van Saxion Hogeschool nog niet gebruiksklaar voor de politie. Zowel Saxion Hogeschool als de politie hebben aangegeven eerst de ervaringen en resultaten van de pilots van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties af te wachten en deze op te nemen in het vervolgtraject.

De minister voor rechtsbescherming zegt de Kamer toe te bekijken hoe de komende weken de caseload in de jeugdbeschermingsketen al kan worden verminderd, onder meer door interventies te richten op de ouders (in plaats van het kind) in geval van complexe scheidingen.

Parlementaire Agenda punt [15-09-2022] - Debat systeem van de jeugdbeschermingsketen

De Kamer zal voor de zomer 2023 over de voortgang geïnformeerd worden.

De minister voor rechtsbescherming zegt de Kamer toe de evaluatie van het Actieplan verbetering feitenonderzoek in november naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [15-09-2022] - Debat systeem van de jeugdbeschermingsketen

De evaluatie is in de afrondende fase en zal in september/oktober opgeleverd worden en aan de TK gestuurd worden, voorzien van beleidsreactie.

De minister voor rechtsbescherming zegt de Kamer toe de Kamer over drie of zes maanden te informeren over de stand van zaken van de proeftuinen in een rapportage in de richting van uw Kamer.

Parlementaire Agenda punt [15-09-2022] - Debat systeem van de jeugdbeschermingsketen

De Kamer wordt twee keer per jaar (juni en november 2023) middels voortgangsrapportages geïnformeerd omtrent de resultaten van de proeftuinen.

De minister voor rechtsbescherming zegt de Kamer toe de komende tijd de resultaten van de proeftuinen goed over het voetlicht te brengen, zodat we ervan leren en zien dat het daadwerkelijk iets verandert in dit land voor de jeugdbeschermingsketen.

Parlementaire Agenda punt [15-09-2022] - Debat systeem van de jeugdbeschermingsketen

De Kamer wordt twee keer per jaar (juni en november 2023) middels voortgangsrapportages geïnformeerd omtrent de resultaten van de proeftuinen.

De minister voor rechtsbescherming zegt de Kamer toe aan de sector te vragen om een inschatting te maken van het feitenonderzoek (wat doe je er wel mee, wat doe je er niet mee?) en dat op te leveren, en deelt dat met de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [15-09-2022] - Debat systeem van de jeugdbeschermingsketen

In september/oktober krijgt de Tweede Kamer een brief met een beleidsreactie op de evaluatie van het Actieplan feitenonderzoek.

De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer eind eerste kwartaal 2023 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van de Ksa naar de vraag hoe de aanbieders van online kansspelen de zorgplicht invullen. TZ202210- 099

Parlementaire Agenda punt [06-10-2022] - Commissiedebat Kansspelen

De Kamer is in de voortgangsbrief kansspelen op afstand van 1-06-2023 geïnformeerd dat de Ksa heeft besloten het onderzoek uit te breiden en dat de uitkomsten naar verwachting in augustus 2023 bekend worden. Daarnaast lopen er nog relevante onderzoeken van het WODC die in het najaar verschijnen. Verwachting is dat de Kamer eind 2023 een reactie krijgt met onder meer hoe de zorgplicht wordt ingevuld door aanbieders.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe om in samenspraak met Ksa en VWS de communicatie over risico’s van gokken te verbeteren.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2022] - Commissiedebat Kansspelen

De Kamer is in de Voortgangsbrief kansspelen op afstand (d.d. 1juni 2023) geïnformeerd over de uitgangspunten die voor het verslavingspreventiebeleid zijn geformuleerd in samenwerking met VWS.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe om met de evaluatie van de wet KOA te kijken of er aanleiding is om het bedrag in het Verslavingspreventiefonds te vergroten.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2022] - Commissiedebat Kansspelen

De Kamer zal hier over geïnformeerd worden bij de evaluatie van de wet Kansspelen op Afstand (KOA) in of na 2024.

De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe om de kanalisatie van landgebonden poker te monitoren en mee te nemen bij de evaluatie van de Wet koa.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2022] - Commissiedebat Kansspelen

De Kamer zal hier over geïnformeerd worden bij de evaluatie van de wet Kansspelen op Afstand (KOA) in of na 2024.

De MRb zegt de Kamer toe in het tweede kwartaal van 2023 een brief te sturen over de vraag of terroristische delicten onder de BIJ-regeling kunnen vallen.

Parlementaire Agenda punt [19-10-2022] - Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs

In de 5e Voortgangsbrief Recht doen, kansen bieden is de Kamer geïnformeerd over de vertraging op dit traject. Verwachting is om de Kamer in het vierde kwartaal van 2023 nader te informeren.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe om jaarlijks een voortgangsrapportage met de Tweede Kamer te delen, inclusief organogram.

Parlementaire Agenda punt [15-12-2022] - Commissiedebat Nederlandse Cybersecuritystrategie

De Kamer wordt naar verwachting oktober 2023 geïnformeerd.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe een organogram toe te voegen bij de brief mbt de voortgang integratie NCSC, CSIRT-DSP en DTC.

Parlementaire Agenda punt [15-12-2022] - Commissiedebat Nederlandse Cybersecuritystrategie

Dit organogram volgt met de voortgangsrapportage NLCS in het najaar 2024 omdat dan de eerste fase van de transitie NCSC, DTC, CSIRT-DSP is afgerond en kan worden getoond hoe de samenhang eruit ziet.

SJenV zegt toe de Staat van Migratie vanaf 2023 uit te breiden met het aantal verleende vergunningen asiel voor onbepaalde tijd, evenals met het aantal verleende vergunningen regulier voor onbepaalde tijd

Uitgaande brief [02-11-2022] - TK Aanbieding antwoorden feitelijke vragen begroting Justitie en Veiligheid 2023

De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2023 geïnformeerd door middel van de Staat van Migratie

SJenV zegt toe in de Staat van Migratie vanaf 2023 te vermelden hoeveel houders van een vergunning onbepaalde tijd asiel zijn genaturaliseerd

Uitgaande brief [02-11-2022] - TK Aanbieding antwoorden feitelijke vragen begroting Justitie en Veiligheid 2023

De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2023 geïnformeerd door middel van de Staat van Migratie

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe na de zomer van 2023 het onderzoek van het WODC naar de straftoemeting Veilige Publieke Taak-delicten (VPT) naar de Kamer de sturen.

Parlementaire Agenda punt [22-12-2022] - Tweeminutendebat Politie (CD 22/12)

Het WODC zal het onderzoeksrapport naar verwachting in het najaar 2023 aanbieden aan het ministerie van JenV.

MRb zegt de Kamer toe dat er een uiteenzetting komt - in een brief aan de TK - over het onderwerp doorverkoop van schulden met winstoogmerk (als verdienmodel): wat is de praktijk en hoe gaan we daarmee om, wat mag wettelijk wel en wat mag wettelijk niet, wat is gemaximeerd, en welke juridische of andere instrumenten er zijn om dit aan te pakken? (Conform motie De Kort cs tijdens SZW-begrotingsbehandeling van 1 december 2022).

Parlementaire Agenda punt [18-01-2023] - Debat 35 915 Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

De Kamer wordt eind 2023 geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer toe in het Programma Samen tegen Mensenhandel terug te komen op gegevensdeling tussen CoMensha en politie in het licht van de AVG-regelgeving.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Commissiedebat Mensenhandel en Prostitutiebeleid

Het programma Samen tegen mensenhandel wordt momenteel met betrokkenen herijkt. Daarin zal deze toezegging worden meegenomen.

SJenV zegt de Kamer toe de bevindingen en aanbevelingen vanuit de Mensenhandel Field Lab Lovitura mee te nemen in het Programma Samen tegen Mensenhandel.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2023] - Commissiedebat Mensenhandel en Prostitutiebeleid

Het programma Samen tegen mensenhandel wordt momenteel met betrokkenen herijkt. Daarin zal deze toezegging worden meegenomen.

SJenV zegt de Kamer een update toe van de uitkomsten van het gesprek met Nidos over alternatieve vormen van opvang voor kinderen met een stoornis, een verstandelijke beperking of met een verslavingscomponent

Parlementaire Agenda punt [24-01-2023] - GOEDGEKEURD: 2e in RIJ: Mondelinge vraag van het lid KOEKKOEK (Volt) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘COA hield geweld in opvang stil voor inspectie’ (Nrc.nl, 23 januari 2023)

De Kamer wordt naar verwachting in het zomerreces geïnformeerd

MJenV zegt de Kamer een brief toe over cold cases in relatie tot DNA en genealogische databanken

Parlementaire Agenda punt [02-02-2023] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen MJenV+ MRb

Deze toezegging is in behandeling. Het wachten is op informatie van het OM, landelijk forensisch OvJ over de pilot. De Kamer wordt zsm na het zomerreces geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer een brief toe over onvindbare veroordeelden en de strafoverdracht in EU verband bij straffen tot 180 dagen

Parlementaire Agenda punt [02-02-2023] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen MJenV+ MRb

Proces zal betrokken worden bij de WETS.

MRb zegt de Kamer (het voornemen) een brief toe over de bevindingen en te nemen vervolgstappen Wet Politiegegevens

Parlementaire Agenda punt [02-02-2023] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen MJenV+ MRb

De beleidsdirecties zijn samen met wetgeving bezig met voorbereidingen voor het wetgevingstraject voor een verzamelwet waarin de Wpg en Wjsg wordt aangepast. De voorlopige planning is dat in april/mei 2023 de inventarisatie van de concrete aanpassingen beleidsinput gereed is. De Kamerbrief zal kort daarna worden verstuurd.

MJenV zegt de Kamer toe schriftelijk terug te komen op de oplossing ten aanzien van juridische vraagstukken over het behoud van de vrijwillige brandweer. (TZ202302- 039)

Parlementaire Agenda punt [01-02-2023] - Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing

Deze toezegging is in behandeling genomen. De veiligheidsregio's en JenV voeren onderzoek uit naar de mogelijkheden

MJenV zegt de Kamer toe schriftelijk terug te komen op de door het lid Van Nispen (SP) gestelde vragen over o.a. de cijfers over de afname van brandweerkazernes en de vrijwillige brandweer. Daarbij wordt ingegaan op de cijfers van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers en de problemen zoals die er zijn in de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zeeland. (TZ202302- 040)

Parlementaire Agenda punt [01-02-2023] - Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing

Deze toezegging is deels beantwoord met de brief van 28 juni 2023, kamerstuknummer 29517-246. Dit najaar wordt nader ingegaan op de andere elementen uit deze toezegging.

MJenV zegt de Kamer toe extra informatie te versturen betreffende het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s, dit kan ook middels een gesprek (TZ202302- 042)

Parlementaire Agenda punt [01-02-2023] - Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing

De Minister van JenV zal de Tweede Kamer voorafgaand aan de consultatie over het wetsvoorstel versterking crisisbeheersing en brandweerzorg (de start daarvan is voorzien in 2024) informeren over de strekking van dit concept wetsvoorstel.

MJenV zegt de Kamer toe schriftelijk terug te komen op de vragen over arbeidsomstandigheden van de brandweerlieden; arbocatalogus en kenniscentrum

Parlementaire Agenda punt [01-02-2023] - Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing

Deze toezegging is in behandeling. Er wordt nog overleg gevoerd met sociale partners over de arbo catalogus die in ontwikkeling is. Uw Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd

De minister van J&V zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV), toe om de resultaten van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de effectiviteit van de avondklok naar de Eerste Kamer te sturen zodra het kabinet deze resultaten heeft ontvangen. (T03328)

Parlementaire Agenda punt [23-11-2021] - Debat Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35 899)

De EK is hierover op 08 juni 2023 over geïnformeerd. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie op 13 juli 2023 nadere schriftelijke vragen in te dienen. Die zijn nu in behandeling.

SJenV zegt toe de Kamer heel snel te infomeren over de adviesraad Migratie inzake beleidsmatige richtgetallen

Parlementaire Agenda punt [23-02-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Deze toezegging is in behandeling.

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over hoe het kabinet invulling geeft aan de motie Eerdmans (over het optrekken met de Deense regering inzake het verplaatsen van asielopvang en -procedures naar partnerlanden buiten de Unie

Parlementaire Agenda punt [23-02-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer zal in Q4 2023 worden geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer een kwaliteitsupdate te sturen met betrekking tot de noodopvang

Parlementaire Agenda punt [23-02-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in het zomerreces geïnformeerd

De Mrb zegt de Eerste Kamer toe om vóór deze zomer, samen met de staatssecretaris van VWS, en mede namens de minister van OCW, die van SZW en die van BZ, een Kamerbrief te sturen over de behaalde resultaten van de Actieagenda Schadelijke Praktijken, en over het vervolg. In deze Kamerbrief zal ik ook een gezamenlijke reactie van ons geven op de aanbevelingen in de resolutie.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2023] - Debat over het wetsvoorstel en de novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35348 / 36123)

De Kamerbrief over de aanpak van schadelijke praktijken zal naar verwachting in Q4 2023 naar de Kamer worden gestuurd.

De Mrb zegt de Eerste Kamer toe om een terugkoppeling te geven over de wijze van invulling aan eigen bijdrage bij echtscheidingen. Op de vraag van De Boer of een hogere eigen bijdrage bij echtscheidingen in situaties van dwang niet een onwenselijke belemmering voor de toegang tot het recht vormt heeft de MvRb gesteld dat hij nog geen adequaat operationeel antwoord op deze vraag heeft. Dat geldt niet alleen voor deze groep. Ook in bijvoorbeeld de jeugdbeschermingsketen kijk ik hoe ik daar beter invulling aan kan geven. Ook deze groep zal ik nadrukkelijk, expliciet, meenemen. Ik zal naar u terugkoppelen hoe ik daar invulling aan geef.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2023] - Debat over het wetsvoorstel en de novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35348 / 36123)

De Kamerbrief over de aanpak van schadelijke praktijken zal naar verwachting in Q4 2023 naar de Kamer worden gestuurd.

De minister zegt toe in het derde kwartaal een voortgangsbrief over de forensische zorg waarin in ieder geval wordt opgenomen: • de manier van bekostiging van de forensische zorg; • de periodieke publicatie van cijfers in de forensische zorg, waaronder het aantal mogelijke misdrijven gepleegd door ontsnapte tbs-gestelden; • de afweging over combinatievonnissen. TZ202302078

Parlementaire Agenda punt [08-02-2023] - Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs

De Kamer wordt in oktober geïnformeerd middels de voortgangsbrief Forensische zorg.

De minister zegt toe uiterlijk begin 2024 een brief over de toekomstscenario's voor de forensische zorg. TZ202302079

Parlementaire Agenda punt [08-02-2023] - Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs

De Kamer wordt in 2024 zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

De minister zegt toe in het voorjaar een brief over de invoeringstoets voor de Wet straffen en beschermen. TZ202302080

Parlementaire Agenda punt [08-02-2023] - Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs

In de 5e voortgangsbrief Recht doen kansen bieden is de Kamer geïnformeerd dat zij in het najaar van 2023 over de uitkomsten en de eventuele opvolging van de invoeringstoets zullen worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer een evaluatie van de ATKM toe na drie jaar waarbij onder andere wordt gekeken naar de reikwijdte van verwijderingsbevelen en naar de gekozen constructie van de ATKM.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2022] - Debat Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud (36 138)

Op dit moment wordt op basis van de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud invulling gegeven aan de Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM). De autoriteit op korte termijn operationeel zijn. Vanaf dat moment zal bezien worden hoe en op welke wijze de autoriteit geëvalueerd kan worden, waarbij in ieder geval aandacht zal zijn voor de reikwijdte van de verwijderbevelen en de constructie van de autoriteit.

De Mrb zegt de Eerste Kamer toe om vóór deze zomer, samen met de staatssecretaris van VWS, en mede namens de minister van OCW, die van SZW en die van BZ, een Kamerbrief te sturen over de behaalde resultaten van de Actieagenda Schadelijke Praktijken, en over het vervolg. In deze Kamerbrief zal ik ook een gezamenlijke reactie van ons geven op de aanbevelingen in de resolutie.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2023] - Debat over het wetsvoorstel en de novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35348 / 36123)

De Kamerbrief over de aanpak van schadelijke praktijken zal naar verwachting in Q4 2023 naar de Kamer worden gestuurd.

De Mrb zegt de Eerste Kamer toe om onderstaande door te geleiden naar zijn collega van Buitenlandse Zaken. Erkenning in algemeenheid van echtscheidingen NL in buitenland. individueel niveau gaat via consulaire bijstand maar in brede, meer algemene zin moet diplomatiek gesprek gevoerd worden. Wat gaat MRb wat dat betreft doen?

Parlementaire Agenda punt [21-02-2023] - Debat over het wetsvoorstel en de novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35348 / 36123)

Deze motie is doorgeleid naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In de Kamerbrief Schadelijke Praktijken zal de Kamer geïnformeerd worden over de plannen op dit gebied (Q4 2023)

De Mrb zegt de Eerste Kamer toe om een terugkoppeling te geven over de wijze van invulling aan eigen bijdrage bij echtscheidingen.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2023] - Debat over het wetsvoorstel en de novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35348 / 36123)

De Kamerbrief over de aanpak van schadelijke praktijken zal naar verwachting in Q4 2023 naar de Kamer worden gestuurd.

De Mrb zegt de Kamer toe om het rapport van de evaluatie van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand ook aan de Eerste Kamer toe te zenden.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2023] - EK debat over het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam (35990)

Deze toezegging is in behandeling.

De Mrb zegt de Kamer toe om de evaluatie van de wet naar voren te halen. In die evaluatie wordt heel specifiek gekeken naar de volgende onderdelen: Hoe Nederland heeft gereageerd op de vangnetnorm. Wat kunnen we daarvan leren? Welke ontwikkelingen zie je in het buitenland?

Parlementaire Agenda punt [14-03-2023] - EK debat over het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam (35990)

Wet gaat van kracht per 01-01-2024 en conform toezegging wordt de gebruikelijke evaluatieperiode van 5 jaar ingekort naar 3 of 4 jaar. De evaluatie zal starten in 2026.

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de eventueel benodigde maatregelen om, ter uitvoering van de motie Palland c.s., het kunnen spreken van de Friese taal in de Friese gerechten door betrokkenen verder te borgen

Toezegging is gedaan in: Kamerbrief Antwoorden Schriftelijke Overleg Bestuursafspraak Friese taal en cultuur d.d. 21 november 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VII, nr. 115). Verzonden door de minister van BZK.

Op 7 april jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen JenV, de rechtbank Noord-Nederland, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de provincie Fryslan over mogelijke maatregelen om het gebruik van Fries in de rechtspraak (verder) te borgen. Naar aanleiding van dat overleg zal nog een nader overleg plaatsvinden tussen de rechtbank, het gerechtshof en de provincie. Het streven is om de Tweede Kamer over de uitkomst van dat overleg te informeren in de brief aan de Tweede Kamer over het traject Toegang tot het recht. Op 8 mei jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de president van de rechtbank Noord-Nederland en een lid van de Gedeputeerde Staten van Fryslân. Besproken is dat de rechtbank een overzicht zal opstellen hoe de rechtbank het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer al faciliteert en nog verder kan faciliteren (wat de rechtbank nu al doet en wat de rechtbank verder nog kan doen). De rechtbank heeft het overzicht ter afstemming voorgelegd aan het gerechtshof en zal het overzicht vervolgens voorleggen aan de provincie.

De Minister van Justitie & Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Talsma (ChristenUnie), toe dat er ook bij deze verlenging over vijf jaar geëvalueerd zal worden. Hierbij zal worden aangesloten bij de onderwerpen die tijdens de evaluatie van de vorige verlenging aanbod zijn gekomen. Voorts zal er in overleg met het WODC bekeken worden op welke wijze er binnen de evaluatie nog meer aandacht aan het onderwerp rechtsbescherming kan worden besteed. (T03373)

Parlementaire Agenda punt [22-02-2022] - Debat ‒ 35917 - Verlengen werkingsduur Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Eind 2023 wordt naar verwachting een eerste tussenproduct opgeleverd.

SJenV zegt de Kamer een brief toe inzake de 1028 kinderen in de crisisnoodopvang (locaties, onderwijs, toegang tot zorg) 202304023

Parlementaire Agenda punt [30-03-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in september 2023 geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer toe terug te komen op de vragen over een veilig beschermingsalternatief TZ202304-024

Parlementaire Agenda punt [30-03-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in september 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe terug te komen op de reprimanderegeling en de vergemakkelijking van het doen van aangifte TZ202304-025

Parlementaire Agenda punt [30-03-2023] - Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in september 2023 geïnformeerd

De Mrb zegt de Kamer toe schriftelijk te reageren op de vraag van het lid Omtzigt over de FSV-lijst

Parlementaire Agenda punt [29-03-2023] - Plenaire behandeling Tijdelijke Wet uitwisseling persoonsgegevens UHPKOT

De Kamer zal hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden.

De Mrb zegt de Kamer toe schriftelijk te reageren op de vragen van het lid Raemakers inzake de kosteloze rechtsbijstandregeling en de verlenging na 1 juli 2024. Hierover wordt de Kamer geïnformeerd bij de derde voortgangsbrief UHP KOT.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2023] - Plenaire behandeling Tijdelijke Wet uitwisseling persoonsgegevens UHPKOT

De Kamer zal hier in de volgende voortgangsbrief over geïnformeerd worden (november 2023).

De minister van J&V informeert de Kamer, in het derde kwartaal 2023, over de meldplicht ransomware bij grote incidenten, en de definitie en afbakening van het begrip grote incidenten.

Parlementaire Agenda punt [30-03-2023] - Commissiedebat Cybercrime

De Kamer wordt begin oktober geïnformeerd. Tegelijkertijd met de brief over de NIB2.

De minister van J&V informeert de Kamer per brief voor de zomer over internationale samenwerking inzake spyware.

Parlementaire Agenda punt [30-03-2023] - Commissiedebat Cybercrime

Deze toezegging wordt gestand gedaan via de beleidsreactie op de wetsevaluatie naar het heimelijk en op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk. Met het halfjaarbericht van de politie is aangegeven dat in plaats van voor de zomer de beleidsreactie voor het herfstreces wordt verzonden.

De minister van J&V informeert de Kamer in de voortgangsrapportage integrale aanpak online fraude, najaar 2023, over de voortgang van de pilot gegevensuitwisseling.

Parlementaire Agenda punt [30-03-2023] - Commissiedebat Cybercrime

De pilot gegevensdeling online fraude wordt in T4 van 2023 uitgevoerd. Hiertoe wordt een proeftuinomgeving ingericht met het doel om meer informatie te krijgen over de effectiviteit en proportionaliteit van gegevensdeling tussen private en publieke partijen. Gekeken wordt naar hoe de privacyimpact zo klein mogelijk is door o.a. toepassing van privacy enhanced technology. De testen worden uitgevoerd in samenwerking met het OM, politie en private partijen die schade ondervinden van online fraude. De onderzoeksdoelen en aanpak wordt ter afstemming voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De minister van J&V zal ook ingaan op initiatieven om jeugdigen op het goede pad te houden in het kader van ontwikkelen van inzet online skills (Naar aanleiding van vragen van mw. Mutluer en mw. Kuik en mw. Rajkowski: In de kabinetsreactie op het WODC rapport 'in- en doorstroom van jeugdigen en volwassen verdachten')

Parlementaire Agenda punt [30-03-2023] - Commissiedebat Cybercrime

De Kamer zal hier in de tweede helft van 2023 over worden geïnformeerd

SJenV zegt de Kamer toe terug te rapporteren uit zijn gesprek met de Stas van Jeugdzorg naar de verbeteringen in de opvang in de gezinslocaties

Parlementaire Agenda punt [06-04-2023] - Tweeminutendebat Vreemdelingen- en Asielbeleid (CD 23/2)

De Kamer wordt naar verwachting in het zomerreces geïnformeerd

De minister van J&V komt na de zomer per brief terug op het voorstel om kosten van drugsdumping te verhalen op de vervuilers (bijvoorbeeld bij de oprol van drugslabs). (202302171)

Parlementaire Agenda punt [22-02-2023] - Commissiedebat Drugsbeleid + Stas VWS

Wordt meegenomen in de halfjaarbrief ondermijning in najaar 2023.

De minister van J&V informeert de Kamer in de voortgangsrapportage integrale aanpak online fraude, najaar 2023, over de voortgang van de pilot gegevensuitwisseling. (TZ 202303121)

Parlementaire Agenda punt [30-03-2023] - Commissiedebat Cybercrime

De Kamer zal in het najaar 2023 geïnformeerd worden.

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Dercksen (PVV), toe de Kamer jaarlijks te informeren inzake het aantallen spelers, het aantallen afgegeven vergunningen, de ontwikkeling van de markt en het effect van reclame.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2019] - Eerste termijn Kamer Plenair debat inzake 33.996 Wetsvoorstel kansspelen op afstand en 34.471 Wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime

Doorlopend. Eerstvolgende brief staat gepland voor Q4 2023.

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe de capaciteit van de Kansspelautoriteit mee te nemen bij de evaluatie zoals voorzien binnen drie jaren en de jaarlijkse evaluatie na inwerkingtreding van de Wet.

Parlementaire Agenda punt [12-02-2019] - Plenaire behandeling Repliek Organiseren van kansspelen op afstand (33.996) + Modernisering speelcasinoregime (34.471)

Wordt in het jaar 2024 geëvalueerd. Beleidsreactie op evaluatie wordt in Q4 van het jaar 2024 verwacht.

De Minister van Justitie & Veiligheid spreekt uit, naar aanleiding van een vraag van het lid Recourt (PvdA), dat het goed is wanneer het recent bijgestelde beoordelingskader van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ten aanzien van het evenredigheidsbeginsel ook ten grondslag ligt bij toetsing van de maatregelen die voortvloeien uit deze wet, vanwege de grote impact van de maatregelen. (T03374)

Parlementaire Agenda punt [22-02-2022] - Debat ‒ 35917 - Verlengen werkingsduur Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Deze toezegging is in behandeling.

De Minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vlietstra (PvdA), toe in de evaluatie van het Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij het kostenaspect in de aanvraag van Vessel Protection Detachments mee te nemen (T02761).

Parlementaire Agenda punt [12-03-2019] - Plenaire behandeling 34 558 Initiatiefwet ter bescherming koopvaardij

Cf artikel 20 (wetsevaluatie binnen 3 jaar na inwerkingtreding van de wet op 1-2-2022) zal dit worden meegenomen in het evaluatieonderzoek. Evaluatie is gepland voor 2025, tevens wordt momenteel beoordeeld of er in 2024 alvast een invoeringstoets kan plaatsvinden.

De Minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe het aspect piraterij in het Caribisch gebied mee te nemen in de evaluatie van het initiatiefvoorstel (T02764).

Parlementaire Agenda punt [12-03-2019] - Plenaire behandeling 34 558 Initiatiefwet ter bescherming koopvaardij

Cf artikel 20 (wetsevaluatie binnen 3 jaar na inwerkingtreding van de wet op 1-2-2022) zal dit worden meegenomen in het evaluatieonderzoek. Evaluatie is gepland voor 2025, tevens wordt momenteel beoordeeld of er in 2024 alvast een invoeringstoets kan plaatsvinden.

De Minister van Justitie & Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Arbouw (VVD), toe om met de WODC te spreken over de inrichting van de evaluatie en de Kamer te informeren wanneer hier meer over bekend is.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2022] - Plenair debat Verlengen mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken (35.934) (R2158)

Het verzoek om de evaluatie uit te voeren is onlangs bij het WODC ingediend. Over de invulling en opzet van de evaluatie zal er binnenkort contact plaatsvinden tussen het WODC en het ministerie. Daarin zal de vraag van het lid Arbouw (VVD) worden meegenomen. De EK wordt hierover geïnformeerd wanneer het WODC de onderzoeksopzet of het onderzoek publiceert.

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Bijsterveld (CDA), Postema (PvdA) en Bikker (ChristenUnie), toe bij de evaluatie zoals voorzien binnen drie jaren na inwerkingtreding van de Wet, het aspect internetblokkades expliciet mee te nemen om te bezien of de wet goed is hand te haven zonder DNS- en IP-blokkades (T02766)

Parlementaire Agenda punt [05-02-2019] - Eerste termijn Kamer Plenair debat inzake 33.996 Wetsvoorstel kansspelen op afstand en 34.471 Wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime

Wordt in het jaar 2024 geëvalueerd. Beleidsreactie op evaluatie wordt in Q4 van het jaar 2024 verwacht.

Toezegging Signalenbrief bevordering wetgevingskwaliteit (35.925 VI) (T03471). De Minister voor Rechtsbescherming (Weerwind) zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Talsma (ChristenUnie) over aanbevelingen ter bevordering van de wetgevingskwaliteit, toe signalen uit de praktijk jaarlijks te bundelen en daarop middels een signalenbrief aan de Kamers inhoudelijk te reageren.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2021] - Begrotingsbehandeling MJenV

De Signalenbrief wordt samengesteld en het streven is om de kamer hierover in het najaar van 2023 te informeren.

Toezegging Hardheidsclausule (35.925 VI) (T03472) De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe bij nieuwe wetten de vraag te stellen welk mechanisme bij die wet past (hardheidsclausule of iets anders) en dat op te nemen in de aanwijzing voor de regelgeving. Op die manier wordt het geborgd in het proces

Parlementaire Agenda punt [25-11-2021] - Begrotingsbehandeling MJenV

In de brief van 11 juli 2022 is heeft het kabinet aangegeven hoe het wil omgaan met maatwerk en hardheidsclausules. Zoals daarbij al aangegeven zal dit beleid ook bij de eerstvolgende wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving daarin neerslaan. Deze wijziging zal naar verwachting voor de zomer naar de Raad van State worden gezonden en in de tweede helft van dit jaar in werking treden.

MJenV zegt toe in een brief (Stienen, D66) terug te komen op de cijfers ten aanzien van opvang van ontheemden uit Oekraïne in de GOO

Parlementaire Agenda punt [28-03-2023] - Debat wetsvoorstel Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking (36 081)

Ik heb de Tweede Kamer op 24 mei jl. een afschrift gestuurd van een brief over het capaciteitsbesluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies en de taakstelling huisvesting 2023-II. In de bijlage bij de brief is een overzicht weergegeven van de opgave voor opvang en huisvesting per provincie en veiligheidsregio alsmede de realisatie per aangegeven peildatum.

De minister van J&V komt in een volgende (verzamel)brief over drugsbeleid ook terug op het veiligheidsaspect en normering, in relatie tot de verhoging van de minimumleeftijd voor verkoop tabak. (202302174)

Parlementaire Agenda punt [22-02-2023] - Commissiedebat Drugsbeleid + Stas VWS

Wordt besproken met Openbaar Ministerie (conform toezegging MJenV) en VWS. De update wordt meegenomen in de halfjaarbrief ondermijning in najaar 2023.

De minister gaat in het halfjaarbericht politie in op stand van zaken van het onderzoek naar 200% strafeis (TZ202305-104)

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

In beleidsreactie op het WODC onderzoeksrapport «Beelden van geweld, een mixed-methods onderzoek naar geweld en agressie tegen journalisten» (Kamerstuk 31 777 Nr. 49) is toegezegd dat de Minister van Justitie en Veiligheid uw Kamer in dit najaar zal informeren over het taakstrafverbod.

De minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op de uitvoering motie taakstrafverbod

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

In beleidsreactie op het WODC onderzoeksrapport «Beelden van geweld, een mixed-methods onderzoek naar geweld en agressie tegen journalisten» (Kamerstuk 31 777 Nr. 49) is toegezegd dat de Minister van Justitie en Veiligheid zal de Kamer in dit najaar zal informeren over het taakstrafverbod.

De minister van Justitie en Veiligheid stuurt eind 2023 het eindrapport van de commissie Sorgdrager (TZ202305-105)

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Met commissie Sordrager is afgesproken dat het eindrapport samen met de beleidsreactie in september aan uw Kamer wordt aangeboden.

De minister van Justitie en Veiligheid stuurt volgende maand een brief over gezichtsherkenning naar de Kamer (TZ202305-107)

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

Uw Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

De minister van Justitie en Veiligheid biedt een technische briefing aan over het C2000 systeem en de overgang naar een nieuw systeem

Parlementaire Agenda punt [19-04-2023] - Commissiedebat Politie

In het Commissiedebat Politie van april 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het aanbod gedaan om een technische briefing te organiseren voor de Kamerleden over C2000 en de nieuwe missiekritische voorziening (werktitel NOOVA). Dit aanbod is als toezegging opgenomen, echter de Kamerleden hebben zich tijdens het debat of erna niet uitgelaten of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Dit verzoek zal nogmaals worden gedaan.

De minister van Justitie en Veiligheid stuurt de Kamer een brief over de ontwikkeling rondom de strafmaat voor uithalers en de discussie daaromtrent (TZ202304-060)

Parlementaire Agenda punt [06-04-2023] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Voor kersreces 2023 ontvangt Kamer brief over stand van zaken en discussies rondom uithalerswet.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer op hoofdlijnen te informeren over de gevoerde gesprekken met nabestaanden, mits de betrokkenen daar mee in kunnen stemmen.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2023] - Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige

Deze toezegging is in behandeling.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer te informeren – zodra zij is geïnformeerd door de PG – over het onderzoek naar de uitvoering van de taak van het openbaar ministerie op het gebied van getuigenbescherming zodra er duidelijkheid is over de concrete beslissingen en bijbehorende tijdspad met de verbetermaatregelen.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2023] - Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige

PG Hoge Raad is gestart met voorbereidingen van zijn onderzoek, daartoe heeft hij verschillende gesprekken gevoerd met betrokken organisaties. In de brief van de minister van JenV aan de Tweede Kamer van 3 juli 2023 over de Italiaanse aanpak van georganiseerde misdaad is de meest recente informatie opgenomen over de richting en de planning van het onderzoek. De PGHR heeft aangegeven te verwachten voor het einde van 2023 een eerste rapport/ advies te kunnen opleveren.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer op hoofdlijnen te informeren over de fasering van de overheveling van het gezag van te beveiligen personen van het OM naar de NCTV. Dit wordt rond de zomer (ervoor of vlak erna) gedeeld met de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2023] - Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige

De Kamer wordt hier na de zomer over geïnformeerd middels de Kamerbrief over de transitie van het stelsel.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe dat zodra er wettelijk geborgd is dat de NCTV beschikking krijgt over de informatie die nodig is voor de invulling van de gezagsrol zij de Kamer hierin meeneemt aan de hand van praktische voorbeelden.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2023] - Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige

De Kamer wordt hier na de zomer over geïnformeerd middels de Kamerbrief over de transitie van het stelsel.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe dat de Kamer voor de zomer wordt geïnformeerd over de adviescommissie die wordt ingesteld die kijkt naar het functioneren van het stelsel van bewaken en beveiligen.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2023] - Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige

In het nieuwe stelsel beveiligen van personen wordt een onafhankelijk adviesorgaan ingericht, waarin onder meer wetenschappers, voormalig te beveiligen personen en oud-functionarissen zitting nemen. Zij adviseren (gevraagd en ongevraagd) over de kwaliteit van het functioneren van het stelsel en over strategische vraagstukken met het oog op de doorontwikkeling van het stelsel. De gesprekken met mogelijke leden zijn gestart, over de precieze invulling hiervan wordt de Kamer geïnformeerd in de brief over het plan van aanpak voor de transitie.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe voor het zomerreces de Kamer een stand van zaken over de verbetering van de kroongetuigenregeling te sturen. Hierbij wordt – zodra dat kan- stilgestaan bij de rol van de minister van JenV igv een deal met een kroongetuige (202304178)

Parlementaire Agenda punt [20-04-2023] - Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige

De minister van JenV heeft voor het zomerreces een Kamerbrief verstuurd over de Italiaanse aanpak van georganiseerde criminaliteit. In deze brief staat een update over de kroongetuigenregeling. In deze update is nog niet ingegaan op de rol van de minister zelf bij een kroongetuigendeal. Hierop wordt verder ingegaan in de Kamerbrief die na de zomer volgt.

De minister informeert de Kamer minimaal 1 keer per half jaar over (de uitvoering van) het nieuwe stelsel beveiligen van personen. (202304179)

Parlementaire Agenda punt [20-04-2023] - Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige

Dit is een doorlopende toezegging.

SJenV zegt de Kamer een schriftelijke toelichting toe over het Nederlandse beleid ten aanzien van de groep ongedocumenteerde kinderen (dus kinderen zonder asielverleden), en met een vergelijking van het beleid in Duitsland, Frankrijk en Spanje

Uitgaande brief [16-05-2023] - TK Antwoorden op vragen tijdens commissiedebat inzake het vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 10 mei 2023

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

De staatssecretaris stuurt een geactualiseerd overzicht van de kosten van asielopvang naar de Kamer (TZ202306-020)

Uitgaande brief [16-05-2023] - TK Antwoorden op vragen tijdens commissiedebat inzake het vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 10 mei 2023

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer eind 2023 nader te informeren over een definitieve beleidswijziging inzake bedenktijd mensenhandel

Uitgaande brief [16-05-2023] - TK Antwoorden op vragen tijdens commissiedebat inzake het vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 10 mei 2023

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar 2023 geïnformeerd

SJenV zegt de Kamer toe een verkenning uit te voeren met omringende landen om informatie over overlastgevers uit te wisselen op basis van Top X lijsten (TZ202306-022)

Parlementaire Agenda punt [10-05-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt voor het kerstreces geïnformeerd

SJenV zegt de Kamer toe zich in te spannen om het supersnelrecht ook in Ter Apel in te kunnen zetten

Parlementaire Agenda punt [10-05-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting eind Q3 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer periodiek te informeren over de voortgang op de samenwerking tussen Nederland en Marokko op het gebied van migratie

Parlementaire Agenda punt [06-06-2023] - GOEDGEKEURD, 1e in RIJ: Mondelinge vraag van het lid PIRI (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Marokko-deal over asielproblemen heeft nog weinig effect’ (Nos.nl, 2 juni 2023)

Eerste terugkoppeling is meegenomen in Brief TK samenwerking NL en Marokko op het gebied van migratie (22-06-2023). De Kamer zal voor het kerstreces 2023 opnieuw worden geïnformeerd

Informeren over cijfers bezetting KVJJ, effecten van de aanpak zowel kwalitatief en kwantitatief (in verzamelbrief)

Parlementaire Agenda punt [31-05-2023] - Commissiedebat Justitiële jeugd verplaatst naar 31/5 ipv 13/4

De Kamer wordt hier uiterlijk in september over geïnformeerd.

Informeren in welke gevallen en in welke delicten het ASR is toegepast in de laatste twee jaar bij 16/17 jaren. Hoe vaak is volwassenenstrafrecht toegepast. (in verzamelbrief)

Parlementaire Agenda punt [31-05-2023] - Commissiedebat Justitiële jeugd verplaatst naar 31/5 ipv 13/4

De Kamer wordt hier uiterlijk in oktober over geïnformeerd.

Informeren over Stand van zaken van het onderzoeken hoe beter te straffen bij jeugdigen. (in verzamelbrief)

Parlementaire Agenda punt [31-05-2023] - Commissiedebat Justitiële jeugd verplaatst naar 31/5 ipv 13/4

De Kamer wordt hier uiterlijk in oktober over geïnformeerd.

Informeren over uitkomsten van de gesprekken met VNG over eigen bijdrage/reiskosten forensische zorg bij jeugdigen. (in verzamelbrief)

Parlementaire Agenda punt [31-05-2023] - Commissiedebat Justitiële jeugd verplaatst naar 31/5 ipv 13/4

De Kamer wordt hier uiterlijk in oktober over geïnformeerd.

Informeren over Uitkomsten met gesprekken met het veld over de HALT-verwijzing door jeugd BOA’s (in verzamelbrief)

Parlementaire Agenda punt [31-05-2023] - Commissiedebat Justitiële jeugd verplaatst naar 31/5 ipv 13/4

De Kamer wordt hier uiterlijk in oktober over geïnformeerd.

Informeren over de HALT afdoening tot 23 jaar(in verzamelbrief)

Parlementaire Agenda punt [31-05-2023] - Commissiedebat Justitiële jeugd verplaatst naar 31/5 ipv 13/4

De Kamer wordt hier uiterlijk in oktober over geïnformeerd.

Informeren over Uitkomsten van de pilot van de landmact BBJ-KL (Bijzonder Begeleidingstraject Jongeren-Koniklijke Landmacht) (in verzamelbrief)

Parlementaire Agenda punt [31-05-2023] - Commissiedebat Justitiële jeugd verplaatst naar 31/5 ipv 13/4

De Kamer wordt hier uiterlijk in oktober over geïnformeerd.

Onderzoek bij de gezinnen/jongeren waar het wél goed gaat ondanks dezelfde externe omstandigheden: positieve of kritische succesfactoren. Ga een eerder rapport hierover opzoeken. Als dat de vraag niet beantwoordt met het WODC in gesprek gaan over onderzoek hiernaar.

Parlementaire Agenda punt [31-05-2023] - Commissiedebat Justitiële jeugd verplaatst naar 31/5 ipv 13/4

De Kamer zal hier in de eerste helft van 2024 over geïnformeerd worden.

SJenV zegt toe in elk JBZ-Raad verslag onder een apart kopje terug te koppelen over de NL-inzet op pushbacks en mensenrechten

Parlementaire Agenda punt [07-06-2023] - Commissiedebat JBZ raad - deel migratie

De Kamer is reeds geïnformeerd via het verslag JBZ-Raad juni 2023 en zal verder worden geinformeerd in de komende JBZ-Raad verslagen

De Staatssecretaris van Justitie en en Veiligheid zegt toe jaarlijks een rapportage toe te sturen naar de Eerste Kamer over het aantal mensen, bij voorkeur gesplitst naar leeftijd, geslacht en waar mogelijk land van herkomst, dat op basis van deze wetgeving hun staatloosheid heeft laten vaststellen en het aantal staatloze kinderen dat het Nederlanderschap heeft verkregen via deze wetswijziging, de werking van de vijf categorieën van evidente staatloosheid, en de werking van de rechtsbescherming.

Parlementaire Agenda punt [05-06-2023] - EK debat over de wetsvoorstellen Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687) en Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (35688 (R2151))

Deze toezegging is in behandeling.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt toe om de beleidsregels over de rol van staatloosheid in de buitenschuldprocedure en de uitwerking van stabiel hoofdverblijf aan de beide Kamers te sturen.

Parlementaire Agenda punt [05-06-2023] - EK debat over de wetsvoorstellen Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687) en Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (35688 (R2151))

Deze toezegging is in behandeling.

De minister van VWS zal er, naar aanleiding van een vraag van het lid Baay-Timmerman (50PLUS), voor zorgen dat de routekaart voor de modernisering van het staatsnoodrecht – via de minister van J&V- zo mogelijk voor het zomerreces 2023 naar beide Kamers wordt gestuurd. (T03612)

Debat over de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (16 mei 2023).

De afstemming met betrokken departementen neemt meer tijd in beslag. Verzending van de routekaart vindt zo spoedig mogelijk na het zomerreces plaats.

De minister van Justitie en Veiligheid gaat bij de wetsbehandeling van de wet Rijden onder invloed expliciet in op de verschillen met Duitsland. (TZ202306-076)

Parlementaire Agenda punt [31-05-2023] - Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen

Het is nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

De minister zegt toe de Kamer te informeren over het onderzoek van de WODC naar de werking van algoritmes (TZ202306-153)

Parlementaire Agenda punt [07-06-2023] - Commissiedebat Terrorisme/extremisme

WODC-onderzoek volgt niet meer voor de zomer maar wordt naar verwachting eind zomer opgeleverd, daarna volgt aanbieding aan de Kamer, mogelijk met beleidsbrief.

De minister zegt toe om de Kamer te informeren over de Inrichting van het landelijk afstemmingsoverleg en gesprekken met de G(4). Ze zal met de gemeenten (G4) en lokale overlegpartners een terugkoppeling geven hoe intrekken van nationale identiteit geregeld wordt en hoe er wordt omgegaan zodra mensen niet vertrekken, onder andere monitoring.(TZ202306-153)

Parlementaire Agenda punt [07-06-2023] - Commissiedebat Terrorisme/extremisme

Deze toezegging volgt uit het commissiedebat Terrorisme/extremisme. Dit wordt meegenomen in de uitreizigersrapportage die rond oktober met de Kamer gedeeld wordt.

De minister informeert de Kamer over de stand van zaken van de analyse van de Passenger Name Record gegevens (TZ202306-151)

Parlementaire Agenda punt [07-06-2023] - Commissiedebat Terrorisme/extremisme

Deze toezegging volgt uit het commissiedebat Terrorisme/extremisme. Toegezegd de Kamer najaar 2023 te informeren.

De minister zegt toe de Kamer te informeren over de mogelijkheden voor samenwerking op Europees verband omtrent het vraagstuk onterechte signaleringen (TZ202306-150)

Parlementaire Agenda punt [07-06-2023] - Commissiedebat Terrorisme/extremisme

Deze toezegging volgt uit het commissiedebat Terrorisme/extremisme. De kamer wordt hier najaar 2023 over geïnformeerd.

De minister komt voor of vlak na de zomer met de contourenbrief versterkte aanpak online (TZ202306-154)

Parlementaire Agenda punt [07-06-2023] - Commissiedebat Terrorisme/extremisme

Deze toezegging volgt uit het commissiedebat Terrorisme/extremisme. De Kamer wordt na het zomerreces 2023 geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer toe de vragen van het lid Kuik (CDA) over uitstapprogramma’s mee te nemen in de evaluatie over uitstapprogramma's. Bij de start van de evaluatie zal een tijdspad met betrekking tot de evaluatie naar de Kamer gestuurd worden (TZ202306-016)

Parlementaire Agenda punt [17-05-2023] - Commissiedebat Mensenhandel en prostitutie

De TK wordt rond de start van het onderzoek geïnformeerd over het tijdspad met betrekking tot de evaluatie van de Decentralisatie-uitkering uitstapprogramma's prostituees (DUUP).

SJenV zegt toe de vragen van het lid Bikker (ChristenUnie) over de B8/3-regeling mee te nemen in de reactie op het WODC-rapport en neemt daarin ook het onderzoek van het Leger des Heils over uitbuiting in Europa mee (TZ202306-018)

Parlementaire Agenda punt [17-05-2023] - Commissiedebat Mensenhandel en prostitutie

De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer te rapporteren over de gesprekken met de reclasseringsambtenaren (TZ202306-019)

Parlementaire Agenda punt [17-05-2023] - Commissiedebat Mensenhandel en prostitutie

 
  

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd nadat er gesprekken hebben plaatsgevonden.

[SJenV] zegt de Kamer toe om de stand van zaken na te gaan m.b.t. het initiatiefvoorstel van mevrouw Agema om de prostitutieleeftijd naar 21 jaar te verhogen, i.v.m. een nog te ontvangen novelle van het kabinet. (Het voorstel zou in de EK liggen.)

Parlementaire Agenda punt [13-06-2023] - GOEDGEKEURD 2e in RIJ: Mondelinge vraag van - het lid KUIK (CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Meiden steeds jonger slachtoffer van seksuele uitbuiting’ (Parool.nl, 9 juni 2023)

De stand van zaken wordt nagegaan. De TK wordt t.z.t. geïnformeerd hierover.

[SJenV] zegt de Kamer toe te informeren over de stand van zaken rondom digitale/online opsporing van daders.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2023] - GOEDGEKEURD 2e in RIJ: Mondelinge vraag van - het lid KUIK (CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Meiden steeds jonger slachtoffer van seksuele uitbuiting’ (Parool.nl, 9 juni 2023)

Uw Kamer wordt in het najaar van 2023 schriftelijk geïnformeerd over deze toezegging.

MJenV zegt toe SJenV te vragen of hij voor de behandeling van de spreidingswet de Kamer wil informeren over afspraken met gemeenten over de bekostiging van aanpalende zaken t.b.v. de opvang.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2023] ‒ 2e Mondelinge vraag van het lid WILDERS (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de veiligheidssituatie voor burgers in Ter Apel die totaal uit de hand loopt (Telegraaf, 24 juni 2023)

In afwachting van behandeling van het wetsvoorstel.

MJenV zegt toe SJenV te vragen om inzichtelijk te maken hoe effectief de aanpak van de Coördinator Nationale Aanpak Overlast is.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2023] ‒ 2e Mondelinge vraag van het lid WILDERS (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de veiligheidssituatie voor burgers in Ter Apel die totaal uit de hand loopt (Telegraaf, 24 juni 2023)

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van het lid Van den Brink over veiligelanders en Dublinclaimanten via spoor 2 snel door de procedure te laten leiden

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van het lid Podt over het verplicht melden in Ter Apel door kinderen onder 15 jaar

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2023 geïnformeerd

SJenV zegt de Kamer een brief toe over de geactualiseerde handleiding voor de crisisnoodopvang

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in Q3 2023 geïnformeerd

SJenV zegt een verslag van zijn bezoek aan Ter Apel toe aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in het zomerreces geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer in september te informeren over gegevensuitwisseling met DUI en BEL inzake overlastgevers

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in september 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer na de zomer te informeren over het verbeteren van het uitzetproces van Marokkanen

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe voor de Kamer inzichtelijk te maken welke hobbels naar voren komen aan de PRT-tafels

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in Q3 2023 geïnformeerd

MRb zegt toe de Tweede Kamer in oktober te informeren over de pilot kosteloze rechtsbijstand bij uithuisplaatsingen

Parlementaire Agenda punt [27-06-2023] - Plenair debat Hervormingsagenda Jeugdzorg SVWS +MRb

De Kamer zal hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden.

MRb zegt toe de Tweede Kamer in november te informeren over de landelijke aanpak scheidingen

Parlementaire Agenda punt [27-06-2023] - Plenair debat Hervormingsagenda Jeugdzorg SVWS +MRb

De Kamer zal hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden.

MRb zegt toe onderzoek te doen naar het incident van de onterechte uithuisplaatsing en of dit breder speelt en zal de Tweede Kamer daarover informeren

Parlementaire Agenda punt [27-06-2023] - Plenair debat Hervormingsagenda Jeugdzorg SVWS +MRb

Toezegging is in behandeling.

MRb zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het gesprek met mw. Rongen/het Provinciehuis

Parlementaire Agenda punt [27-06-2023] - Plenair debat Hervormingsagenda Jeugdzorg SVWS +MRb

De Kamer zal zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.

MRb zegt de Tweede Kamer toe het verbeteren van feitenonderzoek en eventuele resultaten hiervan nogmaals onder de aandacht te brengen van de rechtspraak

Parlementaire Agenda punt [27-06-2023] - Plenair debat Hervormingsagenda Jeugdzorg SVWS +MRb

Deze toezegging wordt momenteel nog uitgewerkt aangezien het debat waar deze gedaan is pas recent heeft plaatsgevonden.

De stas zegt toe de risicoanalyse van de bekostigingsregels van de opvang van Oekraïense ontheemden naar de kamer toe te zenden

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid

De risicoanalyse is gereed en wordt als bijlage bij de eerstvolgende Verzamelbrief opvang Oekraïne naar de Kamer gezonden.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe om in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage in te gaan op de doelstellingen met betrekking tot internationaal afpakken en indien mogelijk indicatoren hierin op te nemen (TZ202306-322).

Parlementaire Agenda punt [29-06-2023] - WGO Slotwet en Jaarverslag 2022

Wordt meegenomen in halfjaarlijkse voortgangsrapportage ondermijning dit najaar.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe dat in de volgende voortgangsrapportage in te gaan op de voortgang met betrekking tot de onvolkomenheden in het beheer van de afpakketen (TZ202306-323)

Parlementaire Agenda punt [29-06-2023] - WGO Slotwet en Jaarverslag 2022

Wordt meegenomen in halfjaarlijkse voortgangsrapportage ondermijning dit najaar.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe om in de volgende halfjaarlijkse rapportage ondermijning in te gaan op de financiële paragraaf in de processen verbaal (TZ202306-324)

Parlementaire Agenda punt [29-06-2023] - WGO Slotwet en Jaarverslag 2022

Wordt meegenomen in halfjaarlijkse voortgangsrapportage ondermijning dit najaar.

De Staatssecretaris zegt toe de risicoanalyse van de bekostigingsregels van de opvang van Oekraïense ontheemden naar de kamer toe te zenden.

Parlementaire Agenda punt [29-06-2023] - WGO Slotwet en Jaarverslag 2022

De risicoanalyse is gereed en wordt als bijlage bij de eerstvolgende Verzamelbrief opvang Oekraïne naar de Kamer gezonden.

SJenV zegt toe de vraag over lange termijn opvang OEK neer te leggen bij de EC en het antwoord te delen met de Kamer

Parlementaire Agenda punt [06-07-2023] ‒ 2015u Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 10/5)

In de maand juli vinden er gesprekken plaats met onder andere de EC, zoals tijdens de informele JBZ-Raad. Het onderwerp Oekraïne (en specifiek verlenging van de RTB) staat uitgebreid op de agenda. Idealiter geeft de EC een indicatie van het moment waarop de verlenging al dan niet definitief wordt. Zoals u weet zet Nederland nadrukkelijk in op een derde verlenging van de RTB.

SJenV zegt toe de Kamer zo snel mogelijk na het pakket de reactie te sturen op het rapport van AM over de richtgetallen

Parlementaire Agenda punt [06-07-2023] ‒ 2015u Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 10/5)

De Kamer wordt naar verwachting in Q3 2023 geïnformeerd

SJenV zegt toe (richting het lid Piri) de Kamer te informeren over de mogelijkheden rondom hervestiging Jezidi-ontheemden vanuit Irak

Parlementaire Agenda punt [06-07-2023] ‒ 2015u Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 10/5)

De Kamer wordt naar verwachting in Q3 2023 geïnformeerd

De Minister stuurt de Kamer uiterlijk eind oktober een losse brief over het taakstrafverbod (TZ202307-068)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2023] - Tweeminutendebat Politie (CD 19/4)

Deze toezegging is in behandeling genomen.

MJenV zegt toe in het volgende halfjaarbericht politie in te gaan op de stand van zaken rondom de arbeidsmarktstrategie van de politie (TZ202307-067)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2023] - Commissiedebat Politie

Deze toezegging is in behandeling genomen.

MJenV zegt toe in het volgende halfjaarbericht politie in te gaan op de tekorten van wijkagenten in de basisteams (TZ202307-067)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2023] - Commissiedebat Politie

Deze toezegging is in behandeling genomen.

MJenV zegt toe in het volgende halfjaarbericht politie in te gaan op de cijfers over hoeveel agenten daadwerkelijk inzetbaar zijn (TZ202307-067)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2023] - Commissiedebat Politie

Deze toezegging is in behandeling genomen.

MJenV zegt toe in het volgende halfjaarbericht politie in te gaan op het nationaliteitsvereiste bij de politie (eenheid Limburg) (TZ202307-067)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2023] - Commissiedebat Politie

Deze toezegging is in behandeling genomen.

MJenV zegt toe in het volgende halfjaarbericht politie in te gaan op de ontwikkelingen rondom de problematiek van storingen van C2000 veroorzaakt door omvormers van zonnepanelen (TZ202307-067)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2023] - Commissiedebat Politie

Deze toezegging is in behandeling genomen.

MJenV zegt toe de kamer in september op de hoogte te stellen van de mogelijkheid voor de Inspectie Justitie en Veiligheid om als extern instituut op te treden in de monitoring van het plan van aanpak discriminatie en racisme, mits er in september nieuws te melden is. Anders informeert zij de Kamer in het halfjaarbericht politie. (TZ202307-067)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2023] - Commissiedebat Politie

Deze toezegging is in behandeling genomen.

MJenV zegt toe in het volgende Halfjaarbericht in te gaan op de grensoverschrijdende politieteams in de grensregio’s (TZ202307-067)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2023] - Commissiedebat Politie

Deze toezegging is in behandeling genomen.

De minister voor Rechtsbescherming stuurt in het vierde kwartaal een brief waarin wordt in gegaan op de Detentie Intelligence Unit

Parlementaire Agenda punt [04-07-2023] - Commissiedebat Gevangeniswezen en TBS

In het vierde kwartaal zal een brief worden gestuurd waarin wordt in gegaan op de Detentie Intelligence Unit

De minister voor Rechtsbescherming stuurt een brief over de sbf’ers van geprivatiseerde instellingen

Parlementaire Agenda punt [04-07-2023] - Commissiedebat Gevangeniswezen en TBS

De Kamer wordt in oktober geïnformeerd middels de voortgangsbrief Forensische zorg.

De minister voor Rechtsbescherming stuurt in het begin van het nieuwe jaar een brief over het beter benutten van de capaciteit van beperkt beveiligde afdelingen.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2023] - Commissiedebat Gevangeniswezen en TBS

De Kamer zal in het eerste kwartaal van 2024 worden geïnformeerd.

De minister voor Rechtsbescherming stuurt in het eerste kwartaal van 2024 een brief over de positie van slachtoffers bij de herbeoordeling van een levenslange gevangenisstraf

Parlementaire Agenda punt [04-07-2023] - Commissiedebat Gevangeniswezen en TBS

In het eerste kwartaal van 2024 zal de Kamer een brief ontvangen over de positie van slachtoffers bij de herbeoordeling van een levenslange gevangenisstraf

De minister van Justitie en Veiligheid zal bij de evaluatie van de wet aandacht besteden aan welke zedenmisdrijven als voorlopige-hechtenisfeiten zijn aangemerkt (en bezien of het ver genoeg gaat en of het in de praktijk effectief is).

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Plenair debat Wet seksuele misdrijven (36 222)

Toezegging is in behandeling genomen. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

De minister van Justitie en Veiligheid komt, in overleg met de staatssecretaris VWS, zo spoedig mogelijk per brief terug op de vraag over het creëren van mogelijkheden om snel tests om GHB op te sporen te kunnen doen in uitgaansgebieden, zodat drogering bewezen kan worden. Uit stenogram: “U gaat natuurlijk aan mij vragen wanneer ik daarop terugkom, in welke brief en precies voor welk debat, maar dat heb ik even niet paraat. Misschien lukt het in tweede termijn, maar anders doe ik hierbij de toezegging: zo snel mogelijk. Maar ik weet even niet zeker of ik er zelf helemaal over ga.”

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Plenair debat Wet seksuele misdrijven (36 222)

Toezegging is in behandeling genomen. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe dat de Kamer dit najaar meer informatie over de online-opsporingsstrategie ontvangt.

Parlementaire Agenda punt [28-06-2023] - Plenair debat Wet seksuele misdrijven (36 222)

Deze toezegging is in behandeling genomen. Uw Kamer wordt dit najaar geïnformeerd over de online-opsporingsstrategie.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe dat er een volgende updatebrief komt, uiterlijk in september, waarin onder andere wordt ingegaan op de bestrijding van kindermisbruik, ook met specifieke verwijzing naar de onderzoeksrapporten en de bronvermelding. Ook zal worden ingegaan op client-side scanning. TZ202307-061

Parlementaire Agenda punt [29-06-2023] - Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity

De toezegging is in behandeling genomen. De Kamer wordt eind september 2023 geïnformeerd.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe dat in deze JBZ-brief het voorbeeld van Apple zoals genoemd door mevrouw van Weerdenburg ook verwerkt zal worden.TZ202307-063

Parlementaire Agenda punt [29-06-2023] - Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity

De toezegging is in behandeling genomen. De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe dat in diezelfde brief zal worden ingegaan op de zorgen van het Expertisebureau Online Kindermisbruik met betrekking tot de effectiviteit van de maatregel. TZ202307-064

Parlementaire Agenda punt [29-06-2023] - Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity

De Kamer wordt in het najaar 2023 geïnformeerd.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe dat uiterlijk volgend jaar informatie over de terugvalopties en over de hele weerbaarheidsanalyse, de opbrengst daarvan, bij de update van de versterkte aanpak bescherming vitale infrastructuur aan de Kamer gemeld zal worden. De minister gaat hierbij bekijken op welk detailniveau dat kan, bijvoorbeeld of dit per sector kan. Dit najaar zal de minister de afbakening daarvan communiceren. TZ202307-065

Parlementaire Agenda punt [29-06-2023] - Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity

Deze toezegging volgt uit het commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity. De Kamer wordt hier dit najaar over geïnformeerd.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe dat in de volgende rapportage over seksueel geweld een vergelijking wordt getrokken met bijvoorbeeld Duitsland betreffende de acties om online seksueel kindermisbruik terug te dringen. Specifiek wordt gevraagd wat zij anders of beter doen, waardoor de cijfers daar lager zijn. Er wordt een duidelijke verwijzing naar deze toezegging in de brief opgenomen.

Parlementaire Agenda punt [29-06-2023] - Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity

De toezegging is in behandeling genomen. De Kamer wordt voor eind 2023 geïnformeerd.

De minister voor Rechtsbescherming zal de Kamer rond de zomer informeren over het opleiden van professionals Veilig Thuis inzake kinderontvoeringen en het protocol kinderontvoering (TZ202303-066)

Parlementaire Agenda punt [22-03-2023] - Commissiedebat Personen- en familierecht (verzet van 16/02)

De Kamer zal hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden.

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over de voortgang van de maatregelen over een alternatief asielmodel TZ202306-266

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1) d.d. 8 juni 2023

De Kamer wordt naar verwachting in Q4 2023 geïnformeerd

Licence