Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 130 Subsidies (bedragen x € 1.000)1

Ar-tikel

Naam subsidie(regeling)/ subsidie ontvanger

Hyperlink naar vindplaats subsidieregeling

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie-moment subsidie

Volgende evaluatie-moment

Einddatum2

31

Opsporing

vindplaats

2.362

2.596

2.590

2.590

2.590

2.589

2.589

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

31

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

vindplaats

2.673

3.872

3.918

3.918

3.918

3.917

3.917

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

31

Overige Subsidies

 

1.665

4.103

602

602

602

601

601

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

             

32

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

vindplaats

562

617

616

616

616

615

615

2018

2023

Bekostigings- subsidie

32

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

vindplaats

557

609

608

608

608

608

607

2014

2023

Bekostigings- subsidie

32

Juridisch Loket

vindplaats

19.239

32.243

32.170

32.171

34.971

34.964

34.963

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

32

Wetgeving

vindplaats

1.185

1.404

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

32

Overig Subsidie toegang rechtsbestel

 

187

1429

1426

1426

1426

1425

1425

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

32

Overige subsidies Rechtspleging

 

5813

7370

8157

8274

8290

8305

8328

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

             

33

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

vindplaats

4.712

4.284

4.275

4.275

4.275

4.274

4.274

2019

2024

Bekostigings- subsidie

33

Keurmerk Veilig Ondernemen

vindplaats

514

1.200

1.200

1.200

1.200

0

0

2019

2024

Bekostigings- subsidie

33

Platform Veilig Ondernemen

 

5.859

7.500

12.500

10.000

10.000

10.000

10.000

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

33

Comensha

vindplaats

880

923

923

923

923

923

898

2016

2023

Bekostigings- subsidie

33

Fraudehelpdesk

vindplaats

750

834

834

834

834

834

934

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

33

Meldpunt internet -discriminatie ( MiND)

vindplaats

250

250

250

250

250

250

250

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

33

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)

vindplaats

171

2572

2548

2548

2548

2548

1500

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

33

Overige subsidies opsporing en vervolging

vindplaats

9.226

16.626

752

2.859

2.609

3.806

4.778

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

             

34

Subsidies Integriteit en kansspelen

vindplaats

2874

1.175

1.197

1.197

1.172

1.172

1.172

2013

2023

Projectsubsidie

34

Subsidies Aanpak criminaliteitsfenomenen

vindplaats

4.445

4.375

4.767

4.776

4.375

4.383

4.383

2013

2023

Projectsubsidie

34

Subsidies Jeugdbescherming en Jeugdsancties

vindplaats

28000

58760

59299

59081

59081

58894

68961

2010

2023

Bekostigings- subsidie

34

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

vindplaats

677

677

677

677

677

677

677

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

34

Het Gevangenismuseum

vindplaats

702

702

702

702

702

702

702

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

34

Subsidies Intra- en extramurale sanctieuitvoering

vindplaats

3.724

717

2.525

2.525

2.525

2.423

2.423

2018

2023

Projectsubsidie

34

Vrijwilligerswerk gedetineerden

vindplaats

4.493

4.083

4.083

4.083

4.083

4.183

4.183

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

34

Perspectief Herstelbemiddeling

vindplaats

1.744

0

0

0

0

0

0

2013

beleidsdoorlichting slachtofferbeleid wordt in 2021 afgerond

Bekostigings- subsidie

34

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

vindplaats

1.976

1.902

2.000

2.000

2.000

1.999

1.999

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

             

36

Nederlands Rode Kruis

vindplaats

1.458

1.504

1.501

1.501

1.501

1.500

1.500

Zie toelichting

2023

2024

36

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Brief minister aan het NVI

760

893

635

635

635

634

634

Zie toelichting

2022

Projectsubsidie

36

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

 

5.029

2.880

2.873

2.873

2.873

2.872

2.872

Zie toelichting

2022

Projectsubsidie

             

37

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland

vindplaats

14.264

17.394

16.321

16.321

16.710

16.707

16.704

2021

2023

Bekostigings- subsidie

37

Internationale Organisatie voor Migratie

vindplaats

4.931

4.931

4.931

4.931

4.931

4.931

4.931

2021

2023

Bekostigings- subsidie

37

Nationaal Programma Oekraïense vluchtelingen

vindplaats

26.922

33.052

31.392

0

0

0

0

Zie toelichting

zie toelichting

Projectsubsidie

37

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

 

1.247

3.628

1.912

1.912

1.912

1.911

1.911

2021

2023

Projectsubsidie

37

Overige Terugkeer

 

1.402

5.379

3.381

3.381

3.530

3.529

3.529

2021

2023

Projectsubsidie

 

Totaal subsidieregelingen

 

161.253

230.484

212.966

181.090

183.768

183.577

193.661

   
1

m.i.v 1 juli 2022 is de Wet Justitie Subsidies vervangen door de Kaderwet overige JenV-subsidies.

2

De subsidie zonder einddatum vinden hun grondslag in de begroting. Bij de bekostigingssubsidie wordt daarbij voorafgaand aan de verstrekking jaarlijks bezien of de subsidie nog voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld.

Artikel 31

Opsporing

Deze subsidie wordt verstrekt aan de onafhankelijke Stichting Meld Misdaad Anoniem voor de exploitatie van de meldlijn Meld Misdaad Anoniem, zodat burgers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van criminaliteit in Nederland. De subsidie wordt jaarlijks toegekend op basis van een door de Minister geaccordeerde begroting voor dat jaar.

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

SAOP, het AO fonds voor de sector politie, subsidieert, adviseert en registreert scholings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het primaire doel van SAOP is het bevorderen van het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie en het stimuleren van opleidingsactiviteiten. Dit doet SAOP met behulp van een financiële bijdrage die zij op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontvangt van de Minister van JenV. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Overige Subsidies

Het betreft hier het budget voor incidentele subsidies aan verschillende organisaties. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Artikel 32

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

De SGC behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers door middel van bindende adviezen. De SGC heeft op dit moment rond de 70 geschillencommissies die klachten in een groot aantal sectoren behandelen. De SGC ontvangt voor de kosten van de koepelorganisatie een subsidie van JenV. De geschillencommissies zijn met hun laagdrempelige werkwijze een goed alternatief voor de gang naar de rechter.

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

Subsidie voor het ondersteunen van de rol van de NVvR als beroepsvereniging voor rechtelijke ambtenaren en als tegemoetkoming aan functionele autoriteiten waarbij rechtelijke ambtenaren werkzaam zijn die werkzaamheden voor de NVvR verrichten.

Juridisch Loket

Het Juridisch loket is een advies- en doorverwijsinstelling voor eerstelijns rechtshulp, die ervoor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel.

Subsidies wetgeving

Betreft onder andere subsidie aan de stichting Recht en Overheid. De subsidie is voor de bedrijfskosten van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen, met als doel het verhogen van de juridische kwaliteit door het bieden van een tweejarig duaal leerwerktraject aan talentvolle, recent afgestudeerde juristen, die meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor een juridische functie bij één van de ministeries. Daarnaast wordt voorzien in extra opleidings- en bijscholingsmogelijkheden voor zittende juristen bij alle ministeries en de Raad van State. Ook de subsidie aan de Stichting Geschillencommissie Auteursrechten valt hieronder. De subsidie is voor de vaste organisatorische kosten van de Geschillencommissie Auteursrechten ten behoeve van de geschillenbeslechting op het gebied van het auteursrecht. Verder ontvangt het Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten (NJCM) subsidie ten behoeve van het ontwikkelen, versterken en beschermen van de mensenrechten op nationaal en internationaal niveau en het vergroten van de kennis van mensenrechten.

Overige subsidies Toegang rechtsbestel/ Rechtspleging

Dit betreft verzamelbudgetten met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed. Subsidies betreffen voor een groot deel toezicht en handhaving in de buitengebieden (groene boa) en de versterking van weerbaarheid juridische beroepen, inclusief het toezicht daarop.

Artikel 33

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

CCV draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het KVO is een certificeringsregeling. Het keurmerk wordt toegekend aan een winkelcentrum of een bedrijventerrein wanneer ondernemers samenwerken met gemeente, politie en brandweer om de veiligheid in het gebied te verhogen.

Platform Veilig Ondernemen

In een Platform Veilig Ondernemen (PVO) werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en de ondernemers samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen. Dit doen ze door de criminaliteit in kaart te brengen. Met elkaar kijken ze wat er nodig is: preventieve maatregelen nemen, repressieve maatregelen invoeren of een mix van verschillende maatregelen? Waar mogelijk is de eerste keuze het nemen van preventieve maatregelen. Voorkomen is nu eenmaal nog steeds beter en efficiënter dan genezen. Zo werken ze samen aan een veilige omgeving voor ondernemer, personeel én klanten.

CoMensha

CoMensha vervult een centrale rol in het over de afgelopen jaren opgebouwde netwerk ter ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel. Zo geeft CoMensha inzicht in de aard en omvang van mensenhandel in Nederland op basis van de registratie mede ten behoeve van de Nationaal Rapporteur, coördineert de eerste opvang en zorg, ook voor slachtoffers met multiproblematiek, signaleert knelpunten in de ketenaanpak mensenhandel en zet zo nodig aan tot actie. Daarnaast investeert CoMensha in het creëren van meer bewustwording van mensenhandel en worden er trainingen gegeven aan ketenpartners in het signaleren van mensenhandel.

Meldpunt internetdiscriminatie (MiND)

Het meldpunt internetdiscriminatie is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet. MiND beoordeelt meldingen en zet zich in om internetdiscriminatie tegen te gaan. MiND heeft een belangrijke rol in het creëren van bewustwording van online discriminatie en het tegengaan hiervan.

Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de veiligheid van kinderen en heeft als missie het voorkomen en bestrijden van (online) seksueel kindermisbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.

Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk draagt door middel van verschillende activiteiten bij aan de bestrijding van horizontale fraude (fraude waarvan burgers en bedrijven slachtoffer zijn). Deze activiteiten omvatten onder andere het te woord staan van fraudeslachtoffers, het adviseren en doorverwijzen van melders naar relevante instanties en het op diverse manieren waarschuwen en voorlichten van burgers en bedrijven ter voorkoming van slachtofferschap. Daarbij signaleert de Fraudehelpdesk trends en ontwikkelingen. De Fraudehelpdesk werkt met diverse partners samen om fraude te bestrijden.

Overige subsidies opsporing en vervolging

Dit betreft een verzamelbudget met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed zoals onder andere ECPAT, aanpak online content, programma samen tegen mensenhandelVNG, antisemitisme etc. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Artikel 34

Integriteit en kansspelen

Dit betreft subsidies op het terrein van filantropie en (incidenteel) kansspelen. De doelstelling van de subsidies in het kader van filantropie is het streven naar verdergaande structurele samenwerking. Dit gebeurt aan de hand van drie Rijksbrede speerpunten: stimuleren van geefgedrag, bevorderen van transparantie en betrouwbaarheid van de sector en bevorderen van samenwerking tussen overheid en de filantropie sector. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Aanpak criminaliteitsfenomenen

Het doel van subsidies in het kader van preventieve maatregelen is o.a. het terugdringen van overvallen via programma's van de Taskforce Overvallen. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed op het gebied van overvallen, woninginbraken, straatroven, heling, online criminaliteit, expressief (online) geweld en gedragsinterventies. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Jeugdbescherming en jeugdsancties

Het betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed, o.a. het Centrum Internationale Kinderontvoering en FIOM. Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning. FIOM is een stichting ten behoeve van voorlichting aan aspirant adoptiefouders voor het verrichten van taken op het terrein van de behandeling van aanvragen tot beginseltoestemming.

Het voorkomen en aanpakken van geweld in afhankelijkheidsrelaties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instanties. JenV subsidieert meerdere projecten op dit terrein. Daarnaast wordt ondersteund bij experimenten in het kader van het terugdringen van multiproblematiek, verbeteren informatiedeling tussen diverse domeinen (straf-zorg-sociaal domein) en de ontwikkeling van nieuwe interventies.

Daarnaast zal naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Interlandelijke Adoptie (commissie Joustra) een onafhankelijk landelijk expertisecentrum gefinancierd worden met als doel het steviger en professioneler ondersteunen van geadopteerden in de zoektocht naar hun afkomst.

Tot slot is voor jeugdbescherming een subsidiebudget beschikbaar ter ondersteuning van de werkzaamheden van de gecertificeerde instellingen.

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met GGz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen.

Het Gevangenismuseum

Het gevangenismuseum biedt informatie over hoe we in Nederland omgaan met misdaad en straf vanaf 1600 tot en met nu.

Intra- en extramurale sanctieuitvoering

Middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid en forensische zorg. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidies die worden verstrekt nog voldoen aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenningen.

Vrijwilligerswerk gedetineerden

Op basis van het subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing kunnen vrijwilligersorganisaties, die duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive als doel hebben, in aanmerking komen voor een subsidie. Zowel grote vrijwilligersorganisaties als Humanitas, Exodus, Bonjo en Gevangenzorg Nederland, als kleine vrijwilligersorganisaties kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

Met ingang van 2020 is sprake van een zelfstandige subsidierelatie tussen de Stichting Reclassering Caribisch Nederland en het ministerie van JenV.

Artikel 36

Nederlands Rode Kruis

Jaarlijks ontvangt het Nederlands Rode Kruis een subsidie van JenV ten behoeve van de ondersteuning van de grootschalige geneeskundige hulpverlening en de tracing, het opsporen van familieleden met wie het contact is verloren als gevolg van een situatie waarin humanitaire actie vereist is. Deze subsidie wordt toegekend op grond van artikel 8 van het Besluit Rode Kruis.

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI) concentreert zich op het beheer van het cultureel erfgoed betreffende politie, brandweer en crisisbeheersing. Over het exposeren van dat erfgoed vindt overleg plaats met betrokken partijen in genoemde sectoren. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Hieronder vallen de subsidies die worden verstrekt met het doel de aantasting van de nationale veiligheid te voorkomen en crisisbeheersing te verbeteren. Onder meer worden in dit kader projecten gefinancierd die het presterend vermogen van veiligheidspartners verhogen door slimmer, sneller en/of efficiënter te gaan werken. Het gaat om incidentele subsidies die worden verstrekt op grond van de Kaderwet overige JenV-subsidies.

Artikel 37

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)

VWN zet zich op basis van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens in voor de bescherming en het behartigen van de belangen van en het geven van voorlichting aan vluchtelingen en asielzoekers. De subsidie aan VWN is bedoeld om voorlichting over de asielprocedure te geven en is deels gerelateerd aan de bezetting op de COA locaties. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. Op deze wijze houdt JenV controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning. Tevens is hierbij aangegeven dat de subsidie wordt gecontinueerd, zonder hierbij een einddatum op te nemen.

Internationale Organisatie voor Migratie

REAN staat voor Return and Emigration Assistance from the Netherlands en betreft een programma waarmee vrijwillige terugkeer en herintegratie wordt ondersteund. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Nederland voert op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid het REAN-programma uit. Op basis van dit programma biedt IOM praktische terugkeerondersteuning aan vreemdelingen die naar Nederland zijn gekomen met het oog op langdurig verblijf en zelfstandig uit Nederland willen vertrekken, maar niet over voldoende middelen beschikken om hun eigen vertrek te organiseren. Daarnaast wordt via het REAN-programma aan een specifieke groep vreemdelingen herintegratieondersteuning aangeboden in het land van herkomst. De IOM levert daarmee een bijdrage aan de uitvoering van het Nederlandse terugkeerbeleid. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. Op deze wijze houdt JenV controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Nationaal Programma Oekraïense vluchtelingen

Bij de opvang van Oekraïners in Nederland is de hulp van verschillende non gouvernementele organisaties (ngo’s), Vluchtelin­genwerk Nederland, het Rode Kruis en het Leger des Heils ingeroepen ten behoeve van ondersteuning, hulpverlening en advies. De ngo’s, met wie het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere departe­menten reeds subsidierelaties onderhouden, hebben hiervoor sinds de start van de oorlog veel werk verricht en ook kosten gemaakt – en maken deze nog steeds. Deze middelen zijn noodzakelijk om de diensten die deze ngo’s leveren voor de opvang van Oekraïense ontheemden in Nederland doorgang te laten vinden.

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Het betreft een verzameling van overige subsidies (bijv. Comensha, COC en MOO). Toekenning subsidie vindt plaats op basis van de beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen.

Overig terugkeer

Dit betreft een verzameling van overige subsidies aan niet-gouvernementele organisaties die uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteunen bij het vertrek uit Nederland. Niet-gouvernementele organisaties in Nederland voeren op grond van de «Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019» projecten uit met als doel om onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland te voorkomen of te beëindigen door hun zelfstandig vertrek uit Nederland te ondersteunen. De nadruk ligt op activiteiten die erop gericht zijn vertrekplichtige vreemdelingen te bewegen tot zelfstandig vertrek uit Nederland. Daarnaast beoogt de subsidieregeling gemeenschapsonderdanen die de intentie hadden om zich voor langere duur in Nederland te vestigen, die het niet gelukt is om in Nederland voldoende inkomsten te genereren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, die voor overlast (kunnen) zorgen en die sociaal maatschappelijke begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer of herintegratie, te ondersteunen bij terugkeer. Daarnaast worden incidentele pilot projecten gericht op het vertrek van vreemdelingen gesubsidieerd.

Licence