Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

In deze bijlage wordt per artikel de opbouw gegeven van de uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2023 tot de stand van de ontwerpbegroting 2024. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 mln. zijn.

31. Politie

Tabel 110 Uitgaven beleidsartikel 31 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

7.177.190

7.215.511

7.157.214

7.144.832

7.152.317

7.152.317

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

481.906

484.954

554.687

582.905

552.720

554.470

       

Nieuwe mutaties:

      

additioneel budget informatiehuishouding 2024 (van bzk)

0

2.430

2.430

2.430

2.430

2.430

afwijkingsrapportage meerkosten huisvesting moc kw (naar def.)

‒ 1.190

0

0

0

0

0

bewaken en beveiligen

16.854

45.146

65.000

65.000

65.000

65.000

dienst landelijke eenheid

4.920

12.100

15.600

18.600

20.000

20.000

bijdrage rst lpo voor periode 2023-2026 (van kr)

1.517

2.104

2.045

3.075

0

0

correctie dlr bijdrage naar dgpenv

‒ 3.070

‒ 3.070

‒ 3.070

‒ 3.070

‒ 3.070

‒ 3.070

criminele geldstromen-integraal financieel combi team

208

949

1.110

1.110

1.110

1.110

desaldering bijzondere bijdragen politie

10.457

0

0

0

0

0

desaldering medegebruik opstelpunten c2000

3.160

0

0

0

0

0

efficiencytaakstelling

0

‒ 17.507

‒ 17.359

‒ 17.397

‒ 18.990

‒ 19.143

kasschuif cao politie

‒ 15.261

15.261

0

0

0

0

personeelskosten 2023

‒ 128.075

0

0

0

0

0

stelsel van speciale eenheden tbv inzet dsi (naar def.)

‒ 2.200

‒ 2.200

‒ 2.200

‒ 2.200

‒ 2.200

‒ 2.200

verrekening lpo 2023 np

2.237

1.978

2.551

2.632

2.714

2.714

verruiming opleidingscapaciteit forensische artsen (naar vws)

0

‒ 3.800

‒ 6.500

‒ 7.100

‒ 7.800

‒ 7.800

wind op zee 2023 (van ezk)

5.594

2.180

2.220

2.230

2.286

0

Diversen

1.143

‒ 251

‒ 647

‒ 226

74

74

       

Stand ontwerpbegroting 2024

7.555.390

7.755.785

7.773.081

7.792.821

7.766.591

7.765.902

Bewaken en beveiligenIn de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet € 100 miljoen (structureel vanaf 2025) beschikbaar gesteld om het stelsel Bewaken en Beveiligen integraal te versterken om zo onder andere te voorzien in extra capaciteit vanwege de groei van het aantal personen dat beveiliging nodig heeft. De politie ontvangt vanaf 2025 structureel € 65 miljoen voor o.a. het uitbreiden van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKBD), persoonsbegeleidingstaken en het cameratoezicht.

Dienst Landelijke EenheidIn de Kamerbrief van 18 november 2022 over de transitie Landelijke Eenheid heeft de MJenV aangegeven om aanvullend 20 miljoen euro structureel vrij te maken binnen de ondermijningsgelden om gelijk een betekenisvolle stap te zetten in het realiseren van ambities gericht op de versterking van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit door de Landelijke Eenheid. Door middel van deze mutatie worden de middelen overgeheveld van artikelonderdeel ondermijning naar politie.

Desaldering bijzondere bijdragen politieBijzondere bijdragen politie € 10,5 mln. Deze middelen worden gebruikt voor dekking van uitgaven binnen de politiebegroting.

EfficiencytaakstellingIn de eerste suppletoire begroting is een efficiencytaakstelling opgenomen ten behoeve van de Rijksbrede dekkingsopgave. Deze taakstelling wordt door middel van deze mutatie doorverdeeld naar de diverse onderdelen. Op artikel 31 betreft het vanaf 2024 € 17,5 mln. oplopend naar € 19,1 mln. in 2028.

Kasschuif cao politieDe  kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif van ad € 15,3 mln. naar 2024.

Personeelskosten 2023Er vindt een budgetbijstelling plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.

Verruiming opleidingscapaciteit forensische artsenJenV stelt in 2024 € 3,8 mln., in 2025 € 6,5 mln. en vanaf 2026 structureel € 7,8 mln. beschikbaar aan het ministerie van VWS ten behoeve van de opleiding van forensische artsen. De forensische geneeskunde heeft te kampen met een beperkte instroom in de opleiding en een grote uitstroom van artsen door vergrijzing. De beperkte instroom in de opleiding wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat de driejarige opleiding op dit moment op incidentele basis wordt gefinancierd waardoor de continuïteit niet is geborgd. Om dit tekort aan te pakken worden middelen ingezet voor de uitbreiding van de opleidingscapaciteit.

Wind op zeeVoor de handhaving en opsporing kustwachtverband met betrekking tot Wind op Zee (WOZ) worden vanuit Economische Zaken en Klimaat voor 5 jaren middelen overgeheveld naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het betreft de ontwikkeling van Wind op Zee door middel van het plaatsen van windmolenparken met bijbehorende infrastructuur om in 2030 te komen tot een vermogen van 21 Giga-watt. De middelen worden beschikbaar gesteld om de aanvullende taken voor de politie als gevolg van WOZ in te vullen.

Tabel 111 Ontvangsten beleidsartikel 31 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

500

500

500

500

500

500

       

Nieuwe mutaties:

      

desaldering bijzondere bijdragen politie

10.457

0

0

0

0

0

desaldering medegebruik opstelpunten c2000

3.160

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

14.117

500

500

500

500

500

Desaldering bijzondere bijdragen politie Bijzondere bijdragen politie € 10,5 mln. Deze middelen worden gebruikt voor dekking van uitgaven binnen de politiebegroting. Zie ook uitgaven.

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Tabel 112 Uitgaven beleidsartikel 32 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.983.718

1.988.875

2.003.098

2.003.105

2.001.078

1.999.078

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

136.523

186.588

191.746

167.022

128.930

138.079

       

Nieuwe mutaties:

      

agenten in de wijk, hermansmiddelen

0

1.445

2.890

2.890

2.890

2.890

efficiencytaakstelling

0

‒ 4.937

‒ 4.931

‒ 4.876

‒ 5.240

‒ 5.301

kasschuif brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindiging

‒ 1.902

821

1.081

0

0

0

personeelskosten 2023

‒ 16.018

0

0

0

0

0

rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag (van fin.)

2.997

0

0

0

0

0

verlaging griffierechten

0

11.258

21.681

21.681

21.681

21.681

wetsvoorstel herinvoering basisbeurs

0

1.000

1.450

2.200

1.200

1.100

Diversen

1.436

‒ 1.198

‒ 235

‒ 533

‒ 599

‒ 725

       

Stand ontwerpbegroting 2024

2.106.754

2.183.852

2.216.780

2.191.489

2.149.940

2.156.802

Efficiencytaakstelling In de eerste suppletoire begroting is een efficiencytaakstelling opgenomen ten behoeve van de Rijksbrede dekkingsopgave. Deze taakstelling wordt door middel van deze mutatie doorverdeeld naar de diverse onderdelen. Op artikel 32 betreft het vanaf 2024 € 4,9 mln. oplopend naar € 5,3 mln. in 2028.

Personeelskosten 2023Er vindt een budgetbijstelling plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.

Verlaging griffierechtenDe verlaging van de griffierechttarieven leidt tot een verlaging van de financiële drempel om een geschil aan de rechter voor te leggen. Hierdoor zal het aantal zaken dat bij de rechter wordt aangebracht naar verwachting toenemen. Door een toename van het aantal zaken zal ook het beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand toenemen. De verwachte structurele kosten van de verlaging van de griffierechten worden gedekt uit de middelen die na de bijstelling bij Voorjaarsnota beschikbaar zijn. Daarnaast zijn middelen uitgetrokken voor overige flankerende maatregelen om de toegang tot het recht te vergroten.

Tabel 113 Ontvangsten beleidsartikel 32 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

167.431

117.494

119.738

120.907

121.834

121.834

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

0

36.248

15.197

16.204

16.803

17.919

       

Nieuwe mutaties:

      

verlaging griffierechten

0

11.258

21.681

21.681

21.681

21.681

rechtsbijstand overschrijding liquiditeitsnorm

90.788

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

258.219

165.000

156.616

158.792

160.318

161.434

Verlaging griffierechtenDe middelen ter dekking van de gevolgen van de verlaging van de griffierechten waren als één totaalbedrag geboekt op de ontvangstenraming (in de eerste supp. begroting 2022 en eerste supp. begroting 2023). De middelen hebben aan de ene kant betrekking op de mindere ontvangsten aan griffierechten maar bevatten tevens een component van extra uitgaven door een toename van het aantal zaken. Deze extra uitgaven component wordt met onderhavige boeking op de ontvangsten gecorrigeerd (zie ook de toelichting bij de uitgaven).

Rechtsbijstand overschrijding liquiditeitsnormAls gevolg van een overschrijding van de liquiditeitsnorm bij de Raad voor rechtsbijstand (verhouding tussen kortlopende bezittingen en kortlopende schulden) ultimo 2022 en de daaruit volgende terugbetaling aan JenV, worden de ontvangsten met € 90,8 mln. verhoogd.

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Tabel 114 Uitgaven beleidsartikel 33 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.540.192

1.558.150

1.596.403

1.435.572

1.429.956

1.400.956

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

‒ 125.182

‒ 26.083

10.497

167.892

118.256

6.324

       

Nieuwe mutaties:

      

aanpak ondermijning int. - team search (naar def)

0

‒ 2.138

‒ 638

‒ 638

‒ 638

‒ 638

agenten in de wijk (lijn 1) hermans middelen

0

3.000

5.667

5.667

5.667

5.667

artikel 273f (mensenhandel) (van szw)

0

1.086

0

0

0

0

dienst landelijke eenheid

‒ 4.920

‒ 12.100

‒ 15.600

‒ 18.600

‒ 20.000

‒ 20.000

correctie dlr bijdrage naar dgpenv

3.070

3.070

3.070

3.070

3.070

3.070

kasschuif wetboek van strafvordering

‒ 9.620

‒ 8.920

‒ 8.920

14.560

12.900

0

criminele geldstromen-integraal financieel combi team

‒ 603

‒ 1.960

‒ 2.450

‒ 2.450

‒ 2.450

‒ 2.450

ondermijning vertraging initiatieven

‒ 48.000

0

0

0

0

0

efficiencytaakstelling

0

‒ 3.474

‒ 3.609

‒ 3.601

‒ 3.805

‒ 3.485

financiering ubo-register trusts (naar ezk)

‒ 1.142

0

0

0

0

0

hoekstra middelen: dna-c

0

0

0

1.020

1.020

1.020

informeren raadplegen slachtoffers

1.512

0

0

0

0

0

kasschuif aanpak ondermijning

‒ 8.600

8.600

0

0

0

0

kasschuif zaaksysteem liec

‒ 3.000

3.000

0

0

0

0

landelijk informatie- en expertise centrum (liec)

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

meerjarenbegroting MH17

0

‒ 10.374

‒ 6.556

‒ 555

0

0

middelen aanpak ondermijning

‒ 8.000

‒ 18.500

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

personeelskosten 2023

‒ 21.581

0

0

0

0

0

riec's 2023

‒ 2.500

0

0

0

0

0

verrekening lpo 2023 dji

‒ 457

‒ 1.077

‒ 1.165

‒ 1.183

‒ 1.180

‒ 1.171

verrekening lpo 2023 np

‒ 2.237

‒ 1.978

‒ 2.551

‒ 2.632

‒ 2.714

‒ 2.714

verwijzingsportaal bankgegevens (van fin.)

2.140

1.001

950

950

1.307

1.307

wet registratie sekswerkers

0

15.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Diversen

‒ 3.351

‒ 7.493

‒ 9.383

‒ 7.615

‒ 7.349

‒ 7.199

       

Stand ontwerpbegroting 2024

1.306.721

1.497.810

1.554.715

1.580.457

1.523.040

1.369.687

Agenten in de wijkDe middelen voortvloeiend uit de motie-Hermans die bestemd zijn voor het vergroten van veiligheid en om de handhaving te versterken zijn deels overgeheveld naar het OM voor de inzet van agenten in de wijk.

Dienst Landelijke EenheidIn de Kamerbrief van 18 november 2022 over de transitie Landelijke Eenheid heeft de MJenV aangegeven om aanvullend € 20 miljoen euro structureel vrij te maken binnen de ondermijningsgelden om gelijk een betekenisvolle stap te zetten in het realiseren van ambities gericht op de versterking van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit door de Landelijke Eenheid. Door middel van deze mutatie worden de middelen overgeheveld van artikelonderdeel ondermijning naar politie.

Kasschuif wetboek van strafvorderingVoor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn CA-middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 zijn de middelen bij de eerste suppletoire begroting 2023 middels een kasschuif beschikbaar gesteld voor de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Deze kasschuif wordt nu gecorrigeerd waarbij rekening wordt gehouden met de ontvangen loon- en prijsbijstelling.

Ondermijning vertraging initiatievenDe landelijke trend is dat initiatieven zijn vertraagd door te weinig arbeidscapaciteit. Er is te weinig arbeidscapaciteit door een lagere instroom, een hoger verloop of doordat organisaties in dezelfde vijver arbeidscapaciteit aan het werven zijn. Daarnaast spelen er soms praktische problemen waardoor werving niet mogelijk is, denk hierbij bijvoorbeeld aan een omvangrijke reorganisatie (KMar) waardoor uitbreidingen niet gerealiseerd kunnen worden. Tevens hebben organisaties via meerdere bronnen extra middelen ontvangen en kost het tijd om dit goed te organiseren. Voor 2023 betreft het een bedrag van € 48 mln.

Kasschuif aanpak ondermijningEen deel van het budget op het artikelonderdeel aanpak ondermijning wordt door middel van een kasschuif in overeenstemming gebracht met de verwachte uitgaven. Het betreft middelen voor de implementatie van het Beslag Informatiesysteem; budget voor NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen) omdat door de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel NPS het niet langer haalbaar is dat de wet dit jaar in werking treedt. De coalitieakkoordmiddelen bestemd voor de kennisagenda worden doorgeschoven naar 2024 voor een extra investering in innovatie in 2024.

Meerjarenbegroting MH17Doordat er op dit moment geen nieuwe rechtszaken gerelateerd aan MH17 gestart worden is begonnen aan een afbouw in activiteiten ten opzichte van de eerder opgestelde raming. Voor de jaren 2024 e.v. worden nog voornamelijk kosten gemaakt gerelateerd aan langlopende verplichtingen zoals beheer en afschrijving omtrent huisvesting (het JCS gebouw) en ICT voorzieningen omtrent het archiveren van de stukken van het MH17 proces. Het resterende budget wordt door middel van deze mutatie overgeboekt naar Financiën.

Middelen aanpak ondermijningIn het coalitieakkoord zijn er vanaf 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een deel van de middelen is toegekend aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

Personeelskosten 2023Er vindt een budgetbijstelling plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.

Wet registratie sekswerkersTen behoeve van de wet registratie sekswerkers waren middelen gereserveerd op het artikel nog te verdelen. Deze worden nu overgeheveld naar het relevante beleidsartikel. 

Tabel 115 Ontvangsten beleidsartikel 33 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.282.541

1.309.582

1.320.885

1.348.145

1.362.245

1.362.245

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

‒ 147.681

‒ 143.244

‒ 131.362

29.449

76.972

104.051

       

Nieuwe mutaties:

      

afpakraming

0

0

29.000

0

0

0

Diversen

‒ 105

‒ 105

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

1.134.755

1.166.233

1.218.523

1.377.594

1.439.217

1.466.296

AfpakramingDe structurele reeks afpakraming op de JenV-begroting die bij de eerste suppletoire begroting vanaf 2026 naar boven is bijgesteld wordt met deze mutatie aangepast door de reeks in te laten gaan vanaf het jaar 2025 in plaats van vanaf 2026 zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2023.

34. Straffen en Beschermen

Tabel 116 Uitgaven beleidsartikel 34 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

3.721.453

3.772.209

3.849.073

3.909.481

3.933.572

3.922.331

Mutatie amendement 2023

1.000

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

299.250

253.902

248.568

253.445

264.395

290.914

       

Nieuwe mutaties:

      

comm. hoekstra: aanpak criminaliteitsfenomenen

0

0

0

800

964

2.000

desaldering aangepaste aantallen vog np/rp

1.298

3.260

0

0

0

0

doorzorgfunctionaris hoekstra

0

0

0

0

0

2.185

efficiencytaakstelling

0

‒ 2.453

‒ 2.401

‒ 2.393

‒ 2.643

‒ 2.708

iar surplus basisdienstverlening p-direkt 2021+2023

‒ 2.141

‒ 2.141

‒ 2.141

‒ 2.141

‒ 2.141

‒ 2.141

informeren raadplegen slachtoffers

‒ 1.512

0

0

0

0

0

kasschuif cri-middelen

‒ 4.500

0

0

1.000

3.000

500

kasschuif toekomstvaste iv

‒ 1.500

900

600

0

0

0

middelen aanpak ondermijning

8.000

18.500

20.000

20.000

20.000

20.000

middelen vanuit programma pva ib 2.0

1.300

0

0

0

0

0

personeelskosten 2023

‒ 35.720

0

0

0

0

0

verrekening lpo 2023 dji

457

1.077

1.165

1.183

1.180

1.171

wet seksuele misdrijven.regionale centra seksueel (naar gf)

0

‒ 1.009

‒ 1.023

‒ 1.150

‒ 1.117

‒ 1.117

Diversen

664

1.603

379

195

‒ 73

‒ 73

       

Stand ontwerpbegroting 2024

3.988.049

4.045.848

4.114.220

4.180.420

4.217.137

4.233.062

Middelen aanpak ondermijningIn het coalitieakkoord zijn vanaf 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een deel van de middelen is toegekend aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

Personeelskosten 2023Er vindt een budgetbijstelling plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.

Tabel 117 Ontvangsten beleidsartikel 34 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

132.987

134.040

132.076

132.103

132.103

132.103

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

88.763

‒ 4.962

‒ 5.533

4.234

7.345

7.384

       

Nieuwe mutaties:

      

desaldering aangepaste aantallen vog np/rp

1.298

3.260

0

0

0

0

Diversen

700

840

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

223.748

133.178

126.543

136.337

139.448

139.487

36. Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Tabel 118 Uitgaven beleidsartikel 36 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

357.095

439.325

507.609

520.665

528.516

528.516

Mutatie amendement 2023

‒ 1.000

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

26.100

127.278

146.744

141.272

135.260

135.260

       

Nieuwe mutaties:

      

bewaken & beveiligen persoons beveiliging binnenland (naar def.)

0

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 50.000

bewaken en beveiligen

‒ 16.854

‒ 45.146

‒ 65.000

‒ 65.000

‒ 65.000

‒ 65.000

efficiencytaakstelling

0

‒ 1.864

‒ 1.966

‒ 1.985

‒ 2.131

‒ 2.145

personeelskosten 2023

‒ 1.024

0

0

0

0

0

toekenning prijsbijstelling 2023 ncsc

‒ 1.072

0

0

0

0

0

Diversen

‒ 1.202

‒ 978

‒ 920

‒ 862

‒ 862

‒ 862

       

Stand ontwerpbegroting 2024

362.043

468.615

536.467

544.090

545.783

545.769

Bewaken en beveiligen Persoons Beveiliging BinnenlandHet stelsel bewaken en beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtstaat en cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Defensie/Koninklijke Marechaussee (KMar) draagt ook bij aan het aantal te bewaken en te beveiligen personen door de oprichting van een eenheid Persoonsbeveiliging Binnenland. Hiervoor is structureel € 50 miljoen vanaf 2024 gealloceerd voor Defensie/KMar.

Bewaken en BeveiligenIn de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet € 100 miljoen (structureel vanaf 2025) beschikbaar gesteld om het stelsel Bewaken en Beveiligen integraal te versterken om zo onder andere te voorzien in extra capaciteit vanwege de groei van het aantal personen dat beveiliging nodig heeft. De politie ontvangt vanaf 2025 structureel € 65 miljoen voor o.a. het uitbreiden van de DKBD (Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging), persoonsbegeleidingstaken en het cameratoezicht.

Tabel 119 Ontvangsten beleidsartikel 36 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

4.000

4.000

3.000

2.000

2.000

2.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

2.995

‒ 2.000

‒ 1.000

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2024

6.995

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

37. Migratie

Tabel 120 Uitgaven beleidsartikel 37 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

4.214.118

1.975.582

1.985.224

2.005.670

2.008.150

2.008.150

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

2.430.512

5.476.670

2.495.111

2.496.728

86.050

86.050

       

Nieuwe mutaties:

      

bijdrage project sf/ees op aas (van def.)

2.800

0

0

0

0

0

efficiencytaakstelling

0

‒ 6.160

‒ 6.081

‒ 6.119

‒ 3.465

‒ 3.494

frontex sc overboeking 2023 (naar def.)

‒ 3.905

0

0

0

0

0

general aviation (naar def.)

0

‒ 3.531

‒ 5.063

‒ 6.420

‒ 6.420

‒ 6.420

Nationaal programma Oekraïense vluchtelingen

‒ 447.107

‒ 125.208

0

0

0

0

voorschotbetaling opvang- en transitiekosten

730.000

0

0

0

0

0

ind dwangsommen

55.000

     

overheveling terugkeer budget tbv bim en kmar

7.400

7.400

7.400

7.400

7.400

7.400

personeelskosten 2023

‒ 10.775

0

0

0

0

0

Middelen bevorderen opvang

32.400

2.400

0

0

0

0

project ib 2.0

1.560

0

0

0

0

0

Diversen

‒ 1.940

‒ 1.168

‒ 1.168

‒ 1.168

‒ 1.258

‒ 1.258

       

Stand ontwerpbegroting 2024

7.010.063

7.325.985

4.475.423

4.496.091

2.090.457

2.090.428

EfficiencytaakstellingIn de eerste suppletoire begroting is een efficiencytaakstelling opgenomen ten behoeve van de Rijksbrede dekkingsopgave. Deze taakstelling wordt door middel van deze mutatie doorverdeeld naar de diverse onderdelen. Op artikel 32 betreft het vanaf 2024 € 6,2 mln. aflopend naar € 3,5 mln. in 2027.

General aviationNederland kent verschillende kleine, secundaire luchthavens die zowel inkomende als uitgaande extra-Schengenvluchten verwerken. Deze zijn te onderscheiden in noordelijke (Hilversum, Teuge en Texel) en zuidelijke velden (Budel/Kempen, Breda/Seppe en Midden-Zeeland). Deze secundaire luchthavens zijn echter niet allemaal aangewezen als grensdoorlaatpost (GDP). Dit is in strijd met de Schengengrenscode (SGC) waarin wordt gesteld dat alle personen die de buitengrenzen passeren, gecontroleerd moeten worden op fysieke (inclusief documentcontrole) of administratieve wijze. In maart 2022 is gesproken over het voornemen om de drie zuidelijke velden (Budel/Kempen, Breda/Seppe en Midden-Zeeland) aan te wijzen als GDP. Dit betekent dat de KMar hier systematisch grenscontroles gaat uitvoeren, conform de SGC. Hiervoor is extra capaciteit benodigd. De middelen voor de benodigde uitgaven worden overgeboekt naar het ministerie van Defensie.

Nationaal programma Oekraïense vluchtelingen De raming voor het Nationaal programma Oekraïense vluchtelingen is met € 447,1 mln. naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat minder opvangplekken voor Oekraïense ontheemden nodig zijn dan eerder geraamd. Daarnaast is de raming voor subsidies en opdrachten naar beneden bijgesteld op basis van inzichten in de realisaties van 2022 en de aangevraagde voorschotten voor 2023. Ook de raming van 2024 is hierop aangepast.

Voorschotbetalingopvang- en transitiekostenEen technische correctie gedaan van € 730 mln. voor het kasbudget voor de gemeentelijke en particuliere opvang van 2023 ter herstel van een onterechte kas-verplichtingenboeking van het voorjaar. 

IND dwangsommenDoor de hoge instroom en de bestaande voorraad lukt het de IND niet om voor alle zaken de beslistermijnen te halen. Bij het overschrijden van de beslistermijnen is de IND dwangsommen verschuldigd aan de aanvrager. Op basis van de laatste raming zal dat naar verwachting € 55 mln. bedragen in de periode tot en met 2024.

Terugkeer budget BIM en KMarUit de begroting is totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor het Bureau Internationaal Migratiebeleid (€ 6,8 mln.) en 0,6 mln. voor de KMar.

Personeelskosten 2023Er vindt een budgetbijstelling plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.

Middelen bevorderen opvangJenV heeft middelen beschikbaar gekregen voor het maken van afspraken met gemeenten en provincies om meer reguliere opvang te realiseren. Daarnaast zijn middelen vrijgemaakt voor de versterking van de Provinciale regie tafels (PRT’s) waar over de asielopvang in de provincie wordt overlegd. De middelen komen uit de reservering spreidingswet op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting en worden met deze mutatie ad € 32,4 mln. overgeheveld naar de JenV-begroting.

Tabel 121 Ontvangsten beleidsartikel 37 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

11.181

11.181

10.181

10.181

10.181

10.181

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

15.651

1.645

2.645

3.645

3.645

3.645

       
       

Stand ontwerpbegroting 2024

26.832

12.826

12.826

13.826

13.826

13.826

91. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Tabel 122 Uitgaven niet-beleidsartikel 91 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

539.274

528.566

526.420

521.802

520.528

520.528

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

51.160

‒ 2.601

‒ 10.516

‒ 13.912

‒ 15.648

‒ 15.564

       

Nieuwe mutaties:

      

efficiencytaakstelling

0

36.403

36.355

36.379

36.283

36.285

iar surplus basisdienstverlening p-direkt 2021+2023

4.653

4.653

4.653

4.653

4.653

4.653

kasschuif kosten pam project

‒ 1.470

1.470

0

0

0

0

kasschuif peco werkzaamheden en kosten van dg-covid

‒ 4.500

4.500

0

0

0

0

landelijk informatie- en expertise centrum (liec)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

middelen vanuit programma pva ib 2.0

‒ 1.300

0

0

0

0

0

jenv-brede werkagenda pok/wau

0

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

overheveling terugkeer budget tbv bim en kmar

‒ 7.400

‒ 7.400

‒ 7.400

‒ 7.400

‒ 7.400

‒ 7.400

personeelskosten 2023

‒ 8.154

0

0

0

0

0

project ib 2.0

‒ 1.560

0

0

0

0

0

toekenning prijsbijstelling 2023 ncsc

1.072

0

0

0

0

0

verrekening o&p rijk|p-direkt (naar bzk)

‒ 5.099

‒ 5.099

‒ 5.099

‒ 5.099

‒ 5.099

‒ 5.099

Samenwerkingsverbanden asielketen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Diversen

‒ 3.476

1.133

583

1.015

815

665

       

Stand ontwerpbegroting 2024

566.200

570.125

553.496

545.938

542.632

542.568

EfficiencytaakstellingIn de eerste suppletoire begroting is een efficiencytaakstelling opgenomen ten behoeve van de Rijksbrede dekkingsopgave. Deze taakstelling wordt door middel van deze mutatie doorverdeeld naar de diverse onderdelen. Op artikel 91 betreft het vanaf 2024 € 36 mln. structureel.

JenV brede werkagendaDe JenV-brede werkagenda ondersteunt projecten die bijdragen aan een verbetering van JenV-dienstverlening en beleid. Voor de activiteiten van de JenV- brede Werkagenda POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag)/WAU (Werk aan Uitvoering) wordt vanaf 2024 structureel € 5,5 mln. beschikbaar gesteld.

Terugkeer budget BIM en KMarUit de begroting is totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor het Bureau Internationaal Migratiebeleid (€ 6,8 mln.) en € 0,6 mln. voor KMar.

Personeelskosten 2023Er vindt een budgetbijstelling plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding kunnen komen.

Verrekening Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk)O&P Rijk|P-Direkt levert producten en diensten op het vlak van HR en ICT binnen de Rijksoverheid. Op grond van de telling van individuele Arbeidsrelaties (IAR’s) JenV wordt € 5,1 mln. verrekend met het ministerie van BZK.

Tabel 123 Ontvangsten niet-beleidsartikel 91 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

6.406

6.406

5.406

4.406

4.406

4.406

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 1.000

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2024

4.406

4.406

4.406

4.406

4.406

4.406

92. Nog onverdeeld

Tabel 124 Uitgaven niet-beleidsartikel 92 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

70.606

74.185

54.458

54.241

106.938

247.938

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

‒ 18.537

‒ 37.103

‒ 43.599

‒ 10.280

‒ 16.866

‒ 115.393

       

Nieuwe mutaties:

      

additioneel budget informatiehuishouding 2024 (van bzk)

0

1.449

1.449

1.449

1.449

1.449

agenten in de wijk (lijn 1) hermans middelen

0

‒ 3.000

‒ 5.667

‒ 5.667

‒ 5.667

‒ 5.667

agenten in de wijk, hermansmiddelen

0

‒ 1.445

‒ 2.890

‒ 2.890

‒ 2.890

‒ 2.890

bijstelling artikel nog onverdeeld

‒ 22.561

‒ 9.075

‒ 21.664

‒ 25.886

‒ 9.948

24.690

comm. hoekstra: aanpak criminaliteitsfenomenen

0

0

0

‒ 800

‒ 964

‒ 2.000

dekking problematiek onverdeeld

‒ 4.818

0

0

0

0

0

doorzorgfunctionaris hoekstra

0

0

0

0

0

‒ 2.185

hoekstra middelen: dna-c

0

0

0

‒ 1.020

‒ 1.020

‒ 1.020

kasschuif 92

‒ 33.708

37.511

57.524

34.203

‒ 21.843

‒ 73.687

jenv-brede werkagenda pok/wau

0

‒ 5.500

‒ 5.500

‒ 5.500

‒ 5.500

‒ 5.500

personeelskosten 2023

‒ 880

222.227

0

0

0

0

reservering meevaller t.b.v tegenvallers najaarsnota

83.788

0

0

0

0

0

riec's 2023

2.500

0

0

0

0

0

wet registratie sekswerkers

0

‒ 15.000

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

wetsvoorstel herinvoering basisbeurs

0

‒ 1.000

‒ 1.450

‒ 2.200

‒ 1.200

‒ 1.100

wetsvoorstel herinvoering basisbeurs (van ocw)

0

1.000

1.450

2.200

1.200

1.100

Diversen

0

0

0

‒ 1.548

‒ 1.548

‒ 1.548

       

Stand ontwerpbegroting 2024

76.390

264.249

24.111

26.302

32.141

54.187

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties worden bij de betreffende artikelen of bij de tabel belangrijkste mutaties toegelicht.

93. Geheim

Tabel 125 Uitgaven niet-beleidsartikel 93 (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

3.241

3.241

3.241

3.241

3.241

3.241

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

223

223

223

223

223

223

       

Nieuwe mutaties:

      

Diversen

0

‒ 8

‒ 8

‒ 8

‒ 9

‒ 9

       

Stand ontwerpbegroting 2024

3.464

3.456

3.456

3.456

3.455

3.455

Licence